Besluit aanwijzing methoden of producten ex voorschrift 5.1.7 bijlage 2 Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

Geldend van 24-01-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 januari 2018, nr. IENM/BSK-2018/5952, houdende aanwijzing van methoden of producten, bedoeld in voorschrift 5.1.7 van bijlage 2 van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

Artikel 1

Voor het BIFIPRO koperzilverionisatiesysteem gelden de volgende voorschriften:

  • 1 Als minimale spoelfrequentie wordt op basis van de uitgevoerde pilots vastgesteld een spoelfrequentie van minimaal eens in de twee weken.

  • 2. Onderdeel a van voorschrift 5.1.6 van bijlage 2 van deze regeling is niet van toepassing, indien de spoelfrequentie niet eerder wordt verlaagd dan dat er op de betreffende locatie minimaal een half jaar sprake is van een stabiele situatie, zowel met betrekking tot zowel de gehalten van koper- en zilverionen in het behandelde water als de afwezigheid van legionellabacteriën.

Artikel 2

Voor het ICA koperzilverionisatiesysteem gelden de volgende voorschriften:

  • 1. Als minimale spoelfrequentie wordt op basis van de uitgevoerde pilots vastgesteld een spoelfrequentie van minimaal eens per maand.

  • 2. Onderdeel a van voorschrift 5.1.6 van bijlage 2 van deze regeling is niet van toepassing, indien de spoelfrequentie niet eerder wordt verlaagd dan dat er op de betreffende locatie minimaal een half jaar sprake is van een stabiele situatie, zowel met betrekking tot zowel de gehalten van koper- en zilverionen in het behandelde water als de afwezigheid van legionellabacteriën.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en worden bekendgemaakt op www.overheid.nl.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Terug naar begin van de pagina