Beleidsregel tegemoetkoming schade toeristische sector Saba en Sint Eustatius

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 28-02-2018 t/m heden

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 27 januari 2018, nr. WJZ / 17184580, tot tegemoetkoming in de schade geleden door ondernemingen in de toeristische sector op Saba en Sint Eustatius na orkaan Irma (Beleidsregel tegemoetkoming schade toeristische sector Saba en Sint Eustatius)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. (begripsbepalingen)

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • gedupeerde onderneming: een onderneming gevestigd op Saba of Sint Eustatius die op 6 september 2017 ingeschreven stond in het handelsregister BES met een toegekende activiteitencode, genoemd in bijlage 1;

 • handelsregister BES: het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, bedoeld in artikel 2, van de Handelsregisterwet 2009 BES;

 • minister: de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 2. (aanvraag)

 • 1 Een gedupeerde onderneming kan bij de minister een aanvraag indienen tot verstrekking van een tegemoetkoming in de schade geleden door het wegblijven van toeristen als gevolg van orkaan Irma.

 • 2 De aanvraag wordt per e-mail bij de minister ingediend door middel van een formulier als bedoeld in bijlage 2.

 • 3 De aanvraag omvat:

  • a. de naam en het adres van de gedupeerde onderneming;

  • b. het nummer dat is toegekend aan de gedupeerde onderneming bij inschrijving in het handelsregister BES;

  • c. een kopie van de inschrijving van de gedupeerde onderneming in het handelsregister BES met daarop de hoofdactiviteit en de bijbehorende activiteitencode;

  • d. het nummer van de aangifte voor de opbrengstbelasting over de jaren 2014, 2015 en 2016;

  • e. het bankrekeningnummer van de gedupeerde onderneming.

 • 4 Bij de aanvraag wordt een kopie van de aangiften voor de opbrengstbelasting over de jaren 2014, 2015 en 2016 gevoegd.

 • 5 Ingeval er geen sprake is van een aangifte van opbrengstbelasting is het derde lid, onderdeel d, niet van toepassing en wordt een kopie van de jaarrekening, winst- en verliesrekening of vergelijkbaar document overgelegd waaruit de omzet van de jaren 2014, 2015 en 2016 duidelijk blijkt.

Artikel 3. (aanvraagperiode)

 • 1 De tegemoetkoming in de schade geldt voor de periode van 6 september 2017 tot en met 28 februari 2018.

 • 2 Een aanvraag tot verstrekking van een tegemoetkoming in de schade kan worden ingediend tot en met uiterlijk acht weken na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde periode.

 • 3 De minister beslist binnen acht weken na ontvangst op de aanvraag. Indien niet binnen deze termijn een besluit op de aanvraag kan worden genomen, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn, waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

Artikel 4. (plafond)

Voor de tegemoetkoming in de schade op grond van deze beleidsregel is een bedrag van € 2.475.000 beschikbaar gesteld.

Artikel 5. (wijze van verdeling)

Het bedrag, bedoeld in artikel 4, wordt verdeeld in de volgorde van de binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 6. (eis verstrekking)

De gedupeerde onderneming komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de schade, indien de gedupeerde onderneming een verlies van de omzet lijdt in de periode, bedoeld in artikel 3, eerste lid, door het wegblijven van toeristen als gevolg van orkaan Irma.

Artikel 7. (verlies van omzet)

 • 1 De gedupeerde onderneming toont het verlies van de omzet, bedoeld in artikel 6, aan door overlegging van gevalideerde omzetcijfers.

 • 2 De validatie van de omzetcijfers over de jaren 2014, 2015 en 2016 wordt gedaan aan de hand van de aangifte voor de opbrengstbelasting of, indien artikel 2, vijfde lid, van toepassing is, aan de hand van de jaarrekening, winst- en verliesrekening of vergelijkbaar document waaruit de omzet duidelijk blijkt.

 • 3 Voor ondernemingen die gedurende 2014, 2015 en 2016 zijn gestart, wordt het verlies van de omzet berekend vanaf het moment dat er omzet is gegenereerd.

Artikel 8. (hoogte tegemoetkoming)

 • 1 De hoogte van de tegemoetkoming in de schade per gedupeerde onderneming bedraagt 50 procent van het verlies van de omzet in de periode, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 2 De hoogte van het verlies van de omzet wordt vastgesteld op 50 procent van het gemiddelde van de totale omzet over de jaren 2014, 2015 en 2016.

Artikel 9. (controle verstrekking tegemoetkoming achteraf)

De minister kan de hoogte van de verstrekte tegemoetkoming in de schade binnen vijf jaar na de verstrekking herzien dan wel de beschikking tot de tegemoetkoming intrekken, indien blijkt dat de tegemoetkoming niet in overeenstemming met deze beleidsregel is verstrekt.

Artikel 10. (inwerkingtreding en vervaldatum)

 • 1 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze beleidsregel vervalt met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat op aanvragen om tegemoetkoming die zijn ingediend voor het tijdstip, bedoeld in artikel 3, tweede lid, dan wel op tegemoetkomingen die voor dat tijdstip zijn verstrekt, deze beleidsregel van toepassing blijft.

Artikel 11. (citeertitel)

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tegemoetkoming schade toeristische sector Saba en Sint Eustatius.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 januari 2018

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

M.C.G. Keijzer

Bijlage 1. behorende bij artikel 1

Activiteitencode, zoals vermeld in het handelsregister BES voor bedrijven in de toeristische sector

6700

6710 tot en met 6740

6741

6742 tot en met 6759

7212

7220

7221

7612

7613

8311

8511

8518

9678

9701

Bijlage 2. behorende bij artikel 2, tweede lid

Per e-mail versturen naar / To be sent by e-mail to: tegemoetkomingorkaan@RVO.nl

Aanvrager / Applicant

Naam onderneming / Name of company

 

Adres / Address

 

Plaats / City

 

Land / Country

 

Contactpersoon / Contact person

 

Titel(s) / Title(s)

 

Initialen / Initials

 

Tussenvoegsel(s) / Preposition(s)

 

Achternaam aanvrager / Family name of the applicant

 

☐ Man / Male

☐ Vrouw / Female

 

Telefoonnummer / Telephone number

 

Mobiele telefoonnummer / Mobile phone number

 

E-mail

 

Informatie over de onderneming / Information about the company

Nummer inschrijving handelsregister BES / Number in the business register BES

 

Nummers aangiften opbrengstbelasting 2014, 2015 en 2016 / Tax return numbers for the years 2014, 2015 and 2016

 

Naam bank / Bank name

 

Adres bank / Bank address

 

Plaats / City

 

Land / Country

 

Bankrekeningnummer (IBAN) / Bank account number

 

SWIFT / BIC code

 

Omzet referentieperiode / Turnover Reference Period (US dollars $)

Referentieperiode /

Reference period

2014

2015

2016

Gemiddelde omzet / Average turnover (A)

Omzet / Turnover

       

Aangevraagde tegemoetkoming / Requested compensation (US dollars $)

A * 25%

 

Verklaring en handtekening / Declaration and signature

Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen.

I am authorised to sign this application.

Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

I hereby declare I have filled out this application truthfully.

Contactpersoon / Contact person

 

Titel(s) / Title(s)

 

Voorletter(s) / Initial(s)

 

Tussenvoegsel(s) / Preposition(s)

 

☐ Man / Male

☐ Vrouw / Female

 

Achternaam aanvrager / Family name of the applicant

 

Functie / Position in organisation

 

Datum / Date

 

Handtekening / Signature

 
Terug naar begin van de pagina