Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-04-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 28 december 2017, nr. 2017-0000235515, tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en van enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat artikel 3.13 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft na overleg met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Handelende wat artikel 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen betreft in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Handelende wat artikel 25 van de Wet op de loonbelasting 1964 betreft in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 3.13, 3.133 en 6.27 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 8, 13, 17 en 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de artikelen 25, 26, 27b, 28, 31a, 32a en 38p van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 17 en 29e van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikel 4 van de Wet op de dividendbelasting 1965, artikel 6 van de Wet op de kansspelbelasting, artikel 18 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de artikelen 3, 7, 7a, 7b en 10 van de Registratiewet 1970, de artikelen 9 en 27 van de Wet op de omzetbelasting 1968, de artikelen 64, 70, 71e en 78 van de Wet op de accijns, artikel 2:1 van de Algemene douanewet, artikel 10c van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de artikelen 20, 45, 60, 66, 67, 68, 69, 70 en 70a van de Wet belastingen op milieugrondslag, de artikelen 3 en 3a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 7c, 22bis, 25 en 26 van de Invorderingswet 1990, artikel XVIIIA van Overige fiscale maatregelen 2017, artikel 34a van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, de artikelen 7 en 12 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard en artikel 2a van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken, zoals dat luidde tot 9 maart 2005;

Besluit

Artikel II

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Regeling aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen.]

Artikel XIV

Een wijze van vermenging van overige alcoholhoudende producten als bedoeld in bijlage A.2, onderdeel c, tweede aandachtstreepje, van de Uitvoeringsregeling accijns zoals die bijlage luidde op 31 december 2017, die in overeenstemming met de algemeen directeur Douane, genoemd in artikel 4, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, is vastgesteld komt te vervallen met ingang van 1 juli 2018.

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard.]

Artikel XXIV

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Naar boven