Domeinreglement Exacte en Natuurwetenschappen 2017

Geldend van 02-03-2017 t/m heden

Domeinreglement Exacte en Natuurwetenschappen 2017

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Tekst van het Domeinreglement ENW, zoals vastgesteld door het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen op 2 maart 2017 (goedgekeurd door de raad van bestuur op 1 februari 2017), nadien gewijzigd op 16 november 2017 (goedgekeurd door de raad van bestuur op 1 november 2017).

1. Inleiding

Bestuursreglement NWO 2017 Artikel 2.4 – Bevoegdheden raad van bestuur met betrekking tot de domeinen

2. De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de domeinbegroting en het domeinreglement.

 

Bestuursreglement NWO 2017 Artikel 6.5 – Domeinreglement

Het domeinbestuur stelt een domeinreglement vast na goedkeuring van de raad van bestuur. In het domeinreglement worden de werkzaamheden vastgelegd, alsmede de wijze waarop deze werkzaamheden binnen het betreffende domein worden uitgevoerd. Het domeinreglement verklaart de Gedragscode belangenverstrengeling NWO van toepassing. Het domeinreglement is in overeenstemming met de wet, dit reglement en de bevoegdhedenregeling NWO als bedoeld in artikel 2.5.

Artikel 1.1. – Begripsbepalingen

In dit domeinreglement wordt verstaan onder:

Artikel 1.2. – Juridische grondslag

 • 3 Dit domeinreglement is op 2 maart 2017 vastgesteld door het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen, na voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur op 1 februari 2017.

Artikel 1.3. – Citeertitel en inwerkingtreding

Dit domeinreglement kan worden aangehaald als ‘Domeinreglement Exacte en Natuurwetenschappen 2017’, treedt in werking op de datum van vaststelling door het domeinbestuur en werkt terug tot 1 februari 2017.

Artikel 1.4. – Intrekking oude reglement

Het gebiedsreglement Exacte en Natuurwetenschappen 2017 van 26 januari 2017 komt op het moment van inwerkingtreding van dit domeinreglement te vervallen.

2. Het wetenschappelijk werkterrein van het domein

Wet NWO artikel 12, lid 1 en 2. Onderzoeksdomeinen

2. De raad van bestuur bepaalt het wetenschappelijk werkterrein van elk van de onderzoeksdomeinen.

 

Bestuursreglement NWO 2017 Artikel 6.1 Domeinindeling

2. De omvang van het wetenschappelijke werkterrein van elk domein is vastgelegd in het desbetreffende domeinreglement. Indien nodig wijst de raad van bestuur domeinoverstijgende onderzoeksprogramma’s toe aan een van de domeinen.

2.1. De grenzen van het wetenschappelijk werkterrein

 • 1. Het wetenschappelijk werkterrein van het domein Exacte en Natuurwetenschappen omvat alle disciplines die vallen binnen de Nederlandse Exacte en Natuurwetenschappen (ofwel alle wetenschappen die vallen onder de internationale term Science).

 • 2. De raad van bestuur kan domeinoverstijgende onderzoeksprogramma’s toewijzen aan het domein.

2.2. Missie van het domein

 • 1. Het domein exacte en Natuurwetenschappen heeft de volgende missie:

  ‘Het domein bevordert de ontwikkeling en toepassing van kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek waarmee het bijdraagt aan ontwikkeling van hoogwaardige kennis, kwaliteit van leven, veiligheid en welvaart.’

3. Domeinbestuur

Bestuursreglement NWO 2017 – Artikel 6.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden domeinbestuur

1. Behoudens beperkingen volgens dit bestuursreglement en de wet is het domeinbestuur belast met het besturen van het domein.

2. Het domeinbestuur heeft een eigen, door de raad van bestuur toegekend, budget. Het domeinbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een ontwerpbegroting binnen de door de raad van bestuur gestelde kaders.

3. Het domeinbestuur legt tijdig aan de raad van bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid.

4. Het domeinbestuur neemt subsidiebesluiten ten behoeve van onderzoeksprojecten en onderzoeksprogramma’s binnen het domein. De richtlijnen van de raad van bestuur die door het domeinbestuur bij subsidiebesluiten in acht dienen te worden genomen zijn opgenomen in de toepasselijke NWO-subsidieregeling.

