Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

[Regeling vervalt per 08-07-2026.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 08-07-2021 t/m heden

Besluit van 25 oktober 2017, houdende regels met betrekking tot subsidiëring van de kosten van sloop en ombouw van nertsenhouderijen (Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 mei 2015, nr. WJZ / 15059322 en van 10 juli 2017, nr. WJZ / 17058674;

Gelet op artikel 7 van de Wet verbod pelsdierhouderij, en artikel 3.54, twaalfde lid, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 juli 2015, nr. W15.15.0161/IV en advies van 2 augustus 2017, nr. W15.17.0215/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 20 oktober 2017, nr. WJZ /17128318;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • landbouwbedrijf: onderneming als bedoeld in paragraaf 2.4, punt 35, onderdeel 16, van de Richtsnoeren van 1 juli 2014 van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014–2020 (PbEU C 204);

 • nertsenhouderij: bedrijf of een gedeelte daarvan als bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Meststoffenwet, dienende tot het houden van nertsen, zulks beoordeeld naar de feitelijke omstandigheden;

 • ombouw: investeren in de bouw of verbetering van onroerende goederen ten behoeve van een nieuw landbouwbedrijf, of een nieuw bedrijf niet zijnde een landbouwbedrijf, op dezelfde plaats waar een nertsenhouderij zich bevond;

 • Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • plaats: plaats als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de wet;

 • richtsnoeren: Richtsnoeren van 1 juli 2014 van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014–2020 (PbEU C 204), zoals deze luidden op 1 juli 2014;

 • sloop: geheel of gedeeltelijk afbreken en verwijderen van gebouwen, bouwwerken en erfverharding die ten dienste hebben gestaan van een nertsenhouderij;

 • wet: Wet verbod pelsdierhouderij.

Hoofdstuk 2. Sloop

Artikel 2. Verstrekking subsidie

 • 1 Onze Minister verstrekt op aanvraag, ten behoeve van de sloop van een nertsenhouderij, een subsidie per plaats.

 • 2 Een aanvrager komt slechts in aanmerking voor subsidie krachtens dit hoofdstuk indien hij op de plaats waarvoor hij subsidie aanvraagt, nertsen hield.

Artikel 3. Hoogte subsidie

 • 1 De subsidie voor sloop bedraagt 100% van de gemaakte subsidiabele sloopkosten.

 • 2 De subsidie, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten hoogste een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag:

  • a. per vierkante meter of strekkende meter, waarbij het bedrag voor verschillende omstandigheden verschillend kan worden vastgesteld, en

  • b. per plaats.

 • 3 De subsidie voor sloop bedraagt per onderneming als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU 2013, L 352/9) in elk geval niet meer dan een bij ministeriele regeling te bepalen bedrag.

Artikel 4. Voor subsidie in aanmerking komende kosten

Als subsidiabele kosten voor sloop komen in aanmerking de kosten van:

 • a. de afbraak en verwijdering van gebouwen en bouwwerken van de nertsenhouderij;

 • b. de afbraak en verwijdering van de erfverharding rondom de nertsenhouderij;

 • c. het doen van een asbestinventarisatie;

 • d. het verwijderen van asbest in gebouwen en bouwwerken;

 • e. het afsluiten van de nutsvoorzieningen van de nertsenhouderij;

 • f. het afvoeren van puin en afval;

 • g. het vlak en greepschoon opleveren van de grond waar de gesloopte nertsenhouderij zich bevond;

 • h. het verwijderen en afvoeren van de tot het gebouw of bouwwerk behorende inventaris en werktuigen;

 • i. de sloop en afvoer van omheiningen;

 • j. de gemaakte arbeidskosten door derden of de nertsenhouder zelf ten behoeve van de sloop, en

 • k. algemene kosten in verband met de sloop, zoals voor het inschakelen van architecten.

Artikel 5. Niet voor subsidie in aanmerking komende kosten

Als subsidiabele kosten komen niet in aanmerking de kosten voor zover die verband houden met:

 • a. de sloop van een bedrijfswoning, en

 • b. het saneren van een verontreinigde bodem, inclusief de verwijdering van asbest uit de bodem.

Hoofdstuk 3. Ombouw

Artikel 6. Verstrekking subsidie

 • 1 Onze Minister verstrekt op aanvraag, ten behoeve van de ombouw naar een nieuw landbouwbedrijf, of een nieuw bedrijf niet zijnde een landbouwbedrijf, een subsidie per plaats.

 • 2 Een aanvrager komt slechts in aanmerking voor subsidie krachtens dit hoofdstuk indien hij op de plaats waarvoor hij subsidie aanvraagt, nertsen hield en hij op dezelfde plaats waar de nertsenhouderij zich bevond de nertsenhouderij ombouwt naar een nieuw landbouwbedrijf, of naar een nieuw bedrijf niet zijnde een landbouwbedrijf.

Artikel 7. Hoogte subsidie

 • 1 De subsidie voor ombouw bedraagt 40% van de gemaakte subsidiabele kosten.

 • 2 De subsidie, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten hoogste een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag per plaats.

 • 3 Indien de aanvrager een grote onderneming heeft als bedoeld in onderdeel 97 van de richtsnoeren, en ombouwt naar een nieuw landbouwbedrijf, wordt de hoogte van de subsidie beperkt aan de hand van de berekening, bedoeld in de onderdelen 96 en 97 van de richtsnoeren.

Artikel 8. Voor subsidie in aanmerking komende kosten

Als subsidiabele kosten voor ombouw komen in aanmerking de kosten ten behoeve van het nieuwe landbouwbedrijf, of het nieuwe bedrijf niet zijnde een landbouwbedrijf van:

 • a. de gemaakte arbeidsuren door derden of de nertsenhouder zelf ten behoeve van de ombouw;

 • b. de aanleg van nutsvoorzieningen;

 • c. de aanschaf van bouwmaterialen voor ombouw;

 • d. het gebruik van machines voor de ombouw, en

 • e. algemene kosten in verband met de ombouw, zoals voor het inschakelen van architecten.

Artikel 9. Niet voor subsidie in aanmerking komende kosten

Als subsidiabele kosten komen niet in aanmerking, de kosten voor zover die verband houden met:

 • a. de ombouw naar een bedrijfswoning;

 • b. de aanschaf van inventaris;

 • c. de onderwerpen, genoemd in paragraaf 1.1.1.1, punt 145, van de richtsnoeren, en

 • d. investeringen in verband met de productie van biobrandstoffen, de productie van energie uit hernieuwbare bronnen, of irrigatie.

Artikel 10. De minimis

Er wordt geen subsidie krachtens dit hoofdstuk verleend voor de ombouw naar een nieuw bedrijf niet zijnde een landbouwbedrijf, voor zover de verlening in strijd is met het bepaalde in Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 VWEU van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352).

Hoofdstuk 4. Bepalingen die van toepassing zijn op de subsidieverstrekking krachtens hoofdstukken 2 en 3

Artikel 11. Maximumbedrag per plaats bij samenloop sloop en ombouw

De subsidies per plaats, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, en 7, tweede lid, bedragen tezamen ten hoogste een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag.

Artikel 12. Weigering subsidieverlening sloop en ombouw

Geen subsidie wordt verleend:

 • a. indien de aanvraag na een bij ministeriële regeling te bepalen datum is ingediend;

 • b. voor zover vóór de aanvraag voor de subsidie voor sloop of ombouw reeds een aanvang is gemaakt met het slopen of ombouwen van de gebouwen of bouwwerken;

 • c. indien de aanvrager failliet is verklaard, of aan hem surseance van betaling is verleend, of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

 • d. indien op de aanvrager de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

 • e. indien niet alle gebouwen, bouwwerken en erfverharding op de betreffende plaats worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning en daarbij behorende bouwwerken en erfverharding, tenzij in die gebouwen, bouwwerken en erfverharding wordt geïnvesteerd ten behoeve van de ombouw naar een nieuw landbouwbedrijf, of naar een nieuw bedrijf niet zijnde een landbouwbedrijf, of tenzij aan die gebouwen, bouwwerken of erfverharding een nieuwe functie wordt gegeven;

 • f. indien de aanvrager niet voldoet aan de toepasselijke Europese staatssteunkaders, waaronder punt 145 van de richtsnoeren;

 • g. indien de aanvrager niet voldoet aan relevante Europese staatssteunkaders, waaronder punt 145 en 428 van de richtsnoeren;

 • h. voor sloop, indien voor de plaats reeds een sloopsubsidie is aangevraagd, of

 • i. voor ombouw, indien voor de plaats reeds een ombouwsubsidie is aangevraagd.

Artikel 14. Verplichtingen subsidie-ontvanger

 • 1 De subsidieontvanger verleent aan de door Onze Minister aangewezen toezichthouders alle medewerking die redelijkerwijs gevergd kan worden bij de uitoefening van het toezicht op het bij of krachtens dit besluit bepaalde.

 • 2 Na de verleningsbeschikking zijn de subsidiabele activiteiten, te weten sloop of ombouw, uiterlijk binnen een bij ministeriële regeling te bepalen termijn, afgerond.

 • 3 De subsidieontvanger, bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van dit besluit, doet de sloop onderscheidenlijk ombouw verrichten in overeenstemming met de benodigde vergunningen.

 • 4 De subsidieontvanger, bedoeld in hoofdstuk 3 van dit besluit, voert een afzonderlijke en gescheiden boekhouding tussen de voormalige nertsenhouderij enerzijds en het nieuw op te bouwen bedrijf anderzijds en bewaart deze boekhouding ten minste drie jaar.

Hoofdstuk 5. Overgangsrecht

Artikel 16. Overgangsrecht

Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van een wijziging van dit besluit, op subsidies die voor dat tijdstip zijn verleend en op subsidies die voor dat tijdstip zijn vastgesteld, blijft dit besluit van toepassing zoals het luidde vóór dat tijdstip.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 17. Horizonbepaling

Dit besluit vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 25 juni 2021 tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij (Stb. 2021, 311), met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 18. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 oktober 2017

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Uitgegeven de zevende februari 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven