Verordening Beroepsstage & Permanente Educatie KBvG

Geraadpleegd op 26-05-2022.
Geldend van 01-04-2018 t/m heden

Verordening Beroepsstage & Permanente Educatie KBvG

De ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG);

Overwegende dat de KBvG tot taak heeft de stage als bedoeld in artikel 25, tweede lid van de Gerechtsdeurwaarderswet bij verordening te regelen;

Overwegende dat de KBvG tot taak heeft de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid;

Gelet op de artikelen 25, vierde lid, 57 en 80, vijfde lid van de Gerechtsdeurwaarderswet;

Gezien het ontwerp van het bestuur en de bijbehorende toelichting;

Gehoord het advies van de algemene ledenvergadering van de KBvG;

Stelt de navolgende verordening vast:

Afdeling A. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Afdeling B. De beroepsstage

Artikel 2

 • 1 De kandidaat-gerechtsdeurwaarder is, onverminderd de verplichtingen als bedoeld in Afdeling C van deze verordening, verplicht het door het Bestuur van de KBvG vastgestelde onderwijs te volgen en werkzaamheden te verrichten in het kader van de beroepsstage.

 • 2 De inhoud van het onderwijs en de aard van de werkzaamheden gedurende de beroepsstage, zijn er op gericht om de kennis en de vaardigheden te verwerven waar een lid van de KBvG geacht wordt over te beschikken op het moment waarop hij benoembaar is tot gerechtsdeurwaarder.

 • 3 De inhoud en de uitvoering van de beroepsstage worden bij reglement bepaald.

 • 4 De kosten van de beroepsstage komen ten laste van de stagiair, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3

 • 1 De KBvG is verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van de beroepsstage. Zij ziet er op toe dat de kandidaat-gerechtsdeurwaarder het onderwijs kan volgen en de werkzaamheden kan verrichten als door haar vastgesteld.

 • 2 De beoordeling of de stageverplichtingen zijn nagekomen komt toe aan het bestuur van de KBvG. Indien de stageverplichtingen zijn nagekomen, geeft het bestuur van de KBvG een stageverklaring af op verzoek van de kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

Artikel 4

De gerechtsdeurwaarder aan wie de kandidaat-gerechtsdeurwaarder is toegevoegd, draagt zorg voor voldoende begeleiding van diens werkzaamheden. Tevens geeft hij voorlichting en raad bij de uitvoering van die werkzaamheden.

Afdeling C. De permanente educatie

Artikel 5

 • 1 Ieder lid van de KBvG is verplicht zich zodanig te scholen en bij te scholen op juridisch en vakinhoudelijk gebied, op het gebied van het ondernemerschap van de gerechtsdeurwaarder, op het gebied van juridische dienstverlening en op alle overige gebieden die de vakbekwaamheid kunnen bevorderen, dat het lid beschikt over de kennis die noodzakelijk is voor een goede beroepsuitoefening.

 • 2 Deze afdeling van de verordening geldt onverkort voor het lid van de KBvG dat in deeltijd werkzaam is.

Artikel 6

 • 1 Aan de in artikel 5, eerste lid, neergelegde verplichting is, onverminderd het tweede lid, voldaan als een lid van de KBvG binnen een tijdvak, een door het bestuur van de KBvG vast te stellen minimum aantal opleidingspunten heeft behaald.

 • 2 Het bestuur van de KBvG kan, indien zij dit voor een goede beroepsuitoefening en vakbekwaamheid noodzakelijk acht, het volgen van bepaalde vormen van onderwijs binnen een tijdvak voor de leden van de KBvG verplicht stellen.

Artikel 7

 • 1 Het bestuur van de KBvG maakt uiterlijk aan het begin van een nieuw tijdvak het aantal opleidingspunten bekend dat in dat tijdvak minimaal door een lid van de KBvG behaald dient te worden.

 • 2 Het bestuur van de KBvG bepaalt het aantal opleidingspunten dat aan een onderwijsvorm wordt toegekend.

 • 3 Indien het bestuur van de KBvG gebruik wil maken van haar bevoegdheid als genoemd in artikel 6, tweede lid maakt zij dat, behoudens buitengewone omstandigheden, uiterlijk aan het begin van een kalenderjaar bekend en bepaalt zij of daar specifieke voorwaarden aan verbonden zijn.

 • 4 Het bestuur van de KBvG registreert de behaalde opleidingspunten en registreert of verplicht gesteld onderwijs is gevolgd. Ieder lid van de KBvG heeft recht op inzage in de bijgehouden registratie.

Artikel 8

 • 1 Het bestuur van de KBvG kan aan een lid van de KBvG vrijstelling verlenen voor het behalen van opleidingspunten.

 • 2 Vrijstelling van een door het bestuur van de KBvG verplicht gestelde vorm van onderwijs, zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid, wordt, behoudens de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden, niet gegeven, ook al heeft het lid reeds het vereiste aantal opleidingspunten behaald.

Artikel 9

 • 1 Indien een lid van de KBvG in een tijdvak onvoldoende opleidingspunten heeft behaald, dan wel een verplicht gestelde vorm van onderwijs zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid ten onrechte niet heeft gevolgd, dient het bestuur van de KBvG een klacht in bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, behoudens in de bij reglement bepaalde gevallen.

 • 2 Alvorens over te gaan tot het indienen van een klacht, zal het bestuur van de KBvG bij het betreffende lid van de KBvG informeren of hetgeen door haar is geregistreerd overeenkomt met hetgeen waaraan het betreffende lid kan aantonen te hebben voldaan.

Afdeling E. Overgang- en slotbepalingen

Naar boven