Tijdelijk besluit functie en mandaat (kwartiermaker/beoogd) plaatsvervangend SG

Geldend van 22-12-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 13 december 2017, tot tijdelijke vaststelling functie plaatsvervangend secretaris-generaal en tijdelijke mandatering kwartiermaker/beoogd plaatsvervangend secretaris-generaal

De secretaris-generaal,

Gelet op de verwachte invoering van de functie van plaatsvervangend secretaris-generaal,

In afwachting van (structurele) aanpassingen dientengevolge in het Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën alsmede in het Organisatie- en mandaatbesluit SG-cluster,

Gelet op de benoeming van een kwartiermaker/beoogd plaatsvervangend secretaris-generaal per 15 augustus 2017,

Gelet op de artikelen 12 en 14 van het Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën;

Besluit:

Artikel 1

De plaatsvervangend secretaris-generaal is op ambtelijk topniveau verantwoordelijk voor:

 • 1. de integrale ontwikkeling en realisering van de strategische doelstellingen op bedrijfsvoeringgebied voor het gehele departement, en

 • 2. de afstemming van de bedrijfsvoering op het primaire proces van het ministerie.

Artikel 2

De plaatsvervangend secretaris-generaal is door middel van kaderstelling verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het kerndepartement en de bedrijfsvoeringaspecten van de Belastingdienst.

Artikel 3

 • 1 De secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal vormen de algemene leiding van het SG-cluster.

 • 2 De plaatsvervangend secretaris-generaal is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen van:

  • a. de Directie Bedrijfsvoering

  • b. de Directie Juridische Zaken

  • c. Bureau Bestuursondersteuning en Advies

  • d. de Directie Communicatie

  • e. de Eenheid BVA

  alsmede voor de samenhang tussen die beleidsterreinen en voor de bijbehorende bedrijfsvoering.

Artikel 4

De plaatsvervangend secretaris-generaal heeft de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoeringaspecten van het eigenaarschap van de volgende diensten en ZBO’s:

 • 1. Auditdienst Rijk (ADR)

 • 2. Domeinen Roerende Zaken (DRZ)

 • 3. Waarderingskamer

 • 4. Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

 • 5. Nederlands bureau der motorrijtuigenverzekeraars

 • 6. Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

Artikel 5

De plaatsvervangend secretaris-generaal is:

 • 1. voorzitter van het Bedrijfsvoeringberaad (BVB)

 • 2. Chief Information Officer (CIO) voor het gehele department

Artikel 6

Bij afwezigheid van de secretaris-generaal treedt de plaatsvervangend secretaris-generaal op als plaatsvervanger ten aanzien van:

 • a. De eigenaarsrol van de secretaris-generaal

 • b. Het overleg met de medezeggenschap en met de vakbonden.

Artikel 7

 • 1 De kwartiermaker/beoogd plaatsvervangend secretaris-generaal heeft binnen de door de Minister of namens de Minister door de secretaris-generaal gegeven richtlijnen mandaat:

  • a. tot het nemen van besluiten en afdoen van alle aangelegenheden die vallen binnen zijn werkterrein als omschreven in de artikelen hierboven;

  • b. tot het nemen, afdoen en ondertekenen van besluiten als bedoeld in artikel 5, leden 3 en 4 van het Organisatie- en mandaatbesluit SG-cluster behoudens het bepaalde in artikel 20 van het Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën.

 • 2 Onderdeel van dit besluit vormt een mandaatregister dat is opgenomen in bijlage 1. Het mandaatregister bevat de handtekening van de kwartiermaker/beoogd plaatsvervangend SG, alsmede de budgetten waarvoor hij als budgethouder bevoegd is. Als budgethouder is hij bevoegd verplichtingen – met financiële consequenties – aan te gaan en uitgaven goed te keuren binnen zijn budgetten en passend binnen zijn taken.

Artikel 8

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 augustus 2017.

 • 2 Dit besluit geldt tot en met de dag waarop de in de aanhef van dit besluit genoemde wijzigingen in organisatie- en mandaatbesluiten zijn geformaliseerd en in werking zijn getreden, waarbij artikel 7 tenminste geldt voor de periode dat de plaatsvervangend secretaris-generaal nog niet is benoemd.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit functie en mandaat (kwartiermaker/beoogd) plaatsvervangend SG.

De secretaris-generaal,

M.R. Leijten

Terug naar begin van de pagina