Wijzigingsbesluit Besluit tarieven in strafzaken 2003 (indexering vergoedingen)

Geldend van 09-12-2017 t/m heden

Besluit van 27 november 2017 tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de indexering van de vergoedingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 september 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2131499;

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 6, eerste lid, van de Wet tarieven in strafzaken;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 oktober 2017, Nr. W03.17.0320/II);

Gezien het nader rapport van de Minister voor Rechtsbescherming van 22 november 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2150423;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

De bij dit besluit vastgestelde tarieven gelden voor opdrachten die op of na 1 september 2016 zijn verstrekt.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor artikel I, onderdelen A tot en met E, terug tot en met 1 september 2016.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 27 november 2017

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Uitgegeven de achtste december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina