Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en tot intrekking besluit van 27 oktober 2017

Geldend van 17-02-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 februari 2018, nr. WJZ/18011774, houdende vaststelling van taken van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en tot intrekking van het desbetreffende besluit van 27 oktober 2017

Artikel 1

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw mr. drs. M.C.G. Keijzer, is binnen de grenzen van het door de Minister van Economische Zaken en Klimaat vastgestelde beleid in het bijzonder belast met beleid op het terrein van:

 • a. marktordening en mededinging;

 • b. consumenten;

 • c. post;

 • d. telecom;

 • e. aanbesteding;

 • f. aanpak van regeldruk;

 • g. midden- en kleinbedrijf, waaronder beleid met betrekking tot ondernemerschap, ondernemersfinanciering en de Retail agenda;

 • h. topsectoren;

 • i. innovatie, waaronder ruimtevaart, met uitzondering van intellectueel eigendom;

 • j. digitalisering, waaronder beleid met betrekking tot digitale infrastructuur en digitale industrie;

 • k. Europese structuurfondsen;

 • l. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar wordt toevertrouwd.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 februari 2018.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 februari 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes

Terug naar begin van de pagina