Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 27-01-2018 t/m 31-12-2019

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 14 december 2017, nr. 3960087 houdende mandaat, volmacht en machtiging voor het Ministerie van Algemene Zaken

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2020]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

 • b. de secretaris-generaal: de secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken;

 • c. de plaatsvervangend secretaris-generaal: de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken;

 • d. Ministerie: het Ministerie van Algemene Zaken;

 • e. dienst: Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad, directoraat-generaal Rijksvoorlichtingsdienst, Dienst Publiek en Communicatie, Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, directie Bedrijfsvoering, directie Financieel-Economische Zaken;

 • f. diensthoofd: degene die is belast met de leiding van een dienst;

 • g. mandaat: de bevoegdheid om namens de Minister besluiten te nemen, stukken af te doen en te ondertekenen;

 • h. organisatiebesluit: het Organisatiebesluit Ministerie van Algemene Zaken 2017.

§ 2. Mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 2. Volmacht en machtiging

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:

  • a. volmacht om namens de Minister voor de Staat privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • b. machtiging om namens de Minister handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

§ 3. Absolute uitzonderingen mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 3. Uitzonderingen

[Vervallen per 01-01-2020]

Aangelegenheden waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat verzet zijn in ieder geval:

 • a. beslissingen omtrent politieke beleidswijzigingen en omtrent de uitbreiding of beperking van de bemoeienissen van de Minister;

 • b. het beslissen op een bezwaarschrift tegen een besluit dat door de Minister of namens de Minister door de secretaris-generaal is genomen;

 • c. het toepassen van aanwijzing 3 van de Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren;

 • d. aangelegenheden met betrekking tot de secretaris-generaal;

 • e. het vaststellen van een algemeen verbindend voorschrift.

Artikel 4. Voorbehouden aan de Minister

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Mandaat in de zin van dit besluit heeft voorts geen betrekking op het afdoen en ondertekenen van stukken bestemd voor:

  • a. de Koning;

  • b. de Raad van Ministers (van het Koninkrijk) en de daaruit gevormde onderraden en commissies;

  • c. de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal of de voorzitter van een uit een van die kamers gevormde commissie;

  • d. een Minister of een Staatssecretaris;

  • e. de Raad van State (van het Koninkrijk), behoudens voor zover het betreft bestuursrechtelijke procedures of het aanbieden van documenten van louter informatieve aard;

  • f. de Algemene Rekenkamer, behoudens voor zover het betreft gevraagde inlichtingen of gedane verzoeken of het aanbieden van documenten van louter informatieve aard;

  • g. de Nationale ombudsman;

  • h. autoriteiten in binnen- en buitenland, in rang gelijk aan of hoger dan de Minister.

 • 2 De secretaris-generaal kan de stukken bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met h, afdoen en ondertekenen indien daarover afspraken zijn gemaakt tussen de Minister en de secretaris-generaal. In dat geval ondertekent de secretaris-generaal de stukken op de in artikel 15, vierde lid, voorgeschreven wijze.

Artikel 5. Mandaat secretaris-generaal

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 3 De secretaris-generaal heeft bij uitsluiting van anderen mandaat ten aanzien van de volgende bevoegdheden, er wordt geen ondermandaat verleend met betrekking tot:

  • a. beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden;

  • b. besluiten die voor alle ambtenaren van het Ministerie gelden:

   • de toekenning van vertrekregelingen en schadeloosstellingen op grond van artikel 69 ARAR vanaf een bedrag van € 25.000,– (lees: vijf- en twintigduizend euro);

   • aanwijzen van een Van Werk Naar Werk-kandidaat (VWNW-kandidaat);

   • stukken gericht aan de Nationale ombudsman.

  • c. de afwikkeling van een gemeld vermoeden van een misstand.

Artikel 6. Plaatsvervangend secretaris-generaal

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De plaatsvervangend secretaris-generaal vervangt de secretaris-generaal bij diens afwezigheid of verhindering en in de gevallen daartoe door de secretaris-generaal aangewezen. Hij treedt alsdan in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de secretaris-generaal.

 • 2 Aan de plaatsvervangend secretaris-generaal wordt mandaat verleend voor:

  • a. aangelegenheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

  • b. aangelegenheden op het gebied van de Wet hergebruik van overheidsinformatie, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

  • c. aangelegenheden op het gebied van de Wet bescherming persoonsgegevens (na: 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming), voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst.

 • 3 Bij gelijktijdige tijdelijke afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal wordt het mandaat van de secretaris-generaal uitgeoefend door de rechtstreeks onder de secretaris-generaal ressorterende functionaris die de secretaris-generaal schriftelijk heeft aangewezen om de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal waar te nemen.

§ 4. Ondermandaat secretaris-generaal

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 7. Ondermandaat

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De secretaris-generaal is, voor zover niet anders is bepaald, bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan diensthoofden respectievelijk tot het beperken of het intrekken daarvan.

 • 3 De secretaris-generaal verleent ondermandaat bij schriftelijk besluit.

§ 4.1. Instructies over verlening van ondermandaat aan diensthoofden

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 8. Algemene instructie over de verlening van ondermandaat aan diensthoofden

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De secretaris-generaal maakt gebruik van de hem in artikel 7, eerste lid, van de in dit Mandaatbesluit bedoelde bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat en neemt daarbij het bepaalde in de hierna volgende artikelen 9 tot en met 13 in acht.

Artikel 9. Diensthoofden

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Aan het diensthoofd wordt mandaat verleend ten aanzien van de aangelegenheden die verband houden met de taken en verantwoordelijkheden op hun werkterrein en conform hun goedgekeurde prestatieplan (jaarplan en budget).

 • 2 Onverminderd het bepaalde in dit besluit, heeft het mandaat van het diensthoofd in ieder geval betrekking op:

  • a. het uitoefenen van integraal management waaronder het leidinggeven aan de rechtstreeks onder het diensthoofd ressorterende functionarissen, met inbegrip van aangelegenheden op organisatorisch, personeel, financieel en materieel gebied;

  • b. het vaststellen van capaciteitsplannen binnen de door de secretaris-generaal vastgestelde formatie van de onder de diensthoofden ressorterende dienstonderdelen;

  • c. het beheer van de archiefbescheiden van de onder het diensthoofd ressorterende dienstonderdelen op grond van de desbetreffende departementale regelgeving;

  • d. het afnemen van de eed of de belofte van functionarissen die worden aangesteld bij een onder het diensthoofd ressorterend dienstonderdeel.

Artikel 10. Financiële verplichtingen

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Het mandaat van het diensthoofd met betrekking tot het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven is beperkt tot het budget dat aan het diensthoofd ter beschikking is gesteld op basis van een door de secretaris-generaal en de directeur Financieel-Economische Zaken goedgekeurde prestatieplan. Het diensthoofd legt over het door hem gevoerde financiële beheer verantwoording af aan de secretaris-generaal.

 • 2 Het diensthoofd is bevoegd om in afwijking van het eerste lid financiële verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen, voor zover aan hem daartoe uitdrukkelijk schriftelijk mandaat is verleend door de Minister of de secretaris-generaal, met instemming van de directeur Financieel-Economische Zaken.

Artikel 11. Bijzonder mandaat diensthoofden

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Het mandaat van de directeur Bedrijfsvoering omvat tevens:

  • a. het nemen van besluiten tot de organisatie van de bedrijfszelfbescherming;

  • b. het nemen van besluiten in aangelegenheden betreffende de brandpreventie bij alle gebouwen en vitale objecten van het Ministerie;

  • c. het nemen van besluiten, inhoudende beveiliging van digitale informatie;

  • d. het nemen van besluiten tot vaststelling van de digitale archiefcodes;

  • e. de uitvoering van het informatie- en communicatietechnologiebeleid.

