Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 24-08-2022 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Medische Zorg van 9 januari 2018, nr. IENM/BSK-2017/291098, houdende vaststelling van nadere regels ter bescherming van personen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling (Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Medische Zorg,

Gelet op Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom (PbEG L 13/1) en Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (PbEU 2011, L 199);

Gelet op de artikelen 2.3, eerste lid, 3.2, eerste en vierde lid, 3.4, vierde lid, 3.6, derde lid, onder e, 3.17, vijfde lid, 3.20, vierde lid, 3.22, derde lid, 4.7, eerste lid, 4.15, derde lid, 5.4, derde en vierde lid, 5.5, derde lid, 5.7, zesde lid, 6.2, zesde lid, 6.7, eerste lid, 6.21, eerste en derde lid, 9.8, eerste lid, 9.10, eerste en tweede lid, 10.4, derde lid, en 10.8, eerste lid, van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en artikel 76, derde lid, van de Kernenergiewet;

Gelet op de artikelen 1, 18, eerste lid, 19, 41, 41a en 42 van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en de artikelen 1b, 1c, 2, 4c, 23, 27 en 32 van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen;

Gelet op artikel 33 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties;

BESLUITEN:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. (begripsomschrijvingen)

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Rechtvaardiging

Artikel 2.1. (generieke aanwijzing handelingen en maatregelen als gerechtvaardigd of niet-gerechtvaardigd)

Hoofdstuk 3. Controlestelsel

§ 3.1. Handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal

Artikel 3.1. (handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal)

 • 1 Als categorieën of soorten handelingen als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van het besluit, waarbij van nature voorkomend radioactief materiaal is betrokken en werknemers of leden van de bevolking daardoor een blootstelling ondergaan of kunnen ondergaan die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming niet kan worden verwaarloosd, worden aangewezen de in bijlage 3.1, onderdeel A, genoemde categorieën of soorten handelingen.

 • 2 Als handelingen met natuurlijke bronnen als bedoeld in artikel 3.2, vierde lid, van het besluit, waarvoor vanuit het oogpunt van stralingsbescherming bezorgdheid bestaat dat een handeling kan leiden tot de aanwezigheid van in de natuur voorkomende radionucliden in het water, waardoor de kwaliteit van het drinkwater of andere blootstellingsroutes wordt of worden beïnvloed, worden aangewezen de in bijlage 3.1, onderdeel B, genoemde handelingen.

§ 3.2. Vergunning, registratie en kennisgeving

Artikel 3.2. (complexvergunning)

Een complexvergunning is vereist:

 • a. in een onderneming en op locaties, indien in verschillende organisatieonderdelen of op verschillende locaties door de ondernemer verschillende handelingen met in totaal meer dan 100 bronnen worden verricht;

 • b. in specifieke overige door de Autoriteit bij de aanvraag om een vergunning aangewezen gevallen, waarin sprake is van een qua risico’s vergelijkbaar complex van handelingen als bedoeld onder a.

Artikel 3.3. (aanwijzing van gevallen waarin bij een aanvraag om een vergunning gegevens m.b.t. een beveiligingsplan, bedrijfsnoodplan of beëindigingsplan dienen te worden verstrekt)

In gevallen, waarin krachtens artikel 4.2, 6.2 of 10.1 een beveiligingsplan, bedrijfsnoodplan of beëindigingsplan is vereist, worden bij een aanvraag om een vergunning gegevens met betrekking tot die plannen verstrekt als bedoeld in artikel 3.6, derde lid, aanhef en onderdeel e, van het besluit.

§ 3.3. Vrijstelling en vrijgave controlestelsel

Artikel 3.4. (vrijstelling radioactieve materialen)

Artikel 3.5. (vrijgavewaarden radioactieve materialen)

Vrijgavewaarden voor radionucliden op basis van de activiteitsconcentratie voor handelingen met onbeperkte hoeveelheden radioactieve materialen als bedoeld in artikel 3.20, vierde lid, van het besluit, zijn opgenomen in bijlage 3.2, tabel A.

Hoofdstuk 4. Algemene regels voor bronnen en handelingen in geplande blootstellingsituaties

§ 4.1. Beveiligingsplan

Artikel 4.2. (aanwijzing gevallen waarin een beveiligingsplan is vereist)

De verplichting tot het zorgen voor een beveiligingsplan krachtens artikel 4.7, eerste lid, van het besluit, berust op de ondernemer die houder is van een vergunning voor het verrichten van handelingen met categorie 1-, 2-, of 3-stoffen.

§ 4.2. Financiële zekerheid hoogactieve bronnen

Artikel 4.3. (financiële zekerheid hoogactieve bronnen)

Het minimumbedrag waarvoor per volume-eenheid af te voeren hoogactieve bron, de daarbij behorende bronhouder en de vaste afscherming financiële zekerheid als bedoeld in artikel 4.15, derde lid, van het besluit, wordt gesteld, bedraagt € 175 per dm3, of gedeelte daarvan, af te voeren materiaal.

Hoofdstuk 5. Informatie en deskundigheid

Afd. 5.1. Stralingsbeschermingsdeskundigen

§ 5.1.1. Eisen deskundigheid en opleiding

Artikel 5.1. (vereiste niveau van deskundigheid)

Deskundigheid van een stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.4, derde lid, van het besluit, voor een handeling waarvoor een vergunning, registratie of kennisgeving is vereist of voor een maatregel of blootstellingsituatie waarvoor een kennisgeving is vereist, is ten minste van het niveau:

 • a. van een algemeen coördinerend deskundige, overeenkomstig artikel 5.2, voor:

  • 1°. omvangrijke handelingen of handelingen die een uitgebreide bescherming tegen ioniserende straling vereisen en waarvoor een complexvergunning is vereist;

  • 2°. handelingen waarvoor overeenkomstig artikel 5.28 een stralingsbeschermingseenheid wordt vereist;

  • 3°. door de Autoriteit bij beschikking of verordening aangewezen specifieke handelingen met een aanmerkelijk risico; of

 • b. van een coördinerend deskundige, overeenkomstig artikel 5.4, voor andere dan in onderdeel a bedoelde handelingen, maatregelen of blootstellingsituaties.

Artikel 5.2. (eisen stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige)

 • 1 Aan de eisen met betrekking tot de kennis, vaardigheden en bekwaamheden van een stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a, wordt voldaan, indien:

  • a. een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige bij een erkende instelling is gevolgd, en

  • b. de deskundige beschikt over de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel B.

 • 2 Aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, wordt tevens voldaan door een persoon die overeenkomstig paragraaf 5.1.3 heeft aangetoond te beschikken over competenties en kwalificaties die gelijkwaardig zijn.

Artikel 5.3. (eisen opleiding stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige)

Een opleiding bij een erkende instelling tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige:

 • a. voorziet cursisten van de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel B;

 • b. beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld onder a, te voorzien;

 • c. beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 5.25 en 5.26;

 • d. heeft een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a; en

 • e. verstrekt uitsluitend diploma’s tot algemeen coördinerend deskundige aan cursisten die de opleiding, bedoeld in de aanhef, met goed gevolg hebben doorlopen.

Artikel 5.4. (eisen stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige)

 • 1 Aan de eisen met betrekking tot de kennis, vaardigheden en bekwaamheden van een stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b, wordt voldaan indien:

  • a. een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige bij een erkende instelling is gevolgd, en

  • b. de deskundige beschikt over de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel C.

 • 2 Aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, wordt tevens voldaan door een persoon die overeenkomstig paragraaf 5.1.3 heeft aangetoond te beschikken over competenties en kwalificaties die gelijkwaardig zijn.

Artikel 5.5. (eisen opleiding stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige)

Een opleiding bij een erkende instelling tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige:

 • a. voorziet cursisten van de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel C;

 • b. beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties en kwalificaties, bedoeld onder a, te voorzien;

 • c. beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 5.25 en 5.26;

 • d. heeft een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a; en

 • e. verstrekt uitsluitend diploma’s tot coördinerend deskundige aan cursisten die de opleiding, bedoeld in dit artikel, met goed gevolg hebben doorlopen.

§ 5.1.2. Registratie (inschrijving register, herregistratie of buitengewone registratie)

Artikel 5.6. (registratie)

 • 2 Registratie, herregistratie of buitengewone registratie van een stralingsbeschermingsdeskundige vindt plaats door de Autoriteit indien is voldaan aan de voorwaarden die krachtens deze paragraaf daaraan worden gesteld.

Artikel 5.7. (criteria voor registratie)

 • 1 Voor registratie als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a, is een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige vereist.

 • 2 Voor registratie als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b, is een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige vereist.

 • 3 Registratie is eenmalig en kent een duur van vijf jaar.

Artikel 5.8. (criteria voor herregistratie van een stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige)

 • 1 Voor herregistratie van een stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a, is vereist:

  • a. een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige;

  • b. een werkgeversverklaring of ondernemersverklaring die aantoont dat diegene in de vijf jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag minimaal 500 uur per jaar werkzaam is geweest binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling, en

  • c. documentatie waaruit blijkt dat diegene in de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag conform onderdeel A van bijlage 5.1, 200 punten heeft verdiend met kennisonderhoud binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling.

 • 2 Een herregistratie kent een duur van maximaal vijf jaar.

Artikel 5.9. (criteria voor herregistratie van een stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige)

 • 1 Voor herregistratie van een stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b, is vereist:

  • a. een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige;

  • b. een werkgeversverklaring of ondernemersverklaring die aantoont dat diegene in de vijf jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag minimaal 250 uur per jaar werkzaam is geweest binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling, en

  • c. documentatie waaruit blijkt dat diegene in de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag conform bijlage 5.1, onderdeel A, 120 punten heeft verdiend met kennisonderhoud binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling.

 • 2 Een herregistratie kent een duur van maximaal vijf jaar.

Artikel 5.10. (criteria voor buitengewone registratie van een stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige)

 • 1 Voor een buitengewone registratie als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a, is vereist:

  • a. een eerdere registratie of herregistratie,

  • b. een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige, en

  • c. voldoen aan de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel B.

 • 2 Een buitengewone registratie kent een duur van maximaal vijf jaar.

Artikel 5.11. (criteria voor buitengewone registratie van een stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige)

 • 1 Voor een buitengewone registratie als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b, is vereist:

  • a. een eerdere registratie of herregistratie:

  • b. een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige, en

  • c. voldoen aan de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel C.

 • 2 Een buitengewone registratie kent een duur van maximaal vijf jaar.

§ 5.1.3. Erkenning EU-beroepskwalificaties

Artikel 5.12. (begrippen)

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 5.13. (aanvraag)

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend bij de Autoriteit.

Artikel 5.14. (aanpassingsstage of proeve van bekwaamheid)

 • 1 Indien bij de toepassing van artikel 11, eerste, tweede en derde lid, van de algemene wet is gebleken dat de kennis, vaardigheden en bekwaamheden van de aanvrager wezenlijk verschillen van de daaraan gestelde eisen, bedoeld in artikel 5.5, derde lid, van het besluit, en dat het daardoor noodzakelijk is dat een aanpassingsstage wordt doorlopen of een proeve van bekwaamheid wordt afgelegd, maakt de aanvrager zijn keuze tussen de aanpassingsstage of de proeve van bekwaamheid kenbaar, tenzij artikel 11, vijfde lid, van de algemene wet van toepassing is.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, kan, in geval artikel 11, zesde lid, van de algemene wet van toepassing is, worden bepaald dat zowel een aanpassingsstage wordt doorlopen als een proeve van bekwaamheid wordt afgelegd.

Artikel 5.15. (aanpassingsstage)

Indien de aanvrager voor een aanpassingsstage in aanmerking wenst te komen, stelt de Autoriteit vast:

 • a. de inhoudsgebieden of onderdelen van inhoudsgebieden waarop de aanpassingsstage betrekking heeft,

 • b. de duur van de aanpassingsstage,

 • c. in voorkomend geval, de aanvullende opleiding die deel uitmaakt van de aanpassingsstage, en

 • d. de wijze waarop de aanpassingsstage wordt beoordeeld.

Artikel 5.16. (proeve van bekwaamheid)

Indien de aanvrager voor een proeve van bekwaamheid in aanmerking wenst te komen, stelt de Autoriteit vast:

 • a. met betrekking tot welke inhoudsgebieden of onderdelen van inhoudsgebieden de proeve wordt afgelegd, en

 • b. de wijze waarop en de termijn waarbinnen de diverse onderdelen van de proeve zullen worden afgenomen.

Artikel 5.17. (kosten)

De kosten die samengaan met de aanvraag, zoals het in behandeling nemen van de aanvraag, de afgifte van de beslissing op de aanvraag en het organiseren van een proeve van bekwaamheid en van een aanpassingsstage, kunnen, met inachtneming van artikel 33, derde lid, van de algemene wet, ten laste van de aanvrager komen.

Artikel 5.18. (afwijzen aanvraag)

De aanvraag wordt afgewezen, indien de aanvrager de aanpassingsstage of de proeve van bekwaamheid niet met goed gevolg heeft volbracht of de daaraan verbonden kosten niet heeft voldaan.

Artikel 5.19. (intrekken afgegeven erkenning EU-beroepskwalificatie)

Indien na afgifte van de erkenning van de EU-beroepskwalificaties is gebleken, dat de bij de aanvraag overgelegde documenten niet geldig, vals of vervalst waren, wordt de erkenning ingetrokken en vervangen door een afwijzing van de aanvraag.

Artikel 5.20. (tijdelijke en incidentele dienstverrichting)

 • 1 Voorafgaand aan de eerste dienstverrichting in Nederland door een dienstverrichter als bedoeld in artikel 21 van de algemene wet, in een functie die gewoonlijk wordt uitgeoefend door een stralingsbeschermingsdeskundige, overlegt deze dienstverrichter aan de Autoriteit de documenten, bedoeld in artikel 23, derde lid, onderdeel a tot en met d, van de algemene wet. Op verzoek van de Autoriteit worden ook de documenten, bedoeld in onderdeel e of f, van het genoemde artikel, overgelegd.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, overlegt de dienstverrichter die een functie wil gaan verrichten die gewoonlijk door een stralingsbeschermingsdeskundige wordt uitgeoefend, voorafgaande aan de eerste dienstverrichting in Nederland aan de afnemer van zijn dienst, de gegevens, bedoeld in artikel 29, onder a tot en met d, van de algemene wet.

Artikel 5.21. (informatieplichten IMI)

 • 1 Ten behoeve van de uitvoering van artikel 31b van de algemene wet, informeert de Autoriteit onmiddellijk de Minister en de Minister wie het aangaat nadat een migrerende beroepsbeoefenaar door een rechterlijke instantie of een andere bij of krachtens de wet bevoegde instantie in Nederland schuldig is bevonden aan het gebruik van valse beroepskwalificaties in verband met een procedure als bedoeld in de hoofdstukken 2, 3 en 3a van de algemene wet of de daarop gebaseerde bepalingen van deze regeling.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, verstrekt de Autoriteit de Minister en de Minister wie het aangaat op diens verzoek alle informatie die hij nodig heeft ten behoeve van de uitvoering van de algemene wet.

Afdeling 5.2. Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming

Artikel 5.22. (eisen deskundigheid en opleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming)

 • 1 Een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming heeft voor toepassingen die behoren tot een hierna genoemde categorie een opleiding gevolgd die voldoet aan de eisen, genoemd in het bijbehorend onderdeel van bijlage 5.2:

  • a. medische toepassingen: bijlage 5.2, onderdeel A;

  • b. tandheelkunde:

  • c. diergeneeskunde: bijlage 5.2, onderdeel C;

  • d. splijtstofcyclus:

  • e. verspreidbare radioactieve stoffen:

  • f. handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal: bijlage 5.2, onderdeel F;

  • g. versnellers: bijlage 5.2, onderdeel G;

  • h. industriële radiografie: bijlage 5.2, onderdeel H;

  • i. meet- en regeltoepassingen, voor:

   • 1°. toestellen en versnellers: bijlage 5.2, onderdeel I-1;

   • 2°. ingekapselde radioactieve bronnen: bijlage 5.2, onderdeel I-2.

 • 2 Een opleiding bij een erkende instelling voorziet een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor een in het eerste lid bedoelde toepassing van de bijbehorende kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in het desbetreffende onderdeel van bijlage 5.2.

 • 3 Een opleiding bij een erkende instelling als bedoeld in het tweede lid:

  • a. beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in dat lid, te voorzien;

  • b. beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging, bedoeld in de artikelen 5.25 en 5.26;

  • c. beschikt over een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b;

  • d. verstrekt uitsluitend diploma’s voor de desbetreffende toepassing aan cursisten die een opleiding als bedoeld in het eerste lid met goed gevolg hebben afgerond.

Afdeling 5.3. Eisen aan opleidingen voor medisch-radiologische handelingen

Artikel 5.23. (eisen opleidingen voor medisch-radiologische handelingen)

 • 1 Een opleiding bij een erkende instelling voor opleidingen voor medisch-radiologische handelingen voorziet een persoon als bedoeld in het tweede, derde of vierde lid van de in die leden bedoelde kerncompetenties en overige kwalificaties.

 • 2 Voor andere medische specialisten als bedoeld in artikel 3 van de Regeling stralingsbescherming medische blootstelling, onder wiens verantwoordelijkheid medisch-radiologische handelingen worden uitgevoerd: de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.3, onderdeel A.

 • 3 Voor radiotherapeuten-oncoloog als bedoeld in artikel 3 van de Regeling stralingsbescherming medische blootstelling: de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.3, onderdeel B.

 • 4 Voor radiologen als bedoeld in artikel 3 van de Regeling stralingsbescherming medische blootstelling: de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.3, onderdeel C.

Artikel 5.24. (eisen opleidingen voor medisch-radiologische handelingen, vervolg)

Een opleiding bij een erkende instelling voor opleidingen voor medisch-radiologische handelingen:

 • a. beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties, bedoeld in artikel 5.23, te voorzien;

 • b. beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 5.25 en 5.26;

 • c. beschikt over een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b;

 • d. verstrekt uitsluitend diploma’s voor medisch-radiologische handelingen aan cursisten die een opleiding als bedoeld in artikel 5.23 met goed gevolg hebben afgerond.

Afdeling 5.4. Kwaliteitsborging erkende instellingen

Artikel 5.25. (eisen procedures en examens)

Een opleiding aan een erkende instelling beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging van de examens indien:

 • a. een examenreglement is vastgesteld waarbij ten minste is geregeld:

  • 1°. de samenstelling van de examencommissie, voor wat betreft de vereiste deskundigheid op het gebied van stralingsbescherming en didactiek;

  • 2°. de betrokkenheid van een ambtenaar van de Autoriteit of van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport indien het een medische opleiding betreft;

  • 3°. de duur en wijze van examineren;

  • 4°. de geheimhouding van de examenopgaven;

  • 5°. de beoordelingsnormen en de normen voor slagen, herexamens en afwijzen;

  • 6°. bepalingen omtrent een practicum;

  • 7°. een beroepsprocedure en een klachtenprocedure over het examen;

  • 8°. een regeling voor de examinering van kandidaten met dyslexie of een arbeidshandicap;

 • b. de opleidingsverantwoordelijke na afloop van elk examen een examenverslag vaststelt;

 • c. de instelling aan iedere kandidaat het examenreglement kenbaar maakt;

 • d. het schriftelijk examenwerk gedurende ten minste een jaar na afloop van het examen wordt bewaard en op verzoek van de cursist voor hem ter inzage wordt gelegd.

Artikel 5.26. (eisen procedures en diploma’s)

Een opleiding aan een erkende instelling beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging van de diploma’s, hetgeen in ieder geval omvat dat:

 • a. de instelling een model heeft vastgesteld voor het diploma van de opleiding;

 • b. verstrekte diploma’s worden ondertekend door de voorzitter van de examencommissie en door de erkende instelling;

 • c. de instelling over een actueel administratiesysteem beschikt waarin cursisten, geaccordeerde scoringslijsten en uitgegeven diploma’s van de opleiding worden geregistreerd.

Afdeling 5.5. Organisatie deskundigheid

§ 5.5.1. Organisatie algemeen

Artikel 5.27. (verplichtingen ondernemer)

 • 1 De ondernemer zorgt ervoor dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming zo vaak als nodig, maar in ieder geval jaarlijks voor 1 juni, over het voorafgaande kalenderjaar verantwoording aan de ondernemer aflegt door middel van een rapportage.

