Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2017, nr. 2017-590363, houdende vaststelling van de organisatie en het mandaat van het beheer bij de Kiesraad (Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. secretariaat: het secretariaat als bedoeld in artikel 2

  • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten te nemen;

  • c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

  • 1 Er is een secretariaat van de Kiesraad.

  • 2 Het secretariaat biedt ondersteuning aan de Kiesraad bij het vervullen van zijn wettelijke taken op het terrein van het kiesrecht en de verkiezingen.

  • 3 Aan het hoofd van het secretariaat staat de voorzitter van de Kiesraad.

Artikel 3

  • 1 Aan de voorzitter van de Kiesraad wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de aangelegenheden die het beheer van de Kiesraad betreffen. Het mandaat wordt begrensd door de van toepassing zijnde begrotingswet en de daarbij gegeven financiële ruimte.

  • 2 De voorzitter wordt toegestaan mandaat, volmacht en machtiging ten behoeve van het uitoefenen van de dagelijkse leiding over het secretariaat door te geven aan de secretaris-directeur. De voorzitter kan bepalen of en onder welke voorwaarden de secretaris-directeur mandaat, volmacht en machtiging kan doorgeven aan ambtenaren van de Kiesraad.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Terug naar begin van de pagina