Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten

Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-01-2019 t/m 22-07-2021

Besluit van 30 januari 2018, houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 15 november 2017, nr. WJZ/17174032, gedaan mede namens Onze Minister voor Medische Zorg;

Gelet op Verordening (EU) nr. 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (PbEU 2017, L198) en de artikelen 13 en 33 van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de artikelen 8, 13 en 32b van de Warenwet en artikel 9.5.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 december 2017, No.W18.17.0372/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 25 januari 2018, nr. WJZ/17208115, uitgebracht mede namens Onze Minister voor Medische Zorg;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • energiegerelateerd product: energiegerelateerd product als bedoeld in artikel 2, onder 1, van Verordening (EU) nr. 2017/1369;

 • model: model als bedoeld in artikel 2, onder 4, van Verordening (EU) nr. 2017/1369;

 • Verordening (EU) nr. 2017/1369: Verordening (EU) nr. 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (PbEU 2017, L198).

Artikel 2

 • 1 Het is verboden in strijd te handelen met de artikelen:

  • a. 3,

  • b. 4, eerste en tweede lid in samenhang met het vijfde lid, en vierde en zesde lid;

  • c. 5,

  • d. 6,

  • e. 9, eerste lid, laatste volzin en vierde lid,

  • f. 11, dertiende lid,

   van Verordening (EU) nr. 2017/1369.

 • 2 Het is verboden in strijd te handelen met de bij ministeriële regeling aan te wijzen artikelen van gedelegeerde verordeningen inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten.

Artikel 3

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ter implementatie van Richtlijn nr. 96/60/EG van de Commissie van 19 september 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke was-droogcombinaties betreft (PbEG 1999, L266).

Artikel 4

 • 2 Onze Minister is bevoegd in vervolg op het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, maatregelen te nemen als bedoeld in artikel 9, tweede, vijfde en negende lid, en 10, derde en vijfde lid, van Verordening (EU) nr. 2017/1369, waarbij hij handelt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 2017/1369.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 2, eerste lid, onderdeel b, dat in werking treedt op 1 januari 2019.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 30 januari 2018

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Uitgegeven de zestiende februari 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven