Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 01-10-2022.
Geldend van 13-04-2018 t/m 31-12-2019

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2017, nr. WJZ/17198450, houdende maatregelen tot het afschermen en ophokken van gevogelte in verband met de preventie van hoogpathogene aviaire influenza (Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10) en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

 • risicogevogelte: pluimvee, watervogels of loopvogels, in gevangenschap gefokt of gehouden;

 • hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoals bekendgemaakt op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • inrichting: agrarische of andere locatie waar commercieel gehouden gevogelte of ander gevogelte wordt gekweekt of gehouden, met uitzondering van slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainevoorzieningen, quarantainestations, grensinspectieposten en laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren;

 • loopvogels: Struthioniformes (struisvogels), Rheiformes (nandoes), Casuariiformes (kasuarissen en emoes) en Apterygiformes (kiwi's);

 • vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein of gebouw met uitzondering van woonruimte, waar risicogevogelte aanwezig is of gewoonlijk wordt gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van het risicogevogelte is opgeslagen of gewoonlijk wordt opgeslagen;

 • watervogels: zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns.

Artikel 3. Bezoekverbod commerciële inrichting

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Het is bezoekers verboden een inrichting te betreden waar gevogelte commercieel wordt gehouden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een inrichting te betreden, indien het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op een bezoek aan een vogelverblijfplaats in een acute noodsituatie.

 • 4 Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op vervoermiddelen van een bezoeker.

 • 5 Een houder van commercieel gehouden gevogelte brengt duidelijk zichtbare afscheidingen aan langs de grenzen van de inrichting.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 december 2017

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze,

M. Sonnema

de directeur-generaal van Agro en Natuur

Naar boven