ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Verordening van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 9 januari 2018, nr. ANVS-2018/137, houdende nadere regels ter bescherming van personen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling (ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom (PbEG L 13/1);

Gelet op de artikelen 3.4, vijfde en zesde lid, 3.6, vierde en zevende lid, 3.10, tweede lid, aanhef en onderdeel c, 3.11, zevende lid, 3.12, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel e, 3.17, vierde, zesde e

n negende lid, 3.18, eerste en tweede lid, 3.19, eerste lid, 3.21, eerste lid, 3.23, derde lid, 4.2, vijfde lid, 4.3, vierde lid, 4.4, zesde lid, 4.5, 4.6, tweede lid, 4.7, derde lid, 4.8, eerste lid, 4.9, 4.13, vierde lid, 4.17, derde lid, 4.18, tweede lid, onderdeel b, en vierde lid, 4.20, tweede lid, 4.21, eerste en tweede lid, 4.22, vijfde lid, 4.24, eerste lid, aanhef en onderdeel f, en tweede lid, 4.25, derde lid, 4.27, tweede lid, 4.29, eerste en tweede lid, 5.2, derde lid, 5.5, vierde lid, 5.7, zevende lid, 5.11, vierde lid, 6.2, zevende lid, 6.3, tweede lid, 6.8, zevende lid, 6.21, vierde lid, 6.24, derde lid, 7.22, vijfde lid, 9.7, derde en vierde lid, 9.8, derde lid, 9.10, derde lid, 10.7, zevende lid, en bijlage 2, onderdeel E, onderdeel Radiotoxiciteitsequivalent, van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, alsmede de artikelen 19, 32, 41a, aanhef en onderdeel 3°, en 42, tweede lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen, de artikelen 1b, 1d, 2, derde lid, 4c, tweede lid, 23, tweede en derde lid, 27, vierde lid en 32, vijfde lid, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen en artikel 6a van het Besluit detectie radioactief besmet schroot;

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. (begripsomschrijvingen)

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • actuele individuele dosis: een effectieve dosis die het gevolg is van het gebruik van een gebied buiten de locatie waarbij rekening wordt gehouden met het feitelijke huidige gebruik van de omgeving;

 • afgescheiden deel van de locatie: deel van de locatie, uitsluitend bedoeld als bergplaats voor de opslag van materialen of objecten met van nature voorkomende radionucliden;

 • ANVS-loket: het voor elektronische indiening door ondernemers van aanvragen, kennisgevingen, documenten en andere informatieverstrekkingen geschikte portaal op de website van de Autoriteit;

 • bereikbaar oppervlak:

  • 1. bereikbaar oppervlak van een object zonder nader of destructief ingrijpen in dat object of;

  • 2. oppervlak van een object dat bereikbaar is indien dat object geopend of uit elkaar genomen is voor gebruik, onderhoud of reparatie, voor product- of materiaalgebruik of voor product- of materiaalhergebruik;

 • besluit: Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;

 • besmettingscontrole: controle van een oppervlak of een voorwerp, niet zijnde een ingekapselde bron, op radioactieve besmetting;

 • broncertificaat: document van de producent van de ingekapselde bron waarin ten minste de activiteit, het radionuclide, de gegevens van de capsule, de classificatie volgens Internationale standaard ISO 2919:2012 of recenter en het serienummer zijn vermeld;

 • eindbestemming: bestemming waarvan door de Autoriteit of de ondernemer voorzien is dat een natuurlijke bron daar gedurende meer dan twee jaar zal verblijven, indien voor die bron geen andere bestemming is voorzien;

 • categorie 1-stof: radioactieve stof die is aangewezen als categorie 1-stof in bijlage 4.1 bij de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming of die op grond van de in die bijlage opgenomen voorwaarden behoort tot categorie 1;

 • categorie 2-stof: radioactieve stof die is aangewezen als categorie 2-stof in bijlage 4.1 bij de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming of die op grond van de in die bijlage opgenomen voorwaarden behoort tot categorie 2;

 • categorie 3-stof: radioactieve stof die is aangewezen als categorie 3-stof in bijlage 4.1 bij de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming of die op grond van de in die bijlage opgenomen voorwaarden behoort tot categorie 3;

 • inherent veilig toestel of inherent veilige versneller: toestel of versneller, dat of die is ontworpen om blootstelling aan de primaire bundel bij gebruik ervan te voorkomen en dat of die is voorzien van beveiligingen die het toestel of de versneller direct uitschakelen indien deze beveiligingen worden verbroken;

 • ketenregistratie: aanvraag van een registratie door een ondernemer, gedaan mede namens andere ondernemers, voor aangewezen handelingen waarvoor een registratieplicht bestaat, als bedoeld in artikel 3.11, zevende lid, van het besluit;

 • lek: ingekapselde bron waarbij een afgewreven activiteit van meer dan 185 becquerel is vastgesteld;

 • lektest: controle van de behuizing van een ingekapselde bron op afwrijfbare radioactieve besmetting;

 • multifunctionele individuele dosis: effectieve dosis die het gevolg is van het gebruik van een gebied buiten de locatie op zodanige wijze dat dit de hoogst mogelijke dosis geeft;

 • natte sludge: mengsel van organische en minerale vaste bestanddelen in water of koolwaterstof bevattende vloeistoffen dat:

  • op een mijnbouwproductielocatie wordt gescheiden van de geproduceerde olie of het geproduceerde gas, dan wel

  • op een mijnbouwproductielocatie ontstaat ten gevolge van de winning van aardwarmte;

 • oppervlaktebesmetting met van nature voorkomend radioactief materiaal: aanwezigheid op het oppervlak van een object dat bestaat uit niet-radioactieve vaste stoffen, van niet-afwrijfbare of afwrijfbare natuurlijke bronnen met een gemiddelde massa per oppervlakte van minder dan 1 g/cm2;

 • radioactieve besmetting: afwrijfbare alfa besmetting van 0,4 becquerel of meer per cm2, of een afwrijfbare bèta/gamma besmetting van 4 becquerel of meer per cm2;

 • representatief persoon: persoon die blootstaat aan een dosis die representatief is voor die van de meest aan ioniserende straling blootgestelde personen van de bevolking, met uitsluiting van personen met extreme of zeldzame gewoonten;

 • vaste meetopstelling: industriële opstelling waarbij een ingekapselde bron is ingebouwd in en deel uitmaakt van een productielijn, waarbij het in- en uitbouwen van de ingekapselde bron in of uit deze opstelling uit het oogpunt van stralingsbescherming weinig voordeel heeft;

 • ventilatievoud: aantal malen per uur dat het volume van een ruimte door ventilatiesystemen geheel wordt vervangen;

 • waarschuwingsteken: waarschuwingsteken als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van het besluit.

Hoofdstuk 3. Controlestelsel

§ 3.1. Aanvragen om vergunning en registratie en kennisgevingen algemeen

Artikel 3.1

 • 1 De ondernemer die via het ANVS-loket een aanvraag of kennisgeving bij de Autoriteit wil indienen of een andere informatieverstrekking wil doen, maakt gebruik van het op het ANVS-loket beschikbare elektronische formulier dat hoort bij de aanvraag, de kennisgeving of de informatieverstrekking.

 • 2 Bij gebruik van het ANVS-loket geschiedt de vaststelling van de juistheid van de identiteit van de aanvrager door middel van eHerkenning.

 • 3 Bij het elektronische formulier kunnen elektronische bestanden en bijlagen worden bijgevoegd.

 • 4 Indien de ondernemer niet over een eHerkenning-middel kan beschikken,

  • a. dient hij een aanvraag of een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid schriftelijk in door toezending aan de Autoriteit, of

  • b. registreert hij zich als gebruiker bij de Autoriteit en ontvangt na registratie een unieke toegangscode waarmee hij zich bij het gebruik van het ANVS-loket identificeert.

 • 5 De Autoriteit verifieert de gegevens van de ondernemer, bedoeld in het vierde lid.

 • 6 Het tweede tot en met het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing indien de aanvraag namens de ondernemer door een externe gemachtigde wordt ingediend.

 • 7 De Autoriteit maakt het vereiste betrouwbaarheidsniveau van de eHerkenning op de website van de Autoriteit bekend.

§ 3.2. Bij een aanvraag om een vergunning voor handelingen met bronnen te verstrekken gegevens

Artikel 3.2. (te verstrekken basisgegevens bij de aanvraag om een vergunning)

 • 1 Naast de in artikel 3.6, derde lid, van het besluit, bedoelde gegevens bevat een aanvraag om een vergunning de volgende gegevens:

  • a. een omschrijving van de locatie waar de desbetreffende handeling plaatsvindt of de desbetreffende handelingen plaatsvinden en het adres of kadastrale gegevens van die locatie en een plattegrond met aanduiding van de terreingrens en de plaats van de handelingen; bij wisselende locaties wordt met behulp van een situatieschets een zo goed mogelijke aanduiding hiervan gegeven;

  • b. indien een aanvraag voor wisselende locaties wordt gedaan: een onderbouwing van de noodzaak hiervan;

  • c. een omschrijving van de handeling of handelingen waarvoor de vergunning wordt gevraagd en het doel daarvan;

  • d. een opgave van de maximale totale effectieve dosis zowel ten gevolge van lozingen als ten gevolge van externe straling op basis van omgevingsdosisequivalenten, die de representatieve persoon in een kalenderjaar kan ontvangen op enig punt buiten de locatie als gevolg van alle onder verantwoordelijkheid van de ondernemer uit te voeren registratieplichtige en vergunningplichtige handelingen en andere handelingen waarvoor een kennisgeving als bedoeld in artikel 3.11 van het besluit vereist is, tezamen binnen de locatie waarop de vergunningaanvraag van toepassing is, alsmede de daaraan ten grondslag liggende analyse;

  • e. een opgave van de maximale effectieve of equivalente dosis die de betrokken werknemers in een kalenderjaar ten gevolge van de door de ondernemer uitgevoerde handelingen kunnen ontvangen, alsmede de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 7.6 van het besluit;

  • f. een beschrijving van de wijze waarop de stralingsbescherming is georganiseerd, van de aanwezige deskundigheid met betrekking tot de handelingen en het toezicht daarop;

  • g. een beschrijving van de verantwoordelijkheden voor de stralingsbescherming en stralingsveiligheid;

  • h. een opgave van de tijdsduur van de handeling of handelingen;

  • i. een overzicht van alle registratieplichtige en vergunningplichtige handelingen, alsmede andere handelingen waarvoor een kennisgeving als bedoeld in artikel 3.11 van het besluit vereist is, binnen de locatie, gespecificeerd naar aard en omvang;

  • j. een beschrijving van de ontwerp-kenmerken van elke bron en de ruimte waarin een bron zich bevindt;

  • k. een veiligheidsbeoordeling van de handelingen om:

   • 1°. vast te stellen op welke manieren potentiële blootstellingen van leden van de bevolking of, in geval van medische blootstelling, toevallige en onbedoelde blootstellingen zich kunnen voordoen;

   • 2°. de waarschijnlijkheid en omvang van de potentiële blootstellingen te kunnen inschatten;

   • 3°. de kwaliteit en reikwijdte van stralingsbeschermings- en stralingsveiligheidsmaatregelen te beoordelen, waaronder zowel technische kenmerken als administratieve procedures;

   • 4°. inzicht te krijgen in de door de aanvrager vastgestelde dosisbeperkingen en voorwaarden voor veilige bedrijfsvoering;

  • l. een beschrijving van de noodprocedures;

  • m. indien het een andere handeling dan een handeling met van nature voorkomende radionucliden betreft: een opgave van de onderhouds-, test- en inspectieprogramma’s of -contracten, waarmee bewerkstelligd wordt dat de bronnen tijdens hun hele levensduur aan de ontwerpvereisten operationele grenzen en voorwaarden voor veilige bedrijfsvoering blijven voldoen;

  • n. een beschrijving van het kwaliteitsborgingssysteem, en

  • o. informatie over de wijze waarop recht wordt gedaan aan artikel 2.6 van het besluit.

 • 2 Indien het omgevingsdosisequivalent, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, hoger is dan 10 microsievert, of de lozingen, bedoeld in dat onderdeel, een dosis vertegenwoordigen die gelijk is aan, of hoger is dan, 1 microsievert in een kalenderjaar op enig punt buiten de locatie, bevat de aanvraag tevens een beschrijving van de maatregelen ter voorkoming van en bescherming tegen schade in en buiten de locatie.

Artikel 3.3. (aanvraag vergunning handelingen met toestel of versneller)

Een aanvraag om een vergunning voor een handeling met een toestel of een versneller bevat naast de relevante gegevens, bedoeld in artikel 3.2, een beschrijving van het toestel of de versneller onder vermelding van de gegevens betreffende de ioniserende straling die het toestel of de versneller kan uitzenden, waaronder in elk geval de maximale output die het systeem kan leveren, uitgedrukt als maximale hoogspanning van de röntgenbuis en de hoogspanning die de generator kan leveren.

Artikel 3.4. (aanvraag vergunning handeling met radioactieve stoffen in de vorm van open bronnen met kunstmatige radionucliden)

Een aanvraag om een vergunning voor een handeling met radioactieve stoffen in de vorm van open bronnen met kunstmatige radionucliden bevat, naast de relevante gegevens, bedoeld in artikel 3.2:

 • a. een opgave van de radionucliden, waarmee de handelingen worden verricht waarvoor de vergunning wordt gevraagd;

 • b. een opgave van de ten gevolge van alle registratie- en vergunningplichtige handelingen maximaal in de lucht, in het openbaar riool, het oppervlaktewater, of in de bodem te lozen radiotoxiciteitsequivalenten voor de locatie waarop de aanvraag betrekking heeft, uitgedrukt in radiotoxiciteitsequivalenten voor inhalatie, respectievelijk ingestie en gewogen voor inhalatie en ingestie;

 • c. indien vergunning om te lozen wordt aangevraagd: een opgave van het aantal te lozen radiotoxiciteitsequivalenten, en

 • d. een beschrijving van het beheer van radioactieve afvalstoffen en van de voorzieningen voor de berging van die afvalstoffen.

Artikel 3.5. (aanvraag vergunning handeling met radioactieve stoffen in de vorm van open bronnen met van nature voorkomende radionucliden)

Een aanvraag om een vergunning voor een handeling met radioactieve stoffen in de vorm van open bronnen met van nature voorkomende radionucliden bevat, naast de relevante gegevens, bedoeld in artikel 3.2, een beschrijving van:

 • a. voor van nature voorkomend radioactief materiaal:

  • 1°. de maximale activiteitsconcentratie van elk radionuclide, voor elke nuclide dat meer dan 1% bijdraagt aan de totale activiteit;

  • 2°. de maximale massa op enig moment per locatie, en

  • 3°. de maximale doorzet per kalenderjaar.

 • b. de radioactieve stoffen en de radioactieve afvalstoffen die bij de handelingen ontstaan;

 • c. een opgave van de ondernemer die de radioactieve stoffen of radioactieve afvalstoffen ontvangt;

 • d. een beschrijving van het beheer van radioactieve afvalstoffen en van de voorzieningen voor de berging van die afvalstoffen;

 • e. een opgave van het categorienummer dat voorkomt in de lijst met geïdentificeerde handelingen die zijn opgenomen in Bijlage 3.1, onderdeel A, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, welk nummer hoort bij de handeling die overeenkomt met de handeling waarvoor vergunning wordt gevraagd, voor zover die handeling in die bijlage is opgenomen;

 • f. indien er geen categorienummer als bedoeld in onderdeel e opgegeven kan worden: een beschrijving van de handelingen;

 • g. een opgave van de ten gevolge van alle registratie- en vergunningplichtige handelingen maximaal in de lucht, in het openbaar riool, het oppervlaktewater, of in de bodem te lozen activiteit voor de locatie waarop de aanvraag betrekking heeft, gespecificeerd naar radionuclide en totale te lozen activiteit, en

 • h. indien vergunning om te lozen wordt aangevraagd: een opgave van de totale te lozen activiteit, gespecificeerd naar radionuclide.

Artikel 3.6. (aanvraag vergunning handeling met radioactieve stoffen in de vorm van een ingekapselde bron)

Een aanvraag om een vergunning voor een handeling met radioactieve stoffen in de vorm van een ingekapselde bron bevat naast de relevante gegevens, bedoeld in artikel 3.2:

 • a. een opgave van de radionucliden, waarmee de handelingen worden verricht waarvoor de vergunning wordt gevraagd;

 • b. een opgave van de chemische en fysische toestand en vorm waardoor deze radioactieve stoffen een ingekapselde bron vormen alsmede een aanduiding van de constructie en de kwaliteit van de bron, en

 • c. een beschrijving van de wijze waarop de ingekapselde bron wordt beheerd, na beëindiging van de toepassing ervan.

Artikel 3.7. (aanvraag vergunning handeling met kunstmatige bronnen)

Een aanvraag om een vergunning voor een handeling met kunstmatige bronnen bevat naast de relevante gegevens bedoeld in artikel 3.2, en de aanvullende gegevens bedoeld in artikel 3.4 respectievelijk artikel 3.6, een opgave van de overeenkomstig artikel 3.13 gewogen en gesommeerde activiteit op enig moment van de radionucliden in de radioactieve stoffen, die op de locatie, bedoeld in artikel 3.2, onderdeel a, ten hoogste aanwezig zal zijn.

Artikel 3.8. (aanvraag vergunning handeling met een hoogactieve bron)

Een aanvraag om een vergunning voor een handeling met een hoogactieve bron bevat, naast de relevante gegevens, bedoeld in artikel 3.2, en de aanvullende gegevens, bedoeld in de artikelen 3.6 en 3.7:

 • a. informatie over het volume van de bron, de bronhouder en de vaste afscherming van die bron;

 • b. schriftelijk bewijs dat de krachtens artikel 4.15, eerste lid, van het besluit vereiste financiële zekerheid is gesteld, en

 • c. informatie met betrekking tot:

  • 1°. de overeenkomst die met de leverancier of fabrikant van de bron is getroffen ten aanzien van de overbrenging van de niet meer in gebruik zijnde bron naar de leverancier, fabrikant, of andere ondernemer die bevoegd is de bron te ontvangen, of

  • 2°. de plaatsing van de niet meer in gebruik zijnde bron in een voorziening voor opslag of verwijdering.

§ 3.3. Te verstrekken gegevens bij een aanvraag om registratie

Artikel 3.9. (te verstrekken gegevens bij een aanvraag om registratie)

 • 1 De aanvraag voor een registratie bevat naast de relevante gegevens, bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van het besluit:

  • a. een opgave van de maximale effectieve of equivalente dosis die werknemers in een kalenderjaar ten gevolge van de door de ondernemer uitgevoerde handelingen kunnen ontvangen;

  • b. een verklaring van de ondernemer dat de benodigde deskundigheid als bedoeld in de artikelen 5.4 en 5.7 van het besluit aanwezig is;

  • c. een opgave van de maximale totale effectieve dosis, die de representatieve persoon in een kalenderjaar op enig punt buiten de locatie kan ontvangen ten gevolge van handelingen met die bron.

 • 2 Indien de bron een toestel of versneller betreft bevat de aanvraag voorts:

  • a. voor een toestel: een opgave van de maximale hoogspanning van het toestel, uitgedrukt in kilovolt;

  • b. voor een versneller: een opgave van de maximale versnelenergie, uitgedrukt in megavolt.

 • 3 Indien de bron een radioactieve stof is in de vorm van een ingekapselde bron, bevat de aanvraag voorts een opgave van het radionuclide en de maximale activiteit.

 • 4 Indien het handelingen betreft met radioactieve stoffen in de vorm van open bronnen met van nature voorkomende radionucliden bevat de aanvraag voorts een opgave van:

  • a. het adres of de kadastrale gegevens van de locatie waar de handelingen plaatsvinden;

  • b. voor van nature voorkomend radioactief materiaal:

   • 1. de maximale activiteitsconcentratie van elk radionuclide, voor elke nuclide dat meer dan 1% bijdraagt aan de totale activiteit;

   • 2. de maximale massa op enig moment per locatie;

   • 3. de maximale doorzet per kalenderjaar;

  • c. de radioactieve stoffen en de radioactieve afvalstoffen die bij de handelingen ontstaan;

  • d. de ondernemer die de radioactieve stoffen of radioactieve afvalstoffen ontvangt;

  • e. het categorienummer dat voorkomt in de lijst met geïdentificeerde handelingen die zijn opgenomen in Bijlage 3.1, onderdeel A, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, welk nummer hoort bij de handeling die overeenkomt met de handeling waarvan registratie wordt gevraagd, voor zover die handeling in die bijlage is opgenomen;

  • f. indien er geen categorienummer als bedoeld in onderdeel e opgegeven kan worden: een beschrijving van de handelingen.

Artikel 3.10. (ketenregistratie en aangewezen handelingen met natuurlijke bronnen)

 • 2 De ondernemer, die de ketenregistratie mede namens andere ondernemers in de keten aanvraagt verzamelt alle gegevens van elke ondernemer in zijn keten.

 • 3 De ondernemer, die de ketenregistratie mede namens andere ondernemers binnen de keten aanvraagt, verstrekt bij de aanvraag van de registratie behalve de voor de registratie noodzakelijke gegevens van elke onderneming binnen de keten, tevens:

 • 4 Een ondernemer als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, deelt een wijziging van de geregistreerde gegevens ten minste zes weken voor de aanvang van de wijziging schriftelijk mede aan de ondernemer die de ketenregistratie mede namens de andere ondernemers in de keten heeft aangevraagd.

 • 5 Een ondernemer in de grond-, weg- of waterbouw, die de ketenregistratie mede namens andere ondernemers in de keten aanvraagt, zorgt ervoor dat de volgende gegevens bij de registratieaanvraag worden verstrekt:

  • a. dat het materiaal met van nature voorkomende radionucliden een eindproduct in de grond-, weg-, of waterbouw is;

  • b. een schatting van de effectieve dosis, uitgedrukt in de multifunctionele individuele dosis en de actuele individuele dosis in een jaar ten gevolge van eindbestemming, voor leden van de bevolking, en

  • c. een certificaat bij het materiaal met van nature voorkomende radioactieve stoffen waarop vermeld staat dat het radioactief materiaal betreft dat voor deze eindbestemming gebruikt mag worden.

§ 3.4. Te verstrekken gegevens bij kennisgeving

Artikel 3.11. (kennisgeving als bedoeld in artikel 3.11 van het besluit)

Een kennisgeving als bedoeld in artikel 3.11, derde en vierde lid, van het besluit bevat naast de gegevens, bedoeld in artikel 3.12, tweede lid, van het besluit,

 • a. een opgave van de maximale totale effectieve dosis voor leden van de bevolking of van de werknemers, en

 • b. informatie over de wijze waarop voldaan wordt aan artikel 2.6 van het besluit voor personen buiten de locatie.

Artikel 3.12. (kennisgeving overdracht hoogactieve bron)

De kennisgeving van overdracht van een hoogactieve bron geschiedt met toepassing van het formulier dat is opgenomen in bijlage 5 van het besluit.

§ 3.5. Sommatie

Artikel 3.13. (gewogen sommatie)

 • 1 De gewogen sommatie, bedoeld in artikel 3.4, vijfde lid, van het besluit, van de activiteit van de radionucliden in de bij handelingen betrokken radioactieve materialen vindt plaats volgens de formule:

  Bijlage 259856.png

  waarin:

  Ai is de totale activiteit van radionuclide i, waarmee een handeling verricht wordt (becquerel);

  Av,i is de van toepassing zijnde vrijstellingswaarde voor de totale activiteit voor radionuclide i (becquerel).

 • 2 De gewogen sommatie, bedoeld in artikel 3.4, vijfde lid, van het besluit, van de activiteitsconcentratie van radionucliden in de bij handelingen betrokken radioactieve materialen vindt plaats volgens de formule:

  Bijlage 259857.png

  waarin:

  Ci is de activiteitsconcentratie van radionuclide i in een radioactieve stof (kilobecquerel/kg);

  Cv,i is de van toepassing zijnde vrijstellings- of vrijgavewaarde voor de activiteitsconcentratie voor radionuclide i (kilobecquerel/kg).

Artikel 3.14. (nadere regels sommatie consumentenproducten)

Als handelingen met consumentenproducten waarbij radioactieve stoffen worden toegevoegd aan consumentenproducten, bestemd voor gebruik op of in de directe omgeving van personen, waarbij de aan deze producten toegevoegde radionucliden niet worden betrokken bij een sommatie als bedoeld in artikel 3.17, tweede en derde lid, van het besluit, worden aangewezen de in bijlage 1 genoemde handelingen.

§ 3.6. Vrijstelling en vrijgave, uitzondering

Artikel 3.15. (vrijgestelde handelingen met een beperkt risico op blootstelling)

 • 2 Handelingen met consumentenproducten die een beperkt risico van blootstelling van personen tot gevolg hebben en waarvoor de verboden, bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.9 van het besluit niet van toepassing zijn, zijn aangewezen in bijlage 2.

Artikel 3.15a

 • 1 Afdeling 3.2 van het besluit is niet van toepassing op handelingen op een locatie met radioactieve materialen waarin de radionuclide K-40 voorkomt, als de op de locatie aanwezige massa van het kaliumhoudende materiaal groter is dan 1.000 kilogram, indien de activiteitsconcentratie van de radionuclide K-40 in het op de locatie aanwezige kaliumhoudende materiaal niet groter is dan 22 kBq/kg, en voldaan wordt aan de in dit artikel opgenomen voorwaarden.

 • 2 De voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn:

  • a. de afstand van de op de locatie aanwezige kaliumhoudende materialen tot verblijfsruimten is groter dan 5 meter, en

  • b. de afstand in meters tussen de op de locatie aanwezige kaliumhoudende materialen en enig punt buiten de locatie is groter dan de waarde die het resultaat is van de berekening met formule

   R ≥ R(M) × ctijd × cdichtheid × cconcentratie

   waarbij

   • voor R(M) wordt uitgegaan van de tabel in het vierde lid, en

   • de in de formule opgenomen correctiefactoren worden toegepast overeenkomstig het derde lid en de tabel in het vijfde lid.

 • 3 Voor de formule, genoemd in het tweede lid, onderdeel b, geldt:

  R is de minimale afstand van de aanwezige kaliumhoudende materialen tot enig punt buiten de locatie in meters, vastgesteld op basis van de tabel die is opgenomen in het vierde lid;

  R(M) is de ongecorrigeerde minimale afstand tot het kaliumhoudende materiaal in meters gebaseerd op:

  • de aanwezigheid van het materiaal gedurende het gehele kalenderjaar,

  • een dichtheid van het kaliumhoudende materiaal van 2.000 kg/m3, en

  • een activiteitsconcentratie van K-40 in het kaliumhoudende materiaal die gelijk is aan 22 kBq/kg;

  ctijd is de correctiefactor die kan worden toegepast bij aanwezigheid op de locatie van de kaliumhoudende materialen gedurende kortere tijd dan 1 jaar, overeenkomstig de tabel, opgenomen in het vijfde lid;

  cdichtheid is de correctiefactor die moet worden toegepast als het kaliumhoudende materiaal een lagere dichtheid heeft dan 2.000 kg/m3, overeenkomstig de tabel, opgenomen in het vijfde lid;

  cconcentratie is de correctiefactor die kan worden toegepast als de activiteitsconcentratie van het K-40 in het kaliumhoudende materiaal kleiner is dan 22 kBq/kg, overeenkomstig de tabel, opgenomen in het vijfde lid.

 • 4 De minimale afstand R van de op de locatie aanwezige kaliumhoudende materialen tot enig punt buiten de locatie, bij de daarbij behorende massa is opgenomen in de onderstaande tabel.

  M: Massa van kaliumhoudend materiaal in duizenden kilogram

  R(M): minimale afstand tot enig punt buiten de locatie in meters

  1 tot en met 10

  5

  10 tot en met 20

  15

  20 tot en met 50

  25

  50 tot en met 100

  40

  100 tot en met 1.000

  60

  1.000 tot en met 10.000

  80

  groter dan 10.000

  100

  Minimale afstand van het kaliumhoudende materiaal tot enig punt buiten de locatie bij aanwezigheid van het materiaal gedurende het hele kalenderjaar, K-40-activiteitsconcentratie van het kaliumhoudende materiaal gelijk aan 22 kilobecquerel per kilogram en een dichtheid van het kaliumhoudende materiaal gelijk aan 2.000 kilogram per kubieke meter.

 • 5 Bij de berekening, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, worden de correctiefactoren ctijd, cdichtheid en cconcentratie toegepast overeenkomstig de onderstaande tabel:

  dagen/jaar

  ctijd

  dichtheid (kg/m3)

  cdichtheid

  CK-40 (kBq/kg)

  cconcentratie

  >270

  1,00

  >1.900

  1,00

  >17

  1,00

  180-270

  0,86

  1.700 – 1.900

  1,02

  15–17

  0,90

  90-180

  0,70

  1.500 – 1.700

  1,10

  13–15

  0,85

  ≤ 90

  0,50

  ≤1.500

  1,15

  10–13

  0,79

  Correctiefactoren voor kortere aanwezigheidsduur (ctijd), voor lagere dichtheid (cdichtheid) en voor lagere K-40-activiteitsconcentratie (cconcentratie) van de op de locatie aanwezige kaliumhoudende materialen

Artikel 3.16. (vrijgave handelingen met een beperkt risico op blootstelling)

 • 2 Onder zeer laag radioactieve stoffen van elk type materiaal als bedoeld in het eerste lid worden verstaan: radioactieve stoffen waarvan de activiteit van de kunstmatige radionucliden, berekend over een periode van een jaar, kleiner is dan de in bijlage 3 opgenomen grenswaarden.

 • 3 Indien zeer laag radioactieve stoffen van elk type materiaal meerdere soorten radionucliden bevatten, wordt de activiteit van de radionucliden gewogen gesommeerd met overeenkomstige toepassing van artikel 3.4, vijfde lid, van het besluit. Aan de in het tweede lid bedoelde waarden wordt voldaan indien de uitkomst van de sommatie kleiner dan of gelijk is aan 1.

 • 4 Afdeling 3.2 van het besluit is niet van toepassing ten aanzien van het lozen van kaliumhoudende materialen, waarin de radionuclide K-40 tot ten hoogste in de natuurlijke abundantie voorkomt,

  • a. naar de open lucht;

  • b. in het openbare riool of in het oppervlaktewater, indien de concentratie van de geloosde kaliumverbindingen zo laag is dat er geen neerslag in het openbare riool of oppervlaktewater optreedt.

Artikel 3.17. (uitzondering op vrijstelling)

 • 1 Paragraaf 3.2.2 van het besluit is van toepassing op handelingen met van nature voorkomende radioactieve materialen indien de activiteitsconcentratie van dit materiaal geen juiste indicatie geeft van de gezondheidsschade en daarnaast de oppervlaktebesmetting met van nature voorkomend radioactief materiaal een totale bèta-activiteit heeft die gelijk is aan of hoger is dan 4 becquerel/cm2.

 • 2 In de gevallen waarin de effectieve doses voor leden van de bevolking ten gevolge van water- of luchtlozingen, als gevolg van handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal, hoger kunnen zijn dan 10 microsievert per kalenderjaar, geldt met het oog op de stralingsbescherming, in afwijking van artikel 10.4 van het besluit, een vergunningplicht als bedoeld in artikel 3.5, tweede lid, van het besluit.

Artikel 3.18. (specifieke vrijgavewaarden)

 • 3 Lampen of starters waaraan Kr-85 is toegevoegd zijn vrijgegeven als de toegevoegde Kr-85-activiteit per eenheid kleiner is dan 10.000 becquerel.

 • 4 Materialen die één of meer van de in bijlage 4, tabel 2, kolom 1, genoemde radionucliden bevatten, zijn vrijgegeven indien ten aanzien van die radionucliden wordt voldaan aan de desbetreffende vrijgavewaarden die zijn opgenomen in bijlage 4, tabel 2, kolom 2, voor zover zij bestemd zijn om te worden verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie, als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, niet zijnde ZAVIN te Dordrecht.

 • 5 Materialen die één of meer van de in bijlage 4, tabel 2, kolom 1, genoemde radionucliden bevatten, zijn vrijgegeven indien ten aanzien van die radionucliden wordt voldaan aan de desbetreffende vrijgavewaarden die zijn opgenomen in bijlage 4, tabel 2, kolom 3, voor zover zij bestemd zijn om te worden verbrand bij ZAVIN te Dordrecht.

 • 6 Materialen als bedoeld in het vierde of vijfde lid worden aangeboden in lekdichte verpakkingen.

Artikel 3.19. (aanvraag specifieke vrijstelling)

 • 1 Een ondernemer kan een aanvraag bij de Autoriteit indienen voor een beschikking, houdende een vrijstelling voor specifieke bronnen of handelingen als bedoeld in artikel 3.19 van het besluit.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid bevat:

  • a. het door de Autoriteit geaccepteerde plan van aanpak, bedoeld in het derde lid;

  • b. een opgave van de handelingen of toepassingen waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd en een overzicht van de met de vrijstelling toe te passen specifieke activiteit of activiteitsconcentratiewaarden per radionuclide;

  • c. de uitwerking van de blootstellingsroutes, blootstellingsscenario’s, de gebruikte parameters en de bepaling van de dosis aan de hand van de methodiek zoals aangegeven in de aanbevelingen van de Europese Commissie of het Internationaal Atoomenergieagentschap dan wel een methodiek die naar het oordeel van de Autoriteit daaraan gelijkwaardig is1;

  • d. een opgave van de materialen en de wijze van ontdoening en de blootstellingsscenariokeuzes en de gebruikte parameters, met daarin de mogelijke alternatieve of secundaire ontdoeningsketens. De ondernemer geeft, indien van toepassing, een onderbouwing van de keuze dat bepaalde blootstellingsroutes of scenario’s niet gebruikt worden, of dat andere waarden van parameters gebruikt worden die ten grondslag liggen aan de scenario’s;

  • e. een overzicht van de gekozen randvoorwaarden die van belang zijn om aan de algemene vrijstellingscriteria te kunnen voldoen;

  • f. een analyse dat aan de algemene vrijstelling- en vrijgavecriteria als bedoeld in bijlage 3, onderdeel A, punt 3 van het besluit voldaan wordt, waaronder de genoemde dosiscriteria, en aan de in het vierde lid opgenomen grenswaarden;

  • g. een opgave dat de handeling gerechtvaardigd is, of een krachtens artikel 2.5, tweede lid, van het besluit ingediend verzoek om rechtvaardiging van de handeling;

  • h. een opgave hoe de ondernemer voldaan heeft aan de zorgplicht, bedoeld in artikel 10.2 van het besluit;

  • i. een opgave van de toename van de effectieve dosis van een werknemer ten gevolge van de blootstelling aan vrijgestelde radioactieve stoffen onder normale omstandigheden;

  • j. een opgave van de toename van de effectieve dosis van een werknemer ten gevolge van de blootstelling aan vrijgestelde radioactieve stoffen onder ongunstige omstandigheden;

  • k. een opgave van de toename van de effectieve dosis van een lid van de bevolking dat zich binnen de locatie bevindt, ten gevolge van de blootstelling aan vrijgestelde radioactieve stoffen, en

  • l. een opgave van de toename van de effectieve dosis van een lid van de bevolking dat zich buiten de locatie bevindt, ten gevolge van de blootstelling aan vrijgestelde radioactieve stoffen.

 • 3 Voorafgaand aan de indiening van de aanvraag overlegt de aanvrager met de Autoriteit over de voor de specifieke vrijstelling relevante blootstellingsroutes, -scenario’s en parameters als bedoeld in het tweede lid, onderdelen c en d, en legt die in een door te Autoriteit te accepteren plan van aanpak vast. Van de acceptatie wordt mededeling gedaan aan de aanvrager.

 • 4 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt afgewezen indien de blootstelling aan vrijgestelde van nature voorkomende radioactieve materialen, rekening houdend met de gangbare achtergrondstraling, leidt tot:

  • 1°. een dosistoename van een werknemer onder normale omstandigheden die hoger is dan 0,3 millisievert per jaar;

  • 2°. een dosistoename van een werknemer onder ongunstige omstandigheden die hoger is dan 1,0 millisievert per jaar;

  • 3°. een dosistoename van een lid van de bevolking dat zich binnen de locatie bevindt die hoger is dan 0,3 millisievert per jaar;

  • 4°. een dosistoename van een lid van de bevolking dat zich buiten de locatie bevindt die hoger is dan 0,01 millisievert per jaar.

Artikel 3.20. (aanvraag specifieke vrijgave)

 • 1 Een ondernemer kan een aanvraag bij de Autoriteit indienen voor een beschikking voor specifieke vrijgave voor bepaalde radioactieve materialen, voor radioactieve materialen afkomstig van specifieke soorten handelingen, of voor materialen behorend tot specifieke categorieën handelingen of toepassingen, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, van het besluit.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid bevat:

  • a. het door de Autoriteit geaccepteerde plan van aanpak, bedoeld in het derde lid;

  • b. een opgave van de handelingen of toepassingen waarvoor specifieke vrijgave wordt aangevraagd en een overzicht van de met de vrijgave toe te passen specifieke activiteitsconcentratiewaarden per radionuclide;

  • c. de uitwerking van de blootstellingsroutes, blootstellingsscenario’s, de gebruikte parameters en de bepaling van de dosis aan de hand van de methodiek zoals aangegeven in de aanbevelingen van de Europese Commissie of het Internationaal Atoomenergieagentschap dan wel een methodiek die naar het oordeel van de Autoriteit daaraan gelijkwaardig is2;

  • d. een opgave van de materialen en de wijze van ontdoening en de blootstellingsscenariokeuzes en de gebruikte parameters, met daarin de mogelijke alternatieve of secundaire ontdoeningsketens. De ondernemer geeft, indien van toepassing, een onderbouwing van de keuze dat bepaalde blootstellingsroutes of scenario’s niet gebruikt worden, of dat andere waarden van parameters gebruikt worden die ten grondslag liggen aan de scenario’s;

  • e. een overzicht van de gekozen randvoorwaarden die van belang zijn om aan de algemene vrijgavecriteria te kunnen voldoen;

  • f. een analyse dat aan de algemene vrijstelling- en vrijgavecriteria als bedoeld in bijlage 3, onderdeel A, punt 3 van het besluit voldaan wordt, waaronder de genoemde dosiscriteria, en aan de in het vierde lid opgenomen grenswaarde;

  • g. een opgave dat de handeling waarvan het materiaal afkomstig is, gerechtvaardigd is, of een krachtens artikel 2.5, eerste lid, van het besluit ingediend verzoek om rechtvaardiging van de handeling;

  • h. een opgave hoe de ondernemer voldaan heeft aan de zorgplicht, bedoeld in artikel 10.2 van het besluit;

  • i. een opgave van de toename van de effectieve dosis van een lid van de bevolking ten gevolge van de blootstelling aan vrijgestelde radioactieve stoffen.

 • 3 Voorafgaand aan de indiening van de aanvraag overlegt de aanvrager met de Autoriteit over de voor de specifieke vrijgave relevante blootstellingsroutes, -scenario’s en parameters als bedoeld in het tweede lid, onderdelen c en d, en legt die in een door de Autoriteit te accepteren plan van aanpak vast. Van de acceptatie wordt mededeling gedaan aan de aanvrager.

 • 4 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt afgewezen indien de blootstelling aan vrijgegeven van nature voorkomende radioactieve materialen, rekening houdend met de gangbare achtergrondstraling, leidt tot een dosistoename van een lid van de bevolking die hoger is dan 0,3 millisievert per jaar.

§ 3.7. Radioactieve afvalstoffen en splijtstoffen of ertsen bevattende afvalstoffen

Artikel 3.21. (afvoertermijn)

 • 1 De termijn, bedoeld in artikel 10.7, derde lid, van het besluit, bedraagt ten hoogste twee jaren na het tijdstip waarop de radioactieve stoffen overeenkomstig artikel 10.7, eerste lid, van het besluit als radioactieve afvalstof zijn aangemerkt.

 • 3 De Autoriteit kan met het oog op de stralingsbescherming van werknemers of leden van de bevolking in een aan de vergunning verbonden voorschrift van de in het eerste of het tweede lid genoemde termijn afwijken.

 • 4 Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op het afvoeren van splijtstof of erts bevattende afvalstoffen of van radioactieve afvalstoffen vanaf een inrichting waarvoor op grond van artikel 15, aanhef en onderdeel b, van de wet een vergunning is verleend.

Hoofdstuk 4. Bronnen en handelingen in geplande blootstellingssituaties

§ 4.1. Administratie

Artikel 4.1. (nadere inhoud administratie registratie- en vergunningplichtige bronnen)

 • 1 Indien krachtens het besluit verplichtingen tot het voeren van dossiers van bronnen of van een administratie van handelingen van kracht zijn, zijn het derde tot en met vijfde lid van toepassing.

  De van toepassing zijnde administratieve verplichtingen worden door de ondernemer zoveel mogelijk binnen één beheerssysteem vastgelegd.

 • 4 Bij handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal bevat het dossier, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het besluit, tevens:

  • a. de aard van het betrokken van nature voorkomend radioactief materiaal, de (oppervlakte-) besmette materialen of de radioactieve afvalstoffen;

  • b. de massa van het van nature voorkomend radioactief materiaal.

 • 5 De in dit artikel bedoelde administratieve gegevens en dossiers worden, op de locatie waar de handelingen worden verricht, of nabij de werklocatie, desgevraagd getoond aan ambtenaren, bedoeld in artikel 58 van de wet, of zijn op een andere manier direct beschikbaar voor inzage.

Artikel 4.2. (nadere inhoud administratie en dossiers hoogactieve bronnen)

Bij handelingen met een hoogactieve bron bevat het beheerssysteem naast het dossier van de hoogactieve bron, bedoeld in artikel 4.18, eerste lid, van het besluit en de administratieve gegevens, bedoeld in artikel 4.2, vierde lid, van het besluit, tevens:

Artikel 4.3. (administratie industriële radiografie)

 • 1 De administratie, bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van het besluit bevat:

  • a. de naam van de houder van de vergunning en het nummer van de voor de betrokken handelingen verleende vergunning;

  • b. het tijdstip waarop of de periode binnen een kalenderjaar waarin de handelingen zijn verricht;

  • c. de plaats of plaatsen, de aard en de omvang van de handelingen;

  • d. de aan de handelingen toe te rekenen maximale toename van de effectieve dosis die personen op enig punt buiten de locatie kunnen ontvangen.

 • 2 Indien binnen een locatie opnamen worden gemaakt of industriële radiografie wordt toepast in het kader van niet-destructief onderzoek wordt in de administratie, bedoeld in het eerste lid, tevens het totaal aantal opnamen en uren industriële radiografie binnen dezelfde locatie vermeld. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het aantal opnamen gelijk gesteld aan het aantal voor dat doel gebruikte films.

Artikel 4.4. (bewaartermijn gegevens in administratie en dossier)

 • 1 De gegevens in een administratie worden ten minste gedurende vijf jaar na het kalenderjaar waarop zij betrekking hebben bewaard.

 • 2 Het dossier van een bron wordt ten minste gedurende vijf jaar bewaard, gerekend vanaf het tijdstip waarop de ondernemer zich van de bron heeft ontdaan.

§ 4.2. Toestellen en versnellers

Artikel 4.5. (eisen aan toestellen en versnellers)

 • 1 De ondernemer zorgt ervoor dat met betrekking tot inherent veilige toestellen of inherent veilige versnellers:

  • a. het toestel of de versneller zodanig in een apparaat is ingebouwd dat het niet in werking kan zijn of in werking kan treden als het apparaat geopend is. De omkasting van het toestel of de versneller is daartoe, indien mogelijk, met schakelaars die de werking mechanisch gedwongen verbreken, beveiligd;

  • b. het toestel of de versneller uitsluitend gebruikt wordt wanneer de beveiligingen die op het apparaat zijn aangebracht ter beperking van de stralingsniveaus buiten het apparaat, in goede staat functioneren;

  • c. op geen enkel punt op 0,1 meter afstand van een bereikbare buitenzijde van het apparaat een omgevingsdosisequivalenttempo gemeten kan worden van meer dan 1 microsievert per uur, en

  • d. het apparaat is voorzien van een waarschuwingsteken.

 • 2 De ondernemer zorgt ervoor dat met betrekking tot andere toestellen of versnellers dan bedoeld in het eerste lid:

  • a. een zodanige afscherming is aangebracht dat de ioniserende straling die naar buiten treedt, uitgezonderd op de plaats van de opening bestemd voor het naar buiten treden van de nuttige stralenbundel, zo weinig als redelijkerwijs mogelijk schade kan toebrengen;

  • b. een middel dat de grootte van de nuttige stralenbundel bepaalt, wordt gebruikt, dat ten minste dezelfde mate van bescherming tegen straling waarborgt als het omhulsel van het toestel of de versneller;

  • c. het toestel of de versneller en de bijbehorende hulp- en beveiligingsmiddelen zodanig zijn opgesteld en worden afgeschermd dat personen zich niet aan de primaire stralenbundel behoeven bloot te stellen, tenzij zij een medische blootstelling of niet-medische beeldvorming ondergaan;

  • d. maatregelen worden getroffen ten aanzien van de opstelling en werkwijze van een toestel of een versneller om zoveel als redelijkerwijs te voorkomen dat door verstrooide straling personen, anders dan bedoeld onder onderdeel c van dit lid, worden blootgesteld;

  • e. een toestel of een versneller niet door een onbevoegde in werking kan worden gesteld;

  • f. maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat personen onbevoegd de ruimte of plaats kunnen betreden wanneer het toestel of de versneller dat daar is opgesteld in werking is;

  • g. het toestel of de versneller is voorzien van een waarschuwingsteken;

  • h. indien er geen handelingen worden verricht met het toestel of de versneller deze is opgeslagen in een voorziening die deugdelijk is afgesloten, of de ruimte waarin het toestel of de versneller zich bevindt deugdelijk is afgesloten, en uitsluitend mag worden geopend door de ondernemer en personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen.

 • 3 De afschermingseisen bedoeld in het tweede lid, onder a, gelden niet:

  • a. voor het testen van een toestel of een versneller, of

  • b. tijdens reparatie, onderhoud of onderzoek aan toestellen opgesteld in laboratoria of beproevingsruimten, of reparatie, onderhoud of onderzoek aan een versneller;

  mits maatregelen zijn genomen waardoor blootstelling van personen ten gevolge van uitwendige bestraling zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 4.6. (veiligheidseisen toestellen en versnellers)

De ondernemer zorgt ervoor dat:

 • a. de ruimte waarin het toestel of de versneller is opgesteld en het gebruik van het toestel of de versneller in stralingshygiënisch opzicht op elkaar zijn afgestemd;

 • b. het omgevingsdosisequivalenttempo zo laag is dat de effectieve dosis voor personen niet meer bedraagt dan 1 millisievert per jaar:

  • 1°. op de plaats van bediening van het toestel of de versneller, met uitzondering in geval van interventieradiologie, en

  • 2°. buiten de ruimte of plaats waar het toestel of de versneller wordt gebruikt;

 • c. in het geval het een toestel betreft: in de ruimte waarin het toestel is opgesteld voorzieningen aanwezig zijn om de blootstelling van werknemers te beperken, en

 • d. aanvullend organisatorische maatregelen zijn genomen indien de benodigde dosisbeperking niet met bouwkundige maatregelen gerealiseerd kan worden.

Artikel 4.7. (controle toestellen en versnellers)

 • 1 De ondernemer zorgt ervoor dat:

  • a. een toestel of een versneller en de beveiligingen ten minste eenmaal per periode van twaalf maanden op de deugdelijke werking worden gecontroleerd;

  • b. de afscherming en het lekstralingsniveau buiten het toestel of de versneller of het apparaat waarin het toestel of de versneller is ingebouwd, ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd, en

  • c. na elke demontage of reparatie van een toestel of een versneller een controle op de goede werking, bedoeld in onderdelen a en b, ten aanzien van het toestel of de versneller plaatsvindt.

 • 2 De ondernemer zorgt ervoor dat voor alle toestellen of versnellers in het beheersysteem:

  • a. aantekening wordt gehouden van alle aanwezige toestellen of versnellers, gespecificeerd naar:

   • 1°. merk, type en bouwjaar;

   • 2°. de plaats en aard van de toepassing;

   • 3°. in het geval het een toestel betreft: de maximale hoogspanning van de röntgenbuis en de spanning die de generator kan leveren;

   • 4°. in het geval het een versneller betreft: de maximale versnelspanning en de door de versneller uitgezonden stralingssoort en de maximale energie daarvan;

  • b. aantekening wordt gehouden van de resultaten van de in het eerste lid genoemde controles, onder vermelding van:

   • 1°. de datum van de controle;

   • 2°. de naam van de persoon die de controle heeft uitgevoerd;

   • 3°. eventuele gebreken en daarop volgende reparaties, en

   • 4°. lekstralingsniveaus buiten het toestel of de versneller.

  • c. aantekening wordt gehouden van elke demontage of reparatie aan het toestel of de versneller onder vermelding van:

   • 1°. de datum en het tijdstip van aanvang en beëindiging van elke demontage dan wel reparatie van het toestel of de versneller;

   • 2°. de naam van de persoon die de demontage of de reparatie heeft uitgevoerd;

   • 3°. eventuele gebreken en aard van de reparaties, en

   • 4°. de resultaten van de controle op de goede werking van het toestel of de versneller, de beveiligingen en de afscherming, na de demontage of de reparatie.

§ 4.3. Radioactieve stoffen

§ 4.3.1. Bergplaats

Artikel 4.8. (bergplaats)

 • 1 Ten aanzien van de bergplaats voor radioactieve stoffen zorgt de ondernemer ervoor dat:

  • a. het omgevingsdosisequivalenttempo aan de buitenzijde van de bergplaats zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. In ieder geval wordt op geen enkel punt op 0,1 meter afstand van de bereikbare delen van het oppervlak van de bergplaats een omgevingsdosisequivalenttempo gemeten van meer dan 1 microsievert per uur;

  • b. de buitenzijde van de bergplaats is voorzien van een duidelijk leesbaar en onuitwisbaar opschrift ‘RADIOACTIEVE STOFFEN’ en van een duidelijk zichtbaar waarschuwingsteken;

  • c. de bergplaats deugdelijk is afgesloten en uitsluitend geopend kan worden door de ondernemer of door personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen;

  • d. de constructie van de bergplaats, al dan niet deel uitmakend van een gebouw, voldoet aan de eis dat de brandwerendheid niet lager is dan 60 minuten;

  • e. de bergplaats aantoonbaar bekend is bij de veiligheidsregio;

  • f. in een speciaal daarvoor bestemd overzicht dat zich in of nabij de bergplaats bevindt, de activiteit van de radioactieve stoffen die zich in de bergplaats bevinden wordt aangetekend, waarbij deze registratie minimaal plaatsvindt gespecificeerd naar radionuclide en activiteit. In geval van een ingekapselde bron dient daarnaast elke uitgifte of ontvangst van die ingekapselde bron uit of in de bergplaats zo spoedig mogelijk in dit overzicht te worden aangetekend, waarbij bij uitgifte bovendien de bestemming dient te worden aangetekend;

  • g. wanneer de bergplaats eenvoudig te verplaatsen is, ze wordt geplaatst in een afsluitbare ruimte of kast, die deugdelijk is afgesloten en uitsluitend geopend kan worden door de ondernemer of door personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen;

  • h. in geval van opslag van open bronnen de bergplaats decontamineerbaar is en bovendien geventileerd wordt met een ventilatievoud van ten minste driemaal per uur, en

  • i. opslag van vloeistoffen uitsluitend plaatsvindt in deugdelijke containers en boven een adequate voorziening voor gelekte vloeistoffen.

 • 2 In geval van opslag van materialen of objecten die van nature voorkomende radionucliden bevatten, en die vanwege de afmetingen, respectievelijk de hoeveelheid ervan, redelijkerwijs niet in een bergplaats als bedoeld in het eerste lid opgeslagen kunnen worden, zorgt de ondernemer ervoor dat, in afwijking van het eerste lid, de bedoelde radioactieve stoffen of radioactieve materialen op een afgescheiden deel van de locatie worden opgeslagen, en dat:

  • a. het omgevingsdosisequivalenttempo aan de afscheiding van de locatie zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. In ieder geval wordt op geen enkel punt op 0,1 meter afstand van het oppervlak van de afscheiding een omgevingsdosisequivalenttempo gemeten van meer dan 1 microsievert per uur;

  • b. de buitenzijde van het afgescheiden deel van de locatie is voorzien van een duidelijk leesbaar en onuitwisbaar opschrift ‘RADIOACTIEVE STOFFEN’ en van een duidelijk zichtbaar waarschuwingsteken;

  • c. het afgescheiden deel van de locatie deugdelijk is afgezet met een hekwerk of op een andere doelmatige wijze is gemarkeerd;

  • d. het afgescheiden deel van de locatie zo is ingericht dat verspreiding van radioactieve stoffen wordt voorkomen;

  • e. het afgescheiden deel van de locatie aantoonbaar bekend is bij de veiligheidsregio;

  • f. de opslag van vloeistoffen uitsluitend plaatsvindt in deugdelijke containers en boven een adequate voorziening voor gelekte vloeistoffen, en

  • g. in een speciaal daarvoor bestemd overzicht, dat zich in of nabij het afgescheiden deel van de locatie bevindt, de hoeveelheid radioactiviteit die zich in het afgescheiden deel van de locatie bevindt wordt aangetekend, waarbij deze registratie minimaal plaatsvindt gespecificeerd naar radionuclide en activiteit.

 • 3 Op verzoek van de ondernemer die, vanwege de aard van de radioactieve stoffen, redelijkerwijs niet kan voldoen aan het eerste dan wel het tweede lid, kan de Autoriteit ontheffing van deze voorschriften verlenen. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

§ 4.3.2. Ingekapselde bronnen

Artikel 4.9. (eisen aan ingekapselde bronnen)

De ondernemer zorgt ervoor dat:

 • a. een binnenkomende zending met een ingekapselde bron op een door de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming aangewezen plaats wordt uitgepakt en gecontroleerd;

 • b. indien de verpakking beschadigd is of wanneer tijdens het transport een stralingsincident heeft plaatsgevonden, de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming wordt geïnformeerd en een besmettingscontrole op de verpakking voorafgaand aan het uitpakken wordt uitgevoerd;

 • c. wanneer een zending met een ingekapselde bron buiten werktijd wordt afgeleverd, de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming hierover onmiddellijk wordt geïnformeerd en de bron direct wordt opgeslagen in een bergplaats;

 • d. de retouremballage van een zending met een ingekapselde bron, alvorens zij de locatie verlaat, zowel in- als uitwendig wordt ontdaan van radioactieve besmetting, waarbij tevens aanduidingen of waarschuwingstekens van radioactiviteit hierop worden verwijderd of onleesbaar worden gemaakt;

 • e. de constructie van een ingekapselde bron voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in de International Standard ISO 2919:2012 of recenter. Indien de ingekapselde bron daaraan niet kan voldoen, is de constructie van de ingekapselde bron ten minste zodanig dat verspreiding van radioactiviteit wordt voorkomen;

 • f. de ingekapselde bron vergezeld gaat van het broncertificaat voor deze bron waarop de specifieke gegevens van de ingekapselde bron zijn weergegeven. Van bronnen die vóór 1995 zijn geproduceerd moeten de gegevens in een dossier worden vastgelegd voor zover ze beschikbaar of te achterhalen zijn;

 • g. de omstandigheden waaronder het feitelijk gebruik van de ingekapselde bron plaatsvindt, niet zwaarder zijn dan waarvoor deze is ontworpen;

 • h. de ingekapselde bron niet lek is;

 • i. de gegevens van de ingekapselde bron bekend zijn en de ingekapselde bron, indien praktisch mogelijk, voorzien is van een serienummer, en

 • j. de ingekapselde bron of de bronhouder, indien praktisch mogelijk, is voorzien van een waarschuwingsteken.

Artikel 4.10. (veiligheidseisen voor ingekapselde bronnen)

De ondernemer zorgt ervoor dat:

 • a. maatregelen worden genomen om te voorkomen dat een ingekapselde bron door een onbevoegde of onbedoeld in de stralingspositie kan worden gebracht;

 • b. de ingekapselde bron zich alleen in de stralingspositie bevindt, indien met de apparatuur waarin de ingekapselde bron is geplaatst wordt gewerkt, waarbij aan de buitenzijde van de bronhouder te allen tijde duidelijk waarneembaar is, zo nodig met behulp van geschikte meetapparatuur, of de ingekapselde bron zich in de stralingspositie bevindt;

 • c. de werklocatie niet, of althans niet zonder nadere waarschuwing toegankelijk is voor personen die niet direct bij de handelingen betrokken zijn;

 • d. in de nabijheid van de ingekapselde bron geen brandbare, brand bevorderende of explosieve stoffen aanwezig zijn, tenzij hun aanwezigheid voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is;

 • e. een ingekapselde bron na gebruik in een bergplaats wordt opgeborgen;

 • f. in afwijking van onderdeel e, een ingekapselde bron, die wordt toegepast in een vaste meetopstelling, in een bergplaats wordt opgeborgen indien:

  • 1°. de meetopstelling definitief buiten gebruik is gesteld, of

  • 2°. dit uit het oogpunt van stralingsbescherming noodzakelijk is.

Artikel 4.11. (controle ingekapselde bronnen)

 • 1 Een ondernemer zorgt ervoor dat:

  • a. ingekapselde bronnen periodiek worden gecontroleerd, waarbij er tenminste een maal per kalenderjaar een visuele controle van de ingekapselde bron of, indien deze wordt toegepast in een bronhouder, van de bronhouder plaatsvindt;

  • b. ten minste een maal per kalenderjaar volgens een schriftelijk vastgelegde procedure:

   • 1°. de ingekapselde bron wordt gecontroleerd op een lek, of

   • 2a°. de bronhouder of de meetopstelling wordt gecontroleerd op een radioactieve besmetting, en,

   • 2b°. het omgevingsdosisequivalenttempo aan de buitenzijde van de bronhouder of de meetopstelling wordt gecontroleerd,

   waarbij in alle genoemde situaties beschadiging van de ingekapselde bron wordt voorkomen;

  • c. in het beheerssysteem aantekening wordt gehouden van de resultaten van de controles, bedoeld onder a en b, onder vermelding van:

   • 1°. de datum van de controle,

   • 2°. het serienummer van de bron die is gecontroleerd,

   • 3°. de wijze waarop de controle werd uitgevoerd,

   • 4°. de naam van de persoon die de controle verrichtte, en

   • 5°. de resultaten van de controle.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, behoeft de lektest of besmettingscontrole, bedoeld in het dat lid, niet te worden uitgevoerd bij:

  • a. ingekapselde bronnen met een activiteit van minder dan 1 megabecquerel en van minder dan 0,02 Reinh, en

  • b. ingekapselde bronnen die een gasvormige radioactieve stof bevatten.

 • 3 Een ondernemer zorgt ervoor dat wanneer de ingekapselde bron, bedoeld in het eerste lid, definitief niet meer wordt gebruikt, er bij deze, in aanvulling op het eerste lid, onderdeel b, voordat ze wordt opgeslagen in de bergplaats of wordt overgedragen, volgens een schriftelijk vastgelegde procedure een lektest wordt uitgevoerd.

§ 4.3.3. Hoogactieve bronnen

Artikel 4.12. (gegevensverstrekking hoogactieve bronnen)

 • 1 De ondernemer stelt een schriftelijke of digitale kopie van het dossier van een hoogactieve bron ter beschikking aan de Autoriteit, telkens binnen twee weken:

  • a. na aanvang van een kalenderjaar;

  • b. na het tijdstip van de wijziging van de op het informatieformulier beschreven situatie;

  • c. na een daartoe strekkend verzoek van de Autoriteit;

  • d. na het afsluiten van het dossier voor een bron, wanneer de ondernemer deze niet langer in zijn bezit heeft;

  • e. na het afsluiten van het dossier, als de ondernemer geen bronnen meer in zijn bezit heeft.

 • 3 De termijn waarbinnen de ondernemer, die de beschikking krijgt over een hoogactieve bron, het dossier van die bron aanlegt, bedraagt 48 uur na het tijdstip van de verwerving van die bron.

 • 4 De termijn, waarbinnen de ondernemer een schriftelijke of digitale kopie van het dossier voor de eerste keer na het aanleggen daarvan ter beschikking van de Autoriteit stelt, bedraagt 48 uur na het tijdstip van de verwerving van de hoogactieve bron.

 • 5 Indien het tijdstip van de verwerving van de bron, bedoeld in het derde lid, minder dan 48 uur is gelegen voor de aanvang van een zaterdag, een zondag of een nationale feestdag, worden de in het derde en het vierde lid genoemde termijnen verlengd met de zaterdag, zondag of de nationale feestdag of feestdagen.

 • 6 In afwijking van de termijn, genoemd in het vierde lid, bedraagt de termijn waarbinnen de ondernemer, die beschikt over een stralingsbeschermingseenheid, een schriftelijke of digitale kopie van het dossier ter beschikking van de Autoriteit stelt, 96 uur na het tijdstip van de verwerving van de hoogactieve bron.

 • 7 Indien het tijdstip van de verwerving van de hoogactieve bron door de ondernemer, die beschikt over een stralingsbeschermingseenheid, minder dan 96 uur is gelegen voor de aanvang van een zaterdag, een zondag of een nationale feestdag, worden de in het derde en het zesde lid genoemde termijnen verlengd met de zaterdag, zondag of de nationale feestdag of feestdagen.

 • 8 Indien de ondernemer in overeenstemming met het derde tot en met zevende lid de gegevens, bedoeld in artikel 4.18, eerste lid, van het besluit, van die hoogactieve bron als kennisgeving heeft opgeslagen op het daarvoor bestemde elektronische formulier in het ANVS-loket, heeft hij in zoverre voldaan aan de verplichtingen bedoeld in artikel 4.18, eerste lid, en tweede lid, aanhef en onderdeel a, van het besluit.

§ 4.3.4. Beveiliging

Artikel 4.13. (beveiliging tegen diefstal of misbruik van radioactieve stoffen)

 • 1 Een vergunninghouder treft de beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om categorie 1-, 2, of 3-stoffen te beveiligen tegen diefstal of misbruik.

 • 2 Een vergunninghouder wijst een beveiligingsverantwoordelijke aan voor de toepassing van de beveiligingsmaatregelen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4.14. (toezicht op radioactieve stoffen)

 • 1 Categorie 1, 2 of 3-stoffen staan permanent onder persoonlijk of elektronisch toezicht.

 • 2 Diegene die persoonlijk toezicht houdt, is hiertoe aangewezen door de beveiligingsverantwoordelijke.

Artikel 4.15. (vertraging bij wederrechtelijke verkrijging van radioactieve stoffen)

Wanneer categorie 1-, 2-, of 3-stoffen niet onder persoonlijk toezicht staan, zijn de beveiligingsmaatregelen van een vergunninghouder zodanig dat elektronische detectie van een poging tot diefstal of misbruik plaatsvindt en dat vanaf dat moment maatregelen werkzaam zijn die leiden tot:

 • a. ten minste 10 minuten vertraging in de tijd die iemand nodig heeft om wederrechtelijk beschikking te krijgen over een categorie 1-stof;

 • b. ten minste 5 minuten vertraging in de tijd die iemand nodig heeft om wederrechtelijk beschikking te krijgen over een categorie 2-stof;

 • c. ten minste 3 minuten vertraging in de tijd die iemand nodig heeft om wederrechtelijk beschikking te krijgen over een categorie 3-stof.

Artikel 4.16. (afstemming beveiligingsmaatregelen)

De beveiligingsmaatregelen, bedoeld in de artikelen 4.13, 4.14 en 4.15 worden afgestemd op:

 • a. de aard van de categorie 1-, 2-, of 3-stof;

 • b. de manier waarop de categorie 1-, 2-, of 3-stof wordt gebruikt of opgeslagen;

 • c. de verplaatsbaarheid van de categorie 1-, 2-, of 3-stof;

 • d. de mogelijke gevolgen voor mensen, dieren, planten en goederen door blootstelling aan ioniserende straling of het vrijkomen van de categorie 1-, 2-, of 3-stof in geval van diefstal of misbruik;

 • e. de maatregelen die zijn of worden getroffen om de nadelige gevolgen van ioniserende straling voor mensen, dieren, planten en goederen te voorkomen of te beperken.

Artikel 4.17. (beveiliging tegen interne dreigingen)

Een vergunninghouder treft beveiligingsmaatregelen om de gelegenheid tot diefstal of misbruik van de categorie 1-, 2- en 3-stoffen door eigen werknemers of externe werknemers zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 4.18. (beveiligingsplan)

 • 1 Een vergunninghouder beschikt over een beveiligingsplan met een beschrijving van de wijze waarop de categorie 1-, 2-, of 3-stof wordt beveiligd.

 • 2 Het beveiligingsplan bevat ten minste een beschrijving van:

  • a. de categorie-indeling van de te beveiligen radioactieve stoffen overeenkomstig artikel 4.2 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;

  • b. de manier waarop de categorie 1-, 2-, of 3-stof wordt gebruikt of opgeslagen;

  • c. een plattegrond van de locatie waarop de plaats waar de categorie 1-, 2-, of 3-stof wordt gebruikt of opgeslagen is aangegeven, alsmede de getroffen beveiligingsmaatregelen;

  • d. de getroffen en te treffen organisatorische, bouwkundige, elektronische, informatie en andere beveiligingsmaatregelen, waaruit onder andere blijkt hoe met deze maatregelen de in artikel 4.15 bedoelde vertragingstijd wordt behaald;

  • e. diegenen die aangewezen zijn persoonlijk toezicht te houden als bedoeld in artikel 4.14, tweede lid;

  • f. de taken en bevoegdheden van de personen, belast met de beveiliging van de categorie 1-, 2-, of 3-stof;

  • g. de procedures die de personen, belast met de beveiliging van de categorie 1-, 2-, of 3-stof moeten volgen, waarbij in ieder geval wordt beschreven hoe zij moeten handelen in geval van diefstal of misbruik van de categorie 1-, 2-, of 3-stof of een poging daartoe;

  • h. afspraken over de wijze van en mate waarin responsacties van een particuliere beveiligingsdienst worden uitgevoerd of een afschrift van een mededeling aan de politie of veiligheidsregio met betrekking tot de radioactieve stoffen die bij de vergunninghouder zijn opgeslagen, en

  • i. een evaluatieprogramma om de beveiligingsmaatregelen te beoordelen.

 • 3 Een vergunninghouder handelt in overeenstemming met het beveiligingsplan.

 • 4 Het beveiligingsplan wordt opgesteld door een op dit vakgebied bekwaam persoon.

Artikel 4.19. (inzage beveiligingsplan)

 • 1 Een vergunninghouder zorgt ervoor dat van het beveiligingsplan, bedoeld in artikel 4.7 van het besluit, slechts kennis nemen de personen voor wie dit noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van hun functie.

Artikel 4.20. (uitvoeren evaluatieprogramma)

 • 3 De bevindingen van het evaluatieprogramma worden op schrift gesteld.

 • 4 Het uitvoeren van het evaluatieprogramma wordt gebruikt om het beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie te verhogen.

 • 5 Een vergunninghouder wijzigt het beveiligingsplan voor zover de bevindingen van het evaluatieprogramma daartoe aanleiding geven.

§ 4.3.5. Besmettingscontrole

Artikel 4.21. (voorschrift besmettingscontrole)

Bij een besmettingscontrole als bedoeld in artikel 4.11, eerste lid, wordt het volgende in acht genomen:

 • a. het oppervlak dat wordt afgewreven bedraagt circa 5 cm2, en

 • b. de detectielimiet van de meting bedraagt voor alle nucliden maximaal 2 becquerel.

§ 4.3.6. Handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal

Artikel 4.22. (opslag van materiaal met van nature voorkomende radionucliden)

 • 1 Radioactieve afvalstoffen afkomstig van handelingen met van nature voorkomende radionucliden worden in de gevallen bedoeld in artikel 4.21, tweede lid, van het besluit, als eindbestemming opgeslagen in een daartoe door de Autoriteit aangewezen instelling.

 • 2 Bij de opslag van radioactieve afvalstoffen afkomstig van handelingen met van nature voorkomende radionucliden als bedoeld in het eerste lid, waarvan de activiteitsconcentratie lager is dan 10 maal de desbetreffende krachtens afdeling 3.3 van het besluit vastgestelde vrijstellings- of vrijgavewaarde, worden de volgende voorschriften voor de administratie van de opslag in acht genomen:

  • a. in de administratie van de handeling wordt de massabalans van de desbetreffende radioactieve stoffen of afvalstoffen bijgehouden;

  • b. in de administratie of het dossier wordt gespecificeerd opgenomen wat de activiteiten en activiteitsconcentraties zijn van de betrokken radioactieve stoffen of afvalstoffen;

  • c. in de administratie of het dossier wordt gespecificeerd aangegeven waar die radioactieve stoffen of afvalstoffen zich binnen de inrichting bevinden;

  • d. van de onder a, b en c bedoelde administraties zijn kopieën aanwezig op de locatie of nabij de plaats waar de handelingen plaatsvinden of zijn anderszins direct beschikbaar om te worden ingezien door de ambtenaren, bedoeld in artikel 58 van de wet.

Artikel 4.23. (mengen van materiaal met van nature voorkomende radionucliden)

 • 1 Het mengen van materiaal met van nature voorkomende radioactieve stoffen, niet zijnde radioactieve afvalstoffen, met andere materialen met van nature voorkomende radioactieve stoffen of met andere stoffen is toegestaan, indien de toepassing van het mengsel gerechtvaardigd is.

 • 2 In gevallen waarin bij het voorhanden hebben of toepassen van materiaal met van nature voorkomende radioactieve stoffen of het product- of materiaalhergebruik daarvan in grond-, weg- of waterbouw de activiteitsconcentratie van de betrokken materialen met van nature voorkomende radioactieve stoffen hoger is dan de krachtens artikel 3.20 van het besluit vastgestelde waarde, wordt dit materiaal, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zodanig gemengd met andere materialen dat de activiteitsconcentratie in het uiteindelijk toe te passen mengsel lager is dan de krachtens artikel 3.20 van het besluit vastgestelde waarde.

 • 3 Indien de menging, bedoeld in het tweede lid, van materialen met van nature voorkomende radioactieve stoffen met andere materialen redelijkerwijs niet mogelijk is, is de handeling toegestaan indien de effectieve dosis in een jaar voor leden van de bevolking lager is dan 0,3 millisievert.

Artikel 4.24. (uitzonderingen grond-, weg- en waterbouw)

 • 1 Voor handelingen met en het voorhanden hebben van materiaal met van nature voorkomende radioactieve stoffen in werken van grond-, weg- of waterbouw buiten een inrichting, die zijn verricht of daadwerkelijk een aanvang hebben genomen voor 26 september 2004, gelden de in artikel 3.11, eerste lid, van het besluit gestelde verplichting, en artikel 4.23, tweede lid, niet.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op stortplaatsen van radioactieve afvalstoffen die voor 26 september 2004 zijn ingericht.

 • 3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op handelingen in de grond-, weg- of waterbouw binnen een inrichting, indien:

  • a. de effectieve dosis voor werknemers binnen de locatie 1 millisievert in een kalenderjaar niet overschrijdt, en

  • b. buiten de inrichting een actuele individuele dosis voor leden van de bevolking van 0,1 millisievert in een kalenderjaar niet wordt overschreden.

§ 4.3.7.1. Ionisatie-rookmelders

Artikel 4.25. (begripsomschrijvingen)

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a. melder: ionisatierookmelder met een radioactieve stof;

 • b. goedgekeurde melder: melder van een type dat is opgenomen in bijlage 5.

Artikel 4.26. (uitzondering goedgekeurde melders)

Met betrekking tot goedgekeurde melders gelden in de volgende, in artikel 3.18, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het besluit, bedoelde situaties, de daarbij genoemde voorwaarden:

 • a. het voorhanden hebben voor opslag, mits het totaal aantal goedgekeurde melders, al dan niet in combinatie met andere merken en typen dan in bijlage 5 zijn aangewezen, dat op dezelfde plaats in opslag wordt gehouden, niet meer dan 500 stuks bedraagt;

 • b. het voorhanden hebben en toepassen van een goedgekeurde melder;

 • c. het voorhanden hebben en toepassen in verband met het aanbrengen, verwijderen en demonstreren van een goedgekeurde melder;

 • d. het zich door afgifte aan een ander ontdoen van een goedgekeurde melder in gevallen waarin deze overeenkomstig deze verordening zonder vergunning voorhanden wordt gehouden.

Artikel 4.27. (voorschriften voor goedgekeurde melders)

 • 1 Een ieder die een goedgekeurde melder binnen Nederlands grondgebied brengt of doet brengen, zorgt ervoor dat:

  • a. een goedgekeurde melder aan de buitenzijde is voorzien van een aanduiding van het type, vermeld in bijlage 5;

  • b. in de melder een aanduiding is aangebracht, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof duidelijk blijkt, en

  • c. de melder aan de buitenzijde is voorzien van de in bijlage 6 opgenomen aanduiding, zichtbaar ook na montage, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof duidelijk blijkt.

 • 2 Een ieder die binnen Nederland een goedgekeurde melder aan gebruikers aflevert of doet afleveren, zorgt ervoor dat bij elke leverantie aan een gebruiker:

  • a. de melder aan de buitenzijde is voorzien van de in bijlage 6 opgenomen aanduiding, zichtbaar ook na montage, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof duidelijk blijkt;

  • b. schriftelijke informatie is bijgevoegd, waarin melding wordt gedaan van de aanwezigheid van een radioactieve stof in de melder en waarin de handelingen met de melder worden aangegeven die tot besmetting kunnen leiden en derhalve worden ontraden.

§ 4.3.7.2. Aanwijsinstrumenten

Artikel 4.29. (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op aanwijsinstrumenten waaraan voor verlichtingsdoeleinden radioactieve stoffen zijn toegevoegd.

Artikel 4.30. (controle constructie-eisen)

 • 1 Bij het controleren of aanwijsinstrumenten na de toevoeging van radioactieve stoffen voldoen aan de bij of krachtens artikel 4.24 van het besluit gestelde voorschriften met betrekking tot de constructie worden ten minste de in bijlage 7 beschreven tests uitgevoerd.

 • 2 De resultaten van de test, bedoeld onder II van bijlage 8 en de controle, bedoeld onder III van bijlage 8, worden door de ondernemer vastgelegd in de administratie van de test- en controlehandelingen.

 • 3 Met betrekking tot de test- en controlehandelingen worden, naast de resultaten, in de administratie de volgende gegevens opgenomen:

  • a. het merk, het type en de productiedatum van het aanwijsinstrument of indien dat niet mogelijk is een omschrijving van het aanwijsinstrument;

  • b. de datum en plaats waarop de test of controle heeft plaatsgevonden;

  • c. de wijze waarop de test en de controle is uitgevoerd, en

  • d. de resultaten van de test en de controle.

Artikel 4.31. (aanwijsinstrumenten voor verlichtingsdoeleinden)

 • 1 De ondernemer controleert na het voor verlichtingsdoeleinden toevoegen van radioactieve stoffen aan aanwijsinstrumenten of deze aanwijsinstrumenten voldoen aan de in deze paragraaf opgenomen voorschriften.

 • 2 De ondernemer tekent de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde controles en de resultaten daarvan aan in de daarvoor bestemde administratie.

 • 3 De Autoriteit kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verplichtingen ontheffing verlenen, indien de ondernemer ten genoegen van de Autoriteit aantoont dat de in het eerste en tweede lid bedoelde controles en administratie door een ander worden uitgevoerd.

 • 4 Een ondernemer die beschikt over een ontheffing als bedoeld in het derde lid:

  • a. neemt de naam en het adres van de andere ondernemer, bedoeld in het derde lid, op in zijn administratie, en

  • b. beschikt over een schriftelijke overeenkomst met deze andere ondernemer over het uitvoeren van de controles en het voeren van de administratie, bedoeld in het eerste en tweede lid.

 • 5 De in het tweede lid bedoelde administratie wordt ten minste vijf jaar, gerekend van de datum van een aantekening, bewaard.

Artikel 4.32. (kenmerken op aanwijsinstrumenten)

De ondernemer zorgt ervoor dat op een aanwijsinstrument waaraan H-3 in lichtcellen of Pm-147 in lichtgevende verf voor verlichtingsdoeleinden is toegevoegd, op een vanaf de buitenzijde van het instrument zichtbare plaats is aangebracht:

 • a. het waarschuwingsteken dat is opgenomen in bijlage 8;

 • b. het merkteken ‘ T 1 GBq’ of ‘Pm 10 MBq’ voor respectievelijk H-3 in lichtcellen en Pm-147 in lichtgevende verf.

Artikel 4.33. (herstel- of onderhoudswerkzaamheden aanwijsinstrumenten)

De ondernemer zorgt ervoor dat na herstel- of onderhoudswerkzaamheden aan een aanwijsinstrument waaraan radioactieve stoffen voor verlichtingsdoeleinden zijn toegevoegd:

 • a. ten gevolge van die herstel- en onderhoudswerkzaamheden geen afwijkingen van de voorschriften van § 4.3.7.2 zijn ontstaan;

 • b. het in artikel 4.32, aanhef en onderdeel a, bedoelde waarschuwingsteken voor ioniserende straling is aangebracht op een vanaf de buitenzijde van het instrument zichtbare plaats, en

 • c. het in artikel 4.32, aanhef en onderdeel b, bedoelde merkteken is aangebracht.

§ 4.4. Deskundigheid uitvoering handelingen

Artikel 4.34. (reikwijdte)

Deze paragraaf is uitsluitend van toepassing op deskundigheid, vereist in verband met handelingen met registratieplichtige bronnen als bedoeld in artikel 3.9 van het besluit.

Artikel 4.35. (kwalificatie voor handelingen met radioactieve stoffen)

De ondernemer zorgt ervoor dat:

 • 1. degenen die specifieke handelingen of taken uitvoeren met ingekapselde bronnen beschikken over een diploma op het volgende niveau van deskundigheid:

  • a. voor handelingen waarbij de bron in een vrij stralende positie komt: stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige, coördinerend deskundige, of toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de desbetreffende toepassing als vereist krachtens artikel 5.22 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;

  • b. voor het verwijderen uit, dan wel het plaatsen van de bronhouder met daarin de ingekapselde bron in het apparaat of de installatie: stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige, coördinerend deskundige, of toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de desbetreffende toepassing als vereist krachtens artikel 5.22 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;

  • c. voor het aanbrengen of verwijderen van de ingekapselde bron uit de bronhouder of vaste meetopstelling anders dan door een leverancier: stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige, coördinerend deskundige of toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de desbetreffende toepassing als vereist krachtens artikel 5.22 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;

  • d. voor het verrichten van een lektest, besmettingscontrole, of de periodieke controle zoals beschreven in artikel 4.11: stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige, coördinerend deskundige, toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C), of toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers (niveau C);

  • e. verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de lektest, besmettingscontrole, of de periodieke controle zoals beschreven in art. 4.11: stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige of coördinerend deskundige.

 • 2. Degenen die specifieke handelingen of taken uitvoeren met van nature voorkomend radioactief materiaal beschikken over een diploma op het volgende niveau van deskundigheid:

  • a. voor het verrichten van een besmettingscontrole of vrijgave van een werklocatie: stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige, coördinerend deskundige, of van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor handelingen met van nature voorkomende radioactieve stoffen;

  • b. verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de besmettingscontrole of vrijgave van een werklocatie: stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige of coördinerend deskundige.

§ 4.5. Meet- en rekenmethodes

Artikel 4.36. (bepaling dosis)

De bepaling van de effectieve dosis geschiedt op de wijze, vermeld in bijlage 9.

Artikel 4.37. (rekenregels analyse gevolgen ioniserende straling voor het milieu)

Bij de bepaling van de omgevingsdosisequivalenten, de equivalente en effectieve dosis, bedoeld in artikel 4.29, eerste lid, onderdelen a en b, van het besluit, wordt gebruik gemaakt van de rekenregels, opgenomen in de onderdelen 2, 3 en 4 van bijlage 10 en, in gevallen als aangegeven in onderdeel 5.1 van bijlage 10, onderdelen 5 en 6.

Artikel 4.38. (uitzondering analyse gevolgen ioniserende straling voor het milieu)

In afwijking van artikel 4.37 kunnen, indien de Autoriteit daarmee instemt, andere dan de in bijlage 10 voorgeschreven methoden, standaardwaarden en standaardrelaties worden toegepast, indien een situatie in belangrijke mate afwijkt van de aannames waarvan in bijlage 10 is uitgegaan.

Artikel 4.39. (methode bij toetsing omgevingsdosisequivalenten)

De omgevingsdosisequivalenten, de equivalente en effectieve dosis, bedoeld in artikel 4.29, eerste lid, onderdelen a en b, van het besluit, worden getoetst aan de dosis, genoemd in de artikelen 9.2 en 9.4 van het besluit, overeenkomstig de methoden die zijn aangegeven in onderdelen 3.3, 4.3, 4.4, 5, 6 en 7 van bijlage 10.

Artikel 4.40. (alternatieve methode bepaling nadelige gevolgen ten gevolge van blootstelling aan straling bij handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal)

 • 1 Indien de activiteitsconcentratie geen juiste indicatie geeft van de nadelige gevolgen ten gevolge van blootstelling aan straling door de handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal worden deze nadelige gevolgen bepaald en getoetst door:

  • a. de bepaling van, onderscheidenlijk de toetsing van de oppervlaktebesmetting van enig bereikbaar oppervlak, of

  • b. de bepaling van, onderscheidenlijk de toetsing van de externe straling ten gevolge van de besmetting van enig niet-bereikbaar oppervlak.

 • 2 De oppervlaktebesmetting met van nature voorkomend radioactief materiaal wordt bepaald met de methode, bedoeld in artikel 4.41.

 • 3 Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing in gevallen waarin de in het tweede lid bedoelde meetmethode niet kan worden toegepast.

Artikel 4.41. (meetmethode en bepaling oppervlaktebesmetting met van nature voorkomend radioactief materiaal)

Bij handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal worden de volgende voorschriften voor de meetmethode ter bepaling van de oppervlaktebesmetting met van nature voorkomend radioactief materiaal toegepast:

 • a. de meetmethode moet voldoen aan de daarvoor geldende beste beschikbare technieken;

 • b. het criterium van 4 becquerel/cm2, bedoeld in artikel 3.17, eerste lid, is van toepassing op het gemiddelde over een oppervlak van 300 cm2; indien het bereikbare oppervlak kleiner is dan 300 cm2, moet de uitkomst worden verrekend naar het gemiddelde over 300 cm2;

 • c. in afwijking van onderdeel b, is in het geval van een meer dan half-buisvormig object met een diameter van minder dan 15 cm voor de binnenzijde daarvan het criterium van toepassing op het gemiddelde over een oppervlak van 1.000 cm2; indien het bereikbare oppervlak van de binnenzijde van een meer dan halfbuisvormig object met een diameter van minder dan 15 cm kleiner is dan 1.000 cm2, moet de uitkomst worden verrekend naar het gemiddelde over 1.000 cm2;

 • d. de oppervlaktebesmetting met van nature voorkomend radioactief materiaal wordt bepaald met een meetinstrument dat geschikt is voor de meting van bètastraling met een E(βmax) van 150 kilo-elektronvolt of hoger;

 • e. tevoren moet worden vastgesteld dat de meetresultaten niet beïnvloed worden door een magnetisch veld, veroorzaakt door het te meten object of andere objecten in de omgeving daarvan;

 • f. de gevoeligheid van het meetinstrument moet, rekening houdend met het achtergrondtempo, zodanig zijn, dat:

  • 1°. bij één enkele meting, de detectiegrens voor bèta-activiteit niet hoger is dan 0,5 becquerel/cm2, of

  • 2°. bij meer dan een meting, in ieder geval wordt voldaan aan ten minste één van de twee volgende eisen: de spreiding in de meetwaarden is niet groter dan 10% van de gemiddelde meetwaarde of de spreiding is niet groter dan 1/cm2.

Hoofdstuk 5. Deskundigheid

Artikel 5.1. (algemeen voorschrift toezicht op de uitvoering)

De ondernemer zorgt ervoor dat:

 • 1. de mate waarin de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming toezicht houdt op de handeling in verhouding staat tot de aard en zwaarte van de betrokken risico’s;

 • 2. de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming ter plaatse aanwezig is bij het verrichten van een handeling indien de aard en zwaarte van de betrokken risico’s hier aanleiding toe geeft, en

 • 3. de toezichthoudend medewerker met een interval van ten hoogste twaalf maanden en bij belangrijke wijzigingen de situatie ter plekke beoordeelt.

Artikel 5.2. (aanvraag registratie, herregistratie of buitengewone registratie stralingsbeschermingsdeskundige)

 • 1 De aanvraag voor een registratie, herregistratie of buitengewone registratie van een stralingsbeschermingsdeskundige bevat in ieder geval:

  • a. de naam en het adres van de aanvrager;

  • b. de functie waarvoor de aanvrager wenst te worden geregistreerd, en

  • c. een kopie van het diploma, afgegeven door een erkende instelling, waaruit blijkt dat stralingsdeskundigheid op het niveau van een algemeen coördinerend deskundige of coördinerend deskundige, of daaraan gelijkwaardig, is verkregen.

Artikel 5.3. (aanvraag registratie stralingsarts)

 • 1 Een aanvraag voor registratie als stralingsarts bevat in elk geval:

  • a. de naam en het adres van de aanvrager;

  • b. een kopie van de inschrijving in het register van erkende sociaal geneeskundigen, en

  • c. een kopie van het diploma afgegeven door een erkende instelling als bedoeld in artikel 5.11 van het besluit, waaruit blijkt dat stralingsdeskundigheid op het niveau van een algemeen coördinerend deskundige of coördinerend deskundige, of daaraan gelijkwaardig, is verkregen.

 • 2 De aanvraag om herregistratie als stralingsarts bevat naast de in het eerste lid bedoelde gegevens:

Artikel 5.4. (aanvraag van een erkenning als opleidingsinstelling op het gebied van stralingsbescherming)

De aanvraag tot erkenning van een instelling als bedoeld in artikel 5.11 van het besluit gaat vergezeld van de volgende gegevens:

 • a. de naam en het adres van de instelling;

 • b. de naam van de opleiding;

 • c. de naam en deskundigheid van de opleidingsverantwoordelijke;

 • d. een beschrijving van de opzet, de onderwerpen, de doelgroep, de doelstelling en de duur van de opleiding;

 • e. de samenstelling en het reglement van de examencommissie van de opleiding;

 • f. een beschrijving van de wijze waarop de onafhankelijkheid van de examinering van de opleiding wordt geborgd, en

 • g. een beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de adequate procedures, bedoeld in de artikelen 5.25 en 5.26 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Artikel 5.5. (wijzigingen gedurende de erkenningsperiode)

 • 1 Een erkenning van een opleidingsinstelling als bedoeld in artikel 5.11 van het besluit betreft elk door die opleidingsinstelling afgegeven diploma, certificaat of een ander getuigschrift ter afsluiting van een opleiding op het gebied van stralingsbescherming gedurende de periode waarvoor de erkenning geldt.

 • 2 Indien een ingevolge artikel 5.11 van het besluit erkende opleidingsinstelling andere opleidingen op het gebied van stralingsbescherming gaat aanbieden dan de opleiding of opleidingen die de erkende opleidingsinstelling heeft opgenomen in de aanvraag van de erkenning, doet zij daarvan, voorafgaand aan de start van die opleiding of opleidingen, kennisgeving aan de Autoriteit.

Hoofdstuk 6. Bouwmaterialen en milieumonitoring

Artikel 6.1. (bouwmaterialen)

 • 1 In dit artikel wordt verstaan onder oppervlaktedichtheid: de toegepaste massa per eenheid van oppervlak, uitgedrukt in kg/m2.

 • 3 Teneinde overeenkomstig artikel 6.21, tweede lid, van het besluit vast te stellen of de blootstelling binnenshuis aan de gammastraling die door bouwmaterialen wordt uitgezonden onder het referentieniveau, bedoeld in artikel 9.10, achtste lid, van het besluit, blijft, onderzoekt de ondernemer zijn bouwmaterialen met een van de volgende methoden:

  • a. de ondernemer bepaalt voor zijn bouwmaterialen de index voor activiteitsconcentratie bedoeld in bijlage 11, onderdeel a, en stelt vast of de bepaalde index kleiner is dan of gelijk is aan 1, dan wel:

  • b. de ondernemer bepaalt de toename van de effectieve dosis ten gevolge van de gebruikte bouwmaterialen met de methode als bedoeld in bijlage 11, onderdeel b, en stelt vast of de berekende effectieve dosis onder het referentieniveau blijft, dan wel:

  • c. de ondernemer bepaalt volgens de methode, bedoeld in bijlage 11, onderdeel c, de gewogen som van de activiteitsconcentraties van de radionucliden die aanwezig zijn in de aan de bouwmaterialen toegevoegde materialen die zijn genoemd in bijlage 6.1 van de regeling, en stelt vast of de uitkomst van de gewogen som kleiner is dan of gelijk is aan 1. De ondernemer bepaalt vervolgens aan de hand van de grafiek die is opgenomen in bijlage 11, onderdeel d, bij een gegeven oppervlaktedichtheid van het bouwmateriaal welk gewichtspercentage van die materialen hij ten hoogste mag toevoegen aan het bouwmateriaal, dan wel:

  • d. de ondernemer bepaalt, indien hij bouwmaterialen toepast met een oppervlaktedichtheid die kleiner dan of gelijk is aan 30 kg/m2, en de methode, genoemd in onderdeel c, niet toepasbaar is, de gewogen som van de activiteitsconcentraties van de radionucliden die aanwezig zijn in de aan de bouwmaterialen toegevoegde materialen die zijn genoemd in bijlage 6.1 van de regeling volgens de methode bedoeld in bijlage 11, onderdeel c, en stelt vast of de uitkomst van de gewogen som kleiner is dan of gelijk is aan 0,5.

Artikel 6.2. (opzet en uitvoering van het milieumonitoringprogramma)

 • 1 In dit artikel wordt verstaan onder:

  • medium: de te bemonsteren of te analyseren atmosferische deeltjes, lucht, drinkwater, oppervlaktewater, melk, standaard voedselpakket;

  • meetnet: de voor de controle van elk afzonderlijk medium gebruikte combinatie van de gegevens van de locaties voor bemonstering en van directe meting;

  • fijnmazig meetnet: een meetnet bestaande uit bemonsteringslocaties die over het gehele grondgebied van Nederland gespreid zijn;

  • grofmazig meetnet: een meetnet dat voor elk te bemonsteren medium ten minste één, voor Nederland representatieve, bemonsteringslocatie bevat.

 • 2 Het milieumonitoringprogramma, bedoeld in artikel 6.24, eerste lid, van het besluit, bevat een beschrijving van:

  • a. de gebruikte fijnmazige en grofmazig meetnetten;

  • b. de te bemonsteren media, soorten metingen en periodiciteit van de metingen;

  • c. de toegepaste bemonsteringsstrategieën en uit te voeren metingen voor elk van de te bemonsteren media;

  • d. de door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat krachtens artikel 6.24, tweede lid, van het besluit aangewezen dienst of instantie die is belast met de coördinatie van het milieumonitoringprogramma;

  • e. de door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat krachtens artikel 6.24, tweede lid, van het besluit aangewezen diensten of instanties die zijn belast met het mede uitvoeren van het milieumonitoringprogramma, inclusief een beschrijving van de onderdelen van het milieumonitoringprogramma dat zij uitvoeren;

  • f. de gegevensverwerking en de verstrekking van gegevens, en

  • g. andere voor de uitvoering van het milieumonitoringprogramma relevante gegevens.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde instanties leveren de meetgegevens zoals verkregen tijdens de uitvoering van het milieumonitoringprogramma, voor de onderdelen waarvoor zij zijn aangewezen, zo spoedig mogelijk na interne validatie van die gegevens, aan bij de door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen dienst of instantie die is belast met de coördinatie van het milieumonitoringprogramma. De te rapporteren gegevens bevatten ten minste de in bijlage 12 bedoelde bemonsteringsgegevens en meetgegevens.

 • 4 De krachtens artikel 6.24, tweede lid, van het besluit door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen dienst of instantie die is belast met de coördinatie van het milieumonitoringprogramma zorgt ervoor dat:

  • a. de in het derde lid genoemde gegevens worden verzameld en voor 30 juni van elk kalenderjaar worden gerapporteerd aan de Europese Commissie, en

  • b. de in het derde lid genoemde gegevens worden verzameld en geaggregeerd in een integrale rapportage die de situatie met betrekking tot radioactiviteit in het leefmilieu beschrijft en vergelijkt met voorgaande jaren, en die aan het algemene publiek ter beschikking gesteld wordt.

Artikel 6.3. (controle en rapportage lozingen)

 • 1 In dit artikel wordt verstaan onder:

  • representatieve nucliden: voor elke groep radionucliden gekozen geschikte indicatoren voor de meetgevoeligheid;

  • detectiegrens: kleinste werkelijke waarde van de te meten grootheid die met de gebruikte meetmethode detecteerbaar is, met een gegeven foutkans;

  • beslissingsdrempel: de vastgelegde waarde van een bepaalde beslissingsgrootheid (randomvariabele ter bepaling of een te meten fysisch effect al dan niet aanwezig is) op basis waarvan, bij het overschrijden ervan door het resultaat van de feitelijke meting van een te meten grootheid die een fysisch effect kwantificeert, wordt beslist dat het fysisch effect aanwezig is.

 • 2 De houder van een vergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet zorgt ervoor dat:

  • a. een meetprogramma ten behoeve van de controle van vergunde lozingen wordt opgesteld en wordt goedgekeurd door de stralingsbeschermingsdeskundige;

  • b. het in onderdeel a bedoelde meetprogramma tenminste een beschrijving bevat van:

   • 1°. de monsternamelocaties;

   • 2°. de bemonsteringsfrequentie;

   • 3°. de wijze van bemonstering;

   • 4°. de te gebruiken analysemethoden;

   • 5°. de uit te voeren kwaliteitscontrole;

   • 6°. de aard, wijze en termijnen van rapportage van meetresultaten aan de Autoriteit;

   • 7°. de termijn voor evaluatie en actualisatie van het meetprogramma, en

   • 8°. overige relevante informatie in het belang van de uitvoering van en de rapportage van het meetprogramma;

  • c. het meetprogramma en de wijzigingen daarvan worden zo spoedig mogelijk overgelegd aan de Autoriteit;

  • d. inhoudelijke wijzigingen van het meetprogramma met betrekking tot specifieke monsternamelocaties en analysemethoden, wijzigingen in de rapportagetermijnen, alsmede wijzigingen in de systematiek en omvang van het meetprogramma zijn goedgekeurd door de stralingsbeschermingsdeskundige en worden overgelegd aan de Autoriteit;

  • e. het meetprogramma iedere vijf jaar wordt geëvalueerd en geactualiseerd, rekening houdend met de actuele stand van de techniek, en dat de resultaten van deze evaluatie binnen zes maanden na beëindiging van de betreffende periode aan de Autoriteit worden overlegd;

  • f. bij de uitvoering van monstername, analyse, kwaliteitscontrole en rapportage van de volgens het meetprogramma vereiste monsters wordt uitgegaan van nationaal of internationaal vastgelegde normen of richtlijnen; van elke daartoe in het meetprogramma aangewezen monstername, voor een in het meetprogramma vastgestelde periode, een controlemonster beschikbaar gesteld wordt om, op aanwijzing van de Autoriteit, ter verificatie over te dragen aan een door de Autoriteit aangewezen instelling; iedere twee jaar wordt deelgenomen aan een nationaal of internationaal vergelijkend onderzoek teneinde de kwaliteit van de monsternamemethode en analyses te borgen, en;

  • g. de resultaten van het meetprogramma worden opgenomen in de rapportage over de stralingsbescherming aan de ondernemer en de Autoriteit, bedoeld in artikel 5.30, onderdeel f, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

 • 3 In geval van lozingen als gevolg van handelingen als bedoeld in artikel 15, aanhef en onderdeel b, van de wet voor een inrichting waarin kernenergie wordt vrijgemaakt met als hoofddoel de productie van elektriciteit of waar bestraalde splijtstoffen kunnen worden opgewerkt:

  • a. bepaalt de houder van de vergunning de geloosde activiteit van alle in kolom 1 van bijlage 13 genoemde radionucliden, en,

  • b. rapporteert de houder van de vergunning voor 1 juni van ieder jaar over de resultaten van de onder a genoemde bepalingen van het voorafgaande kalenderjaar, gebruikmakend van het in bijlage 13, onderdeel A, respectievelijk onderdeel B, opgenomen formulier aan de Autoriteit.

 • 4 Bij de bepaling van de geloosde activiteit, als bedoeld in het derde lid, geeft de ondernemer uitvoering aan het vijfde tot en met het achtste lid.

 • 5 Wanneer de meetwaarden beneden de detectiegrenzen liggen, mogen, voor de in kolom 2 van bijlage 13 genoemde representatieve radionucliden, de feitelijke detectiegrenzen niet hoger liggen dan de in kolom 3 van bijlage 13 opgenomen waarden.

 • 6 In situaties waarin voor specifieke radionucliden een gelijke nauwkeurigheid kan worden bereikt door de berekening van de lozing op basis van operationele gegevens of op basis van de meetresultaten voor andere radionucliden, mogen dergelijke berekende lozingswaarden worden gebruikt ter vervanging van feitelijke meetwaarden.

 • 7 De bepaling van de detectiegrenzen en beslissingsdrempels en de weergave van de resultaten moeten in overeenstemming zijn met de internationale norm ISO/IS 11929-7. De beslissingsdrempel mag gelijk worden gesteld aan de helft van de detectiegrens, ook in gevallen waarin de beslissingsdrempel lager ligt dan de helft van de feitelijk voor een meting bereikte detectiegrens.

 • 8 Wanneer de meetwaarden beneden de beslissingsdrempel liggen, moeten deze waarden voorzichtigheidshalve gelijk worden gesteld aan de helft van de beslissingsdrempel. Wanneer de resultaten van herhaalde metingen in de relevante periode echter allemaal beneden de beslissingsdrempel liggen, is het redelijk om aan te nemen dat de werkelijke waarde nul is, dat betekent dat de radionuclide niet aanwezig is in de geloosde afvalstoffen.

 • 9 De krachtens artikel 6.24, tweede lid, van het besluit door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen dienst of instantie die is belast met de coördinatie van het milieumonitoringprogramma zorgt ervoor dat de in het derde lid, onderdeel b, genoemde gegevens worden samengevat, gebruikmakend van het in bijlage 14 opgenomen formulier, en voor 30 juni van elk kalenderjaar worden gerapporteerd aan de Europese Commissie.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 7.1. (inwerkingtreding)

Deze verordening, met uitzondering van artikel 3.1, treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit in werking treedt.

