Organisatiebesluit Ministerie van Algemene Zaken

Geldend van 27-01-2018 t/m heden

Besluit van de Minister-President, de Minister van Algemene Zaken van 14 december 2017, nr. 3973240, houdende de vaststelling van het Organisatiebesluit van het Ministerie van Algemene Zaken

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister-President, de Minister van Algemene Zaken;

 • b. ministerie: het Ministerie van Algemene Zaken;

 • c. ressorteren: vallend onder het gezagsbereik van de genoemde functionaris.

§ 2. Hoofdstructuur van de organisatie

Artikel 2

Het Ministerie van Algemene Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de Algemene Leiding;

 • b. het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad;

 • c. het Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst;

 • d. het agentschap Dienst Publiek en Communicatie;

 • e. het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid;

 • f. de stafdirecties.

§ 4. Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad

Artikel 7

Het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad is belast met:

 • a. adviseren en ondersteunen van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, bij de uitvoering van de hem opgedragen taken;

 • b. het secretariaat van de Raad van Ministers, alsmede de secretariaten van de onderraden.

Artikel 8

Het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

§ 5. Directoraat Rijksvoorlichtingsdienst

Artikel 9

Het Directoraat Rijksvoorlichtingsdienst is belast met:

 • a. geven van voorlichting over het algemeen regeringsbeleid, over het publieke optreden van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en over het Ministerie van Algemene Zaken;

 • b. geven van voorlichting over het Koninklijk Huis zoals geregeld in het Koninklijk Besluit van 13 december 1965 (Stb. 1965, 554) en het ministerieel besluit van 21 december 1965;

 • c. coördineren, adviseren en faciliteren inzake interdepartementaal overheidsvoorlichtings- en communicatiebeleid.

§ 6. Het agentschap Publiek en Communicatie

Artikel 11

Het agentschap Publiek en Communicatie is belast met:

 • a. ondersteunen van de rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van de communicatie met publiek en professionals;

 • b. ontwikkelen en in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de overheidscommunicatie;

 • c. rijksbreed adviseren, begeleiden en inkoop van communicatiebestedingen als Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) en aankoopcentrale voor de categorie communicatie.

§ 7. Het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Artikel 13

Het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is belast met de ondersteuning van de Raad en zijn leden bij de voorbereiding en totstandkoming van rapporten aan de regering.

Artikel 14

Het bureau van de Wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid staat onder leiding van een secretaris/directeur.

§ 8. De stafdirectie Bedrijfsvoering

Artikel 15

De directie Bedrijfsvoering is belast met:

 • a. adviseren en ondersteunen van de onderdelen van het Ministerie van Algemene Zaken op de expertisegebieden van de bedrijfsvoering: ICT & (Documentaire) Informatievoorziening, Facilitair, Huisvesting & Inkoop, Personeel & Organisatie;

 • b. uitvoeren van AZ brede (wettelijke) taken en projecten op de expertisegebieden van de bedrijfsvoering;

 • c. kaderstelling en toezicht op de expertisegebieden van de bedrijfsvoering exclusief Inkoop.

§ 9. De stafdirectie Financieel-Economische Zaken

Artikel 17

De directie Financieel-Economische Zaken is belast met:

 • a. kaderstelling en toezicht op het terrein van Financiën, Inkoop en Administratieve Organisatie;

 • b. coördinatie van de planning en control-cyclus van het kerndepartement Algemene Zaken en de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie;

 • c. coördinatie van de begrotingscyclus voor Algemene Zaken en De Koning;

 • d. financieel-Economische advisering;

 • e. beheer en inrichting van de financiële administratie, organisatie van het kasbeheer, financieel beheer en materieel beheer.

§ 10. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 19. Intrekking

Ingetrokken worden de volgende besluiten:

 • a. Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 25 maart 2013, nr. 3699395, houdende wijziging van het Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ;

 • b. Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 25 maart 2013, nr. 3699391, houdende wijziging van het Besluit Organisatiestructuur van het Ministerie van Algemene Zaken

 • c. Besluit 12 juli 2011, 3608088, nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ;

 • d. Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 12 juli 2011, nr. 3608080, houdende de organisatiestructuur van het Ministerie van Algemene Zaken taakverdeling AZ;

Artikel 20. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 december 2017.

Artikel 21. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Organisatiebesluit Ministerie van Algemene Zaken’.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina