Besluit routinematige vervanging archiefbescheiden DUO/OI 2018

Geldend van 20-01-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 december 2017, nr. 92/001-2017-12/0001, houdende routinematige digitale vervanging van archiefbescheiden (Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden DUO/OI 2018)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet en hoofdstuk 3A van de Archiefregeling;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Bij de directie Onderwijs Instellingen van Dienst Uitvoering Onderwijs over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de selectielijs OCW, onderdeel 4.2, categorie 10, nr. 10.1, onderdeel “het bekostigen van onderwijsinstellingen”, voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

  • 2 De reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde handboek Routinematige digitale vervanging eDocs componenten van de directie Onderwijs Instellingen van DUO, dat als bijlage onderdeel uitmaakt van dit besluít.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit routinematige vervanging archiefbescheiden DUO/OI 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt op de internetsite van DUO (www.duo.nl) geplaatst en is daar te raadplegen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs,

J.H. Schutte

Terug naar begin van de pagina