Mandaat Aanstellingsbesluit GNA 2018

Geldend van 17-01-2018 t/m heden

Mandaatbesluit van 10 januari 2018 van de hoofdingenieur-directeur van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat belast met nautische taken in het gebied waarop het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied betrekking heeft, houdende aanstelling van plaatsvervangers als Nederlands ambtenaar van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit

De Hoofdingenieur-Directeur Rijkwaterstaat Zee en Delta,

Gelet op artikel 6, eerste lid van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312),

Alsmede gelet op het Aanstellingsbesluit GNA 2018 van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (Stcrt. 2017, nr. 69876);

BESLUIT:

Artikel 1

  • 1 Als eerste plaatsvervangend Nederlands ambtenaar van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit wordt aangesteld de directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta.

  • 2 Als tweede plaatsvervangend Nederlands ambtenaar van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit wordt aangesteld de directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 1 januari 2018 treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta,

Th.F.J. van de Gazelle

Terug naar begin van de pagina