Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2017

[Regeling vervallen per 09-01-2018.]
Geldend van 15-12-2017 t/m 08-01-2018

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2017, nr. WJZ/17198452, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Biddinghuizen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395); artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224); Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 09-01-2018]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • beschermingsgebied: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a;

  • commercieel gehouden dieren: dieren bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van dieren voor die doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

  • commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van dieren voor die doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

  • gevogelte: pluimvee en andere vogels, in gevangenschap gefokt of gehouden;

  • gezelschapsdier: dier dat kennelijk is bestemd om te worden gehouden voor liefhebberij of gezelschap, met uitzondering van een dier dat behoort tot een in bijlage II bij het Besluit houders van dieren opgenomen diersoort of diercategorie, niet zijnde konijn, bruine rat, tamme muis, cavia goudhamster of gerbil;

  • hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoals bekendgemaakt op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • inrichting: agrarische of andere locatie waar commercieel gehouden gevogelte of ander gevogelte wordt gekweekt of gehouden, met uitzondering van slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainevoorzieningen, quarantainestations, grensinspectieposten en laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren;

  • mest: uitwerpselen en urine van dieren, met uitzondering van gekweekte vissen, met of zonder strooisel;

  • richtlijn 2005/94/EG: Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10);

  • toezichtsgebied: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b;

  • vervoer: vervoer over de openbare weg, met of zonder vervoermiddel;

  • vervoermiddel: voertuig en materieel, met inbegrip van een combinatie van een voertuig en één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

  • vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein of gebouw, met uitzondering van woonruimte, waar gevogelte aanwezig is of gewoonlijk wordt gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van gevogelte is opgeslagen of gewoonlijk wordt opgeslagen.

 • 2 Onder vervoer wordt mede verstaan: aanvoer en afvoer.

Artikel 2. Aanwijzing beschermings- en toezichtsgebied

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 De Minister wijst aan als:

  • a. beschermingsgebied: het gebied, bedoeld in bijlage 1;

  • b. toezichtsgebied: het gebied, bedoeld in bijlage 2.

 • 3 De artikelen 3 tot en met 12 zijn mede van toepassing op vervoer van dieren of producten als bedoeld in die artikelen van een locatie binnen het beschermingsgebied of het toezichtsgebied naar een locatie buiten die gebieden.

 • 4 Voor zover in de gebieden, bedoeld in het eerste lid, uit hoofde van andere regelgeving voorschriften ter preventie of bestrijding van aviaire influenza gelden, zijn telkens de meest verstrekkende voorschriften van toepassing.

§ 2. Vervoersbeperkingen

[Vervallen per 09-01-2018]

Artikel 3. Vervoer gevogelte

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 Het is verboden gevogelte te vervoeren.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van gevogelte afkomstig van een bedrijf buiten het toezichtsgebied ten behoeve van de slacht toegestaan, indien:

  • a. de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar de Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V., te Nunspeet, met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 3;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol;

  • c. voldaan wordt aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van richtlijn 2005/95/EG;

  • d. het vervoer plaatsvindt op de dag dat de dieren worden geslacht, en

  • e. het vervoer door de exploitant van het slachthuis ten minste een dag voorafgaand aan de dag van de geplande slacht aan de Minister is gemeld, onder vermelding van het bedrijf van herkomst en het kenteken van het vervoermiddel waarmee de dieren worden vervoerd.

Artikel 4. Vervoer eieren

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 Het is verboden eieren te vervoeren die afkomstig zijn van een inrichting.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan consumptie-eieren te vervoeren vanaf een inrichting, indien:

  • a. dat vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol, en

  • b. de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar een door de Minister aangewezen:

   • 1°. pakstation en voldaan wordt aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 26, tweede lid, onderdeel a, van richtlijn 2005/94/EG, of

   • 2°. inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig artikel 26, tweede lid, onderdeel b, van richtlijn 2005/94/EG.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van eieren die afkomstig zijn van een inrichting die gelegen is buiten de gebieden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a en b, toegestaan, indien:

  • a. de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar NIVE B.V. of Pap Eggs B.V., beide te Nunspeet, met gebruikmaking van de desbetreffende route, bedoeld in bijlage 3, en

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol;

Artikel 5. Vervoer vlees van gevogelte

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 Het is verboden vlees van gevogelte te vervoeren vanaf een slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis in het beschermingsgebied.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het in dat lid bedoelde vervoer toegestaan, indien het vlees:

  • a. afkomstig is van gevogelte van buiten het beschermingsgebied en apart van vlees van gevogelte van binnen dat gebied is opslagen en vervoerd, of

  • b. ten minste 21 dagen voor de datum waarop het beschermingsgebied is aangewezen is geproduceerd en sindsdien niet is vervoerd of opgeslagen met vlees dat na die datum is geproduceerd.

Artikel 6. Vervoer karkassen van gevogelte

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 Het is verboden karkassen van gevogelte te vervoeren.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan karkassen van gevogelte te vervoeren, indien dat vervoer rechtstreeks plaatsvindt ter verwijdering van die karkassen.

Artikel 7. Vervoer sperma gevogelte

[Vervallen per 09-01-2018]

Het is verboden sperma van gevogelte te vervoeren.

Artikel 8. Vervoer gedomesticeerde zoogdieren

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 Het is verboden gedomesticeerde zoogdieren te vervoeren vanaf of naar een inrichting.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren vanaf of naar een inrichting zonder commercieel gehouden gevogelte.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan gedomesticeerde zoogdieren te vervoeren vanaf een inrichting, indien die dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan gedomesticeerde zoogdieren te vervoeren naar een inrichting, indien die dieren afkomstig zijn van een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 5 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan gezelschapsdieren te vervoeren vanaf of naar een inrichting, indien die dieren alleen toegang hebben tot voor mensen bestemde leefruimten, waar zij:

  • a. niet in contact komen met gevogelte, en

  • b. geen toegang hebben tot plaatsen waar gevogelte wordt gehouden.

Artikel 9. Vervoer sperma vee

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 Het is verboden sperma van vee te vervoeren vanaf of naar een inrichting.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het in dat lid bedoelde vervoer toegestaan, indien:

  • a. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol, en

  • b. voor zover het sperma wordt vervoerd naar een inrichting, aflevering plaatsvindt aan de openbare weg.

Artikel 10. Vervoer diervoeders

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 Het is verboden diervoeders voor gevogelte of andere commercieel gehouden dieren te vervoeren vanaf of naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan de in dat lid bedoelde diervoeders te vervoeren naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, indien:

  • a. per door de vervoerder af te leggen route ten hoogste één inrichting met commercieel gehouden gevogelte wordt bezocht, en

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

Artikel 11. Vervoer melk

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 Het is verboden rauwe melk of melkproducten te vervoeren vanaf een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het in dat lid bedoelde vervoer toegestaan, indien dat vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

Artikel 12. Vervoer en aanwenden mest

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 Het vervoer van mest van gevogelte is verboden.

 • 2 Het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, afkomstig van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 3 In afwijking van het tweede lid is het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 4 In afwijking van het eerste en tweede lid is het vervoer van mest afkomstig van een bedrijf buiten het toezichtsgebied toegestaan, indien de mest rechtstreeks wordt vervoerd naar Komeco B.V., te Dronten, met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 3.

 • 5 Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het aanwenden van mest.

Artikel 13. Doorvoer

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 In afwijking van de artikelen 4, 5 en 7 tot en met 11 is doorgaand vervoer van de in die artikelen bedoelde dieren of producten door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied toegestaan, indien in die gebieden niet wordt gestopt.

 • 2 In afwijking van de artikelen 3, 6 en 12 is doorgaand vervoer van de in deze artikelen bedoelde dieren of producten door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt via een autosnelweg en in die gebieden niet wordt gestopt.

Artikel 14. Verplaatsen vervoermiddel

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 Het is verboden een vervoermiddel te verplaatsen dat is gebruikt of kennelijk bestemd is om te worden gebruikt voor het vervoer van dieren, producten of voorwerpen als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 12.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een in dat lid bedoeld vervoermiddel te verplaatsen ten behoeve van vervoer dat op grond van de artikelen 3 tot en met 12 is toegestaan, indien dat vervoermiddel is gereinigd en ontsmet overeenkomstig een hygiëneprotocol.

§ 3. Bezoek vogelverblijfplaatsen

[Vervallen per 09-01-2018]

Artikel 15. Bezoekverbod

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 Het is bezoekers verboden een vogelverblijfplaats alsmede niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaats afgescheiden woonruimte of ander deel van een inrichting te betreden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een vogelverblijfplaats te betreden, indien:

  • a. het bezoek noodzakelijk is in het kader van volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van in de stal aanwezige personen;

  • b. voor zover het een inrichting met commercieel gehouden gevogelte betreft, het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol, en

  • c. de bezoeker het bezoek registreert.

 • 3 In afwijking van het tweede lid zijn de onderdelen b en c van dat lid niet van toepassing, indien een acute noodsituatie zich tegen toepassing van die onderdelen verzet.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een vogelverblijfplaats te betreden, indien:

  • a. het bezoek betreft van personeel van de inrichting waarvan de vogelverblijfplaats onderdeel uitmaakt,

  • b. voor zover het een inrichting met commercieel gehouden gevogelte betreft, het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol, en

  • c. de bezoeker in de 72 uren voorafgaand aan het bezoek geen andere inrichting met commercieel gehouden gevogelte heeft bezocht.

 • 5 Het is een houder van gevogelte verboden om een bezoeker toe te laten tot de in het eerste lid bedoelde ruimtes, tenzij het bezoek betreft als bedoeld in het tweede, derde of vierde lid, waarbij het derde lid van overeenkomstige toepassing is.

 • 6 Het eerste tot en met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het vervoermiddel van een bezoeker.

Artikel 16. Registratieplicht

[Vervallen per 09-01-2018]

Een houder van gevogelte houdt een register bij van bezoeken aan een vogelverblijfplaats, niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaats afgescheiden woonruimte of ander deel van een inrichting, waarin ten minste zijn opgenomen:

 • a. naam, adres en woonplaats van de bezoeker,

 • b. voor zover de bezoeker een vervoermiddel heeft gebruikt: soort en kenteken van het vervoermiddel,

 • c. reden van het bezoek, en

 • d. datum en tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker.

§ 4. Overige voorschriften

[Vervallen per 09-01-2018]

Artikel 17. Afscherm- en ophokplicht gevogelte

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 Een houder van commercieel gehouden gevogelte brengt ten minste afscheidingen aan tussen gevogelte en andere dieren die in de inrichting aanwezig zijn.

 • 2 Een houder van gevogelte neemt passende maatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat het gevogelte in contact komt met gevogelte van een andere houder of met in het wild levende dieren of hun uitwerpselen.

 • 3 Een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid is voor een houder van commercieel gehouden gevogelte, met uitzondering van gevogelte, behorende tot de fazanten (Phasianidae), en de familie van struisvogels (Struthionidae), emoes (Dromaiidae) en nandoes (Rheidae), ten minste het binnen een gebouw brengen en daar houden van het gevogelte.

Artikel 18. Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1 Jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen of andere tijdelijke verzamelingen zijn verboden, voor zover daar gevogelte op een plaats wordt verzameld.

Artikel 19. Verbod jagen en doden van wild

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan, indien dat gebeurt:

  • a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer,

  • b. ter bestrijding van muskusratten,

  • c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen, of

  • d. in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 20. Inwerkingtreding

[Vervallen per 09-01-2018]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Artikel 21. Citeertitel

[Vervallen per 09-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2017.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 december 2017

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

M. Sonnema

de directeur-generaal van Agro en Natuur

Bijlage 1. behorende bij artikel 2, eerste lid, onderdeel a

[Vervallen per 09-01-2018]

Beschermingsgebied (3km) Biddinghuizen

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1. Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).

 • 2. Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309).

 • 3. Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer.

 • 4. Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bijsselseweg.

 • 5. Bijsselseweg volgen in noordelijke richting tot aan de Spijkweg (N306).

 • 6. Spijkweg (N306) volgen in noordelijke richting tot aan Strandgaperweg.

 • 7. Strandgaperweg volgen in westelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708)

 • 8. Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Oldebroekerweg Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Baan.

 • 9. Baan volgen in westelijke richting overgaand in Swifterweg (N710)

 • 10. Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (Water).

Bijlage 2. behorende bij artikel 2, eerste lid, onderdeel b

[Vervallen per 09-01-2018]

Toezichtsgebied (10km) Biddinghuizen

 • 1. Vanaf brug Biddingweg(N710) Lage vaart, Biddingweg volgen in noordelijke richting tot aan Elandweg.

 • 2. Elandweg volgen in oostelijke richting tot aan Dronterringweg (N307).

 • 3. Dronterringweg (N307) volgen in zuidoostelijke richting tot aan Rendieerweg.

