Besluit vergoedingen NIWO

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Besluit van de directie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) houdende vaststelling van de tarieven van de vergoedingen aan de NIWO (Besluit vergoedingen NIWO)

Artikel 1. Vergoedingen aan de NIWO

[Vervallen per 01-01-2019]

 • 1 Ter dekking van de kosten van uitvoering van de bij of krachtens artikel 4.1, eerste lid, van de Wet wegvervoer goederen aan de NIWO opgedragen werkzaamheden, is de aanvrager aan de NIWO een vergoeding verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

  • a. verlening of verlenging van een communautaire vergunning;

  • b. verlening of verlenging van een bestuurdersattest; en

  • c. verlening van een CEMT-vergunning of van een ritmachtiging.

 • 2 De aanvrager voldoet elke ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.

 • 3 Aanvragen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de daarvoor verschuldigde vergoeding is ontvangen.

Artikel 2. Jaarlijkse heffing

[Vervallen per 01-01-2019]

 • 1 De houder van een communautaire vergunning of een binnenlandse vergunning is jaarlijks een vergoeding aan de NIWO verschuldigd.

 • 2 Voor de betaling van de jaarlijkse heffing, bedoeld in het voorgaande lid, wordt elke zes maanden een betalingsverzoek aan de vergunninghouder gedaan ter voldoening van de helft van het tarief van voornoemde heffing.

Artikel 3. Ministeriële goedkeuring tarieven vergoedingen

[Vervallen per 01-01-2019]

 • 1 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij besluit van 8 november 2017 goedkeuring verleend aan het tariefvoorstel voor de vergoedingen aan de NIWO.

 • 2 De bij dit besluit vastgestelde tarieven van de vergoedingen aan de NIWO gelden met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 4. Tarieven vergoedingen

[Vervallen per 01-01-2019]

De tarieven zijn als volgt vastgesteld:

Soort product of document

Tarieven per 1 januari 2018

Behandeling aanvraag Eurovergunning

€ 235,00

Behandeling verlenging Eurovergunning

€ 120,00

   

Afgifte eurovergunningbewijs

€ 25,00

Afgifte binnenlands vergunningbewijs

€ 25,00

Afgifte overbruggingsbewijs

€ 25,00

Jaarlijkse heffing per vergunningbewijs

€ 23,70

   

Behandeling aanvraag CEMT-vergunning

€ 350,00

Afgifte CEMT-vergunning

€ 140,00

Behandeling aanvraag CEMT-verhuisvergunning

€ 70,00

   

Afgifte ritmachtiging

€ 5,00

Afgifte termijnmachtiging

€ 50,00

   

Verklaring Visum Rusland

€ 50,00

   

Behandeling aanvraag bestuurdersattest goederenvervoer

€ 135,00

Behandeling aanvraag nationaal certificaat personenvervoer

€ 100,00

Behandeling verlenging nationaal certificaat personenvervoer

€ 50,00

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 6. Intrekking

[Vervallen per 01-01-2019]

De Regeling vergoedingen NIWO van 1 januari 2013 (Stcrt. 18 januari 2013, nr. 1105) wordt ingetrokken.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2019]

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit vergoedingen NIWO’.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie,

De directeur,

G.J. Olthoff

Terug naar begin van de pagina