 • 2 De rapportage bevat een opsomming van de activiteiten in dat kalenderjaar in het kader van de stralingsbescherming en de resultaten daarvan.

 • 3 De rapportage wordt opgeslagen in het beheersysteem en bevat in ieder geval:

  • a. een overzicht van de uitgevoerde taken, bedoeld in artikel 7.2, vierde lid, van het besluit;

  • b. mutaties in de organisatie van de stralingsbescherming, en

  • c. een beschrijving van calamiteiten en stralingsincidenten.

§ 5.5.2. Stralingsbeschermingseenheid

Artikel 5.28. (vereiste aanwezigheid stralingsbeschermingseenheid)

 • 1 De aanwezigheid van een stralingsbeschermingseenheid is vereist in gevallen waarin overeenkomstig artikel 3.2 een complexvergunning is vereist.

 • 3 Bij andere vergunningen dan bedoeld in het eerste of tweede lid kan worden bepaald dat de aanwezigheid van een stralingsbeschermingseenheid is vereist, indien in de desbetreffende onderneming:

  • a. handelingen worden verricht die naar het oordeel van de Autoriteit overeenkomen met gevallen als bedoeld in het eerste lid of een inrichting als bedoeld in het tweede lid, en

  • b. naar het oordeel van de Autoriteit een beheersysteem is vereist, dat vergelijkbaar is met dat in de ondernemingen of inrichtingen, bedoeld in het eerste of tweede lid.

Artikel 5.29. (nadere regels taken, bevoegdheden en werkwijze stralingsbeschermingseenheid)

Indien de aanwezigheid van een stralingsbeschermingseenheid wordt vereist, beschikt de ondernemer over een interne regeling stralingsbescherming, waarin in ieder geval is vastgelegd:

 • a. de doelstellingen en uitgangspunten van het beheersysteem;

 • b. het werkingsgebied;

 • c. de stralingsbeschermingsorganisatie, met een omschrijving van de verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden van de bij het verrichten van handelingen betrokken organisatie-onderdelen en werknemers, alsmede het interne toezicht en de rapportage daarover;

 • d. de formatieve omvang van de stralingsbeschermingseenheid, de vereiste deskundigen en de aanvullend benodigde administratieve of technische ondersteuning;

 • e. een verbod om zonder interne toestemming handelingen te verrichten;

 • f. een beheersysteem van interne toestemmingen;

 • g. werkwijzen en procedures voor handelingen inclusief de toelatingseisen voor werknemers of blootgestelde werknemers, registratieverplichtingen en periodieke controles;

 • h. een plan voor de inzameling, de opslag en de overdracht van radioactief afval; en

 • i. een calamiteitenregeling voor incidenten of ongevallen met bronnen.

Artikel 5.30. (taken stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige in de stralingsbeschermingseenheid)

De stralingsbeschermingsdeskundige, bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a, in de stralingsbeschermingseenheid heeft tot taak:

 • a. het voorbereiden en opstellen van het stralingsbeschermingsbeleid en het adviseren over dit beleid;

 • b. het voorbereiden en, indien daartoe gemandateerd, verlenen van interne toestemmingen;

 • c. het houden van intern toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen en van de voorschriften in de interne regeling, in de stralingsbeschermingsvoorschriften en in de interne toestemmingen;

 • d. het kennisgeven van de nieuwe toepassingen aan de Autoriteit, voor zover de verplichting tot kennisgeving volgt uit een voorschrift in de vergunning;

 • e. het beheren en onderhouden van een deugdelijke administratie van relevante gegevens die betrekking hebben op de stralingsbescherming, op de stralingstoepassingen en de bronnen; en

 • f. het zo vaak als nodig, maar in ieder geval jaarlijks voor 1 juni over het voorafgaande kalenderjaar, zorgdragen voor een rapportage over de stralingsbescherming aan de ondernemer en de Autoriteit.

Hoofdstuk 6. Algemene bepalingen inzake blootstelling

§ 6.1. Stralingsincidenten, ongevallen en radiologische noodsituaties

Artikel 6.1. (systeem voor het registreren en analyseren van stralingsincidenten, ongevallen of radiologische noodsituaties)

De verplichting tot het invoeren en in werking houden van een systeem voor het registreren en analyseren van stralingsincidenten, ongevallen of radiologische noodsituaties, bedoeld in artikel 6.2, zesde lid, van het besluit, berust op de in artikel 4.2, aangewezen vergunninghouders.

Artikel 6.2. (bedrijfsnoodplan)

De verplichting tot het zorgen voor een bedrijfsnoodplan als bedoeld in artikel 6.7, eerste lid, van het besluit, berust op de in artikel 4.2 aangewezen ondernemer.

§ 6.2. Bouwmaterialen

Artikel 6.3. (aanwijzing bouwmaterialen)

Hoofdstuk 8. Medische blootstelling

Artikel 8.1. (eisen aan medisch-radiologische apparatuur)

De ondernemer zorgt ervoor dat:

 • a. indien nieuwe apparatuur in gebruik wordt genomen, deze, indien uitvoerbaar, een voorziening heeft die de stralingsdosis tijdens een radiologische verrichting aangeeft;

 • b. bij een toestel waarmee radiodiagnostische verrichtingen worden toegepast, een filter wordt gebruikt teneinde de stralingsbelasting van de patiënt te beperken;

 • c. een toestel beschikt over een vaste of automatische diafragma-instelling zodat de randen van de röntgenbundel zichtbaar zijn, tenzij het mammografisch of tandheelkundig onderzoek betreft;

 • d. een toestel waarmee radiodiagnostische verrichtingen worden toegepast is voorzien van een diafragma of tubus met het doel de röntgenbundel te beperken tot het juiste gebied;

 • e. het diafragma een middel bevat om afmetingen van de bundel vooraf te kunnen aangeven;

 • f. een toestel, geschikt voor doorlichting, bij cumulatief doorlichten frequent een akoestisch signaal afgeeft.

Hoofdstuk 9. Blootstelling van leden van de bevolking

Artikel 9.1. (dosisbeperking registratieplichtige handelingen)

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een multifunctionele individuele dosis verstaan: een effectieve dosis die het gevolg is van het gebruik van een gebied buiten de locatie op zodanige wijze dat dit de hoogst mogelijke dosis geeft.

 • 2 De ondernemer zorgt ervoor dat bij het verrichten van een handeling, behorend tot een categorie als genoemd in artikel 3.10, derde lid, van het besluit, waarvoor een registratie is vereist:

  • a. de bijdrage aan de effectieve dosis voor personen op enig punt buiten de locatie ten gevolge van die handelingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk is, en

  • b. de multifunctionele individuele dosis op enig punt buiten de locatie in geen geval de waarde van 10 microsievert per kalenderjaar overschrijdt.

 • 3 In geval van handelingen met van nature voorkomende radionucliden waar de schade ten gevolge van die handelingen bepaald en getoetst wordt via de externe straling ten gevolge van de besmetting van enig niet-bereikbaar oppervlak, geldt met het oog op de stralingsbescherming dat, indien de externe straling onder normale bedrijfsomstandigheden op 0,1 meter afstand van enig bereikbare buitenzijde van een bron een hoger omgevingsdosisequivalenttempo veroorzaakt dan 10 microsievert per uur, zodanige maatregelen worden genomen dat voor die handelingen een dosisbeperking van 1 millisievert effectieve dosis in een kalenderjaar wordt gehanteerd.

Artikel 9.2. (referentieniveaus)

 • 1 Voor blootstelling van leden van de bevolking in een radiologische noodsituatie geldt een referentieniveau als bedoeld in artikel 9.8, eerste lid, onder a, van het besluit van 100 millisievert als acute effectieve dosis of jaarlijkse effectieve dosis.

 • 2 Voor blootstelling van leden van de bevolking in de transitie van een radiologische noodsituatie naar een bestaande blootstellingsituatie, in het bijzonder bij de beëindiging van langetermijnbeschermingsmaatregelen zoals vestiging elders, geldt een referentieniveau als bedoeld in artikel 9.8, eerste lid, onder b, van het besluit van 20 millisievert als jaarlijkse effectieve dosis.

 • 3 Voor blootstelling van leden van de bevolking in een bestaande blootstellingsituatie geldt een referentieniveau als bedoeld in artikel 9.10, eerste lid, van het besluit, van 20 millisievert als jaarlijkse effectieve dosis.

Hoofdstuk 10. Het beheer en het zich ontdoen van radioactieve afvalstoffen

Artikel 10.1. (aanwijzing categorieën van gevallen waarin een beëindigingsplan vereist is)

In gevallen behorend tot de volgende categorieën handelingen zorgt de ondernemer voor een beëindigingsplan als bedoeld in artikel 10.8, eerste lid, van het besluit:

 • a. handelingen met een versneller die deeltjes met een energie van meer dan 20 mega-elektronvolt produceert of handelingen met een cyclotron die deeltjes met een energie van meer dan 8 mega-elektronvolt produceert;

 • b. handelingen ten behoeve van olie- of gasexploratie of olie- of gasproductie als bedoeld in bijlage 3.1, onderdeel A, onderdeel 4, waarbij van nature voorkomend radioactief materiaal voorhanden is;

 • c. handelingen ten behoeve van kolengestookte energieproductie als bedoeld in bijlage 3.1, onderdeel A, onderdeel 14, of

 • d. handelingen ten behoeve van thermische fosforproductie als bedoeld in bijlage 3.1, onderdeel A, onderdeel 7.

Hoofdstuk 11. Intrekking en wijziging overige regelingen

Hoofdstuk 12. Nadere overgangsbepalingen

Artikel 12.1. (nadere regels overgangsrecht, algemeen)

Indien in een vergunning, ontheffing of andere beschikking, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling is verleend op grond van de wet of een daarop gebaseerde algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling, wordt verwezen naar een bepaling of bijlage van het Besluit stralingsbescherming of van een op dat besluit gebaseerde ministeriële regeling, geldt die verwijzing met ingang van dat tijdstip als een verwijzing naar de volgens de concordantietabel, opgenomen in de nota van toelichting bij het besluit, overeenkomstige bepaling van het besluit of van de op die bepaling gebaseerde bepaling van een ministeriële regeling of verordening.

Artikel 12.2. (nadere regels overgangsrecht vergunningen, algemeen)

Indien een vergunning die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling is verleend krachtens het Besluit stralingsbescherming, krachtens artikel 12.5, derde of zesde lid, van het besluit wordt aangemerkt als een registratie, blijven de aan die vergunning verbonden voorschriften, voorwaarden en beperkingen met ingang van dat tijdstip van kracht, tenzij strijdig met de bij of krachtens het besluit voor de desbetreffende handeling of bron gestelde algemene regels.

Artikel 12.3. (nadere regels overgangsrecht, vervoer)

 • 1 Voor zover een handeling meldingsplichtig was ingevolge het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit, en voor deze handeling een vergunningplicht is gaan gelden ingevolge het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, als gewijzigd door artikel 13.2 van het besluit, wordt binnen een jaar na dat tijdstip een aanvraag om een vergunning ingediend. De melding of globale melding geldt als tijdelijke vergunning tot het tijdstip waarop de beslissing op de aanvraag onherroepelijk is geworden, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop de melding of globale melding zou zijn vervallen.

 • 2 Voor zover ingevolge het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit, een vergunning is verleend voor een handeling die ingevolge het besluit kennisgevingsplichtig is geworden, geldt die vergunning met ingang van dat tijdstip als een kennisgeving, tot het tijdstip waarop de vergunning zou zijn ingetrokken of zou zijn vervallen.

Artikel 12.4. (nadere regels overgangsrecht; sommatie)

Indien in een vergunning, ontheffing of andere beschikking, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling is verleend op grond van de wet of een daarop gebaseerde algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling, wordt verwezen naar een in de Uitvoeringsregeling stralingsbescherming opgenomen sommatiemethode, geldt die verwijzing met ingang van dat tijdstip als een verwijzing naar de overeenkomstige methode, bedoeld in artikel 3.4, vijfde lid, van het besluit, met inachtneming van artikel 3.17, tweede en derde lid, van het besluit.

Artikel 12.5. (nadere regels overgangsrecht, sommatie met Asom of Csom)

 • 2 Indien in een vergunning, ontheffing of andere beschikking, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling is verleend op grond van de wet of een daarop gebaseerde algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling, een voorschrift, voorwaarde of beperking is opgenomen waarin een waarde wordt bepaald met behulp van de begrippen ‘Asom’ of ‘Csom’, blijft die waarde met de daaraan ten grondslag liggende berekeningsmethode, bedoeld in het eerste lid, ook na het genoemde tijdstip onverminderd van toepassing.

Artikel 12.6. (nadere regels overgangsrecht, financiële zekerheid hoogactieve bronnen)

In gevallen waarin voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling op grond van het Besluit stralingsbescherming een verplichting tot financiële zekerheidstelling voor een hoogactieve bron gold, wordt binnen drie maanden na dat tijdstip aan artikel 4.3 voldaan.

Artikel 12.7. (nadere regels overgangsrecht, reguliere procedure Awb voor vergunningen voor bepaalde handelingen met van nature voorkomende radionucliden)

Artikel 11.2, eerste lid, aanhef en onder a, van het besluit is van overeenkomstige toepassing op de voorbereiding van een beschikking op een aanvraag om vergunning voor handelingen met van nature voorkomende radionucliden, met dien verstande dat in deze gevallen voor ‘handelingen met open bronnen’ wordt gelezen ‘handelingen met van nature voorkomende radionucliden’ en dat bij de sommatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, van dat artikel, wordt getoetst aan de vrijstellingswaarden voor de totale activiteit, bedoeld in bijlage 3, onderdeel B, tabel B, kolom 3, van het besluit of bijlage 3.2, tabel B, kolom 3, van deze regeling.

Artikel 12.8. (nadere regels overgangsrecht, handelingen met natuurlijke bronnen)

 • 1 Ten aanzien van een werkzaamheid als bedoeld in artikel 12.8, eerste lid, van het besluit, waarvoor ingevolge het Besluit stralingsbescherming een melding is gedaan en die op grond van dat lid is aangemerkt als een handeling met natuurlijke bronnen, waarvoor op grond van het besluit een vergunningplicht of registratieplicht is gaan gelden, wordt voor 6 februari 2020 een daartoe strekkende aanvraag ingediend.

 • 2 Tot het tijdstip waarop de beslissing op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid onherroepelijk van kracht is geworden geldt de melding als een tijdelijke vergunning of tijdelijke registratie.

Artikel 12.9. (nadere regels overgangsrecht, overige voorheen meldingsplichtige handelingen)

 • 2 Tot het tijdstip waarop de beslissing op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid onherroepelijk van kracht is geworden geldt de melding als een tijdelijke vergunning of tijdelijke registratie.

Artikel 12.10. (nadere regels overgangsrecht, overige voorheen niet meldingsplichtige of vergunningplichtige handelingen)

 • 1 Ten aanzien van een andere handeling dan bedoeld in artikel 12.11, tweede lid, van het besluit of een werkzaamheid als bedoeld in het Besluit stralingsbescherming die voor 6 februari 2018 werd verricht en waarvoor op grond van het Besluit stralingsbescherming geen meldingsplicht of vergunningplicht gold, terwijl die handeling, of ingevolge het besluit als handeling aangemerkte werkzaamheid, op grond van het besluit kennisgevingsplichtig, registratieplichtig of vergunningplichtig is geworden, wordt voor 1 juni 2019 de daartoe strekkende kennisgeving of aanvraag om een registratie of vergunning ingediend.

 • 2 Tot het tijdstip waarop de beslissing op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid onherroepelijk van kracht is geworden, geldt de aanvraag als een tijdelijke vergunning of een tijdelijke registratie.

Artikel 12.11. (nadere regels overgangsrecht, afwijkende vergunningvoorschriften)

 • 1 In gevallen waarin een vergunning die is verleend op grond van het Besluit stralingsbescherming een voorschrift bevat dat niet in overeenstemming is met het bepaalde bij of krachtens het besluit en de vergunninghouder toepassing wil blijven geven aan dat voorschrift, vraagt hij voor 6 februari 2020 een ontheffing als bedoeld in artikel 11.7 van het besluit of andere toepasselijke ontheffing krachtens het besluit aan.

 • 2 Tot het tijdstip waarop de beslissing op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid onherroepelijk van kracht is geworden kan het vergunningvoorschrift waarvoor de ontheffing is aangevraagd worden toegepast.

Hoofdstuk 13. Slotbepalingen

Artikel 13.1. (inwerkingtreding)

 • 2 Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na de datum van uitgifte van het koninklijk besluit waardoor het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming in werking treedt, treedt deze regeling, in afwijking van het eerste lid, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met de datum van inwerkingtreding van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Artikel 13.2. (citeertitel)

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

S. van Veldhoven-van der Meer

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

T. van Ark

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Bijlagen bij de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bijlage bij hoofdstuk 2. Rechtvaardiging, optimalisatie, dosislimitering

Bijlage 2.1, behorend bij artikel 2.1 (aanwijzing van categorieën of soorten gerechtvaardigde of niet-gerechtvaardigde handelingen en maatregelen).

Bijlagen bij hoofdstuk 3. Controlestelsel

Bijlage 3.1, behorend bij artikel 3.1 (aanwijzing van handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal).

Bijlage 3.2, behorend bij de artikelen 3.4 en 3.5 (vrijstellings- en vrijgavewaarden).

Bijlage bij hoofdstuk 4. Algemene regels voor bronnen en handelingen in geplande blootstellingsituaties

Bijlage 4.1, behorend bij de artikelen 1.1 en 4.2 (begrippen en indeling van radioactieve stoffen in categorieën met het oog op het beveiligingsplan).

Bijlagen bij hoofdstuk 5. Informatie en deskundigheid

Bijlage 5.1, behorend bij afdeling 5.1, de paragrafen 5.1.1 en 5.1.2 (eisen deskundigheid en opleiding stralingsbeschermingsdeskundigen).

Bijlage 5.2, behorend bij afdeling 5.2 (eisen deskundigheid en opleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming).

Bijlage 5.3, behorend bij afdeling 5.3 (eisen opleidingen medisch-radiologische handelingen).

Bijlage bij hoofdstuk 6. Algemene bepalingen inzake blootstelling

Bijlage 6.1, behorend bij artikel 6.3, eerste lid (lijst van grondstoffen en bouwmaterialen die gezien de uitgezonden gammastraling in aanmerking moeten worden genomen, omdat ze kunnen leiden tot een overschrijding van het desbetreffende referentieniveau van 1 millisievert in een kalenderjaar en om die reden aandacht vragen vanuit het oogpunt van de stralingsbescherming).

Bijlage bij hoofdstuk 2. rechtvaardiging, van de regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bijlage 2.1. behorend bij artikel 2.1 (aanwijzing van categorieën of soorten gerechtvaardigde of niet-gerechtvaardigde handelingen en maatregelen).

Bijlage 2.1, onderdeel A. Categorieën of soorten gerechtvaardigde handelingen en maatregelen.

NR

Categorie of soort

Voorbeelden

Doel

Argumenten rechtvaardiging1

I

Onderzoeks- en Industriële toepassingen

I.A

Ingekapselde bronnen voor:

I.A.1

Meet- en regel

techniek

♦ diktemeting

♦ meten en regelen van of binnen diverse productie-processen

♦ optimalisatie van processen

   

♦ dichtheidsmeting

 

♦ kostenbesparing

   

♦ niveaumeting

 

♦ veiliger en betrouwbaarder procesvoering

   

♦ gramgewichtsmeting (bijv. bandweegmeting)

 

♦ reduceren van milieubelasting door geringere uitval van productie

   

♦ vochtigheidsmeting

 

♦ geen contact met procesmedium, dus geringere toxische belasting bij onderhoud

   

♦ concentratiemeting

   
   

♦ verplaatsingsmeting

   
   

♦ debietmeting

   
   

♦ samenstelling olie-, gas en water mengsels meten

   

I.A.2

IJking

♦ diverse ijkbronnen

♦ testen en ijken van diverse apparatuur en stoffen

♦ optimaliseren van processen, meet- en regelsystemen en analyseopstellingen

       

♦ voorkomen van te grote of te kleine bestralingen

I.A.3

Analyse

♦ gaschromatografie

♦ analyseren van bepaalde stoffen en materialen

♦ benutting van fysische mogelijkheden

   

♦ elementenanalyse m.b.v. neutronenactivering

 

♦ controle kwaliteit producten en productproces, dus minder afval en minder gevaar bij gebruik

   

♦ stofmonitoring

 

♦ vermeerdering van kennis

   

♦ stofemissiemeting

   
   

♦ röntgenfluorescentie-analyse

   
   

♦ bètascoop (bepaling dikte dunne metaallagen)

   

I.A.4

Niet destructief onderzoek (NDO)

♦ transmissie en backscatter

♦ verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van een te onderzoeken object (controle) zonder dit object te beschadigen

♦ verhoging integriteit van procesinstallaties

   

♦ gammagrafie

 

♦ optimalisatie van processen

   

♦ neutronenactivering

 

♦ tijd- en kostenbesparing

   

♦ neutronenradiografie

 

♦ benutting van fysische mogelijkheden

       

♦ vermeerdering van kennis

I.A.5

Afscherming of ballast met behulp van verarmd uranium

♦ afscherming van relatief grote stralingsbronnen

♦ ballast of afscherming

♦ benutting van fysische mogelijkheden

   

♦ ballast- en uitbalanceermateriaal, bijv. in de uiteinden van vleugels van vliegtuigen

 

♦ kostenbesparing

       

♦ hergebruik

I.A.6

Productbewerking

♦ voedseldoorstraling

♦ steriliseren, desinfecteren en bewerking van materialen

♦ optimalisatie van processen

   

♦ sterilisatie

 

♦ benutting van fysische mogelijkheden

   

♦ modificatie van plastic folie en "solid state" materialen

 

♦ verbetering volksgezondheid

I.A.7

Procestechnologisch onderzoek

♦ gammatransmissie, gammabackscatter en neutronenbackscatter met mobiele bronnen

♦ karakterisering en opsporing van storingen in chemische processen

♦ optimalisatie van processen

   

♦ verstoppingen in leidingen opsporen

 

♦ doelmatiger plannen van onderhoud

   

♦ werking destillatiebronnen onderzoeken

 

♦ opsporen oorzaken processtoringen

   

♦ aangroeiing in procesapparaten en depositie in leidingen meten

 

♦ tijdige signalering van onveilige situaties

I.A.8

Exploratie onderzoek

♦ gammabackscatter t.b.v. dichtheidsmetingen van gesteenten in gas- en olievelden via boorputten

♦ verhoging rendement olie- en gasvelden

♦ optimalisatie ontginning van energiebronnen

   

♦ neutronenbackscatter voor opsporen water-, gas- en olievelden via boorputten

♦ betere benutting van energievoorraden

♦ beter in beeld brengen van energiereserves

I.A.9

(Consumenten)

producten

♦ aanwijsinstrumenten2 (klokken, horloges, navigatie-instrumenten)

♦ (nood) verlichting

♦ vermindering van (mogelijk) gevaar

   

♦ lampen (H-3, Kr-85, Th-228, Th-230, Thorium (Th-232 en Th-228 inclusief vervalproducten en Th-230)

♦ bevorderen ontsteking van lampen of betere werking

♦ effectiviteit

   

♦ starters (H-3 en

Kr-85)

♦ bevordering ontsteking van (TL-)lampen

 
   

♦ elektronische componenten

♦ snellere werking

 
   

Luminescente vluchtweg-aanduiding

♦ helderheid

 
   

♦ luminescente noodverlichting in bijv. vliegtuigen en bioscopen

♦ helderheid

 
   

♦ luminescente bronnen in richtmiddelen op dienstwapen politie

♦ veilig kunnen gebruiken van een dienstwapen bij slecht licht

♦ voorkomen van gevaarstelling personen bij gebruik dienstwapen

   

♦ ionisatie rookmelders voor bedrijfsmatige toepassingen

   
   

♦ beeldschermen

   

I.A.10

Ontsteking

♦ spark gap tubes H-3 en Ni-63

♦ ontsteking olie of gas brander door middel van hoge energie ontsteeklans

♦ optimalisatie van processen

       

♦ veiliger en betrouwbaarder procesvoering

       

♦ kostenbesparing

I.B

Open bronnen bij:

I.B.1

Procesindustrie

♦ ertsverwerkende industrie

♦ bewerken van primaire en secundaire grondstoffen in de procesindustrie

♦ verbetering van marktpositie

   

♦ olie- en gaswinning

 

♦ bevordering van investeringen

   

♦ minerale delfstoffen en -zanden

 

♦ bevordering hergebruik

   

♦ pigmentindustrie

 

♦ vermindering afvalstromen

   

♦ thoriumverwerkende industrie

 

♦ benutting natuurlijke voorraden

   

♦ chemische industrie

 

♦ verbetering maatschappelijke aspecten

I.B.2

Energie-opwekking

♦ kolencentrales

♦ elektriciteitsproductie

♦ elektriciteits-productie

   

♦ aardgasstook

♦ energieproductie

♦ energieproductie

   

♦ kernenergiecentrale Borssele

 

♦ het Strategisch Akkoord (mbt tot de Kerncentrale Borssele)

   

♦ olie- en gastransport

   
   

♦ geothermie

   

I.B.3

Onderzoek en experimenten

♦ industriële-, onderzoeks- en ziekenhuisradio-nuclidenlaboratoria

♦ uitvoering van experimenten

♦ bevordering van kennis

   

♦ Hoge Flux Reactor

in vivo onderzoek

♦ benutten van fysische mogelijkheden

   

♦ Hoger Onderwijs Reactor

♦ labeling

♦ optimalisatie van processen

     

♦ kernfysisch- en materiaal-onderzoek

♦ verbetering volksgezondheid

       

♦ bevordering van kennis en inzicht

I.B.4

Tracermetingen

♦ verrichten van biologisch en/of milieukundig onderzoek in het vrije veld

♦ tracermetingen

♦ kostenbesparing

   

♦ tracermetingen in de industrie t.b.v. procestechnologisch onderzoek

 

♦ optimalisatie van processen

   

♦ tracermetingen t.b.v. olie- en gaswinning (stromen)

 

♦ verhoging veiligheid

   

♦ debietmetingen

 

♦ benutten van fysische mogelijkheden

   

♦ karakterisering procesvoering (bijv. bepaling menging, verblijftijd, kortsluitingen, dode volumina etc)

   

I.B.5

Productie van onderzoeks- en therapeutische middelen

♦ productie van radiofarmaca

♦ vervaardigen radioactieve stoffen t.b.v. medisch onderzoek of therapie

♦ (volks)gezondheid

   

♦ productie van Mo/Tc- en Kr-generatoren

♦ wetenschappelijk onderzoek

♦ optimalisatie van processen

   

♦ Hoge Flux Reactor

♦ industriële toepassingen

♦ industriële behoeften

   

♦ cyclotron

   

I.B.6

Verhoging van de massieke activiteits-concentratie van U-235

♦ verrijking via ultracentrifuge

♦ geschikt maken van uraniumerts of gebruikte brandstof voor (her)gebruik als brandstof

♦ benutting natuurlijke voorraden

       

♦ verbetering marktpositie

       

♦ toelevering brandstof kernreactoren

I.B.7

Schoonmaken of decontamineren

♦ schoonmaken van vervuilde apparatuur en installatieonderdelen

♦ schoonmaken t.b.v. product- of materiaal (her)gebruik

♦ voorkomen van grote hoeveelheden radioactief afval

   

♦ scales verwijderen

♦ schoonmaken ten behoeve van scheiden van afval

♦ bevorderen hergebruik

   

♦ sanering vervuilde grond

   

I.B.8

Bouwmaterialen

♦ materialen voor grond-, weg- en waterbouw

♦ toepassingen bij grote constructies zoals wegen, dijken etc.

♦ (her)gebruik van primaire en secundaire grondstoffen uit de procesindustrie

I.C

Toestellen en/of versnellers voor:

I.C.1

Analyse en onderzoek d.m.v. ioniserende straling

♦ röntgendiffractie-apparaat

♦ analyses

♦ bevordering van kennis

   

♦ röntgenspectrograaf

♦ fluorescentie-analyse

♦ benutten van fysische mogelijkheden

I.C.2

Doorlichten van objecten m.b.v. ioniserende straling

♦ doorlichten van bagage

♦ opsporing wapens, drugs etc.

♦ voorkoming of opsporing van misdrijven

   

♦ industriële radiografie

♦ verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van een te onderzoeken object (controle) zonder dit object te beschadigen

♦ verhoging integriteit van procesinstallaties

   

♦ röntgengrafie

♦ geautomatiseerd sorteren van metalen

♦ optimalisatie van processen

       

♦ tijds- en kostenbesparing

       

♦ benutting van fysische mogelijkheden

I.C.3

Doorlichten van objecten m.b.v. ver-snellers

♦ doorlichten van containers in havens en vliegvelden

♦ opsporing

♦ voorkoming of opsporing van misdrijven

I.C.4

Onderzoek m.b.v. versnellers

♦ cyclotron

♦ onderzoek

♦ bevordering van kennis

   

♦ lineaire versnellers

♦ experimenten

 
   

♦ Van der Graaff-generatoren

♦ diagnosestelling

 
   

♦ elektronenmicroscoop

   

I.C.5

Productie van elektronica m.b.v. ionen-implantatie

♦ ionenimplantatie t.b.v. chipindustrie

♦ controle kwaliteit chips

♦ kostenbesparing

I.C.6

Productie van radionucliden m.b.v. versnellers

♦ productie van I-123 en FDG-18

♦ medische toepassingen

♦ verbetering volksgezondheid

     

♦ (wetenschappelijk) onderzoek

♦ bevordering kennis

     

♦ industriële toepassingen

♦ optimalisatie van processen

I.C.7

Meet- en regeltechniek

♦ toestel of versneller

♦ diktemetingen

♦ optimalisering van processen

       

♦ kostenbesparing

       

♦ veiliger en betrouwbaarder procesvoering

I.C.8

Productbewerking

♦ vervaardigen materialen

♦ bewerking van materialen

♦ optimalisatie van processen

       

♦ benutting van fysische mogelijkheden

I.D

Toepassingen die zowel met ingekapselde bronnen, open bronnen als toestellen en/of versnellers kunnen plaatsvinden:

I.D.1

Onderwijs

♦ natuurkunde onderwijs op middelbare scholen, in het beroepsonderwijs en op de universiteit

♦ onderwijs waarbij bronnen worden gebruikt

♦ bevordering kennis

   

♦ stralingshygiënische opleidingen

♦ onderwijs in het toepassen van bronnen

♦ opleiding tot stralingsbescher-mingsdeskundige of toezichthoudend medewerker stralingsbescherming

I.D.2

Demonstraties

♦ exposities bij wetenschappelijke vergaderingen

♦ demonstratie producten

♦ verkoopbevordering

   

♦ beurzen

   

I.D.3

Oefeningen

♦ brandweeroefeningen

♦ oefenen in het detecteren van bronnen

♦ vermindering van gevaar

   

♦ veiligheidsoefeningen

 

♦ bevorderen van kennis

I.D.4

Afvalverwerking en afvaldeponie

♦ erkende ophaaldienst radioactief afval

♦ afvalverwerking

♦ gecontroleerde en beheersbare afvaldeponie of -verwerking

   

♦ afvaldeponie

♦ opslag van afval

 

I.D.5

Eerste hulp bij ongewenste situaties door het veiligstellen en indien nodig afvoeren bij derden van radioactieve stoffen of splijtstoffen of ertsen, in het geval van het onverwacht of niet gepland en ongewild aanwezig zijn van die stoffen bij die derden en die derden niet gerechtigd zijn die stoffen voorhanden te hebben

♦ schroot- en afvalverwerkers, veembedrijven, container terminals, onderhouds- en servicebedrijven voor de olie en gasproductie-bedrijven

♦ opheffen van een ongewenste en illegale situatie

♦ vermindering van (mogelijk) gevaar voor mens en milieu

     

♦ veiligstellen of het afvoeren van bij derden onbevoegd voorhanden zijnde stoffen

♦ opheffen van illegale situaties

I.D.6

Ontmantelen installatie of versneller, inclusief de door de toepassing veroorzaakte besmetting of activering van installaties en bouwdelen

♦ kernenergiecentrale

♦ veilig demonteren en voor afvoer gereedmaken

♦ gecontroleerde en veilige ontmanteling

   

♦ (proces)installatie

   
   

♦ cyclotron

   
   

♦ lineaire versnellers

   
   

♦ Van der Graaf generatoren

   
   

♦ elektronenmicroscoop

   

I.D.7

(wetenschappelijk) onderzoek en experimenten

♦ industriële-, onderzoeks- en ziekenhuislaboratoria

♦ uitvoering van experimenten

♦ bevorderen van kennis en inzicht

     

in vivo en in vitro onderzoek

♦ benutten van fysische mogelijkheden

       

♦ optimalisatie van processen

       

♦ verbeteren volksgezondheid

       

♦ bevorderen van kwaliteit

II

Medische en veterinaire toepassingen3

II.A

Medische praktijk met toestellen en/of versnelllers en open- of ingekapselde bronnen:

II.A.1

Therapie

♦ therapie m.b.v. toestellen of versnellers

♦ curatieve of palliatieve therapie i.v.m. de behandeling van kanker, littekenweefsel of andere huid-defecten en voor pijnbestrijding etc.

♦ individuele gezondheid

   

♦ therapie of simulatie- of planningsdoeleinden t.b.v. therapie

 

♦ volksgezondheid

   

in vivo nucleair geneeskundige therapie

   
   

♦ brachytherapie / telecurie

   
   

♦ Boron Neutron Capture Therapy (in HFR) -> α + Li-7 kern

   

II.A.2

Onderzoek van personen op medische indicatie

♦ statische afbeelding en/of doorlichting; gefixeerd of mobiel

♦ verkrijgen van informatie over de medische toestand van een patiënt (diagnostiek)

♦ individuele gezondheid

   

♦ interventie radiologie en/of cardiologie

♦ de bevordering van de keuze en/of uitvoering van therapie

♦ volksgezondheid

   

♦ tandheelkundige of kaakchirurgische opnamen

♦ ondersteuning bij in vivo diagnostiek

 
   

♦ ondersteuning bij urologische, pulmonologische, chirurgische of anaesthesiologische procedures

   
   

♦ CT-scan

   
   

♦ PET-scan

   
   

in vivo en in vitro nucleair geneeskundig onderzoek

   

II.A.3

(Bio)medisch onderzoek bij vrijwilligers

♦ uittesten nieuwe radiofarmaca

♦ bevordering medische kennis omtrent diagnostische en therapeutische technieken

♦ volksgezondheid

   

♦ uittesten nieuwe onderzoeks- of therapeutische technieken

 

♦ vermeerdering van kennis

II.A.4

Preventie of vroeg-diagnostiek bij bevolkings-groepen en individuen

♦ radiologisch onderzoek m.b.v. mammografie

♦ vroege detectie van ziekten of afwijkingen

♦ volksgezondheid

   

♦ tuberculose longonderzoek

 

♦ individuele gezondheid

   

♦ preventief onderzoek, bijv. preoperatief

   
   

♦ arbeidsgeneeskundig onderzoek

   

II.A.5

Niet-medische beeldvorming

♦ het radiologisch onderzoek van personen vanwege verzekeringstechnische overwegingen of vanwege het in of op het lichaam opsporen van verboden voorwerpen of stoffen

♦ verkrijgen van inzicht in de fysieke toestand van personen

♦ zekerstelling

     

♦ voorkoming van lichamelijk onderzoek

♦ voorkoming van misdrijven

II.B

Veterinaire praktijk met toestellen en/of versnellers en open- of ingekapselde bronnen:

II.B.1

Diagnostiek

♦ diagnostiek

♦ diagnostiek bij dieren

♦ bevordering van kennis

   

♦ nucleaire geneeskunde

 

♦ zonder de toepassing doel vaak niet haalbaar

II.B.2

Therapie

♦ radiotherapie

♦ therapie bij dieren

♦ bevordering van kennis

   

♦ nucleaire geneeskunde

 

♦ zonder de toepassing doel vaak niet haalbaar

1 Voor alle toepassingen gelden in meer of mindere mate de argumenten ‘werkgelegenheid’, ‘de verhoging van gemak’ en ‘economische of sociale voordelen voor de maatschappij’.

2 Bepaalde aanwijsinstrumenten waaraan voor verlichtingsdoeleinden radionucliden zijn toegevoegd, zijn voor ‘civiel’ gebruik niet te rechtvaardigen en daarom ingevolge het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming verboden.

3 Voor zover het de blootstelling van het personeel of leden van de bevolking ten gevolge van onderzoek of therapie van anderen of dieren betreft en niet de blootstelling van personen of dieren die zelf een onderzoek of therapie ondergaan.

NR

Categorie of soort

Doel

Argumenten rechtvaardiging

III

Vervoer en opslag in verband met vervoer, en het binnen en/of buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (inclusief radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen)

III.A

Vervoer:

III.A.1

Het binnen en/of buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, het vervoeren op Nederlands grondgebied van splijtstoffen die vallen onder de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen, naar een ontvanger die gerechtigd is om deze stoffen te ontvangen. Een bewijsstuk wordt overlegd, waaruit blijkt dat de ontvanger gerechtigd is deze stoffen te ontvangen.

♦ aan- en afvoer van splijtstoffen binnen, van, naar en door Nederland

♦ indien de ontvanger gerechtigd is om de splijtstoffen die vallen onder de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen voorhanden te hebben, is het binnen en/of buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, het vervoeren op Nederlands grondgebied gerechtvaardigd.

III.A.2

Het binnen en/of buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, het vervoeren op Nederlands grondgebied van splijtstoffen die niet vallen onder de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen naar een ontvanger die gerechtigd is om deze stoffen te ontvangen.

♦ aan- en afvoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen binnen, van, naar en door Nederland

♦ indien de ontvanger gerechtigd is om de splijtstoffen die niet vallen onder de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen voorhanden te hebben, is het binnen en/of buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, het vervoeren op Nederlands grondgebied gerechtvaardigd

III.A.3

Het vervoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen door een erkende ophaaldienst van deze stoffen

♦ afvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen door een erkende ophaaldienst

♦ gecentraliseerde radioactief afvalberging bij een aangewezen instelling

III.A.4

Het vervoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen naar een aangewezen instelling voor de ontvangst van deze stoffen

♦ afvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen naar een aangewezen instelling

♦ gecentraliseerde radioactief afvalberging bij een aangewezen instelling

III.A.5

Het vervoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen die in bezit zijn genomen door een daartoe aangewezen instelling of persoon

♦ afvoer van in bezit genomen splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen

♦ bij inbeslagname moeten de splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen veilig worden gesteld

III.A.6

Het vervoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen in situaties zoals bedoeld in I.D.5 naar een locatie waar nader onderzoek kan plaatsvinden of een locatie van een ondernemer die gerechtigd is die stoffen voorhanden te hebben

♦ afvoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen bij derden die niet gerechtigd zijn deze stoffen voorhanden te hebben

♦ bij niet gepland of onverwacht aantreffen van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen moeten deze stoffen veilig worden gesteld

III.A.7

Opslag in verband met vervoer1, indien het desbetreffende vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen gerechtvaardigd is

♦ tijdelijk opslag dat nodig is om splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen te kunnen vervoeren (onder andere bij overslag)

♦ noodzakelijk onderdeel van vervoer en dus gerechtvaardigd

III.B

In-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen:

   

III.B.1

In-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen, naar een ontvanger die gerechtigd is om de radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen voorhanden te hebben en schriftelijk bekend gemaakt is dat het transitland of het land van bestemming deze stoffen accepteert

♦ aan- en afvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen

♦ indien de ontvanger gerechtigd is om de radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen voorhanden te hebben, is de in-, uit- en doorvoer van deze stoffen gerechtvaardigd

1 Er is slechts sprake van opslag in verband met vervoer, indien deze opslag in het kader van het vervoer noodzakelijk is en in beginsel niet langer duurt dan twee werkdagen. Indien een langere periode noodzakelijk is, dient dit te worden gemotiveerd.

Bijlage 2.1, onderdeel B. Categorieën of soorten niet-gerechtvaardigde handelingen en maatregelen.

