Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geldend van 31-01-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 januari 2018, 2018-0000002657, tot digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Over te gaan tot routinematige digitale vervanging van papieren archiefbescheiden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • a. die:

  • b. volgens de specificaties, vastgelegd in het Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid systeem Digidoc2 behorende bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatcourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van het Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid systeem Digidoc2 dat ter inzage wordt gelegd bij de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel, afdeling Fysieke en Digitale Werkomgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Minister van Sociale Zaken, en Werkgelegenheid,

namens deze,

M.H.G. Konings

Wnd. Plaatsvervangend Secretaris-generaal

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid systeem Digidoc2

[Red: Ligt ter inzage bij bij de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel, afdeling Fysieke en Digitale Werkomgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.]

Terug naar begin van de pagina