Artikel 7.2. (citeertitel)

Deze verordening wordt aangehaald als: ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Deze verordening zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 januari 2018

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

J.H. van den Heuvel,

bestuursvoorzitter

M. Brugmans,

plv. bestuursvoorzitter

Bijlagen bij de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bijlage 1. behorende bij artikel 3.14, nadere regels sommatie consumentenproducten

Voor de in het schema met `✦` aangegeven handelingen met de daarbij vermelde consumentenproducten, welke een beperkt risico van blootstelling van mensen tot gevolg hebben, geldt dat de aan deze consumentenproducten toegevoegde radionucliden niet worden betrokken bij een sommatie als bedoeld in artikel 3.17, tweede en derde lid, van het besluit voor zover het aantal op enig moment van het jaar aanwezige artikelen het aangegeven aantal niet overschrijdt.

Consumentenproduct

Nuclide

(Detail)handel

Gebruik

Afvalinzameling

Luminescente vluchtwegaanduiding

3H

✦ (500 stuks)

✦ (500 stuks)

Luminescente noodverlichting

3H

✦ (500 stuks)

✦ (500 stuks)

Luminescente bronnen in richtmiddelen op dienstwapens van de politie

3H

✦ (500 stuks)

✦ (500 stuks)

TL-starters

85Kr

Gloeikousen

232Th

   

✦ (1000 stuks)

Antistatische

Middelen

210Po,

241Am

   

✦ (10 stuks)

Lasstaven

232Th

   

✦ (1000 stuks)

Gasontladingsbuizen

60Co

   

✦ (50 stuks)

Cameralenzen

232Th

   

✦ (10 stuks)

Thoriumhoudende lampen met een toegevoegde activiteit kleiner dan 100 Bq per eenheid

232Th

Lampen met een toegevoegde 85Kr-activiteit kleiner dan 10.000 Bq per eenheid

85Kr

Bijlage 2. behorend bij artikel 3.15, tweede lid, handelingen met consumentenproducten die een beperkt risico hebben

Voor de in het schema met ‘✦’ aangegeven handelingen met de daarbij vermelde consumentenproducten, welke een beperkt risico van blootstelling van mensen tot gevolg hebben, gelden het verboden bedoeld in artikel 3.5 van het besluit, in samenhang met artikel 3.8, derde lid, onderdeel c, van het besluit niet, voor zover het aantal op enig moment van het jaar aanwezige consumentenproducten het aangegeven aantal niet overschrijdt.

Consumentenproduct

Nuclide

(Detail)handel

Gebruik

Afvalinzameling

Luminescente vluchtwegaanduiding

3H

✦ (500 stuks)

✦ (500 stuks)

Luminescente noodverlichting

3H

✦ (500 stuks)

✦ (500 stuks)

Luminescente bronnen in richtmiddelen op dienstwapens van de politie

3H

✦ (500 stuks)

✦ (500 stuks)

TL-starters

85Kr

Gloeikousen

232Th

   

✦ (1.000 stuks)

Antistatische middelen

210Po,

241Am

   

✦ (10 stuks)

Lasstaven

232Th

   

✦ (1.000 stuks)

Gasontladingsbuizen

60Co

   

✦ (50 stuks)

Cameralenzen

232Th

   

✦ (10 stuks)

Thoriumhoudende lampen met een toegevoegde activiteit kleiner dan 100 Bq per eenheid

232Th

Lampen met een toegevoegde 85Kr-activiteit kleiner dan 10.000 Bq per eenheid

85Kr

Bijlage 3. behorend bij artikel 3.16 (vrijgave handelingen met een beperkt risico op blootstelling)

De verboden bedoeld in de artikelen 3.5 eerste lid, en artikel 3.9 eerste lid van het besluit gelden niet voor de vrijgave van zeer laag radioactieve stoffen in elk type materiaal voor zover de per kalenderjaar (gesommeerde) vrij te geven activiteit de hier onder vermelde grenswaarde niet overschrijdt.

Grenswaarden voor de per kalenderjaar vrij te geven activiteit voor elk type materiaal.

Nuclide

AGRENS

(Bq)

Nuclide

AGRENS

(Bq)

H-3

4E+03

Y-88

2E+02

C-11

4E+03

Y-90

4E+02

C-14

2E+02

Zr-88

3E+02

N-13

6E+03

Zr-89

1E+03

O-15

6E+03

Tc-99

8E+01

F-18

4E+03

Tc-99m

3E+04

P-32

3E+02

Pd-103

2E+03

P-33

7E+02

In-111

3E+03

S-35

5E+02

In-114m

1E+02

Cr-51

3E+04

I-123

5E+03

Mn-52

6E+02

I-124

8E+01

Mn-54

7E+02

I-125

7E+01

Fe-55

1E+03

I-131

5E+01

Fe-59

3E+02

Cs-137

3E+01

Co-56

1E+02

Sm-153

1E+03

Co-57

1E+03

Eu-152

2E+01

Co-58

5E+02

Eu-154

2E+01

Co-60

3E+01

Ho-166

7E+02

Cu-64

8E+03

Er-169

1E+03

Zn-65

3E+02

Lu-177

8E+02

Zn-69m

3E+03

Lu-177m

6E+01

Ga-67

4E+03

Re-183

6E+03

Ga-68

4E+03

Re-184

5E+02

Ge-68

7E+01

Re-186

7E+02

Se-75

4E+02

Re-188

7E+02

Kr-81

1E+04

Pt-195m

2E+03

Rb-81

4E+03

Tl-201

1E+04

Rb-82m

8E+03

Bi-213

3E+01

Rb-83

5E+02

Ra-223

1E-01

Sr-82

9E+01

Ac-225

1E-01

Sr-85

1E+03

Ac-227

2E-03

Sr-89

1E+02

Th-227

1E-01

Bijlage 4. behorend bij artikel 3.18, specifieke vrijgavewaarden

Tabel 1. Van nature voorkomende radionucliden, behorend bij artikel 3.18, eerste lid

Van nature voorkomende radionucliden

Specifieke vrijgavewaarden voor van nature voorkomende radionucliden in natte sludges uit de olie- en gasindustrie en de geothermie

(kBq kg-1)

K-40

100

Pb-210+

100

Po-210

100

Ra-226+

5

Ra-228+

10

Th-228+

5

Th-232sec of natuurlijke radionucliden uit de vervalreeks Th-232

5

U-235sec of natuurlijke radionucliden uit de vervalreeks U-235*

10

U-238sec of natuurlijke radionucliden uit de vervalreeks U-238

5

*: waarden voor deze nucliden maken deel uit van de U-235 reeks en worden slechts ter informatie gegeven: ze zullen niet beperkend zijn gezien de vaste verhouding tussen U-238 en U-235

Tabel 1a. De moedernucliden die in tabel 1 zijn aangegeven met ‘+’ of ‘sec’ zijn in seculair evenwicht met dochternucliden en betreffen:

Moedernuclide

Moedernuclide in seculair evenwicht met dochternucliden

Pb-210+

Pb-210, Bi-210

Ra-226+

Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-228+

Ra-228, Ac-228

Th-228+

Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (64,1 %), Tl-208 (35,9 %)

Th-232sec

Th-232, Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (64,1%), Tl-208 (35,9%)

U-235sec

U-235, Th-231, Pa-231, Ac-227, Th-227 (98,6%), Fr-223 (1,4%), Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 (0,3%)

U-238sec

U-238, Th-234, Pa-234m, Pa-234 (0,3%), U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Tabel 2. Specifieke vrijgavewaarden voor verbranding, behorend bij artikel 3.18, vierde en vijfde lid

Specifieke vrijgavewaarden voor verbranding in een afvalverbrandingsinstallatie of bij ZAVIN te Dordrecht

Kunstmatige radionucliden

Specifieke vrijgavewaarde bij verbranding in een afvalverbrandingsinstallatie niet zijnde ZAVIN te Dordrecht

(kBq.kg-1)

Specifieke vrijgavewaarde1 bij verbranding bij ZAVIN te Dordrecht

(kBq.kg-1)

H-3

4E+04

4E+04

C-14

4E+02

3E+02

P-33

3E+04

 

S-35

8E+02

 

Fe-55

1E+04

3E+03

Co-57

2E+00

 

Tc-99

3E+01

 

Er-169

1E+04

8E+03

Ac-2272, 1 

9E-02

 

1 Inclusief dochternucliden Fr-223, Th-227, Ra-223, Rn-219, Bi-215, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207.

2 Voor zover dit radionuclide in consumentenproducten of vanwege zijn radioactieve eigenschappen wordt gebruikt.

Bijlage 5. behorend bij de artikelen 4.25 tot en met 4.27, typen goedgekeurde ionisatierookmelders

Goedgekeurde melders zijn:

Merk

Type

Nuclide

Activiteit

1.

AFA-Minerva

F 712

Am-241

30 kilobecquerel

2.

Ajax

131 serie

Am-241

30 kilobecquerel

3.

Apollo

Series 30

Am-241

34 kilobecquerel

4.

Apollo

Series 60

Am-241

34 kilobecquerel

5.

Apollo

Series 90

Am-241

34 kilobecquerel

6.

Apollo

XP 95

Am-241

33 kilobecquerel

7.

Argina

Arco 1

Am-241

34 kilobecquerel

8.

Aritech

DI 612

Am-241

34 kilobecquerel

9.

Aritech

DI 622

Am-241

34 kilobecquerel

10.

Aritech

DI 650

Am-241

33,3 kilobecquerel

11.

Aritech

DI 650L

Am-241

33,3 kilobecquerel

12.

Aritech

DI 651

Am-241

33,3 kilobecquerel

13.

Aritech

DI 651L

Am-241

33,3 kilobecquerel

14.

Aritech

DI 722

Am-241

34 kilobecquerel

15.

Aritech

DI 722 I

Am-241

34 kilobecquerel

16.

Aritech

DI 722 R

Am-241

34 kilobecquerel

17.

Aritech

DI 860

Am-241

34 kilobecquerel

18.

Aritech

DI 860F

Am-241

33,3 kilobecquerel

19.

Aritech

DI 860M

Am-241

33,3 kilobecquerel

20.

Aritech

DI 861

Am-241

34 kilobecquerel

21.

Aritech

DI 870

Am-241

33,3 kilobecquerel

22.

Aritech

DI 871

Am-241

33,3 kilobecquerel

23.

Aritech

DI 900 serie

Am-241

34 kilobecquerel

24.

Aritech

DI 950

Am-241

34 kilobecquerel

25.

Aritech

DI 950B

Am-241

33,3 kilobecquerel

26.

Aritech

DI 950F

Am-241

33,3 kilobecquerel

27.

Aritech

DI 950M

Am-241

33,3 kilobecquerel

28.

Aritech

DI 970

Am-241

33,3 kilobecquerel

29.

Aritech

DI 2072

Am-241

34 kilobecquerel

30.

Autronica

BJ-20

Am-241

34 kilobecquerel

31.

Autronica

BJ-20B

Am-241

34 kilobecquerel

32.

Autronica

BJ-20B/Ex

Am-241

34 kilobecquerel

33.

Autronica

BJ-30

Am-241

34 kilobecquerel

34.

Autronica

BJ-31

Am-241

34 kilobecquerel

35.

Autronica

BJ-31/Ex

Am-241

34 kilobecquerel

36.

Autronica

BJ-3

Am-241

34 kilobecquerel

37.

Autronica

BJ-4

Am-241

34 kilobecquerel

38.

Black & Decker

A 9422

Am-241

34 kilobecquerel

39.

Black & Decker

A 9423

Am-241

34 kilobecquerel

40.

Black & Decker

A 9424

Am-241

34 kilobecquerel

41.

Black & Decker

A 9425

Am-241

34 kilobecquerel

42.

Black & Decker

A 9426

Am-241

34 kilobecquerel

43.

Black & Decker

A 9427

Am-241

34 kilobecquerel

44.

Black & Decker

A 9428

Am-241

34 kilobecquerel

45.

Black & Decker

A 9430

Am-241

34 kilobecquerel

46.

Black & Decker

A 9431

Am-241

34 kilobecquerel

47.

Black & Decker

SMK 12

Am-241

34 kilobecquerel

48.

Black & Decker

SMK 6D

Am-241

34 kilobecquerel

49.

Black & Decker

SMK 20

Am-241

34 kilobecquerel

50.

BRK

1451

Am-241

37 kilobecquerel

51.

BRK

1451 E

Am-241

37 kilobecquerel

52.

BRK

1551

Am-241

37 kilobecquerel

53.

BRK

1800 EC

Am-241

37 kilobecquerel

54.

BRK

1800 EC-TD

Am-241

37 kilobecquerel

55.

BRK

1800 ETN-v

Am-241

37 kilobecquerel

56.

BRK

4220 SB

Am-241

37 kilobecquerel

57.

BRK

4919E

Am-241

37 kilobecquerel

58.

BRK

83R

Am-241

37 kilobecquerel

59.

BRK

83RI

Am-241

37 kilobecquerel

60.

BRK

83P

Am-241

37 kilobecquerel

61.

BRK

86RACE

Am-241

37 kilobecquerel

62.

BRK

86RACHE10

Am-241

37 kilobecquerel

63.

BRK

SA 76RD

Am-241

37 kilobecquerel

64.

BRK

SA76 CEC

Am-241

37 kilobecquerel

65.

BRK

SA83R12CEC

Am-241

37 kilobecquerel

66.

BRK

SA88UK

Am-241

37 kilobecquerel

67.

BRK

SA88 CEC

Am-241

37 kilobecquerel

68.

BRK

SA90 CEC

Am-241

37 kilobecquerel

69.

BRK

SA90TT

Am-241

37 kilobecquerel

70.

BRK

SA97CEC

Am-241

37 kilobecquerel

71.

BRK

SA120C-UK

Am-241

37 kilobecquerel

72.

BRK

SA150CEC

Am-241

37 kilobecquerel

73.

BRK

SA1201UK

Am-241

37 kilobecquerel

74.

Cerberus

F7 serie

Am-241

30 kilobecquerel

75.

Cerberus

F8 serie

Am-241

15 kilobecquerel

76.

Cerberus

BR8 serie

Am-241

15 kilobecquerel

77.

Cerberus

F9 serie

Am-241

30 kilobecquerel

78.

Cerberus

BR9 serie

Am-241

30 kilobecquerel

79.

Cerberus

BR20 serie

Am-241

30 kilobecquerel

80.

Chloride

Gent 7201-01

Am-241

30 kilobecquerel

81.

Chubb

DS1

Am-241

37 kilobecquerel