Subsidieregeling werkdrukvermindering

[Regeling vervalt per 01-09-2019.]
Geldend van 03-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 15 december 2017, nr. 1276903, houdende regels voor de subsidieverstrekking ten behoeve van projecten die bijdragen aan werkdrukvermindering voor leerkrachten in het primair (speciaal) onderwijs met aandacht voor passend onderwijs

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten

 • 1 De Minister kan aan het bevoegd gezag subsidie verstrekken voor projecten ter vermindering van werkdruk bij leerkrachten.

 • 2 De subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van een plan van aanpak in kalenderjaar 2018.

Artikel 4. Subsidieplafond

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is in kalenderjaar 2018 een bedrag beschikbaar van € 400.000.

Artikel 5. Wijze van verdeling beschikbare middelen

De Minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverstrekking wordt ingediend voor 1 april 2018.

 • 2 De aanvraag tot subsidieverstrekking wordt ingediend door het bevoegd gezag. Een bevoegd gezag kan maximaal één subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag heeft betrekking op één school.

 • 3 De aanvraag geschiedt met het digitale aanvraagformulier dat via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 8. Subsidiecriteria

 • 1 Het plan van aanpak beschrijft in ieder geval:

  • a. indien een school zich bevindt in fase 1: welke activiteiten worden ingezet om de oorzaken van werkdruk te achterhalen,

  • b. indien een school zich bevindt in fase 2: welke concrete vervolgstappen worden gezet en welke activiteiten worden ondernomen om de werkdruk daadwerkelijk te verminderen,

  • c. op welke wijze de leerkrachten betrokken zijn bij de totstandkoming van het plan van aanpak en de uitvoering ervan,

  • d. op welke wijze het samenwerkingsverband betrokken is bij het plan van aanpak en de uitvoering ervan, indien het een aanvraag betreft die betrekking heeft op de werkdruk die voortkomt uit passend onderwijs, en

  • e. op welke wijze de opgedane ervaringen actief worden verspreid naar minimaal één andere school dan wel, indien het een aanvraag betreft die betrekking heeft op de werkdruk die voortkomt uit passend onderwijs, het samenwerkingsverband.

 • 2 De aanvraag is voorzien van een begroting.

 • 3 De aanvraag geschiedt met het digitale aanvraagformulier dat via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 9. Besteding, vaststelling en betaling subsidie

 • 1 Indien de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 2 De subsidie wordt direct vastgesteld binnen 13 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag. De Minister betaalt het subsidiebedrag ineens.

Artikel 10. Evaluatie

 • 1 Scholen die zich bij de aanvraag bevinden in fase 1 geven na uitvoering van het plan van aanpak inzage in de wijze waarop de school werkdruk in kaart heeft gebracht.

 • 2 Scholen die zich bij de aanvraag bevinden in fase 2 geven inzage in de wijze waarop de werkdruk voor leerkrachten is verminderd, wat de school specifiek anders heeft gedaan, wat het de leerkrachten en school oplevert en de wijze waarop de resultaten duurzaam worden geïmplementeerd in de werkwijze van de school.

 • 3 Voor de evaluatie wordt een digitaal formulier beschikbaar gesteld via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Daarbij wordt tevens vastgesteld binnen welke termijn dit formulier uiterlijk wordt ingeleverd.

Artikel 11. Subsidieverantwoording

De verantwoording van de subsidie geschiedt overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in de jaarverslaggeving. De subsidieontvanger toont op verzoek van de Minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Artikel 12. Inwerkintreding en geldigheidsduur

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2019.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling werkdrukvermindering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Terug naar begin van de pagina