Tijdelijke subsidieregeling KDC 2018–2022

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geldend van 28-02-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 februari 2018, nr. IENW/BSK-2018/36474, houdende bepalingen inzake het verstrekken van subsidie aan de stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol voor de jaren 2018 tot en met 2022 (Tijdelijke subsidieregeling KDC 2018–2022)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Kaderwet subsidies I en M;

BESLUIT:

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • KDC: de stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol;

  • minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

  • plan van aanpak: plan van aanpak beheer KDC voor het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 2

De minister kan op aanvraag per boekjaar subsidie verstrekken aan KDC voor het beheer en de administratieve ondersteuning van het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s en projecten in het kader van de ontwikkeling van een Gemeenschappelijk Europees Luchtruim en de uitvoering van de Luchtvaartnota en de Luchtruimvisie.

Artikel 4

De voor de jaren 2018 tot en met 2022 beschikbare subsidie bedraagt ten hoogste € 190.000,–.

Artikel 5

 • 1 KDC richt de subsidieaanvraag aan de minister, ter attentie van de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend vóór 31 maart van het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 3 De aanvraag bevat het bedrag van de gevraagde subsidie en gaat vergezeld van een ondertekende verklaring zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor de-minimissteun, bedoeld in verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352).

Artikel 6

Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de kosten die KDC maakt ten behoeve van het beheer en de administratieve ondersteuning van KDC.

Artikel 7

De minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren, indien:

 • a. het plan van aanpak naar het oordeel van de minister niet in overeenstemming is met de artikelen 2 of 6;

 • b. niet voldaan wordt aan artikel 5, of

 • c. door KDC vermogen is gevormd met de op basis van de Regeling subsidie KDC 2010–2012, de Regeling subsidie KDC 2013–2017 of de onderhavige regeling verstrekte subsidie.

Artikel 8

De minister beslist binnen dertien weken na ontvangst van de subsidieaanvraag over de subsidieverlening.

Artikel 9

 • 1 De beschikking tot subsidieverlening vermeldt de datum waarop de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend uiterlijk moeten zijn verricht.

 • 2 In de beschikking tot subsidieverlening wordt tevens de datum vermeld waarop de subsidie uiterlijk ambtshalve wordt vastgesteld.

 • 3 Tegelijkertijd met de beschikking tot subsidieverlening wordt een beschikking tot bevoorschotting gegeven ter hoogte van 100% van de verleende subsidie.

Artikel 10

De subsidie wordt verleend onder de voorwaarden dat:

 • a. er op de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het desbetreffende jaar voldoende gelden ter beschikking worden gesteld;

 • b. voor het resterende gedeelte van de begrote kosten van KDC jaarlijks door derden voldoende gelden worden verstrekt.

Artikel 11

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • a. zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan, meldt KDC dit onverwijld schriftelijk bij de minister, ter attentie van de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag;

 • b. KDC toont desgevraagd aan, onder overlegging van in de beschikking tot subsidieverlening nader aan te geven bescheiden, dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat voldaan is aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 12

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023.

 • 3 Deze regeling blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van subsidies, op basis van deze regeling verleend, die voor de vervaldatum zijn verleend en op eventuele bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van die subsidies.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 5, derde lid

Verklaring de-minimissteun

Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming, evenals aan het eventuele gehele moederconcern waartoe de onderneming behoort,

 • geen de-minimissteun is verleend.

  • Over de periode van het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft uw onderneming niet eerder de-minimissteun ontvangen.

 • wel de-minimissteun is verleend maar voor andere kosten dan die waarvoor u nu steun vraagt.

  • Over de periode van het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft uw onderneming eerder de-minimissteun ontvangen voor andere kosten tot een totaal bedrag van € .......

  Indien deze optie op u van toepassing is dient u een kopie waaruit het verlenen van de steun blijkt mee te sturen.

 • wel de-minimissteun is verleend voor dezelfde kosten als die waarvoor u nu steun vraagt.

  • Over de periode van het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft uw onderneming eerder de-minimissteun ontvangen voor dezelfde kosten tot een totaal bedrag van € ......

  Indien deze optie op u van toepassing is dient u een kopie waaruit het verlenen van de steun blijkt mee te sturen.

 • eerder andere steun is verleend voor dezelfde kosten als die waarvoor u nu steun vraagt.

  • Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is reeds staatssteun verleend tot een totaal bedrag van € ......

  Deze staatssteun is verleend op grond van een vrijstellingsverordening, kaderregeling, beschikking of besluit van de Europese Commissie op .......

  Indien deze optie op u van toepassing is dient u een kopie waaruit het verlenen van de steun blijkt mee te sturen.

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door:......

(Bedrijfsnaam)......

(Inschrijfnummer KvK)......

(Naam functionaris en functie)......

(Adres onderneming)......

(Postcode en plaatsnaam)......

(datum)......

(Handtekening)

Terug naar begin van de pagina