Besluit instelling examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer 2016

[Regeling vervallen per 18-01-2018.]
Geldend van 20-07-2016 t/m 17-01-2018

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 5 juli 2016, kenmerk 775491, houdende instelling van de examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer (Besluit instelling examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer 2016)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-01-2018]

In de commissie belast met het examen ter verkrijging van het getuigschrift ‘Bekwaamheid buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer’ nemen plaats:

 • a. als voorzitter: A. Brouwer;

 • b. als leden:

  D.K. Baak, namens HTM;

  mw. Drs. J.E. Copier, namens NS Groep;

  H. Derks, namens RET;

  Dr. J. Hollander, namens Connexxion;

  J. Politiek, namens Arriva Nederland;

  Drs. A.J. Vaandrager, namens KNV;

  mw. Drs.ing. E.D. Veldkamp, namens het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie;

  mw. E.C.T.J. Zeldenthuis, namens GVB.

 • c. Het secretariaat wordt gevoerd door KNV.

Artikel 3

[Vervallen per 18-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 18-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit instelling examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer 2016’.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 5 juli 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

namens deze,

J.F.L. Roording

Hoofd afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken

Terug naar begin van de pagina