Besluit beperking openbaarheid archieven over verbetering rechtspositie van en eerbetoon [...] (1994), bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

Geldend van 21-12-2017 t/m heden

Besluit van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van archieven op het gebied van verbetering van de rechtspositie van en eerbetoon aan verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog (‘collectie Vergroesen’), (1942) 1976–1989 (1994), bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

Overwegende dat een aantal dossiers in de archieven op het gebied van verbetering van de rechtspositie van en eerbetoon aan verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog (‘collectie Vergroesen’), (1942) 1976–1989 (1994) beperkingen aan de openbaarheid behoeft:

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Gehoord het advies van het Nationaal Archief d.d. 29-09-2017, met kenmerk 1225931.

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

11

2025

15

2025

38

2025

61–225

2025

240–380

2025

384–476

2025

478–485

2025

487–489

2025

503–505

2025

509–511

2025

513–514

2025

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden. Behandeling van verzoeken tot inzage en het verlenen van inzage zelf geschieden volgens de daarvoor bij het Nationaal Archief geldende procedures.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van archieven op het gebied van verbetering van de rechtspositie van en eerbetoon aan verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog (‘collectie Vergroesen’), (1942) 1976-1989 (1994).’

Den Haag, 10 november 2017

De Minister van Defensie,

Voor deze,

de Secretaris-Generaal,

W.J.P. Geerts

Terug naar begin van de pagina