Nr

Categorie of soort

Voorbeelden

Doel

Argument

I

(Consumenten) producten:

I.A

Opzettelijke toevoeging van radioactieve stoffen aan speelgoed, sieraden of cosmetische producten

 

♦ verfraaiing

♦ nut van de toepassing weegt niet op tegen de schade

       

♦ verboden in Richtlijn 2013/59/EURATOM

I.B

Gebruik van schoenfluoroscopen en kryptoscopen

♦ kindervoet-metingen in normale schoenwinkels

♦ voetmetingen voor juiste schoenen

♦ nut van de toepassing is onvoldoende aantoonbaar

       

♦ voordelen zijn zeer gering ten opzichte van het nadeel voor leden van de bevolking en werkers

I.C

Toepassing van radiumhoudende korsetten, etc.

 

♦ vermeende gezondheids-voordelen

♦ nut van de toepassing is niet aantoonbaar;

       

♦ vermeende voordelen zijn niet aantoonbaar en wegen daarom niet op tegen het gezondheidsnadeel

I.D

Toepassing van radioactieve bliksemafleiders

 

♦ vermeende betere werking

♦ fysisch werkings-mechanisme is niet aangetoond

I.E

Diverse toepassingen van luminescente bronnen

♦ in visdobbers

♦ visdobber bij nacht waar te nemen

♦ goede alternatieven voorhanden

   

♦ bij het labellen van dieren

♦ om dieren 's nachts te kunnen volgen

♦ het beperkte voordeel weegt niet op tegen het nadeel van potentiële en oncontroleerbare blootstelling

   

♦ het gebruik en bezit van luminescente bronnen in richtmiddelen (anders dan op dienstwapen politie)

♦ gebruik door sportschutters op schiet-verenigingen

♦ goede alternatieven beschikbaar

I.F

Toepassing van lexiscopen

   

♦ nut van de toepassing is onvoldoende aantoonbaar

       

♦ het beperkte voordeel weegt niet op tegen het nadeel van potentiële en oncontroleerbare blootstelling

       

♦ microafweging valt in het voordeel uit van andere diagnostische technieken

I.G

Detailhandel in thoriumlasstaven

♦ lassen van hooggelegeerde staalsoorten en non-ferro metalen

♦ kwalitatief hoogwaardig lasresultaat

♦ inhalatiedoses tijdens lassen zijn relatief hoog

       

♦ goede alternatieven zijn beschikbaar

I.H

Detailhandel in gloeikousjes, die thorium bevatten

♦ verlichting in tenten, caravans etc.

♦ verlichting zonder de aanwezigheid van een elektriciteitsnet

♦ bij onoordeelkundig verwisselen van de kousjes in besloten ruimtes zoals tenten en caravans kan de inhalatiedosis te hoog worden

       

♦ goede alternatieven zijn beschikbaar

I.I

Detailhandel in antistatische middelen die Po-210 of Am-241 bevatten

♦ borsteltjes voor schoonmaak van fotografisch materiaal

♦ statische elektriciteit op bijv. foto-grafisch materiaal verminderen

♦ de voordelen van de toepassing weegt niet op tegen de dosis voor personeel

       

♦ goede alternatieven zijn beschikbaar

I.J

Detailhandel in gasontladingsbuizen, die Co-60 bevatten

♦ elektronische apparaten

♦ snelheid en betrouwbaarheid van de buizen verbeteren

♦ de voordelen van de toepassing wegen niet op tegen de dosis voor personeel

       

♦ goede alternatieven zijn beschikbaar

I.K

Detailhandel in cameralenzen die thorium bevatten

♦ oculairen, camera's

♦ brekingsindex van lenzen vergroten

♦ de voordelen van de toepassing wegen niet op tegen de dosis voor personeel

       

♦ goede alternatieven zijn beschikbaar

I.L

Verkoop van ionisatie rookmelders aan particulieren met uitzondering van rookmelders die vallen onder Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PbEU 2014, L 96).

♦ detectie van rook

♦ snelheid en betrouwbaar-heid van rookmelder verbeteren

♦ Goede alternatieven zijn beschikbaar

II

Consumptie:

II.A

Toepassing van radiumhoudende drinkbekers

 

♦ vermeende gezondheids-voordelen

♦ nut van de toepassing is onvoldoende aantoonbaar

       

♦ relatief hoge dosis

II.B

Opzettelijke toevoeging van radioactieve stoffen aan levensmiddelen of diervoeder

♦ levensmiddelen en diervoeder voor normaal gebruik

♦ opzettelijke vermenging besmette en niet-besmette levensmiddelen

♦ verboden in Richtlijn 2013/59/EURATOM

     

♦ verdunning met het doel om onder niveaus te komen

 
     

♦ opzettelijk toevoegen besmette (grond)stoffen aan niet-besmette levensmiddelen

 

III

Radioactief schroot:

III.A

Opslag van radioactief schroot op locaties, waar schroot wordt opgeslagen, bewerkt, verwerkt of overgeslagen tenzij als opslag in verband met vervoer en tenzij als opslag bij een erkende ophaaldienst of aangewezen instelling, zoals bedoeld in artikel 10.6, zesde, onderscheidenlijk vijfde of zevende lid, van het besluit

♦ aluminium-, ijzer- of roestvrijstaal-schroothandelaren

♦ terzijde plaatsen tot verdere afhandeling van schroot dat radioactief is gebleken en niet kan worden teruggezonden

♦ de mogelijke blootstelling van personen op locaties die daar niet voor geschikt zijn

   

♦ schrootverwerkingsbedrijven

 

♦ aangewezen of erkende alternatieve opslaglocaties zijn beschikbaar

IV

Medische toepassingen:

IV.A

Praktijkoefeningen met toestellen en/of versnellers op proefpersonen

♦ beroepsonderwijs en op de universiteit

♦ praktijk-ervaring tijdens opleiding met toestellen en/of versnellers opdoen

♦ gevaar voor de gezondheid van de proefpersonen

Bijlagen bij hoofdstuk 3. Controlestelsel, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bijlage 3.1. behorend bij artikel 3.1 (aanwijzing van handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal).

Bijlage 3.1, onderdeel A, behorend bij artikel 3.1, eerste lid.

Lijst van handelingen waarbij van nature voorkomend radioactief materiaal is betrokken en werknemers of leden van de bevolking daardoor een blootstelling ondergaan of kunnen ondergaan die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming niet kan worden verwaarloosd.

Nr

Type Industrie

Nr

Soort handeling

1

Bewerking van minerale delfstoffen, minerale zanden, zeldzame aarden zoals:

1.1

Op- en overslag van genoemde materialen, besmette installatiedelen en van slib, scale en andere producten die vrijkomen bij normale productie, decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden

zirkoonzanden,

baddeleyte,

bauxiet,columbiet

1.2

Malen, breken, zeven, microniseren en drogen van genoemde materialen

coltan, ilmeniet,

monaziet,

rutiel, scheelite,

struversiet,

tantaliet,

tantaal- en

fosforslakken

1.3

Lozen in water of lucht van radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen bij de bewerkingen

1.4

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval

van besmette installatiedelen, filterstof, slib, scale en andere producten die vrijkomen bij normale productie, decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden

1.5

Ontmantelen, amoveren en saneren

2

Productie van thoriumverbindingen of thoriumhoudende producten

2.1

Opslag van materialen en grondstoffen zoals zirkoonoxide, rutielerts en ilmeniet, thoriumhoudend wolfraam, zirkoonzanden en producten zoals laselektroden en lasdraden

2.2

Productie van thoriumverbindingen en thoriumhoudende producten zoals laselektroden en lasdraden

2.3

Ontmantelen, amoveren en saneren

3

Las- en

loodgieters

bedrijven

3.1

Opslag laselektroden en lasdraden

3.2

Aanslijpen laselektroden

3.2

WIG/TIG lassen

4

Olie- of gasexploratie

en olie- of

gasproductie,

gastransport en

hieraan dienstverlenende bedrijven

4.1

Opslag van besmette installatiedelen, sludge, scale, gas en andere producten die vrijkomen bij normale productie, decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden.

4.2

Opslag van kaliumzouten, brine en mud

4.3

Boor- en testfase: omgang met sludge, brine, mud, testwater en gas

4.4

Productiefase: omgang met sludge, scale, brine, productiewater en gas

4.5

Reparatie, decontaminatie, onderhoud of slopen van met o.a. scale, slib of sludge besmette installatiedelen

4.6

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie, transport of verwerking van olie of gas

4.7

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van

besmette installatiedelen, sludge, scale, slib en andere producten die vrijkomen bij normale productie, decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden, kaliumzouten, brine en muds

4.8

Raffinage: omgang met besmette installatiedelen

4.9

Ontmantelen, amoveren en saneren: omgang met alle hierboven genoemde materialen

5

Geothermie en

warmte/

koude opslag

5.1

Opslag van gebruikte filters

5.2

Boor- en testfase: omgang van sludge, brine, testwater en gas

5.3

Productiefase: omgang met sludge, scale, brine, gas en productiewater

5.4

Reparatie, decontaminatie, onderhoud of slopen van met o.a. scale, sludge of slib besmette installatiedelen en filters

5.5

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie

5.6

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van filters en installatiedelen

5.7

Ontmantelen, amoveren en saneren van besmette installatiedelen

6

Titaandioxide pigment

productie

6.1

Opslag van grondstoffen en van (afval)stoffen zoals filterkoek en filterdoek

6.2

Productie en verwerking van ruwe ertsen, titaanslakken en metaalchloriden

6.3

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van

(afval)stoffen (o.a. scale, filterkoek en -doek) die vrijkomen ten gevolge van de productie van titaandioxide pigment

6.4

Lozen in (oppervlakte)water of lucht van radionucliden van natuurlijke oorsprong

6.5

Ontmantelen, amoveren en saneren

7

Thermische fosforproductie

7.1

Opslag van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de productie van elementair fosfor, fosforzuur en afgeleide producten zoals fosforslakken, cotrellstof, cotrellslurry en calcinaat

7.2

Productie van elementair fosfor, fosforzuur en afgeleide producten

7.3

Reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet zijn of isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) bevatten

7.4

Intern materiaal (her)gebruik van o.a. cotrellstof en -slurry, ovenwandmateriaal en ovenuitruimmateriaal en van stoffen die vrijkomen bij decontaminatie, onderhouds- of schoonmaak-werkzaamheden en van besmette installatiedelen

7.5

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie van elementair fosfor, fosforzuur en afgeleide producten

7.6

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van o.a. fosforslakken, cotrellstof, cotrellslurry, calcinaat, besmette installatiedelen en isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol)

7.7

Ontmantelen, amoveren en saneren

8

Fijn en grof keramiek

8.1

Opslag en mengen van zirkoonhoudende grond- en hulpstoffen

8.2

Ontmantelen, amoveren en saneren van productieinstallaties

9

Gieterijen

9.1

Opslag van zirkoonzanden en zirkoonmeel

9.2

Gebruik en hergebruik van zirkoonzanden bij productieproces.

9.3

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van

zirkoonzanden, zirkoonmeel en filters

9.4

Lozen in water of lucht van zirkoonhoudend stof

9.5

Ontmantelen, amoveren en saneren

10

(Metaal)opper-

vlaktebehandeling

10.1

Plasma coaten, plasma spuiten en reinigen met zirkoonoxide of yttriumoxide.

10.2

Gebruik van straal- en polijstmiddelen op basis van zirkoon-verbindingen en ceriumoxide

10.3

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van

(gebruikt) straal- en polijstmiddel, afval van coatings, filterstof, doekenfilters

10.4

Lozen in water of lucht van zirkoon-, ytrium- of ceriumhoudend stof

10.5

Ontmantelen, amoveren en saneren

11

Productie van

fosforzuur en

fosfaat-meststoffen

11.1

Opslag van grondstoffen en halffabricaten zoals fosfaaterts, fosforzuur, enkel en triple super fosfaat, fosforgips, mono- en diammoniumfosfaten, kaliumverbindingen

11.2

Productie, mengen, granuleren of vermalen van grondstoffen en halffabricaten zoals fosforzuur, enkel en triple super fosfaat, fosforgips, mono- en diammoniumfosfaten en kaliumverbindingen

11.3

Reparatie, decontaminatie, schoonmaken of onderhoud van besmette installatiedelen en omgang met slib

11.4

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong

11.5

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van besmette installatiedelen, mono- en diammoniumfosfaten, fosforgips en (stof)filters

11.6

Ontmantelen, amoveren en saneren

12

Glasindustrie

12.1

Opslag van zirkoniumhoudende hittebestendige materialen of ovenonderdelen

12.2

Bouw, gebruik, reparatie, decontaminatie, onderhoud of slopen van installaties: omgang met scale, zirkoniumhoudende hittebestendige materialen en isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol)

12.3

Productie: omgang met zirkoonoxide en -silicaat en kalium

12.4

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van

zirkoniumhoudende hittebestendige materialen of ovenonderdelen

12.5

Ontmantelen, amoveren en saneren

13

Cementproductie, onderhoud

van (Portland)-klinkerovens

13.1

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong

13.2

Reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) bevatten

14

Kolencentrales,

onderhoud stoomketels

14.1

Opslag van besmette installatiedelen en materiaal dat vrijkomt bij decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden en isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)

14.2

Reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet zijn of isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) bevatten

14.3

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong

14.4

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van besmette installatiedelen en isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)

14.5

Ontmantelen, amoveren en saneren

15

Staal- en ijzerproductie

15.1

Opslag van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de ertsvoorbereiding, de cokesproductie, doekfilters, filterkoek, scale, hoogovenslakken, sinterstof, hoogovenstof en bij decontaminatie van installatiedelen

15.2

Productie: gebruik van vuurvaste materialen

15.3

Reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet zijn of isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) of vuurvaste materialen bevatten

15.4

Intern materiaal-hergebruik van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de ertsvoorbereiding

15.5

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie van ruwijzer of cokes en ten gevolge van de ertsvoorbereiding

15.6

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van o.a. filterstof en besmette installatiedelen, doekfilters, filterkoek, scale, hoogovenslakken, sinterstof, hoogovenstof en isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol)

15.7

Ontmantelen, amoveren en saneren

16

Metallurgische industrie (anders dan staal)

16.1

Onderhoud,ontmantelen, amoveren en saneren van zirkonium bevattend installatiedelen

17

Filtreer-inrichtingen

voor grondwater

17.1

Opslag van gebruikte filterzanden, gebruikte ionenwisselaarsharsen en materiaal met natuurlijke radionucliden dat vrijkomt bij decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden

17.2

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van materiaal met natuurlijke radionucliden dat vrijkomt bij decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden

17.2

Ontmantelen, amoveren en saneren

18

Zinkproductie

18.1

Opslag van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de productie van zink, zoals kobalt- en koperkoek en (wastoren)slib

18.2

Reparatie, decontaminatie, schoonmaken of onderhoud van besmette installatiedelen

18.3

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van

kobalt- en koperkoek, (wastoren)slib en besmette installatiedelen

18.4

Ontmantelen, amoveren en saneren

19

Grond-, weg-

en waterbouw

19.1

Opslag van (fosfor)slakken

19.2

Materiaal(her)gebruik van (fosfor)slakken

20

Chemische industrie

20.1

Opslag van (verbindingen van) zeldzame aarden, zirkoon en isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol)

20.2

Productie van Fluid Cracking Catalyst met zeldzame aarden en zirkoon

20.3

Productie van katalysatoren op basis van (verarmd) uranium of (verbindingen) van zeldzame aarden en zirkoon

20.4

Reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet zijn (bv met radiumscale) of isolatie-materiaal (slakken- en zirkoonwol) of vuurvaste materialen bevatten.

20.5

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van besmette installatiedelen (met bijvoorbeeld radiumscale) en isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)

21

Sloopbedrijven

21.1

Opslag van isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)

21.2

Slopen van installaties met isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)

21.3

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van

isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)

22

Opslag van afval

(op aangewezen deponieën)

22.1

Verwerking en overslag van radioactief (besmet) afval

22.2

Opslaan van radioactief afval dat in deponie gebracht wordt of zich daar bevindt

23

Onderzoeks-instituten en laboratoria

23.1

Onderzoek aan, en opslag van, materialen die nucliden van natuurlijke oorsprong bevatten

24

Transport (intern en extern) van materialen die radionucliden van natuurlijke oorsprong bevatten

24.1

Opslag in verband met vervoer, laden, lossen en transport van materialen die op deze lijst staan

25

Schroothandel en schroot verwerkende bedrijven die onder het Besluit detectie radioactief schroot vallen

25.1

Verwerking, zich ontdoen en opslag van gecontamineerd schroot

25.2

Ontmantelen, amoveren en saneren

26

Industriële reinigings- of schoonmaak-

bedrijven, ontmanteling en decontaminatie

26.1

Schoonmaken van besmette materialen, apparaten etc.

26.2

Opslag, verwerking, overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van materialen met radionucliden van natuurlijke oorsprong zoals fosforslik, fosforslak, scale, calcinaat, rotschlamm, fosfaaterts, isolatiematerialen (zoals slakken- en zirkoonwol) en verontreinigde bodem

27

Afvalverwerkingsbedrijven

27.1

Opslag van bijvoorbeeld sludge, scale, brine, mud, filters, filterkoek en besmette installatiedelen

27.2

Verwerken, decontaminatie en reinigen van sludge, scale, brine, mud, filters, installatiedelen, oppervlaktebesmettingen, afvalwater

27.3

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong

27.4

Ontmantelen, amoveren en saneren

28

Ontginning van andere ertsen dan uraniumerts

28.1

Mijnbouw

28.2

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong

29

Overige

bedrijven

29.1

Gebruik van kalium en kaliumverbindingen

29.2

Mineralenverzamelingen (o.a. musea)

Bijlage 3.1, onderdeel B, behorend bij artikel 3.1, tweede lid.

Lijst van handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal, waarvoor vanuit het oogpunt van stralingsbescherming bezorgdheid bestaat dat een handeling kan leiden tot de aanwezigheid van in de natuur voorkomende radionucliden in het water, waardoor de kwaliteit van het drinkwater of andere blootstellingsroutes wordt of worden beïnvloed.

Nr

Type Industrie

Nr

Soort handeling

W1

Olie- of gasexploratie en

olie- of

gasproductie

en hieraan dienstverlenende bedrijven

W1.1

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de exploratie, productie of verwerking van olie of gas

W1.2

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren

W2

Geothermie en

warmte/koude

opslag

W2.1

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de exploratie of productie

W2.2

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren

W3

Titaandioxide pigmentproductie

W3.1

Lozen van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong naar (oppervlakte)water

W3.2

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren

W4

Thermische fosforproductie

W4.1

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie van elementair fosfor, fosforzuur en afgeleide producten zoals fosforslakken, cotrellstof, cotrellslurry en calcinaat

W4.2

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren

W5

Staal- en

IJzerproductie

W5.1

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie van ruwijzer of cokes en ten gevolge van de ertsvoorbereiding

W5.2

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren

Bijlage 3.2. behorend bij de artikelen 3.4 en 3.5 (vrijstellings- en vrijgavewaarden)

Bijlage 3.2, tabel A.

Waarden voor de activiteitsconcentratie voor de vrijstelling of vrijgave van materialen die standaard op elke hoeveelheid en op elk type vaste materialen kunnen worden toegepast.

Vrijstellings- en vrijgavewaarden voor radionucliden op basis van de activiteitsconcentratie voor onbeperkte hoeveelheden als bedoeld in artikel 3.17, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit, respectievelijk artikel 3.20, vierde lid, van het besluit.

Deel 1: kunstmatige radionucliden;

Deel 2: van nature voorkomende radionucliden.

Tabel A, deel 1

Kunstmatige radionucliden

Radionuclide

Activiteits-

concentratie

(kBq.kg-1)

Radionuclide

Activiteits-

concentratie

(kBq.kg-1)

Be-10

1 E+02

Eu-147

1 E+01

C-11

1 E+03

Eu-148

1 E+00

N-13

1 E+02

Eu-149

1 E+01

O-15

1 E+02

Eu-150 (34,2 y)

1 E-01

Mg-281

1 E+01

Eu-156

1 E+00

Al-26

1 E-01

Eu-157

1 E+02

Si-32

1 E+02

Eu-158

1 E+01

Cl-39

1 E+08

Gd-145

1 E+03

K-44

1 E+01

Gd-1461

1 E+00

K-45

1 E+01

Gd-147

1 E+02

Ca-41

1 E+02

Gd-148

1 E+00

Sc-43

1 E+03

Gd-149

1 E+01

Sc-44

1 E+02

Gd-151

1 E+01

Sc-44m

1 E+01

Gd-152

1 E+02

Sc-49

1 E+03

Tb-147

1 E+03

Ti-441

1 E-01

Tb-149