Regeling basisregistratie ondergrond

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-04-2024 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/205700, houdende regels met betrekking tot de basisregistratie ondergrond (Regeling basisregistratie ondergrond)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 5, tweede lid, 8, derde lid, 9, vierde lid, 17, eerste lid, 24, derde lid, en 25, tweede lid, van de Wet basisregistratie ondergrond;

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 1a

Aan de Organisatie wordt een uitsluitend recht verleend voor het in opdracht van de Minister uitvoeren van het operationeel beheer van de basisregistratie ondergrond.

Hoofdstuk 2. Inrichting van de basisregistratie ondergrond

Artikel 2

De basisregistratie ondergrond wordt vormgegeven aan de hand van een systeembeschrijving, die wordt gevormd door de Globale Architectuurschets Basisregistratie Ondergrond, en de Programma Start Architectuur Basisregistratie Ondergrond, beide opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 3

Bij de administratieve inrichting van de basisregistratie ondergrond, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet, worden de processen ter uitvoering van de verplichtingen die bij of krachtens de wet op de Organisatie rusten op een zorgvuldige, transparante, consistente en gebruiksvriendelijke wijze vormgegeven, uitgevoerd en gemonitord.

Artikel 4

Bij de technische inrichting van de basisregistratie ondergrond, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet, wordt:

 • a. voor het houden van de basisregistratie ondergrond een uitwijkconfiguratie beschikbaar gesteld, en

 • b. van de in de basisregistratie ondergrond opgenomen gegevens en modellen iedere werkdag een back-up gemaakt.

Artikel 5

Met betrekking tot beveiliging van de basisregistratie ondergrond, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet, treft de Organisatie technische en organisatorische maatregelen om gegevens en modellen, in het bijzonder persoonsgegevens, te beveiligen tegen inbreuk, verlies en onrechtmatige verwerking.

Hoofdstuk 3. Controle van de basisregistratie ondergrond

Artikel 6

De controle van het operationeel beheer, bedoeld in artikel 6 van de wet, wordt uitgevoerd met volledige medewerking van de Organisatie en bestaat uit een primaire controle en, als bij de primaire controle tekortkomingen zijn geconstateerd die zijn opgenomen in het oordeel van de controlerende partij, een hercontrole.

Artikel 7

 • 1 Bij de primaire controle vindt in ieder geval een beoordeling plaats van de adequate uitvoering van de volgende aspecten binnen de Organisatie:

  • a. de opzet en het bestaan van maatregelen en procedures die in de borging van de wettelijke eisen moeten voorzien met inachtneming van de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 2, en

  • b. de werking van de getroffen maatregelen en procedures.

 • 2 De primaire controle is in ieder geval gericht op de volgende elementen:

  • a. de inrichting en organisationele inbedding van en interne besluitvorming over de basisregistratie ondergrond,

  • b. de processen, bedoeld in artikel 3,

  • c. de conformiteit en de continuïteit van de gebruikte in beheer en in ontwikkeling zijnde systemen,

  • d. de kwaliteit en kwantiteit van de in de basisregistratie ondergrond beschikbare gegevens en modellen,

  • e. de verwerking van persoonsgegevens, en

  • f. de activiteiten, genoemd in artikel 14, eerste lid.

Artikel 8

 • 1 De resultaten van de primaire controle worden neergelegd in een primair controlerapport.

 • 2 Uiterlijk één week na de primaire controle wordt een concept van dat rapport ter bevestiging van de geconstateerde feiten aan de Organisatie gezonden.

 • 3 Het primair controlerapport wordt uiterlijk één maand na de primaire controle door de controlerende partij vastgesteld en aan de Organisatie en de Minister gezonden.

Artikel 9

 • 1 Als bij de primaire controle tekortkomingen zijn geconstateerd die zijn opgenomen in het oordeel van de controlerende partij, stelt de Organisatie binnen één maand na de vaststelling van het primair controlerapport een verbeterrapport op, waarin de maatregelen worden beschreven die getroffen zijn ter verbetering van de geconstateerde tekortkomingen.

 • 2 Het verbeterrapport wordt na vaststelling onverwijld aan de Minister gezonden.

 • 3 Op basis van het verbeterrapport vindt een hercontrole plaats. De hercontrole heeft alleen betrekking op de punten ten aanzien waarvan tekortkomingen zijn geconstateerd en heeft tot doel het op systematische wijze toetsen of door de Organisatie zodanige maatregelen zijn getroffen dat aan de wet en de daarop berustende bepalingen op dat moment op adequate wijze uitvoering is gegeven.

 • 4 De resultaten van de hercontrole worden in een hercontrolerapport vastgelegd.

 • 5 Artikel 8, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘primaire controle’ wordt gelezen: hercontrole.

Hoofdstuk 4a. Controle door de bronhouder

Artikel 10a

 • 1 De controle door de bronhouder, bedoeld in artikel 9a van de wet, heeft betrekking op:

  • a. de uitvoering van zijn wettelijke taak in werkprocessen;

  • b. de actualiteit van de gegevens in de brondocumenten;

  • c. de volledigheid van de gegevens in de brondocumenten;

  • d. de controle van de juistheid van de gegevens in de brondocumenten.

 • 2 De bronhouder maakt voor zijn rapportage gebruik van een daarvoor door de Minister langs elektronische weg beschikbaar gesteld instrument. Dit instrument omvat ten minste een vragenlijst.

Hoofdstuk 5. Standaarden voor de registratie ondergrond

Artikel 11

De catalogus bestaat uit de onderdelen:

 • a. geotechnisch sondeeronderzoek, opgenomen in bijlage II bij deze regeling;

 • b. booronderzoek – bodemkundige boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse, opgenomen in bijlage III bij deze regeling;

 • c. booronderzoek – geologische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse, opgenomen in bijlage IV bij deze regeling;

 • d. booronderzoek – geotechnische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse, opgenomen in bijlage V bij deze regeling;

 • e. wandonderzoek – bodemkundige wandbeschrijving en wandmonsteranalyse, opgenomen in bijlage VI bij deze regeling;

 • f. grondwatermonitoringput, opgenomen in bijlage VII bij deze regeling;

 • g. grondwatermonitoringnet, opgenomen in bijlage VIII bij deze regeling;

 • h. grondwatersamenstellingsonderzoek, opgenomen in bijlage IX bij deze regeling;

 • i. grondwaterstandsonderzoek, opgenomen in bijlage X bij deze regeling;

 • j. bodemkaart, opgenomen in bijlage XI bij deze regeling;

 • k. geomorfologische kaart, opgenomen in bijlage XII bij deze regeling;

 • l. hydrogeologisch model, opgenomen in bijlage XIII bij deze regeling;

 • m. GeoTop, opgenomen in bijlage XIV bij deze regeling;

 • n. digitaal geologisch model, opgenomen in bijlage XV bij deze regeling;

 • o. formatieweerstandonderzoek, opgenomen in bijlage XVI bij deze regeling;

 • p. model grondwaterspiegeldiepte, opgenomen in bijlage XVII bij deze regeling;

 • q. grondwatergebruikssysteem, opgenomen in bijlage XVIII bij deze regeling;

 • r. grondwaterproductiesysteem, opgenomen in bijlage XIX bij deze regeling;

 • s. mijnbouwconstructie, opgenomen in bijlage XX bij deze regeling; en

 • t. mijnbouwwetvergunning, opgenomen in bijlage XXI bij deze regeling.

Hoofdstuk 5a. Het maken, actualiseren en controleren van modellen

Artikel 11a

 • 1 De Minister die het aangaat legt uiterlijk twee jaar voorafgaand aan de levering of actualisering van een model als bedoeld in artikel 9, derde lid, van de wet aan de Minister ter goedkeuring de beschrijving van de te hanteren software, het algoritme, de parametrisatie en de werkprocessen van het model voor.

 • 2 De Minister die het aangaat legt uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de levering of actualisering van een model als bedoeld in artikel 9, derde lid, van de wet aan de Minister ter goedkeuring een standaard toetsprotocol voor interne kwaliteitstoetsing van het model voor.

Artikel 11b

 • 1 Bij de oplevering van een nieuw of geactualiseerd authentiek model wordt een totstandkomingsrapport opgeleverd met daarin een beschrijving van de gebruikte gegevens en methoden bij het maken of actualiseren van het model.

 • 2 De Minister komt met de Minister die het aangaat een updatefrequentie en schaalniveau van het model overeen. De maker van het model adviseert over de updatefrequentie en schaalniveau van het model. Hierbij kan onderscheid bestaan tussen landsdekkende en regionale modellen.

 • 3 Na de oplevering van een nieuw of geactualiseerd authentiek model voert de maker ervan een interne kwaliteitstoets uit op basis van een standaard toetsprotocol als bedoeld in artikel 11a, tweede lid. Het toetsrapport wordt aan de Minister gezonden ter goedkeuring. Na goedkeuring van het rapport wordt het model ingeschreven als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de wet.

 • 4 De Minister verstrekt op verzoek het totstandkomingsrapport en het toetsrapport.

Artikel 11c

 • 1 De controle op de wijze van uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet door de op grond van dat lid aangewezen partij is in ieder geval gericht op de volgende elementen:

  • a. de algemene werkwijze bij de vervaardiging van het model;

  • b. de gebruikte algoritmen, parametrisatie en methoden;

  • c. de validatie van het model aan de hand van statistische procedures waarbij wordt onderzocht in hoeverre het model overeenkomt met een validatieset dan wel of het model de gegevens bevat die op basis van crossvalidatie te verwachten zijn;

  • d. de berekeningen met het rekenprogramma;

  • e. de gebruikte meta-informatie;

  • f. de opvolging van meldingen, gebruikersverzoeken en klachten.

 • 2 De artikelen 8 en 9 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11d

 • 1 De maker van een authentiek model draagt zorg voor de samenhang van het model met de andere modellen in de basisregistratie ondergrond.

 • 2 Op basis van een door de Minister beschikbaar gesteld toetsprotocol controleert de maker ten minste één keer per jaar de samenhang.

 • 3 De Organisatie stelt op verzoek van de Minister een toetsprotocol op.

Hoofdstuk 6. Inzage in en verstrekking van gegevens

Artikel 12

 • 1 De verlening van inzage in de registratie ondergrond, het register brondocumenten en het register inzake meldingen modellen als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de wet, vindt plaats via een website, een webservice en de generieke digitale infrastructuur van de overheid.

 • 2 De verlening van inzage vindt plaats met inachtneming van de catalogus.

 • 3 De verlening van inzage via de generieke digitale infrastructuur, bedoeld in het eerste lid, vindt tevens plaats met inachtneming van door de Europese Commissie vastgestelde uitvoeringshandelingen op grond van richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PbEU, L 108) inzake dataspecificaties.

Artikel 13

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van inzage door en verstrekking aan bestuursorganen als de gegevens via een beveiligde digitale koppeling door of in naam van het desbetreffende bestuursorgaan zijn geleverd.

Artikel 14

 • 1 Voor het op verzoek verstrekken van gegevens of authentieke modellen anders dan door middel van internet of anders dan op digitale of geautomatiseerde wijze is op grond van artikel 25, tweede lid, van de wet, per kwartier of een gedeelte van een kwartier dat een medewerker van de Organisatie daaraan heeft besteed, verschuldigd:

  • a. als het een administratief medewerker betreft: € 19,50;

  • b. als het een technisch medewerker betreft: € 24,–;

  • c. als het een senior technisch medewerker betreft: € 26,–;

  • d. als het een projectleider of technisch specialist betreft: € 28,50;

  • e. als het een assistent projectmanager betreft: € 31,50;

  • f. als het een projectmanager betreft: € 34,–.

 • 2 Onverminderd het eerste lid is een vergoeding ter hoogte van de kostprijs verschuldigd voor de middelen die zijn gebruikt voor het verstrekken als bedoeld in het eerste lid.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 15

Voor zover in de bijlagen I tot en met XV bij deze regeling ten aanzien van producten technische voorschriften zijn gesteld als bedoeld in de richtlijn (EU) nr. 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241), worden met die producten gelijkgesteld producten die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoen aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met die technische voorschriften wordt nagestreefd.

Artikel 17

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling basisregistratie ondergrond.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Bijlage I. bij artikel 2 van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de Globale Architectuurschets Basisregistratie Ondergrond en de Programma Start Architectuur Basisregistratie Ondergrond en is gepubliceerd op https://basisregistratieondergrond.nl/publish/pages/162257/03-04-2017_globale_architectuurschets_gas_1.pdf.

Bijlage II. bij artikel 11, onderdeel a, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject geotechnisch sondeeronderzoek, versie 1.1 met datum 1 september 2022, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-CPT-20220901/.

Bijlage III. bij artikel 11, onderdeel b, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject booronderzoek – bodemkundige boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse, versie 2.1 met datum 1 september 2022, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-bhr-p-20220901/.

Bijlage IV. bij artikel 11, onderdeel c, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van de registratieobjecten booronderzoek – geologische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse, versie 3.1, met datum 7 juni 2023, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-bhr-g-20230607/

Bijlage V. bij artikel 11, onderdeel d, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject booronderzoek – geotechnische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse, versie 2.2 met datum 1 september 2022, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-BHR-GT-20220901/.

Bijlage VI. bij artikel 11, onderdeel e, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject wandonderzoek – bodemkundige wandbeschrijving en wandmonsteranalyse, versie 2.1 met datum 1 september 2022, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-sfr-20220901/.

Bijlage VII. bij artikel 11, onderdeel f, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject grondwatermonitoringput, versie 1.0 met datum 27 juni 2017, en is gepubliceerd op https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/grondwatermonitoring/grondwatermonitoringput-gmw/catalogus-gmw.

Bijlage VIII. bij artikel 11, onderdeel g, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject grondwatermonitoringnet, versie 1.0 met datum 2 juli 2020, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-gmn-20200702/.

Bijlage IX. bij artikel 11, onderdeel h, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject grondwatersamenstellingsonderzoek, versie 1.1, met datum 7 juni 2023, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-gar-20230607/

Bijlage X. bij artikel 11, onderdeel i, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject grondwaterstandonderzoek, versie 1.1, met datum 7 juni 2023, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-gld-20230607/

Bijlage XI. bij artikel 11, onderdeel j, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject bodemkaart, versie 1.2, met datum 7 juni 2023, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-SGM-20230607/

Bijlage XII. bij artikel 11, onderdeel k, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject geomorfologische kaart, versie 1.1, met datum 7 juni 2023, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-GMM-20230607/

Bijlage XIII. bij artikel 11, onderdeel l, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject hydrogeologisch model, versie 1.1, met datum 7 juni 2023, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-HGM-20230607/

Bijlage XIV. bij artikel 11, onderdeel m, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject GeoTop, versie 1.0 met datum 21 juni 2019, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-GTM-20190621/.

Bijlage XV. bij artikel 11, onderdeel n, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject digitaal geologisch model, versie 1.0 met datum 7 mei 2019, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-DGM-20190507/.

Bijlage XVI. bij artikel 11, onderdeel o, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogi van het registratieobject formatieweerstandonderzoek, versie 1.0 met datum 1 september 2021, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-FRD-20210701/.

Bijlage XVII. bij artikel 11, onderdeel p, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject model grondwaterspiegeldiepte, versie 1.1, met datum 7 juni 2023 https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-wdm-20230607/

Bijlage XVIII. bij artikel 11, onderdeel q, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject grondwatergebruiksysteem, versie 1.0 met datum 21 oktober 2021, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-guf-20211021/.

Bijlage XIX. bij artikel 11, onderdeel r, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject model grondwaterproductiedossier, versie 1.0 met datum 13 januari 2022, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-gpd-20220113/.

Bijlage XX. bij artikel 11, onderdeel s, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject mijnbouwconstructie, versie 1.0 met datum 10 oktober 2021, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-EPC-20211021/.

Bijlage XXI. bij artikel 11, onderdeel t, van de Regeling basisregistratie ondergrond

Deze bijlage betreft de catalogus van het registratieobject mijnbouwwetvergunning, versie 2.0 met datum 21 oktober 2021, en is gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-EPL-20211021/.

Naar boven