Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging directie Financieel-Economische Zaken 2017

Geldend van 27-01-2018 t/m heden

Besluit van de directeur Financieel-Economische Zaken van 14 december 2017, nr. 3960150, houdende doorverlening mandaat, volmacht en machtiging aan een functionaris binnen de directie Financieel-Economische Zaken

De directeur Financieel-Economische Zaken,

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 14 december 2017, tot verlening van ondermandaat, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8, 9 en 12 van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017;

Besluit:

Artikel 1. Doorverlenen ondermandaat

 • 1 De aan de directeur Financieel-Economische Zaken krachtens ondermandaat toegekende bevoegdheden, als omschreven in de artikelen 8, 9 en 12 van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017, kunnen krachtens het hierbij verleende ondermandaat worden uitgeoefend door de plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken.

 • 2 De plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken maakt van de aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:

  • a. bij tijdelijke afwezigheid van de directeur Financieel-Economische Zaken;

  • b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door de directeur Financieel-Economische Zaken aan hem zijn toevertrouwd.

 • 3 Van het ondermandaat zijn uitgesloten, de volgende bevoegdheden:

  • a. de bevoegdheid tot verlening van strafontslag;

  • b. de bevoegdheid tot verlening van ontslag op grond van artikel 99 ARAR.

Artikel 2. Regels, procedures, instructies mandaat

De bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 worden uitgeoefend uitsluitend voor zover het aangelegenheden betreffen die behoren tot het werkterrein van de functionaris met inachtneming van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017, departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen van het diensthoofd.

Artikel 3. Intrekking

De volgende besluiten worden ingetrokken:

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 december 2017.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging directie Financieel-Economische Zaken 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden naar de Algemene Rekenkamer.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

namens deze,

H. Monnickendam

directeur Financieel-Economische Zaken

Terug naar begin van de pagina