Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2018

Geldend van 13-02-2018 t/m heden

Besluit van de manager Divisie Individuele Zaken van 1 februari 2018 nr. 2190725, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de onder de manager ressorterende senior selectiefunctionarissen (Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2018)

De manager van de Divisie Individuele Zaken,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, onder a, van het Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2015 aan de managers verleende ondermandaat, wordt ondermandaat verleend aan de senior selectiefunctionarissen, ten aanzien van de aangelegenheden die de Divisie Individuele Zaken betreffen, voor het nemen van beslissingen aangaande:

Artikel 2

Van het krachtens dit besluit verleende ondermandaat, wordt geen ondermandaat verleend.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De manager Divisie Individuele Zaken,

W. Vernes

Terug naar begin van de pagina