5. Het domeinbestuur wordt tijdig door de raad van bestuur verzocht om met voorstellen te komen voor een nieuw op te stellen instellingsplan.

6. In zijn (gevraagde en ongevraagde) advisering aan de raad van bestuur beperkt het domeinbestuur zich niet tot het eigen wetenschappelijke werkterrein, maar kan het tevens adviseren over NWO-brede initiatieven. Het domeinbestuur adviseert de raad van bestuur onverwijld over ontwikkelingen of issues binnen diens domein die gevolgen kunnen hebben voor 7.

7. Tot de taken van het domeinbestuur behoren in aanvulling op artikel 14 van de wet voorts in ieder geval:de positie of het imago van NWO.

a.

ontwikkelen, vaststellen en doen uitvoeren van het beleid voor het desbetreffende domein;

b.

doen van voorstellen aan de raad van bestuur voor nieuwe subsidie instrumenten en aanpassing van bestaande instrumenten;

c.

verzorgen van voordracht voor benoeming van domeindirecteur bij de raad van bestuur.

8. Activiteiten die in ieder geval goedkeuring behoeven van de raad van bestuur zijn:

a.

ontwikkelen van grote NWO-brede initiatieven;

b.

ontwikkelen van nieuwe subsidie-instrumenten en aanpassing van bestaande instrumenten;

c.

aangaan van lange termijn verplichtingen met grote financiële implicaties.

9. Het domeinbestuur coördineert en bevordert de inter- en multidisciplinaire samenwerking tussen het eigen en de andere domeinen alsmede voor zover van toepassing de regieorganen. Het domeinbestuur bevordert de overdracht van kennis van de resultaten van door het domeinbestuur geïnitieerd en gestimuleerd onderzoek en de toepassing daarvan.

NWO Subsidieregeling 2017 Artikel 2.1.2 – Brochure (‘Call for proposals’)

2.1.2 Brochure (‘Call for proposals’)

1. Bij het openstellen van een subsidie-instrument publiceert NWO een brochure. In de brochure neemt NWO de specifieke selectiecriteria op. NWO kan in de brochure aanvullende voorwaarden opnemen, die bij de verlening van de subsidie worden opgelegd aan de begunstigde(n).

2. De brochure bevat, in aanvulling op deze subsidieregeling, de relevante informatie over het subsidie-instrument, waaronder in elk geval:

wie kunnen aanvragen;

wat kan worden aangevraagd;

het totale maximale budget (subsidieplafond);

instructies voor het opstellen van de aanvraag;

beschrijving van de beoordelingsprocedure;-het tijdpad waarbinnen de beoordelings- en besluitvormingsprocedure zal worden afgerond;

de selectiecriteria;

administratieve criteria zoals het maximaal aantal pagina’s van de aanvraag, opbouw van de begroting, etc.;

de beleidsmatige criteria die door NWO worden gehanteerd, die de uiteindelijke prioritering van de voorstellen bepalen;

waar van toepassing, de programmaspecifieke bepalingen inzake cofinanciering;

bepalingen inzake de eventuele instelling van een gebruikerscommissie;

eventuele nadere subsidievoorwaarden in aanvulling op de subsidieregeling NWO.

3. Indien van toepassing bevat de brochure tevens de minimaal te behalen classificatie of score om voor honorering in aanmerking te komen.

Artikel 3.1. – Bevoegdheden domeinbestuur

 • 3 De directeur ondertekent de in het eerste lid van dit artikel bedoelde besluiten namens het domeinbestuur. De directeur kan hiervoor ondermandaat verlenen. Daarbij draagt hij er zorg voor dat het ondermandaat is opgenomen in het register zoals bedoeld in artikel 5.4 van de bevoegdhedenregeling.

 • 4 Bij de ondertekening neemt de directeur, dan wel de ondergemandateerde, het bepaalde in artikel 5.5 (Ondertekening) van de bevoegdhedenregeling in acht, waarin staat bepaald dat de ondertekenaar van een besluit onder zijn handtekening zijn naam en functie vermeldt en aangeeft namens wie of welk orgaan het besluit is genomen.

Artikel 3.2. – Samenstelling en benoeming domeinbestuur

Wet NWO artikel 13: Domeinbestuur: samenstelling

1. Een domeinbestuur bestaat uit een voorzitter en ten hoogste acht leden, waarvan ten minste één niet afkomstig is uit een wetenschappelijke dienstbetrekking.

3. De raad van bestuur benoemt, schorst en ontslaat de overige leden van een domeinbestuur. Benoeming geschiedt op voordracht van het desbetreffende domeinbestuur.

4. De benoeming van de voorzitter en de overige leden geschiedt voor ten hoogste drie jaar. De leden kunnen ten hoogste eenmaal opnieuw worden benoemd.

 

Bestuursreglement NWO 2017 Artikel 6.2 Samenstelling domeinbesturen

2. Het domeinbestuur kiest uit zijn midden een vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid of ontstentenis. De vervanging heeft echter geen betrekking op de taken die de voorzitter van het domeinbestuur uit hoofde van zijn lidmaatschap van de raad van bestuur vervult.

 • 1. De samenstelling van het domeinbestuur voldoet aan het bepaalde in de wet en het bestuursreglement.

 • 2. Het domeinbestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het bestuur van het domein.

 • 3. Het domeinbestuur bestaat uit een voorzitter en maximaal acht leden.

 • 4. Het domeinbestuur vormt een adequate afspiegeling van het werkterrein. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige man–vrouw verdeling, overeenkomstig het door NWO terzake gevoerde beleid.

 • 5. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

 • 6. Het domeinbestuur kiest uit zijn midden een vice–voorzitter.

Artikel 3.3. – Besluitvorming en vergaderwijze

 • 1 Het domeinbestuur vergadert zo dikwijls als hij dit wenselijk acht, doch tenminste zes maal per jaar. De agenda wordt door de voorzitter vastgesteld en bij de uitnodiging verstuurd.

 • 2 Het domeinbestuur wordt ondersteund door een secretaris. Deze secretaris is geen lid van het domeinbestuur. De directeur van het domeinbureau vervult de rol van secretaris.

 • 3 De secretaris draagt zorg voor de voorbereiding van de vergaderingen van het domeinbestuur, waaronder begrepen het schriftelijk of per e–mail verzenden van een uitnodiging, een conceptagenda, en de bijbehorende vergaderstukken. Tevens draagt hij zorg voor de uitvoering van de genomen besluiten, alsmede voor de verslaglegging.

 • 4 De secretaris woont de vergaderingen van het domeinbestuur bij en heeft daarin een adviserende stem. Hij kan zich bij de afhandeling van specifieke agendapunten laten bijstaan door een of meerdere van zijn medewerkers.

 • 5 Het domeinbestuur kan niet–leden uitnodigen om (een deel van) de vergadering bij te wonen om advies of toelichting te geven over een specifiek agendapunt.

 • 6 In zijn besluitvorming streeft het domeinbestuur naar consensus. Indien over een besluit wordt gestemd, beslist het domeinbestuur bij gewone meerderheid. Ieder lid van het domeinbestuur heeft daarbij één stem.

 • 7 Rechtsgeldige besluiten kunnen uitsluitend worden genomen indien tenminste de helft van het aantal leden van het domeinbestuur in de vergadering aanwezig is.

 • 8 Indien het in het zevende lid genoemde quorum niet aanwezig is, kan

  • a. een tweede vergadering bijeen worden geroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden over de onderwerpen die voor voormelde eerste vergadering waren geagendeerd, met gewone meerderheid kan worden besloten;

  • b. ten aanzien van aangelegenheden waarvoor geen tweede vergadering bijeen wordt geroepen, een voorlopig besluit worden genomen. Dit voorlopige besluit wordt vervolgens schriftelijk of per e–mail aan de leden ter instemming voorgelegd. Indien de meerderheid als bedoeld in het zevende lid instemt met het voorlopige besluit, wordt het besluit bekrachtigd.

 • 9 Indien de stemmen staken wordt de besluitvorming over het betreffende onderwerp verdaagd naar een volgende vergadering. Indien de stemmen ook in deze vergadering staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 10 Het domeinbestuur kan ook buiten vergadering besluiten door schriftelijk of per e–mail alle leden van het domeinbestuur te consulteren. Indien een lid hiertegen per ommegaande bezwaar maakt, wordt het besluit aangehouden tot de volgende vergadering, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter niet mogelijk is, gelet op de spoedeisendheid. Indien de stemmen staken kan de voorzitter beslissen.

Artikel 3.4. - Tegenstrijdige belangen

Bestuursreglement NWO 2017 Artikel 2.11 lid 3 Tegenstrijdige belangen

3. Bij tegenstrijdige belangen tussen NWO en een orgaan of organisatieonderdeel als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, laten leden van de raad van bestuur het belang van NWO prevaleren boven het belang van het orgaan of organisatieonderdeel en geven in hun besluitvorming blijk van het prevaleren van het algemeen belang van de organisatie.

 • 1. Ieder lid van het domeinbestuur maakt daarvan deel uit zonder last of ruggespraak.

 • 2. Elk lid van het domeinbestuur handelt integer en transparant, met inachtneming van de algemene beginselen van goede trouw. Hij vermijdt elke vorm of schijn van belangenverstrengeling.

 • 3. Elk lid van de domeinbestuur handelt overeenkomstig de Gedragscode belangenverstrengeling NWO.

 • 4. Indien een lid van het domeinbestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft bij enig door het domeinbestuur te nemen besluit, neemt hij niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming.

4. Domeindirecteur

Bestuursreglement NWO 2017 Artikel 6.4 – Domeindirecteur

1. De dagelijkse leiding over een domein berust bij de domeindirecteur.

2. Over de uitvoering van het beleid zoals vastgesteld door het domeinbestuur en opgenomen in de begroting, legt de domeindirecteur verantwoording af aan het domeinbestuur.

3. Over aangelegenheden met betrekking tot de bedrijfsvoering legt de domeindirecteur verantwoording af aan de portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën van de raad van bestuur.

 

Bevoegdhedenregeling 2017 Artikel 3.4 – Domeindirecteur: budgetverantwoordelijke

1. De domeindirecteur is budgetverantwoordelijke voor het eigen domein.

2. De domeindirecteur ondertekent de uitvoeringsbesluiten, genomen door het domeinbestuur [3.1, eerste lid, en 3.3, eerste lid, van deze regeling].

3. De domeindirecteur heeft volmacht tot het aangaan van financiële verplichtingen, met in achtneming van de in de matrix genoemde volmachtbedragen (bijlage).

4. De domeindirecteur wijst een onder hem staande functionaris aan, die tekenbevoegdheid krijgt voor akkoord van de geleverde prestatie.

Artikel 4.1. – Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden domeindirecteur

 • 2 In aanvulling op het eerste lid heeft de domeindirecteur de volgende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

  • a. De domeindirecteur is de secretaris van het domeinbestuur.

  • b. De domeindirecteur is verantwoordelijk voor het functioneren van het domein en de medewerkers van het domeinbureau.

  • c. De domeindirecteur is namens het domeinbestuur belast met het doelmatig beheer van de financiën van het domein. Hij controleert de besteding van de beschikbare middelen en neemt zo nodig maatregelen.

  • d. De domeindirecteur voorziet in het onderhouden van de interne en externe contacten die voor het functioneren van het domein bevorderlijk zijn.

  • e. De domeindirecteur is bevoegd namens het domeinbestuur:

   • i. te beslissen over verzoeken tot wijziging binnen het kader van de toegekende subsidie, indien deze geen belangrijke veranderingen brengen in het doel waarvoor de gelden beschikbaar zijn gesteld;

   • ii. verzoeken om verhoging van toegekende subsidies goed te keuren indien de verhoging niet groter is dan 15% van het oorspronkelijk vastgestelde bedrag en niet meer bedraagt dan € 25.000,– of, indien de verhoging groter is dan 15% van het oorspronkelijk vastgestelde bedrag, maar deze niet meer bedraagt dan € 12.500,–

  • f. De directeur verleent ondermandaat voor de in dit lid, onder e, vermelde bevoegdheden. Daarbij draagt hij er zorg voor dat het ondermandaat is opgenomen in het register zoals bedoeld in artikel 5.4 van de bevoegdhedenregeling.

Artikel 4.2. - Brochure (Call for proposals)

NWO Subsidieregeling 2017 Artikel 2.1.2 – Brochure (‘Call for proposals’)

2.1.2 Brochure (‘Call for proposals’)

1. Bij het openstellen van een subsidie-instrument publiceert NWO een brochure. In de brochure neemt NWO de specifieke selectiecriteria op. NWO kan in de brochure aanvullende voorwaarden opnemen, die bij de verlening van de subsidie worden opgelegd aan de begunstigde(n).

