Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften enz. (jaarlijkse indexering tarieven)

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van 4 december 2017 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit buitengebruikstelling voertuigen, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 9 november 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2149195;

Gelet op de artikelen 2, vijfde lid, 29, vierde lid, en 35 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artikel 2, tweede lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de artikelen 257b en 257ba van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 22 november 2017, nr. W16.17.0367/II;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 november 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2160643;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994.]

Artikel VI

Artikel I heeft geen gevolgen voor gedragingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit hebben plaatsgevonden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 4 december 2017

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de vijftiende december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina