Besluit vaststelling Subsidieplafonds 2018 Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Geldend van 03-01-2018 t/m heden

Besluit van de Directeur/bestuurder van het Nederlands Fonds voor de Film tot vaststelling van de subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, het Deelreglement Ontwikkeling, het Deelreglement Realisering, het Deelreglement Distributie en het Deelreglement Filmactiviteiten, Subsidieplafonds 2018 van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Artikel I

Het subsidieplafond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland voor het kalenderjaar 2018 is € 19.250,– (zegge: Negentien miljoen en tweehonderd en vijftig duizend euro).

Artikel II

Het subsidieplafond van het Deelreglement Distributie voor het kalenderjaar 2018 ten behoeve van de internationale distributie is € 150.000,– (zegge: eenhonderdenvijftig duizend euro).

Artikel III

Het subsidieplafond van het Deelreglement Distributie voor het kalenderjaar 2018 ten behoeve van de bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film in Nederland is € 250.000,– (zegge: tweehonderdenvijftig duizend euro) voor slate funding.

Artikel IV

Het subsidieplafond van het Deelreglement Filmactiviteiten voor het kalenderjaar 2018 ten behoeve van de projectsubsidie filmfestival is € 300.000,– (zegge: driehonderdduizend euro).

Artikel V

Het subsidieplafond van het Deelreglement Filmactiviteiten voor de meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017–2020 is € 275.000,– (zegge: tweehonderdenvijfenzeventig duizend euro) op jaarbasis.

Artikel VI

Het subsidieplafond van het Deelreglement Realisering voor het kalenderjaar 2018 ten behoeve van de projectsubsidie Matchingbijdrage Mainstream Films is € 2.500.000,– (zegge: twee miljoen vijfhonderdduizend euro).

Artikel VII

Het subsidieplafond van het Deelreglement Realisering voor het kalenderjaar 2018 ten behoeve van de projectsubsidie Minoritaire Coproductie is € 3.100.000,– (zegge: driemiljoen eenhonderd duizend euro).

Artikel VIII

Het subsidieplafond van het Deelreglement Ontwikkeling ten behoeve van Slatefunding ontwikkeling speelfilms voor 2017 en 2018 is € 405.000,– (zegge: vierhonderd en vijf duizend euro) per jaar en ten behoeve van Slatefunding ontwikkeling documentaires voor 2017–2018 is € 160.000,– (honderd en zestig duizend euro) per jaar.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 11 december 2017

Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

D. Boonekamp

Directeur/Bestuurder

Terug naar begin van de pagina