Aanwijzingsbesluit vervanging secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken

Geldend van 27-01-2018 t/m heden

Aanwijzingsbesluit van de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken van 14 december 2017, nr. 3962540, houdende vervanging van de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken

De secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 6, derde lid, van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017;

In overeenstemming met de Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

Besluit:

Artikel 1. Ondermandaat

Bij gelijktijdige tijdelijke afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal wordt het mandaat, volmacht en machtiging van de

secretaris-generaal uitgeoefend door:

  • a. de secretaris ministerraad.

Artikel 2. Regels, procedures, instructies mandaat

De bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 worden uitgeoefend uitsluitend voor zover het aangelegenheden betreffen die behoren tot het werkterrein van de secretaris-generaal met inachtneming van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017, departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen van het diensthoofd.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 december 2017.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit vervanging secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.

De secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken,

P.H.A.M. Huijts

Terug naar begin van de pagina