Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Ministerie van Koloniën te Londen 1940–1945

Geldend van 16-01-2018 t/m heden

Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Ministerie van Koloniën te Londen 1940–1945

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,

Gelet op de Verklaring van Overdracht van 20 oktober 1994 waarbij dit archief door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Nationaal Archief is overgedragen en de bijbehorende regeling van de openbaarheid,

Gehoord de Minister van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

De beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van de archiefbescheiden in het archief van het Ministerie van Koloniën te Londen 1940–1945, nummer archiefinventaris 2.10.45, worden opgeheven met uitzondering van de beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van de archiefbescheiden die zijn geborgen in de onderstaande inventarisnummers.

260 t/m 263

302

273

674

276 t/m 279

677

281

707

284 t/m 287

779 t/m 782

293

986 t/m 1014

294

1223

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 27 oktober 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina