Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuur STW inzake subsidieverstrekking [...] van paragraaf 3.16.4 van de Regeling nationale EZ-subsidies

Geldend van 15-02-2018 t/m heden

Besluit van het bestuur van de Stichting voor de Technische Wetenschappen van 15 december 2017, houdende regels inzake ondermandaat, volmacht en machtiging voor aangelegenheden met betrekking tot subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.4 van de Regeling nationale EZ-subsidies (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuur STW inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.4 van de Regeling nationale EZ-subsidies)

Het bestuur van de Stichting voor de Technische Wetenschappen,

Gelet op artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW;

Besluit:

Artikel 1

Aan de executive director van de Stichting voor de Technische Wetenschappen wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.4 van de Regeling nationale EZ-subsidies voor zover het subsidies betreft die worden verstrekt aan:

  • a. academische innovatieve starters;

  • b. hbo innovatieve starters;

  • c. TO2-innovatieve starters.

Artikel 2

De uit dit besluit voor de executive director van de Stichting voor de Technische Wetenschappen voortvloeiende bevoegdheden gaan bij zijn afwezigheid over op zijn plaatsvervanger.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal en de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan degenen aan wie krachtens dit besluit ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 4

Het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging executive director Stichting STW wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat:

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuur STW inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.4 van de Regeling nationale EZ-subsidies.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Venlo, 15 december 2017

Het bestuur van de Stichting voor de Technische Wetenschappen,

J.C. Schouten,

voorzitter

I.W.C. Arends,

vice-voorzitter,

A.H. Schaaf,

R.G.M. Penning de Vries en

M.J. Jonkman.

Terug naar begin van de pagina