Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Cluster Werk & Inkomen, unit Bijzondere Onderzoeken Rotterdam 2018

[Regeling vervalt per 28-02-2023.]
Geldend van 28-02-2018 t/m heden

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 26 februari 2018 nr. BOACAT2018/011, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Cluster Werk & Inkomen, unit Bijzondere Onderzoeken van de gemeente Rotterdam

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelezen het verzoek van de Teammanager het Cluster Werk & Inkomen, unit Bijzondere Onderzoeken van de gemeente Rotterdam van 12 februari 2018 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van sociaal rechercheur in dienst van het Cluster Werk en Inkomen, unit Bijzondere Onderzoeken van de gemeente Rotterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De Teammanager het Cluster Werk & Inkomen, unit Bijzondere Onderzoeken van de gemeente Rotterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister voor Rechtsbescherming goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Cluster Werk & Inkomen Rotterdam van 22 februari 2013, nr. BOACAT2013/018 zal vervallen op 28 februari 2018.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 februari 2018 en vervalt met ingang van 28 februari 2023.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Cluster Werk & Inkomen, unit Bijzondere Onderzoeken Rotterdam 2018.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 februari 2018

De Minister voor Rechtsbescherming,

namens deze,

C. Huizinga

Operationeel manager V&T

Terug naar begin van de pagina