Regeling stralingsbescherming medische blootstelling

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 06-02-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 12 januari 2018, kenmerk 1281162-172106-WJZ, houdende basisveiligheidsnormen voor stralingsbescherming bij medische blootstelling (Regeling stralingsbescherming medische blootstelling)

Artikel 1. Definitiebepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Deskundigheideisen

De deskundigheideisen, bedoeld in de artikelen 3 en 4, zijn van toepassing op de medisch deskundigen, bedoeld in artikel 5.14, eerste lid, van het besluit.

Artikel 3. Opleiding bij erkende instellingen

Een radiotherapeut-oncoloog, radioloog, tandarts, met inbegrip van tandheelkundig specialist kaakchirurg, of andere medisch specialist heeft met goed gevolg een opleiding afgerond bij een instelling die krachtens artikel 5.11 van het besluit is erkend met inachtneming van de eisen, bedoeld in de artikelen 5.22 en 5.23 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, voor zijn specifieke beroepsgroep, of een gelijkwaardige opleiding.

Artikel 4. Aanvullende eis ConeBeam CT

Onverminderd artikel 3 heeft een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een ConeBeam CT met goed gevolg een opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met de ConeBeam CT afgerond bij een instelling die krachtens artikel 5.11 van het besluit is erkend met inachtneming van de eisen voor deze specifieke toepassing, bedoeld in artikel 5.22, tweede lid, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, of een gelijkwaardige opleiding.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stralingsbescherming medische blootstelling.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit van 23 oktober 2017, houdende vaststelling van regels ter bescherming van personen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming) (Stb. 2017, 404) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Naar boven