Besluit meldplicht cybersecurity

[Regeling vervallen per 09-11-2018.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2018 t/m 08-11-2018

Besluit van 4 december 2017 tot aanwijzing van aanbieders, producten en diensten ten aanzien waarvan een plicht geldt om ernstige ICT-incidenten te melden (Besluit meldplicht cybersecurity)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 september 2017, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2120700;

gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Economische Zaken en met Onze Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 5 van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 oktober 2017, nummer W03.17.0307/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 28 november 2017, nr. 2159354, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Defensie, Onze Minister en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en Onze Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 09-11-2018]

De artikelen 6 tot en met 8 van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity zijn van toepassing op de volgende vitale aanbieders en producten en diensten:

Sector

Vitale aanbieder

Product of dienst

Drinkwater

Drinkwaterbedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drinkwaterwet

Het leveren van deugdelijk drinkwater door middel van een openbare drinkwatervoorziening

Energie

• De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, aangewezen op grond van artikel 10, tweede lid, of 14 van de Elektriciteitswet 1998

• De regionale netbeheerders, aangewezen op grond van artikel 10, negende lid, 13, eerste lid, of 14 van de Elektriciteitswet 1998

Transmissie en distributie van elektriciteit

• De netbeheerder van het landelijk gastransportnet, aangewezen op grond van artikel 2, eerste lid, of artikel 5 van de Gaswet

• De regionale netbeheerders, aangewezen krachtens artikel 2, achtste lid, of artikel 5 van de Gaswet

Transmissie en distributie van gas

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Het opsporen en winnen van gas op basis van de concessie voor de aardgaswinning uit het Groningenveld op grond van het koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 39 (Stcrt. 1963, 126)

Nucleair

Houder van een vergunning als bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van de Kernenergiewet

De bescherming van inrichtingen, waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen of inrichtingen, waarin kernenergie kon worden vrijgemaakt, splijtstoffen konden worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen werden opgeslagen

Bedrijf vallend onder het Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet, Bedrijf vallend onder het Toepassingsbesluit 24 september 1971/nr.671/524

• De bescherming van inrichtingen, waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen of inrichtingen, waarin kernenergie kon worden vrijgemaakt, splijtstoffen konden worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen werden opgeslagen

• Het waarborgen van de beveiliging en geheimhouding van gegevens, welke noodzakelijk zijn voor het scheiden van verschillende in splijtstof voorkomende uraniumisotopen met gebruikmaking van gasultracentrifuges en het produceren van hulpmiddelen en materialen, welke zijn benodigd voor het scheiden van verschillende in splijtstof voorkomende uraniumisotopen met gebruikmaking van gasultracentrifuges

Financieel

De bij besluit van De Nederlandse Bank N.V. aangewezen financiële instellingen

Het afwikkelen van:

• toonbankbetalingsverkeer

• massaal giraal betalingsverkeer

• hoogwaardig betalingsverkeer

• effectenverkeer

Elektronische communicatienetwerken en -diensten/ICT

Een aanbieder van een elektronisch communicatienetwerk of -dienst die een netwerk of infrastructuur beheert dat of die direct of indirect wordt gebruikt ten behoeve van het verlenen van een telefoon-, sms- of internettoegangsdienst aan minimaal 1.000.000 eindgebruikers

Het verlenen van een telefoon-, sms- of internettoegangsdienst

Een aanbieder van een internetknooppunt als bedoeld in artikel 4, onder 13, van Richtlijn (EU) 2016/1148 met een totale poortcapaciteit van minimaal 8 terabits per seconde

Het faciliteren van het internet- en dataverkeer

Mainport Rotterdam

De Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Het afwikkelen van scheepvaartverkeer

Mainport Schiphol

• Royal Schiphol Group N.V.

• Luchtverkeersleiding Nederland

• Aircraft Fuel Supply B.V.

• Koninklijke marechaussee

• elke luchtvaartmaatschappij met minimaal 25% van het totaal aantal vliegbewegingen op Schiphol in een kalenderjaar

Een veilige en vlotte vlucht- en vliegtuigafhandeling

Keren en Beheren

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat

De bij besluit van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen waterkeringen of onderdelen daarvan

Artikel 2

[Regeling vervallen per 09-11-2018]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 09-11-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit meldplicht cybersecurity.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 4 december 2017

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de veertiende december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven