Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2018 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2018 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

Inleiding

Zoals te doen gebruikelijk ontvangt u aan het einde van het kalenderjaar een circulaire over de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk.

U treft in deze circulaire informatie aan over de volgende onderwerpen:

 • 1 Vergoeding van reis- en verblijfkosten bij dienstreizen

 • 2 Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer

 • 3 Emolumenten

 • 4 Tegemoetkoming representatiekosten

 • 5 Te werken uren op jaarbasis

 • 6 Arbeidsduur detachering Europese Unie

 • 7 Werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel

 • 8 Werkkostenregeling/IKAP-regeling

 • 9 Stagevergoedingen en pensionkosten voor stagiairs

 • 10 Klokkenluidersregeling: vergoeding rechtsbijstand

 • 11 Wijzigingen algemene wet- en regelgeving

 • 12 Wijzigingen sectorale regelgeving en circulaires

 • 13 Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk

1. Vergoeding van reis- en verblijfkosten bij binnenlandse dienstreizen

De bedragen voor lunch en avondmaaltijd worden geïndexeerd met de gemiddelde wijziging van de consumentenprijsindexen voor restaurants en café’s en voor fastfood en afhaalservice. De bedragen voor logies en ontbijt worden geïndexeerd met de consumentenprijsindex voor accommodaties. De bedragen voor de vergoeding van kleine uitgaven overdag en kleine uitgaven ’s avonds worden geïndexeerd met de gewogen gemiddelde stijging van het totaal van de componenten ontbijt, lunch en avondmaaltijd.

De vergoedingen voor verblijfkosten tijdens binnenlandse dienstreizen worden met ingang van 1 januari 2018:

 

Totaal

Netto

Bruto

Lunch

15,27

8,93

6,34

Avondmaaltijd

23,11

22,41

0,70

Logies

101,79

100,68

1,11

Ontbijt

9,94

9,94

 

Kleine uitgaven overdag

4,95

4,41

0,54

Kleine uitgaven ‘s avonds

14,75

8,83

5,92

De vergoedingsbedragen voor het gebruik van een privé vervoermiddel bij dienstreizen, € 0,37 en € 0,09 per kilometer, wijzigen niet.

2. Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer

Het maximumbedrag per maand van de hoge tegemoetkoming per kilometer wordt vastgesteld op een twaalfde deel van de grootverbruikcontractprijs van een OV jaarkaart 2e klasse per 1 januari 2018. Deze grootverbruikcontractprijs bedraagt € 4.620,14 op 1 januari 2018.

Het maximumbedrag per maand van de lage tegemoetkoming per kilometer wordt geïndexeerd met de prijsstijging van een OV jaarkaart 2e klasse. Deze prijsstijging bedraagt 0,11%.

De bedragen per dag worden vastgesteld door de betreffende maandbedragen te vermenigvuldigen met twaalf (maanden) en te delen door 214 (het reguliere aantal reisdagen per jaar, zoals opgenomen in de formule in artikel 12 van de Verplaatsingskostenregeling 1989).

De hoge tegemoetkoming per kilometer wordt vastgesteld, door het niet afgeronde bedrag van 1 januari 2017 (18,97 eurocent) te indexeren met de prijsstijging van een OV jaarkaart 2e klasse van 0,11% en de uitkomst (18,99 eurocent) rekenkundig af te ronden op hele eurocenten (19 eurocent).

De lage tegemoetkoming wordt vastgesteld, op een derde deel van de niet afgeronde hoge tegemoetkoming per kilometer, dat resulteert in een bedrag van 6,33 eurocent, en is rekenkundig afgerond op hele eurocenten (6 eurocent).

Samenvattend wijzigen met ingang van 1 januari 2018 de bedragen die in het kader van het woon-werkverkeer als tegemoetkoming voor het gebruik van eigen vervoer kunnen worden verstrekt als volgt:

 • het bedrag van de hoge kilometervergoeding blijft € 0,19;

 • het bedrag van de lage kilometervergoeding blijft € 0,06;

 • het maximum bedrag per maand voor de hoge kilometervergoeding wordt € 385,01 en per dag € 21,59;

 • het maximumbedrag per maand van de lage kilometervergoeding wordt € 57,02 en per dag € 3,20.

De hoogte van een tegemoetkoming in het woon-werkverkeer wordt berekend met toepassing van de AND-routeplanner. Een nieuwe berekening van deze tegemoetkoming vindt plaats als er sprake is van eenwijziging van de plaats van tewerkstelling of van een adreswijziging en wanneer de vergoeding opnieuw wordt aangevraagd nadat deze eerder is stopgezet wegens afwezigheid van zes weken of langer (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of buitengewoon verlof). Anders dan in 2009 aangekondigd (Stcrt. 2009, 10878) wordt de tegemoetkoming sindsdien niet jaarlijks herberekend. Indien daar aanleiding toe is (bijvoorbeeld als een nieuwe weg is aangelegd) kan het bevoegd gezag uiteraard wel tot een herberekening besluiten. Ook kan de ambtenaar de vergoeding opnieuw aanvragen.

3. Emolumenten

De bedragen, die de ambtenaar maximaal verschuldigd is voor het genot van verwarming, energie en leidingwater genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, wijzigen op de gebruikelijke wijze aan de hand van de consumentenprijsindex. Met ingang van 1 januari 2018 worden deze bedragen:

Verwarming van de woning

116,78

Energie voor kookdoeleinden

35,60

Elektrische energie anders dan voor verwarming van de woning en voor kookdoeleinden

23,59

Leidingwater

16,07

Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat in de definitie van de berekeningsbasis van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (artikel 1, onderdeel c) de aflopende toelage bedoeld in artikel 18b van het BBRA 1984 ontbreekt in de opsomming van toelagen die niet moeten worden betrokken bij het vaststellen van de berekeningsbasis. Deze omissie zal worden hersteld. Tot dit is gerealiseerd dient deze toelage ook niet te worden betrokken bij de berekeningsbasis.

De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn voor de uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen per 1 januari 2018 met 2,8% te worden verhoogd.

Woningen die op of na 1 januari 2017 gereed zijn gekomen, vallen buiten deze verhoging.

Er dient een extra huurverhoging in aanmerking te worden genomen in gevallen waarin de economische huurwaarde van een dienstwoning, behalve door de algemene verhoging van 2,8%, mede door andere factoren is beïnvloed. Bijvoorbeeld als gevolg van een door of vanwege de inhoudingsplichtige aangebrachte verbetering aan de dienstwoning.

Het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto, zoals genoemd in artikel 3a, eerste lid van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, blijft gehandhaafd op € 0,22 per afgelegde kilometer.

4. Tegemoetkoming representatiekosten

Het bedrag dat de ambtenaar per maand maximaal kan ontvangen als vaste tegemoetkoming voor representatiekosten wordt aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex in de periode september 2016 – september 2017. Hierdoor wordt met ingang van 1 januari 2018 de maximale tegemoetkoming per maand € 550,03.

5. Te werken uren op jaarbasis

Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2018 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1.829 uren.

Dit aantal is het resultaat van de volgende berekening

Aantal dagen in 2018

 

365

Aantal zaterdagen

52

 

Aantal zondagen

52

 

Nieuwjaarsdag, maandag 1 januari

1

 

Tweede Paasdag, maandag 2 april

1

 

Koningsdag, vrijdag 27 april

1

 

Bevrijdingsdag, zaterdag 5 mei

-

 

Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei

1

 

Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei

1

 

Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december

1

 

Tweede Kerstdag, woensdag 26 december

1

 

Totaal zaterdagen, zondagen en feestdagen

111

 

Totaal aantal te werken dagen 2018

 

254

Aantal te werken hele uren (254 x 7,2)

 

1.829

6. Arbeidsduur detachering Europese Unie

De standaard werkweek bij de Europese instellingen bedraagt 40 uur per week. Deze werkweek geldt ook voor de Experts Nationaux Détachés (END’ers) die door de ministeries zijn gedetacheerd. Rijksbreed is afgesproken om de arbeidsduur voor deze gedetacheerden op hun verzoek voor de duur van de detachering uit te breiden naar gemiddeld 38 uur per week. Per week wordt dan gemiddeld twee uur compensatieverlof opgebouwd welk verlof verminderd wordt met de bij de EU verplichte feestdagen voor zover die in aantal uitgaan boven de voor de sector Rijk geldende Nederlandse feestdagen.

Voor 2018 zijn de volgende vrije dagen voor de instellingen van de Europese Unie vastgesteld*:

1 januari

Nieuwjaarsdag, maandag

2 januari

Dag na Nieuwjaarsdag, dinsdag

29 maart

Witte Donderdag

30 maart

Goede Vrijdag

2 april

Paasmaandag

1 mei

Dag van de Arbeid, dinsdag

9 mei

Verklaring President Robert Schuman in 1950, woensdag

10 mei

Hemelvaartsdag, donderdag

11 mei

Dag na Hemelvaartsdag, vrijdag

21 mei

Pinkstermaandag

15 augustus

Maria-hemelvaart, woensdag

1 november

Allerheiligen, donderdag

2 november

Allerzielen, vrijdag

24 t/m 31 december

Zes dagen eindejaarsvakantie, maandag t/m maandag

* afhankelijk van de standplaats kunnen er verschillen zijn in door de EU vastgestelde feestdagen.

7. Werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel

In de Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel wordt bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage een uurprijs in aanmerking genomen die niet hoger is dan de op basis van artikel 7 van de Wet kinderopvang vastgestelde uurprijs. De uurprijzen worden voor 1 januari 2018 geïndexeerd met 2,74% daarnaast stijgen de uurprijzen van dagopvang en buitenschoolse opvang met respectievelijk € 0,07 en € 0,08 de in verband met de aangepaste kwaliteitseisen, voortvloeiend uit de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (zie Staatsblad 2017, 430) en bedragen:

 • a. dagopvang: een bedrag van maximaal € 7,45;

 • b. buitenschoolse opvang: een bedrag van maximaal € 6,95;

 • c. gastouderopvang: een bedrag van maximaal € 5,91.

8. Werkkostenregeling/IKAP-regeling

De Werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2013 rijksbreed ingevoerd. De toepassing van de WKR ten opzichte van 2017 wordt ongewijzigd voortgezet. Voor nadere informatie over de toepassing van de WKR binnen het Rijk verwijs ik u naar de circulaire over dit onderwerp, die met een jaar wordt verlengd.

Met ingang van 1 januari 2016 is in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 de vrije vergoeding of verstrekking voor de fiets voor woon-werkverkeer, vakbondscontributie en bedrijfsfitness vervallen en daarmee ook de daaraan gekoppelde specifieke voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden zijn daarom opgenomen in de IKAP-regeling rijkspersoneel.

9. Stagevergoedingen en pensionkosten voor stagiairs

De stagevergoedingen zijn vanwege de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017 in november met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 als volgt vastgesteld:

 • Voor wo- en hbo-studenten wordt een vaste stagevergoeding gehanteerd van € 586,00 bruto per maand bij een stage van 40 uur per week.

 • Voor stages op mbo-niveau wordt een vaste stagevergoeding gehanteerd van € 426,00 bruto per maand bij een stage van 40 uur per week.

De maximale vergoeding voor eventueel te verstrekken pensionkosten bij binnenlandse en buitenlandse stages wordt geïndexeerd overeenkomstig de vergoedingsbedragen van logies bij dienstreizen en wordt daarom € 386,00 per maand met ingang van 1 januari 2018.

10. Klokkenluidersregeling: vergoeding rechtsbijstand

In de Interne Klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie is in artikel 17 de maximale vergoeding voor kosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand opgenomen. Deze vergoeding wordt aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex in de periode september 2016 – september 2017. Als gevolg daarvan wordt met ingang van 1 januari 2018 het maximale bedrag per uur € 253,75 en het maximale bedrag per afzonderlijke procedure € 6.090,00.

11. Wijzigingen algemene wet- en regelgeving

De op 1 januari 2018 in werking tredende belastingmaatregelen bevatten, behoudens de gebruikelijke aanpassingen van tarieven, voor afdelingen personeelszaken geen relevante wijzigingen.

Wet normalisering ambtelijke rechtspositie

Het door D66 en CDA ingediende initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is in november 2016 door de Eerste Kamer aanvaard en in maart 2017 bekrachtigd en gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2017, 123).De planning is gericht op invoering van de Wnra met ingang van 1 januari 2020. Voordat de nieuwe wet in werking kan treden moet nog veel wet- en regelgeving worden aangepast en moeten werkgevers diverse implementatieactiviteiten verrichten vanwege het private arbeidsrecht. Voor de sector Rijk zijn die beschreven in een plan van aanpak dat in maart 2017 is vastgesteld in het overleg van de secretarissen-generaal. Ter ondersteuning van met name de medewerkers p&o binnen het Rijk is het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie ingericht. Het Kennispunt verzorgt voorlichting en op de website van het Kennispunt is voorlichtingsmateriaal geplaatst. Daar is ook het plan van aanpak voor de implementatie van de Wnra bij het Rijk te vinden.

Lage inkomensvoordeel

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein gedeeltelijk in werking getreden, op basis waarvan werkgevers onder voorwaarden aanspraak kregen op een ‘lage-inkomensvoordeel’ (LIV) voor werknemers die tussen 100% en 125% van het minimumloon verdienen. Met ingang van 1 januari 2018 komen daar het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere en arbeidsbeperkte medewerkers bij en het lage-inkomensvoordeel voor werknemers van 22 jaar (jeugd-LIV) ter compensatie van de verhoging van het minimumjeugdloon. De premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers vervallen daarom met ingang van 1 januari 2018.

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2018 € 79.000 (Staatscourant 2017, 56938). Omdat voor het maximumbedrag van de VWNW-stimuleringspremie dezelfde indexering wordt gehanteerd als voor de transitievergoeding, bedraagt ook het maximum bedrag van de stimuleringspremie € 79.000 met ingang van 1 januari 2018. Deze verhoging wordt meegenomen bij het formaliseren van de in het Sectoroverleg Rijk gemaakte afspraken over het VWNW-beleid in de regelgeving.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website Rijksoverheid.nl, naar de website van de Belastingdienst en naar de nieuwsberichten op Rijksportaal Personeel.

12. Wijzigingen sectorale regelgeving en circulaires

In de bijlage vindt u een overzicht van de (wijzigingen van) algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en circulaires die tot stand zijn gekomen sinds de vorige eindejaarscirculaire en circulaires die worden verlengd dan wel ingetrokken.

In de circulaire Toepassing van de Wet modernisering verlofregelingen bij de rijksoverheid (Staatscourant 2017, 17375) is verzuimd te verduidelijken dat bij het bepalen van de wachttijd van ten minste een jaar diensttijd voor aanspraak ontstaat op betaald ouderschapsverlof, voor ambtenaren met een tijdelijke aanstelling de aansluitende dienstverbanden bij verschillende organisaties binnen de sector Rijk bij elkaar moeten worden opgeteld.

In de circulaire Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden schoonmakers in dienst bij de Rijksschoonmaakorganisatie (Staatscourant 2017, 41648) is aangekondigd dat naar verwachting eind 2017 de salaristabellen voor 2018 bekend gemaakt zouden worden, met daarin tevens de overeengekomen loonstijgingen uit de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2017-2018 verwerkt. Deze komen echter in het eerste kwartaal van 2018 beschikbaar.

13. Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk

Via Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk wordt melding gemaakt van in het Staatsblad en de Staatscourant gepubliceerde regelgeving en circulaires. Deze worden niet per post verzonden. Indien u de signalering automatisch wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden via https://abonneren.rijksoverheid.nl en vervolgens via Aanmelden nieuwsbrieven de volgende selectie toepassen:

 • Afzender: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Thema: Werk en loopbaan

om de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie te vinden.

Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

S. Roos

Directeur-generaal Overheidsorganisatie

Bijlage bij Circulaire 2017-0000621033

Ministeriële regelingen

Staatscourant

Beschrijving

2017, 50484

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 september 2017, tot wijziging van de Reisregeling buitenland in verband met de periodieke aanpassing van de tarieflijst per 1 oktober 2017

2017, 32874

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 juni 2017, houdende wijziging van Regeling aanwijzing TMG-functies in verband met toevoeging van de functie van plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de TMG

2017, 31000

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie van 30 mei 2017, houdende wijziging van de Regeling personeelsgesprek sector Rijk in verband met de toepassing ervan voor het ministerie van Algemene Zaken

2017, 13713

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 maart 2017, tot wijziging van de Reisregeling buitenland in verband met de periodieke aanpassing van de tarieflijst per 1 april 2017

2017, 3290

Regeling van 15 februari 2017, houdende wijziging van de Regeling personeelsgesprek sector Rijk in verband met de toepassing ervan voor het ministerie van Financiën

2016, 68974

Regeling van 14 december 2016, tot wijziging van de Reisregeling buitenland in verband met de rijksbrede harmonisatie van het beleid ten aanzien van buitenlandse dienstreizen

2016, 68809

Regeling van 8 december 2016, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2017

2016, 68811

Regeling van 8 december 2016, tot wijziging van de IKAP-regeling rijkspersoneel in verband met de wijziging van het fiscaal kader voor die regeling

2016, 67807

Regeling van 5 december 2016, houdende wijziging van de Levensloopregeling Rijkspersoneel en intrekking van de Verhaalsregeling Vut-fonds bijdrage sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur

2016, 67809

Regeling van 2 december 2016, houdende wijziging van de Regeling personeelsgesprek sector Rijk in verband met de toepassing ervan voor vijf ministeries

Verlenging circulaires

Staatscourant

Beschrijving

2013, 26934

Toepassing werkkostenregeling sector Rijk

Circulaires zonder einddatum die worden ingetrokken of vervallen

Staatscourant

Beschrijving

1992, 147

Loyaliteitsprogramma’s luchtvaartmaatschappijen¹

2015, 33593

Uitwerkingsakkoord sectoroverleg Rijk²

2016, 23389

Richtlijn overgang vakantiesystematiek bij langdurige ziekte³

¹ Wordt ingetrokken omdat de aanwijzingen hierover nu onderdeel uitmaken van de Reisregeling Buitenland.

² Vervalt omdat de geldigheidsduur beperkt was tot het formaliseren van de afspraak in regelgeving

³ Wordt ingetrokken omdat de richtlijn is uitgewerkt.

Terug naar begin van de pagina