Besluit beperking openbaarheid RGD, VGD en PGD 1917 (1941–2014)

Geldend van 30-09-2017 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid RGD, VGD en PGD 1917 (1941–2014)

Vereffeningsorganisatie PBO te Zoetermeer

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 21 augustus 2017;

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van Rantsoeneringbureau voor Gedistilleerde Dranken (RGD), de Vakorganisatie Gedistilleerde Dranken (VGD), het Productschap voor Gedistilleerde Dranken (PGD), 1917 (1941–2014)

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

Nummer 22

2020

Nummer 25

2020

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van ‘Verklaring van Overbrenging van Rantsoeneringbureau voor Gedistilleerde Dranken (RGD), de Vakorganisatie Gedistilleerde Dranken (VGD), het Productschap voor Gedistilleerde Dranken (PGD).

Zoetermeer, 26 september 2017

Rantsoeneringbureau voor Gedistilleerde Dranken (RGD), de Vakorganisatie Gedistilleerde Dranken (VGD), het Productschap voor Gedistilleerde Dranken (PGD),

voor deze:

Vereffeningsorganisatie PBO

Louis Braillelaan 80

2719 EK Zoetermeer

Postbus 7377

2701 AJ Zoetermeer

M.A.G. Kuipers,

manager

Terug naar begin van de pagina