Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 15-02-2018 t/m 31-12-2021

Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1. definities

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • c. beschikking: een beschikking als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid, van de wet;

 • d. bijzondere persoonsgegevens: dit zijn medische gegevens, strafrechtelijke gegevens of gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of seksuele leven;

 • e. bijzondere beschikking: een beschikking waaraan een beoordeling van bijzondere persoonsgegevens ten grondslag ligt;

 • f. medische beschikking: een bijzondere beschikking waaraan een beoordeling van medische gegevens ten grondslag ligt;

 • g. bezwaarschrift: een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6:4 van de wet;

 • h. belanghebbende: een belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 van de wet;

 • i. werknemer: de belanghebbende op wiens gegevens de beoordeling betrekking heeft;

 • j. werkgever: de belanghebbende bij een bijzondere beschikking, niet zijnde de werknemer

Artikel 2. bevestiging van ontvangst, telefonisch contact en afspraken

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Op het bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2 UWV bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk binnen 5 werkdagen na ontvangst.

 • 3 Uiterlijk twee weken na verzending van de ontvangstbevestiging belt UWV de indiener van het bezwaar om het bezwaar en de invulling van de bezwaarschriftprocedure te bespreken.

 • 4 UWV kan van het in het derde lid geformuleerde uitgangspunt afwijken als de indiener van het bezwaarschrift een professioneel gemachtigde is.

 • 5 Als de indiener is gevraagd een verzuim te herstellen, start de in het derde lid genoemde termijn van twee weken, nadat het verzuim is hersteld.

 • 6 Als telefonisch contact, als bedoeld in het derde lid, heeft plaatsgevonden, bevestigt UWV schriftelijk de gemaakte afspraken.

Artikel 3. vertegenwoordiging

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Als het bezwaarschrift is ingediend (mede) namens een natuurlijke of rechtspersoon, kan een schriftelijke machtiging worden verlangd.

 • 2 Als UWV een schriftelijke machtiging verlangt, stelt het de indiener in de gelegenheid een machtiging te overleggen, binnen een door UWV vastgestelde termijn.

 • 3 Eerst na ontvangst van de machtiging wordt het bezwaarschrift verder in behandeling genomen.

 • 4 Als een gevraagde machtiging niet op tijd is verstrekt, wordt degene namens wie het bezwaarschrift is ingediend, gevraagd om binnen een door UWV vastgestelde termijn, de bedoelde machtiging over te leggen dan wel te verklaren dat hij zelf het bezwaar heeft ingediend, op straffe van niet-ontvankelijkheid van het bezwaar.

Artikel 4. vormverzuimen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Als niet is voldaan aan artikel 6:5 van de wet of aan enig ander wettelijk vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen binnen een door UWV vastgestelde termijn.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde termijn kan op verzoek van de indiener worden verlengd met een door UWV vastgestelde termijn, mits dat verzoek is ingediend voor afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn.

 • 3 Bij overschrijding van de in het eerste lid bedoelde termijn, dan wel de in het tweede lid bedoelde verlengde termijn, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard.

Artikel 5. vormverzuimen bij medische beschikkingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:5 van de wet worden de gronden van bezwaar die betrekking hebben op medische gegevens, op een aparte bijlage vermeld.

 • 2 Bij het niet nakomen van het bepaalde in het eerste lid, kan de indiener in de gelegenheid worden gesteld zijn verzuim te herstellen binnen een door UWV vastgestelde termijn.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde termijn kan worden verlengd met een door UWV vastgestelde termijn, mits dat verzoek is ingediend voor afloop van de in het tweede lid bedoelde termijn.

 • 4 Bij overschrijding van de in het tweede lid bedoelde termijn, dan wel de in het derde lid bedoelde verlengde termijn, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard.

Artikel 6. aanvullende gronden van bezwaar

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Als de indiener verzoekt om uitstel voor aanvulling van de gronden van het bezwaar, krijgt hij hiertoe de gelegenheid. De termijn waarbinnen de gronden worden aangevuld, wordt in overleg met de indiener van het bezwaarschrift dan wel door UWV bepaald.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde termijn kan op verzoek van de indiener worden verlengd met een in overleg dan wel door UWV vastgestelde termijn, mits dat verzoek is ingediend voor afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn.

 • 3 Bij overschrijding van de in het eerste lid bedoelde termijn, dan wel de in het tweede lid bedoelde verlengde termijn, kan UWV de beslissing baseren op het op dat moment voorliggende bezwaar.

Artikel 7. prematuur bezwaar

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Als artikel 6:10 van de wet van toepassing is, stelt UWV de indiener in de gelegenheid de gronden van zijn bezwaar aan te vullen. De termijn waarbinnen de gronden worden aangevuld, wordt in overleg met de indiener van het bezwaarschrift dan wel door UWV bepaald en vangt aan na verzending van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde termijn kan op verzoek van de indiener worden verlengd met een in overleg dan wel door UWV vastgestelde termijn, mits dat verzoek is ingediend voor afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn.

 • 3 Bij overschrijding van de in het eerste lid bedoelde termijn, dan wel de in het tweede lid bedoelde verlengde termijn, kan UWV de beslissing baseren op het op dat moment voorliggende bezwaar.

Artikel 8. termijnoverschrijding bij indienen bezwaar

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 UWV stelt de indiener van een bezwaarschrift dat is ingediend na afloop van de wettelijke termijn, in de gelegenheid zijn zienswijze over het verzuim naar voren te brengen. De termijn waarbinnen de zienswijze over het verzuim naar voren wordt gebracht, wordt door UWV bepaald.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde termijn kan op verzoek van de indiener worden verlengd met een door UWV vastgestelde termijn, mits dat verzoek is ingediend voor afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn.

 • 3 Als op basis van de tijdig naar voren gebrachte zienswijze redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat de indiener van het bezwaarschrift in verzuim is geweest, of bij overschrijding van de in het eerste lid bedoelde termijn, dan wel de in het tweede lid bedoelde verlengde termijn, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard.

Artikel 9. informatie aan en betrokkenheid van andere belanghebbenden dan de indiener

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 UWV kan het bezwaarschrift, met inachtneming van artikel 15, aan andere belanghebbenden sturen met de vraag of dezen bij de verdere voortgang van de procedure betrokken willen worden.

 • 2 UWV zendt de beslissing op bezwaar aan deze belanghebbenden, ook als zij niet betrokken willen worden.

 • 3 De werknemer wordt ongevraagd bij de verdere voortgang van de procedure betrokken.

Artikel 10. inschakeling van verzekeringsarts Bezwaar en Beroep en/of arbeidsdeskundige Bezwaar en Beroep

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Beoordeling van de medische aspecten van het bezwaar vindt plaats door een verzekeringsarts Bezwaar en Beroep die niet bij de voorbereiding van de bestreden beschikking betrokken is.

 • 2 De verzekeringsarts Bezwaar en Beroep geeft – zo nodig na een eigen onderzoek of consultatie van een hiertoe ingeschakelde deskundige – een oordeel over het medische aspect van het bezwaar.

 • 3 Als een arbeidsdeskundige Bezwaar en Beroep is ingeschakeld in de bezwaarschriftprocedure, is deze niet betrokken geweest bij de voorbereiding van de bestreden beslissing.

 • 4 De ingeschakelde arbeidsdeskundige Bezwaar en Beroep geeft – zo nodig na een eigen onderzoek of consultatie van een hiertoe ingeschakelde deskundige – een oordeel over het arbeidskundige aspect van het bezwaar.

 • 5 UWV betrekt het oordeel van de verzekeringsarts Bezwaar en Beroep en/of arbeidsdeskundige bezwaar en Beroep bij de beslissing op bezwaar.

Artikel 11. mediation

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 UWV beoordeelt of een geschil zich leent voor mediation.

 • 2 Als een tijdens de bezwaarschriftprocedure ingezette mediation niet slaagt, wordt de behandeling van het bezwaarschrift voortgezet door een medewerker die niet betrokken was bij de mediation.

 • 3 Gegevens die tijdens de mediation zijn uitgewisseld tussen UWV en belanghebbende, mogen bij de voortzetting van de bezwaarschriftprocedure alleen worden gebruikt als belanghebbende hiermee heeft ingestemd.

Artikel 12. de hoorzitting

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Als een belanghebbende heeft aangegeven gehoord te willen worden, of als UWV belang heeft bij het horen van de belanghebbende, stelt UWV in een telefonisch overleg met de belanghebbende datum en tijd vast waarop de hoorzitting plaatsvindt.

 • 2 De afgesproken datum en tijd worden schriftelijk bevestigd. Als belanghebbende telefonisch onbereikbaar is, wordt de hoorzitting door UWV eenzijdig gepland en wordt belanghebbende schriftelijk uitgenodigd.

 • 3 Als de belanghebbende of een gemachtigde, verzoekt om een vastgestelde hoorzitting uit te stellen, neemt UWV daarover telefonisch contact op en stelt UWV, zo nodig, in overleg een nieuwe datum en tijd vast voor de hoorzitting.

 • 4 UWV kan van een gemachtigde verlangen dat hij bij het begin van de zitting een schriftelijke machtiging overlegt, tenzij de belanghebbende zelf met hem verschijnt of de gemachtigde advocaat, procureur, of een andere professioneel rechtshulpverlener is.

 • 5 Het horen van belanghebbenden geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:5 van de wet door een of meer medewerkers van UWV.

 • 6 Als een van de in artikel 7:3 van de wet genoemde gevallen zich voordoet beslist UWV of van het horen van belanghebbenden wordt afgezien.

Artikel 13. hoorzitting bij bezwaar tegen bijzondere beschikkingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 In aanvulling op artikel 12 geldt bij bezwaar tegen bijzondere beschikkingen het bepaalde in dit artikel.

 • 2 De werkgever heeft alleen met schriftelijke toestemming van de werknemer toegang tot dat deel van de hoorzitting waarin de bijzondere persoonsgegevens van de werknemer worden behandeld.

 • 3 Voorafgaand aan het horen verstrekt UWV aan de werknemer een formulier voor het geven of weigeren van toestemming, als bedoeld in het tweede lid.

 • 4 De toestemming kan schriftelijk – en tijdens de hoorzitting mondeling – worden ingetrokken.

 • 5 Het tweede lid is bij medische beschikkingen niet van toepassing op de gemachtigde van de werkgever die arts of advocaat is dan wel van UWV bijzondere toestemming heeft gekregen om kennis te nemen van stukken die medische gegevens bevatten met betrekking tot de werknemer. In geval van medische beschikkingen op grond van de Ziektewet is het tweede lid evenmin van toepassing op de arbodienst van de werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet.

Artikel 14. toezending en inzage

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Voorafgaand aan de hoorzitting kan UWV alle op de zaak betrekking hebbende stukken kosteloos aan belanghebbenden sturen.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, liggen het bezwaarschrift en alle andere op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan de hoorzitting een week ter inzage voor belanghebbenden op een door UWV te bepalen plaats en tijdstip.

 • 3 Belanghebbenden worden op de terinzagelegging gewezen in de uitnodiging voor de hoorzitting, genoemd in artikel 12.

 • 4 Belanghebbenden kunnen van de in het tweede lid bedoelde stukken, voor zover niet reeds toegezonden, kosteloos afschriften krijgen.

Artikel 15. toezending, inzage en toestemming bij bezwaren tegen bijzondere beschikkingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De werkgever heeft in afwijking van het bepaalde in artikel 14, eerste en tweede lid, slechts recht op inzage in dan wel kennisname of toezending van enig stuk dat bijzondere persoonsgegevens bevat, als de werknemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven aan UWV.

 • 2 UWV verstrekt de werknemer voor het geven van toestemming, bedoeld in het eerste lid, een machtigingsformulier.

 • 3 Als de werknemer de in het eerste lid bedoelde toestemming niet heeft gegeven, is de inzage in, dan wel kennisname of toezending van stukken die medische gegevens bevatten voorbehouden aan de gemachtigde van de werkgever als bedoeld in artikel 13, vijfde lid.

Artikel 16. openbaarheid van de hoorzitting

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De hoorzitting is niet openbaar.

 • 2 Belanghebbenden kunnen onder opgaaf van redenen verzoeken anderen de hoorzitting geheel of gedeeltelijk te laten bijwonen.

 • 3 UWV beslist op dit verzoek.

Artikel 17. tolken

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Bij de hoorzitting kan op verzoek van belanghebbenden of op aanwijzing van UWV gebruik worden gemaakt van de diensten van een tolk.

 • 2 UWV beslist op een verzoek om gebruik te mogen maken van een tolk.

 • 3 UWV zorgt voor de beschikbaarheid en vergoeding van de tolk.

Artikel 18. intrekking van het bezwaar

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Als de indiener zijn bezwaar intrekt, wordt dit schriftelijk bevestigd en aan andere belanghebbenden meegedeeld.

Artikel 19. verslag van de hoorzitting

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Het verslag van de hoorzitting wordt op verzoek kosteloos aan belanghebbenden toegezonden.

 • 2 Toezending geschiedt gelijktijdig met de beslissing op bezwaar, tenzij UWV daarover andere afspraken met de belanghebbende heeft gemaakt.

 • 3 Het verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid. Het houdt een korte vermelding in van al hetgeen over en weer is gezegd en van al hetgeen voor het overige ter zitting is voorgevallen, voor zover dit voor de zaak relevant is.

 • 4 Het verslag verwijst naar de stukken die ter zitting zijn overgelegd.

 • 5 Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter van de hoorzitting.

 • 6 Als de in artikel 13, tweede lid, bedoelde toestemming niet is gegeven of als die toestemming voorafgaand aan het horen schriftelijk – of tijdens het horen mondeling – is ingetrokken, wordt het verslag gesplitst in een verslag van het deel waarin de bijzondere persoonsgegevens zijn behandeld en een verslag waarin de overige aspecten van het bezwaar zijn behandeld. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20. nader onderzoek/nieuwe hoorzitting

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Als na afloop van de hoorzitting blijkt dat een nader onderzoek wenselijk is, worden de resultaten van dat onderzoek in afschrift aan belanghebbenden toegezonden als de uitkomst van dit onderzoek van aanmerkelijk belang is voor de beslissing op bezwaar. Artikel 15 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Indien

  • a. na de hoorzitting, of nadat door belanghebbende is afgezien van een hoorzitting, feiten of omstandigheden bekend geworden zijn die van aanmerkelijk belang kunnen zijn voor de beslissing op bezwaar, of

  • b. een vooraankondiging van de beslissing op bezwaar aan belanghebbende is gezonden en belanghebbende daartegen bezwaren kenbaar heeft gemaakt, wordt belanghebbende in de gelegenheid gesteld daarover te worden gehoord.

 • 3 Op de nieuwe hoorzitting als bedoeld in het tweede lid zijn de bepalingen in dit reglement die betrekking hebben op de hoorzitting van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21. verdaging

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Als de beslissing op bezwaar niet kan worden genomen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn kan UWV de beschikking verdagen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:10 van de wet.

Artikel 22. beslissing op bezwaar

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De beslissing op bezwaar betreft alle op de bestreden beschikking ingediende bezwaarschriften.

 • 2 De beslissing op bezwaar wordt genomen door iemand die niet betrokken was bij het nemen van de bestreden beschikking.

Artikel 23. beslissing op bezwaar bij bijzondere beschikkingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De motivering van de beslissing op bezwaar vindt – voorzover deze betrekking heeft op bijzondere persoonsgegevens – plaats op een aparte bijlage.

 • 2 De bijlage als bedoeld in het eerste lid wordt niet aan de werkgever verstrekt, tenzij de werknemer toestemming heeft gegeven als bedoeld in artikel 15.

 • 3 De bijlage als bedoeld in het eerste lid wordt in geval van medische beschikkingen verstrekt aan een persoon als bedoeld in artikel 13, vijfde e lid.

Artikel 24. termijnen en tijdigheid

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Wanneer aan een verzoek van UWV aan de indiener of andere belanghebbenden een termijn is verbonden, gaat deze termijn in op de dag na verzending van de hiertoe strekkende mededeling.

 • 2 Een (gevraagd) schriftelijk document of verklaring heeft UWV op tijd ontvangen als deze voor het eind van de gestelde termijn is ontvangen. Hierbij geldt dat een per post ontvangen stuk tijdig is als het uiterlijk op de laatste dag van de termijn ter post is bezorgd en binnen één week hierna is ontvangen.

Artikel 25. Uitzonderingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Dit reglement is niet van toepassing op bezwaarschriften gericht tegen beschikkingen genomen op grond van:

Artikel 27. citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018.

Artikel 28. inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Dit reglement treedt in werking op 15 februari 2018.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 23 januari 2018

A. Paling

Voorzitter Raad van Bestuur UWV

Naar boven