(...)

5. Advisering aan het domeinbestuur inzake strategie en beleid

5.1. Adviesraad: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • 1. Het domeinbestuur kan een of meer adviesraden instellen, die het domeinbestuur adviseert over voor het domein relevante ontwikkelingen in samenleving en wetenschap.

 • 2. Het besluit tot instelling van een adviesraad regelt de samenstelling, taak, werkwijze en duur van de raad (overeenkomstig artikel 8.1 van het bestuursreglement).

6. Advisering aan het domeinbestuur inzake het (primaire) subsidieproces

Bestuursreglement NWO 2017 Artikel 8.1 – Commissies en stuurgroepen, instelling en taak

1. De raad van bestuur, domeinbesturen en/of regieorganen kunnen alleen of gezamenlijk commissies en/of stuurgroepen instellen die fungeren onder verantwoordelijkheid van het instellende orgaan c.q. de gezamenlijk instellende organen.

2. Een besluit tot instelling van een commissie of stuurgroep regelt de samenstelling, de taak, de werkwijze en het mandaat van de commissie of stuurgroep en de duur waarvoor de commissie of stuurgroep is ingesteld. Indien de commissie of stuurgroep voor onbepaalde tijd is ingesteld, zal het instellende orgaan bevoegd zijn om tot opheffing van de betreffende commissie of stuurgroep te besluiten.

Artikel 6.1. - Commissies belast met de beoordeling van subsidieaanvragen

 • 1 Het domeinbestuur kan in beginsel voor elke subsidievorm ten behoeve van de beoordeling van subsidieaanvragen een van de hierna te noemen commissies instellen:

  • a. een beoordelingscommissie,

  • b. een jury, of

  • c. een prioriteringspanel.

 • 2 Het besluit tot instelling van een commissie als genoemd in het vorige lid, regelt de samenstelling, taak, werkwijze en duur van de commissie (zoals bepaald in artikel 8.1 van het bestuursreglement).

 • 3 Bij de samenstelling van een commissie voor subsidievormen die meerdere wetenschapsdisciplines betreffen, streeft het domeinbestuur naar een brede expertise en een evenwichtige man–vrouw verdeling.

 • 4 Artikel 3.4 van het domeinreglement (tegenstrijdige belangen) is van overeenkomstige toepassing op de leden van een commissie als genoemd in het eerste lid.

 • 6 Een commissie als bedoeld in het eerste lid rapporteert schriftelijk aan het domeinbestuur. De rapportage omvat een deugdelijk gemotiveerde prioriteitstelling en is voorzien van mogelijke suggesties.

 • 7 De domeindirecteur voorziet in het secretariaat van een commissie.

 • 8 Alle correspondentie van een commissie wordt ondertekend door de secretaris van de commissie.

7. Advisering aan het domeinbestuur inzake onderzoeksprogramma’s

Bestuursreglement NWO 2017 Artikel 8.1 – Commissies en stuurgroepen, instelling en taak

1. De raad van bestuur, domeinbesturen en/of regieorganen kunnen alleen of gezamenlijk commissies en/of stuurgroepen instellen die fungeren onder verantwoordelijkheid van het instellende orgaan c.q. de gezamenlijk instellende organen.

2. Een besluit tot instelling van een commissie of stuurgroep regelt de samenstelling, de taak, de werkwijze en het mandaat van de commissie of stuurgroep en de duur waarvoor de commissie of stuurgroep is ingesteld. Indien de commissie of stuurgroep voor onbepaalde tijd is ingesteld, zal het instellende orgaan bevoegd zijn om tot opheffing van de betreffende commissie of stuurgroep te besluiten.

Artikel 7.1. – Voorbereidingscommissie (het opstellen van een programma)

 • 1 Het domeinbestuur kan, al dan niet samen met andere organen, een voorbereidingscommissie instellen, die een (onderzoeks)programma opstelt voor een bepaald onderwerp, waaronder onder meer begrepen een multidisciplinair onderzoeksterrein.

 • 3 Artikel 3.4 van het domeinreglement (tegenstrijdige belangen) is van overeenkomstige toepassing op de leden van een commissie als genoemd in het eerste lid.

