Tijdelijke vrijstelling voor Carex 10SC ter bescherming van de teelt van tomaat tegen Tomato Chlorosis Virus (ToCV), 2017

[Regeling vervallen per 27-04-2018.]
Geldend van 28-12-2017 t/m 26-04-2018

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 21 december 2017, nr. 17207405, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van de vector (witte vlieg) van het Tomato Chlorosis Virus (ToCV) in de bedekte teelt van tomaat (Tijdelijke vrijstelling voor Carex 10SC ter bescherming van de teelt van tomaat tegen Tomato Chlorosis Virus (ToCV), 2017)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 27-04-2018]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Carex 10 SC ter uitvoering van door de NVWA op basis van de Plantenziektenwet opgelegde uitroeiingsmaatregelen voor het Tomato Chlorosis Virus (ToCV) in de bedekte teelt van tomaat.

Artikel 2

[Vervallen per 27-04-2018]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 27-04-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt 120 dagen daarna.

Artikel 4

[Vervallen per 27-04-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling voor Carex 10SC ter bescherming van de teelt van tomaat tegen Tomato Chlorosis Virus (ToCV), 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze,

R.P. van Brouwershaven

directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 27-04-2018]

Carex 10 SC (14836)

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten ter bestrijding van witte vlieg voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden

Veiligheidstermijn in dagen

Tomaat (bedekte teelt) vanwege door de NVWA opgelegde uitroeiingsmaat-regelen voor het Quarantaine-organisme Tomato Chlorosis Virus (ToCV)

0,14% (140 ml middel in 100l water)

1

1.96 l/ha

3

In de teelt van tomaat een spuitvolume van maximaal 1400 l water per ha toepassen.

Overige toepassingsvoorwaarden:

Voor de toepasser worden handschoenen voorgeschreven

Gebruik is toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas staan. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van bestuivers, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Terug naar begin van de pagina