Besluit wijziging grenzen gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht, tevens provinciegrens Limburg

[Regeling materieel uitgewerkt per 23-12-2019.]
Geldend van 23-12-2017 t/m heden

Besluit van 7 december 2017 tot wijziging van de grenzen van de gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht, alsmede de grens van de provincie Limburg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 augustus 2017, nr. 2017-0000387516;

Gelet op de artikelen 3, derde lid, onderdeel b, en 13, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 6 september 2017, nr. W04.17.0254/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 december 2017, nr. 2017-0000592862;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de grenzen van de gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht, alsmede de grens van de provincie Limburg, gewijzigd zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 7 december 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina