Besluit openbaarmaking subsidiegegevens Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2017 en Gemeenschappelijk Visserijbeleid 2017 en 2018

[Regeling vervallen per 08-02-2019.]
Geldend van 06-02-2018 t/m 07-02-2019

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit van 27 januari 2018, nr. 17208452, houdende openbaarmaking van de subsidiegegevens Gemeenschappelijk Landbouwbeleid over het EU-boekjaar 2017 en Gemeenschappelijk Visserijbeleid over het EU-boekjaar 2017 en 2018

De MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VOEDSELKWALITEIT,

Gelet op:

De artikelen 111 tot en met 114 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PbEU 2013 L347);

De artikelen 57 tot en met 62 van Verordening (EU) nr. 908/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie (PbEU2014 L255);

De artikelen 97, 119 en 129 van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 149);

en artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-02-2019]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • Europees Landbouwgarantiefonds: Europees Landbouwgarantiefonds, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van Verordening (EU) nr. 1306/2013;

  • Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van Verordening (EU) nr. 1306/2013;

  • Verordening (EU) nr. 1306/2013: Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PbEU 2013 L 347);

  • Verordening (EU) nr. 908/2014: Verordening (EU) nr. 908/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie (PbEU 2014 L255);

  • Verordening (EU) nr. 508/2014: Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014 L149).

Artikel 2

[Vervallen per 08-02-2019]

Over de periode van 16 oktober 2016 tot en met 15 oktober 2017 worden over de subsidies en andere steunbedragen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de gegevens openbaar gemaakt overeenkomstig de artikelen 111 en 112, eerste alinea, aanhef en onderdeel b, en derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 en de artikelen 57, eerste en tweede lid, 58 en 59 van Verordening (EU) nr. 908/2014.

Artikel 3

[Vervallen per 08-02-2019]

Over de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 worden over de subsidies van het gemeenschappelijk visserijbeleid de gegevens openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 119, tweede lid, juncto bijlage V, onderdeel 1, van Verordening (EU) nr. 508/2014, met dien verstande dat de namen van natuurlijke personen niet openbaar worden gemaakt.

Artikel 4

[Vervallen per 08-02-2019]

Over de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 worden over de subsidies van het gemeenschappelijk visserijbeleid de gegevens openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 119, tweede lid, juncto bijlage V, onderdeel 1, van Verordening (EU) nr. 508/2014, met dien verstande dat de namen van natuurlijke personen niet openbaar worden gemaakt.

Artikel 5

[Vervallen per 08-02-2019]

De in artikel 2 bedoelde gegevens worden ontleend aan de boekhoudkundige informatie die ten behoeve van de goedkeuring van de rekeningen van het ELGF en het ELFPO aan de Commissie van de Europese Unie wordt verstrekt, genoemd in verordening (EU) nr. 908/2014.

Artikel 7

[Vervallen per 08-02-2019]

  • 1 De gegevens, bedoeld in artikel 2, worden uiterlijk 31 mei 2018 openbaar gemaakt.

  • 2 De gegevens, bedoeld in artikel 3, worden uiterlijk 31 maart 2018 openbaar gemaakt.

  • 3 De gegevens, bedoeld in artikel 4, worden op 31 maart 2018 openbaar gemaakt en geactualiseerd overeenkomstig artikel 119, tweede lid, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 508/2014.

Artikel 8

[Vervallen per 08-02-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 januari 2018

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Terug naar begin van de pagina