Besluit vaststelling inwerkingtreding Wet basisregistratie ondergrond, enz.

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van 13 december 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkintreding van artikelen van de Wet basisregistratie ondergrond en het Besluit basisregistratie ondergrond en het tijdstip van levering van gegevens door de beheerder van de Registratie Data en Informatie Nederlandse Ondergrond en het Bodemkundig Informatie Systeem

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/292794, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op de artikelen 39 en 43 van de Wet basisregistratie ondergrond en artikel 5.1 van het Besluit basisregistratie ondergrond;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel 2

De beheerder van de Registratie Data en Informatie Nederlandse Ondergrond dan wel het Bodemkundig Informatie Systeem levert als brondocument aan Onze Minister ter inschrijving in het register brondocumenten ondergrond:

  • a. uiterlijk op 1 januari 2018 de binnen de genoemde informatiesystemen aanwezige actuele gegevens over verkenningen als bedoeld in artikel 19 van de Wet basisregistratie ondergrond, ten aanzien van de registratieobjecten geotechnisch sondeeronderzoek en bodemonderzoek, voor zover het een bodemkundige boormonsterbeschrijving betreft;

  • b. uiterlijk op 1 januari 2019 de binnen de genoemde informatiesystemen aanwezige actuele gegevens over constructies als bedoeld in artikel 21 van de Wet basisregistratie ondergrond, ten aanzien van het registratieobject grondwatermonitoringput.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 13 december 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina