Deelregeling programma urban projecten Fonds Podiumkunsten

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Deelregeling programma urban projecten Fonds Podiumkunsten

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • artiest: iemand die voorstellingen of concerten verzorgt;

 • bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten.

Artikel 2. Doel

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland kent het bestuur in het kader van het Programma urban projecten financiële bijdrages toe ten behoeve van initiatieven op het gebied van grootstedelijke en urban cultuur.

Artikel 3. Doelgroep programma

 • 1 Het Programma urban projecten is gericht op initiatieven van beginnende artiesten op het gebied van grootstedelijke en urban cultuur.

 • 2 Collectief opererende groepen artiesten komen als collectief in aanmerking voor ondersteuning binnen het programma.

Artikel 4. Matchmakers

 • 1 Er zijn matchmakers, die verantwoordelijk zijn voor de preselectie van initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage binnen het Programma urban projecten.

 • 2 Matchmakers hebben geen belang bij initiatieven die zij voordragen.

Artikel 5. Eisen voor deelname

 • 1 Een bijdrage in het kader van het Programma urban projecten kan worden toegekend aan initiatieven:

  • a. van in Nederland woonachtige artiesten die geen kunstvakopleiding hebben gevolgd;

  • b. die zich bewegen binnen de grootstedelijke maakcultuur in hun omgeving;

  • c. die zich nog niet of maar beperkt hebben gemanifesteerd in een landelijke context;

  • d. die betrekking hebben op activiteiten die bijdragen aan de artistieke ontwikkeling van de betrokken artiesten;

  • e. die zullen resulteren in een openbare uiting.

 • 2 Niet in aanmerking voor subsidie komen activiteiten:

  • a. die onvoldoende bijdragen aan de doelstelling van het programma;

  • b. waarvan de artistieke kwaliteit onvoldoende gewaarborgd is;

  • c. waar onvoldoende is voorzien in randvoorwaarden om een goede uitvoering van de activiteiten te garanderen.

 • 3 Het bestuur kan het subsidie weigeren als aanvrager voorafgaand aan het indienen van de aanvraag reeds tweemaal subsidie heeft verkregen op grond van deze regeling.

Artikel 6. Procedure

 • 1 Matchmakers dragen geschikte initiatieven voor aan het bestuur, die de betrokken artiesten in de gelegenheid stelt de activiteiten nader uit te werken.

 • 2 Eenieder die in aanmerking wil komen voor een bijdrage in het kader van het Programma urban projecten kan zich aanmelden bij een van de matchmakers voor een voorlichtingsgesprek.

 • 3 Het bestuur beslist niet voordat andere bij het programma betrokken matchmakers in de gelegenheid zijn gesteld zich over het initiatief uit te spreken.

Artikel 6a. Alternatieve procedure

 • 1 In afwijking van het bepaalde in artikel 6 kunnen artiesten rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Fonds voor een bijdrage in het kader van het Programma Urban Projecten.

 • 2 Aanvragen die rechtstreeks worden ingediend bij het Fonds dienen te voldoen aan de eisen voor deelname, zoals die zijn beschreven in artikel 5.

 • 3 Het bestuur kan advies vragen over ingediende aanvragen. Adviseurs beoordelen de aan hen voorgelegde aanvragen met inachtneming van het bepaalde in deze regeling.

 • 4 Als onderdeel van de beoordelingsprocedure kan de aanvrager worden uitgenodigd zijn plan mondeling toe te lichten aan een medewerker van het Fonds.

Artikel 7. Toekenning

 • 1 Het bestuur kent een financiële bijdrage toe ten behoeve van een initiatief als dat voldoet aan de eisen voor deelname in het programma en voor zover de financiële middelen dat toelaten.

 • 2 Het bestuur bepaalt de hoogte van de bijdrage. De bijdrage is een tegemoetkoming in de investering van tijd, materialen en diensten van derden en kan gebruikt worden voor kosten die verband houden met de ontwikkeling van nieuw werk.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1 Het bestuur kan een subsidieplafond vaststellen voor het programma als geheel of voor een specifiek tijdvak.

 • 2 Het bestuur kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.

 • 3 Besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling programma urban projecten Fonds Podiumkunsten.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

, 8 januari 2018

Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten,

H. Post,

directeur/bestuurder

Terug naar begin van de pagina