 • 4. Rendierweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Swiftervaart(water).

 • 5. Swiftervaart volgen in oostelijke richting tot aan Lage vaart.

 • 6. Lage vaart volgen in noordelijke richting tot aan Ketelmeer(water).

 • 7. Ketelmeer volgen in zuidoostelijke overgaand in Vossemeer overgaand in Drontermeer volgen ter hoogte van Geldersesluis.

 • 8. Geldersesluis volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijks.

 • 9. Buitendijks volgen in zuidoostelijke richting overgaand in Groote Woldweg tot aan Naalderweg.

 • 10. Naalderweg volgen in oostelijke richting tot aan Kleine Woldweg.

 • 11. Kleine Woldweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zwarteweg.

 • 12. Zwarteweg volgen in oostelijke richting overgaand in Wittensteinse Allee tot aan Oosterweg.

 • 13. Oosterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg (N308).

 • 14. Zuiderzeestraatweg volgen in westelijke richting tot aan Mheneweg Zuid.

 • 15. Mheneweg Zuid in zuidelijke richting overgaand in Bongersweg overgaand in Ottenweg tot aan A28.

 • 16. A28 volgen in zuidwestelijke richting tot aan Klarenweg.

 • 17. Klarenweg volgen in Noordelijke richting tot aan Harderwijkerweg.

 • 18. Harderwijkerweg volgen in zuidwestelijke richting overgaand in Zuiderzeestraatweg tot aan Newtonweg.

 • 19. Newtonweg volgen in noordelijke en vervolgens westelijke richting tot aan Knardijk (N302).

 • 20. Knardijk (N302) volgen in noordelijke richting overgaand in Ganzenweg tot aan Futenweg.

 • 21. Futenweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserweg (N302).

 • 22. Larserweg (N302) volgen in noordelijke richting Zeebiesweg.

 • 23. Zeebiesweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserringweg.

 • 24. Larserringweg volgen in noordelijke richting tot aan Lisdoddeweg.

 • 25. Lisdoddeweg volgen in oostelijke richting tot aan Wiertocht.

 • 26. Wiertocht volgen in noordelijke richting tot aan Dronterweg.

 • 27. Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan Biddingweg(N710).

Bijlage 3

[Vervallen per 09-01-2018]

A. Routebeschrijving corridor voor Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V., Oosteinderweg 104, 8072 PD, te Nunspeet

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1. Vanaf A28 in noordelijke en zuidelijke richting afslag 15 N795 Eperweg volgen in noordwestelijke richting tot aan rotonde Oostelijke Randweg.

 • 2. Oostelijke rondweg volgen in oostelijk / noordoostelijke richting tot aan rotonde oosteinderweg.

 • 3. Oosteinderweg volgen in noordelijke richting tot aan locatie GPS Oosteinderweg 104 en vice versa.

B. Routebeschrijving corridor voor NIVE B.V. en Pap Eggs B.V., Energieweg 9, 8071 DA, te Nunspeet

[Vervallen per 09-01-2018]

Nive B.V.:

 • 1. A28 afrit 14

 • 2. N310 (Elspeterweg) richting Nunspeet

 • 3. Rotonde 2e afrit (rechtdoor) Elspeterweg vervolgen

 • 4. Volgende rotonde 2e afrit Nijverheidsweg op

 • 5. Linksaf de industrieweg op

 • 6. Linksaf Energieweg op

Pap Eggs B.V:

 • 1. A28 afrit 14

 • 2. N310 (Elspeterweg) richting Nunspeet

 • 3. Rotonde 2e afrit (rechtdoor) Elspeterweg vervolgen

 • 4. Volgende rotonde 2e afrit Nijverheidsweg op

 • 5. Rotonde 2e afrit Waterweg op

 • 6. Rechtstaf Marconiweg weg op

C. Routebeschrijving corridor voor Komeco B.V., Colijnweg 2, 8251 PK, te Dronten

[Vervallen per 09-01-2018]

 • 1. Komend vanaf noordwestelijke richting, Ketelmeerdijk in zuidoostelijke richting volgen tot aan Colijnweg.

 • 2. Colijnweg volgen in zuidoostelijke richting over Lage Vaart (grens toezichtsgebied) tot aan Colijnweg 2, 8251 PK, te Dronten (Komeco B.V.).

Terug naar begin van de pagina