 • 2 De directeur Financieel-Economische Zaken fungeert tevens als Coördinerend Directeur Inkoop (afgekort CDI) en:

  • a. is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het inkoopstelsel binnen het Ministerie van Algemene Zaken;

  • b. en wordt in die hoedanigheid betrokken bij alle grote en/of risicovolle inkooptrajecten en in de gelegenheid gesteld deze vooraf te beoordelen.

Artikel 12. Advies Unitmanager Personeel, Organisatie en Innovatie

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Op grond van het krachtens artikel 9 verleende mandaat, neemt een diensthoofd, plaatsvervangend diensthoofd of functionaris eerst een besluit na daartoe verkregen advies van de Unitmanager Personeel, Organisatie en Innovatie ten aanzien van de volgende aangelegenheden:

  • aangelegenheden waarbij wordt afgeweken van de hoofdlijnen van het vastgestelde personeelsbeleid voor het Ministerie;

  • het nemen van disciplinaire maatregelen of straffen op grond van de artikelen 80, 81, 90, 91 en 92 van het ARAR.

Artikel 13. Ondermandaat diensthoofden

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Het diensthoofd is, voor zover niet anders is bepaald, bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan onder hem ressorterende functionarissen ten aanzien van aangelegenheden op het werkterrein van deze functionarissen, respectievelijk tot het beperken of het intrekken daarvan.

 • 2 Het diensthoofd kan, voor zover niet anders is bepaald, bij het verlenen van ondermandaat tevens de bevoegdheid toekennen tot het verlenen van ondermandaat aan een rechtstreeks onder de gemandateerde ressorterende functionaris of in bijzondere gevallen aan een andere functionaris.

 • 3 Het verlenen van ondermandaat door het diensthoofd voor het aangaan van financiële materiële verplichtingen en het doen van uitgaven is enkel mogelijk aan de in bijlage 1 van dit besluit genoemde, onder hem ressorterende functionarissen, met inachtneming van het aldaar genoemde maximumgrensbedrag per financiële materiële verplichting.

§ 5. Beheer van dit besluit

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 14. Beheer en wijziging van het besluit

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De directeur Financieel-Economische Zaken is belast met het beheer van dit besluit.

 • 2 De secretaris-generaal, de diensthoofden en ieder voor zover het hen aangaat, zijn verantwoordelijk voor een juiste, volledige en tijdige aanlevering aan de directeur Financieel-Economische Zaken van gegevens die een goed beheer van dit besluit mogelijk maken.

 • 3 Wijziging van dit besluit geschiedt op initiatief van de directeur Financieel-Economische Zaken na inwinning juridisch advies.

 • 4 De directeur Financieel-Economische Zaken rapporteert aan de secretaris-generaal over het beheer van dit besluit.

§ 6. Regels, procedures en instructies mandaat

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 15. Wijze van ondertekening/ ondertekening bij afwezigheid Minister

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Ondertekening door de secretaris-generaal van een document krachtens mandaat luidt als volgt:

  DE MINISTER-PRESIDENT,

  Minister van Algemene Zaken,

  namens deze,

  De secretaris-generaal,

  (handtekening)

  (naam)

 • 2 Ondertekening door andere functionarissen van een document krachtens mandaat luidt als volgt:

  DE MINISTER-PRESIDENT,

  Minister van Algemene Zaken,

  namens deze,

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op digitale besluiten die worden genomen via het P-Direktportaal.

 • 4 Buiten de in artikel 4, lid 2 bedoelde gevallen kan, indien door afwezigheid of ontstentenis een door de Minister genomen besluit niet door hem kan worden ondertekend, een dergelijk besluit namens de Minister worden ondertekend door de secretaris-generaal, tenzij de aard van de bevoegdheid of een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. In een dergelijk geval geschiedt het ondertekenen als volgt:

  DE MINISTER-PRESIDENT,

  Minister van Algemene Zaken,

  namens deze,

  overeenkomstig het door de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, genomen besluit,

  gevolgd door de handtekening, naam en functie van de secretaris-generaal.

 • 5 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is opgesteld.

  In dat geval luidt de ondertekening als volgt:

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 6 Een document als bedoeld in het eerste, tweede, vierde of vijfde lid wordt opgesteld conform de vastgestelde rijksbrede huisstijl.

§ 7. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 16. Intrekking

[Vervallen per 01-01-2020]

De volgende besluiten worden ingetrokken:

Artikel 17. Overgangsrecht

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Besluiten of handelingen die op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken zijn genomen of verricht in de periode tot de datum van inwerkingtreding van dit besluit en waarin op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit niet is voorzien, worden aangemerkt als te zijn genomen of verricht namens de Minister.

 • 2 Voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit van kracht zijnde mandaten, ondermandaten, volmachten en machtigingen, waarin op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit niet is voorzien, blijven van kracht totdat op grond van dit besluit is voorzien in mandaat, ondermandaat, volmacht of machtiging dan wel is voorzien in intrekking daarvan.

Artikel 18. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 december 2017.

Artikel 19. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2020]

Maximumbedragen voor het aangaan van financiële materiële verplichtingen en het doen van uitgaven als bedoeld in artikel 13, derde lid, van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017.

Bedragen zijn per financiële materiële verplichting, in euro’s en exclusief BTW

Kabinet Minister President

Plaatsvervangend hoofd Kabinet Minister- President

Voor het maximumbedrag zie artikel 10, eerste lid (als plaatsvervanger van het diensthoofd).

Secretaris-Ministerraad

Tot € 25.000,–

Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst

Plaatsvervangend directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst

Voor het maximumbedrag zie artikel 10, eerste lid (als plaatsvervanger van het diensthoofd).

Directeur Rijksvoorlichtingsdienst

Voor het maximumbedrag zie artikel 10, eerste lid (als plaatsvervanger van het diensthoofd).

Hoofd Communicatie Koninklijk Huis

Tot € 25.000,–

Hoofd Communicatie Algemeen Regeringsbeleid

Tot € 25.000,–

Directie Financieel Economische-Zaken

Plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken

Voor het maximumbedrag zie artikel 10, eerste lid (als plaatsvervanger van het diensthoofd).

Directie Bedrijfsvoering

Unitmanager Personeel, Organisatie en Innovatie

Tot € 25.000,–

Unitmanager FHI

Tot € 25.000,–

Unitmanager ICT

Voor het maximumbedrag zie artikel 10, eerste lid (als plaatsvervanger van het diensthoofd).

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Plaatsvervanger diensthoofd WRR

Voor het maximumbedrag zie artikel 10, eerste lid (als plaatsvervanger van het diensthoofd).

Hoofd communicatie Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Tot € 25.000,–

Dienst Publiek en Communicatie

Plaatsvervangend directeur Dienst Publiek en Communicatie

Voor het maximumbedrag zie artikel 10, eerste lid (als plaatsvervanger van het diensthoofd).

Coördinator Beeldcentrum

Tot € 25.000,–

Coördinator Campagnemanagement

Tot € 25.000,–

Coördinator Media Inkoop

Tot € 25.000,–

Coördinator Online Advies

Tot € 25.000,–

Coördinator Redactie

Tot € 25.000,–

Coördinator Vraagbeantwoording

Tot € 25.000,–

Coördinator Communicatieonderzoek

Tot € 25.000,–

Coördinator Rijksportaal

Tot € 25.000,–

Coördinator Academie voor Overheid

Tot € 25.000,–

Coördinator IUC

Tot € 25.000,–

Coördinator Communicatiecapaciteit

Tot € 25.000,–

plaatsvervangend Coördinator Online advies

Tot € 25.000,–

plaatsvervangend Coördinator Redactie

Tot € 25.000,–

Terug naar begin van de pagina