 • 4 De domeindirecteur van het domeinbestuur voorziet in het secretariaat van een voorbereidingscommissie.

 • 5 Alle correspondentie van een voorbereidingscommissie wordt ondertekend door de secretaris van de voorbereidingscommissie.

Artikel 7.2. – Programmacommissie (het uitvoeren van programma activiteiten)

 • 1 Een domeinbestuur kan, al dan niet gezamenlijk met andere organen, een programmacommissie instellen die wordt belast met de uitvoering van programma activiteiten.

 • 2 Een besluit tot instelling van een programmacommissie regelt de samenstelling, de taak, de werkwijze en het mandaat van de programmacommissie en de duur waarvoor de commissie is ingesteld alsmede de omvang van de eventueel toegekende beslissingsbevoegdheid door het domeinbestuur. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 8. 1 en 8.2 van het bestuursreglement.

 • 3 Artikel 3.4 van het domeinreglement (tegenstrijdige belangen) is van overeenkomstige toepassing op de leden van een commissie als genoemd in het eerste lid.

 • 4 Het domeinbestuur dan wel de instellende organen kunnen aan een programmacommissie beslissingsbevoegdheid mandateren en met betrekking tot de uitoefening van deze bevoegdheid nadere richtlijnen uitvaardigen.

 • 5 Een programmacommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding en wetenschappelijke coördinatie van een onderzoeksprogramma.

 • 6 Een programmacommissie kan ook optreden als beoordelingscommissie voor de aanvragen die in het kader van het programma worden ingediend, tenzij zij beslissingsbevoegdheid heeft. In dat geval worden de aanvragen beoordeeld door een door de programmacommissie in te stellen commissie zoals bedoeld in artikel 6.1 van dit domeinreglement. Bij de beoordeling van een subsidieaanvraag wordt de geldende NWO–regeling subsidies toegepast.

 • 7 Een programmacommissie vergadert tenminste eenmaal per jaar.

 • 9 Alle correspondentie, waaronder niet begrepen besluiten, van een programmacommissie wordt ondertekend door de secretaris van de programmacommissie.

8. Stuurgroep: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • 1. Een domeinbestuur kan alleen of gezamenlijk met andere organen, danwel – gelet op het bepaalde in artikel 2.1, tweede lid, van dit reglement – na toewijzing door de raad van bestuur, een stuurgroep instellen die wordt belast met de opstelling en uitvoering van een specifiek subsidie–instrument danwel onderzoeksprogramma.

 • 2. Een stuurgroep fungeert onder verantwoordelijkheid van het instellende orgaan c.q. de gezamenlijk instellende organen.

 • 3. Een besluit tot instelling van een stuurgroep regelt de samenstelling, de taak, de werkwijze en het mandaat van de stuurgroep en de duur waarvoor de stuurgroep is ingesteld alsmede de eventuele omvang van de toegekende beslissingsbevoegdheid. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 8. 1 en 8.2 van het bestuursreglement.

 • 4. Artikel 3.4 van het domeinreglement (tegenstrijdige belangen) is van overeenkomstige toepassing op de leden van een stuurgroep als genoemd in het eerste lid.

 • 5. Een stuurgroep heeft de algehele leiding over en draagt de verantwoordelijkheid voor een onderzoeksprogramma. Dit betreft zowel het ten uitvoer leggen, monitoren en evalueren van het goedgekeurde programmavoorstel, als het bewaken van de begroting, het stimuleren van (internationale) samenwerking en het zorgdragen voor kennisdisseminatie.

 • 6. Een stuurgroep is beslissingsbevoegd met betrekking tot het honoreren van onderzoeks- voorstellen. Een stuurgroep legt verantwoording af aan elk domeinbestuur dat bij het instellen van de stuurgroep is betrokken.

 • 7. Een stuurgroep stelt een commissie in als bedoeld in artikel 6.1 van het domeinreglement, die de beoordeling en prioritering van ingediende aanvragen voor haar rekening neemt.

 • 8. Een subsidieaanvraag wordt door deze commissie mede beoordeeld aan de hand van de geldende NWO–Regeling subsidies.

 • 9. Een stuurgroep vergadert tenminste tweemaal per jaar.

 • 10. Een stuurgroep heeft de beschikking over een bureau dat het secretariaat voert en dat haar bijstaat bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

Terug naar begin van de pagina