Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)

Geldend van 01-04-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2017, kenmerk 170374-LZ, houdende wijziging van de Regeling langdurige zorg in verband met het afschaffen van het zorgprofiel VV10 en enige andere wijzigingen

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018.]

Artikel III

Het zorgprofiel VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg in bijlage A bij de Regeling langdurige zorg zoals dat profiel luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, blijft van toepassing op de verzekerde die op die dag krachtens zijn indicatiebesluit was aangewezen op dat zorgprofiel gedurende de looptijd van dat indicatiebesluit.

Artikel V

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, het in artikel I, onderdeel C, onder 2, toegevoegde artikel 5.3, achtste en negende lid, en artikel I, onderdelen M en N.

  • 4 Artikel I, onderdelen M en N, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Terug naar begin van de pagina