Besluit diergezondheidsheffing

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 21-04-2021 t/m 31-12-2021

Besluit van 25 november 2017, houdende regels met betrekking tot de diergezondheidsheffing (Besluit diergezondheidsheffing)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 29 september 2017, nr. WJZ 17147938;

Gelet op de artikelen 91c, derde lid, 91d, derde lid, 91f, derde lid, 91k, derde lid, en 91m, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 oktober 2017 nr. W15.17.0328/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 november 2017, nr. WJZ 17168572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • A-, B-, C-, D-, E- of F-bedrijf: bedrijf dat op grond van artikel 2.27a van het Besluit houders van dieren is geregistreerd als A-, B-, C-, D-, E- of F-bedrijf;

  • diergezondheidsheffing: heffing als bedoeld in artikel 9.14 van de wet;

  • eendagskuiken: kuiken dat nog geen 72 uur oud is;

  • gebruikspluimvee: pluimvee dat bestemd is voor de productie van consumptie-eieren of direct bestemd is voor de productie van vlees;

  • grootouderdier: kip die 17 weken of ouder is en gehouden wordt voor de productie van broedeieren ter verkrijging van ouderdieren;

  • legkip: kip die 17 weken of ouder is en gehouden wordt voor de productie van consumptie-eieren of vaccinbroedeieren;

  • legras: pluimveeras dat bestemd is voor de productie van eieren;

  • ouderdier: kip die 17 weken of ouder is en gehouden wordt voor de productie van broedeieren ter verkrijging van gebruikspluimvee;

  • traaggroeiend ras: ras waarvan de dieren minder dan 50 gram per dag groeien;

  • verordening (EG) nr. 834/2007: Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PbEU 2007, L 189);

  • verordening (EG) nr. 589/2008: Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren (PbEU 2008, L 163);

  • vleeskalkoen: kalkoen van 72 uur of ouder die direct bestemd is voor de productie van vlees;

  • vleeskuiken: kip van 72 uur of ouder die direct bestemd is voor de productie van vlees;

  • vleesras: pluimveeras dat bestemd is voor de productie van vlees;

  • wet: Wet dieren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De aan te wijzen diersoorten en het voor die diersoorten te bepalen aantal, bedoeld in:

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Het aantal in een kalenderjaar gehouden varkens wordt bepaald op basis van het aantal dieren dat in het kalenderjaar uit de stal is afgevoerd.

 • 2 Het aantal in een kalenderjaar gehouden runderen, jonger dan een jaar, wordt bepaald op basis van het aantal dieren dat in het kalenderjaar uit de stal is afgevoerd om te worden geëxporteerd of om te worden vervoerd naar een slachthuis.

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De tarieven voor de diergezondheidsheffing worden voor de jaren 2020 tot en met 2024 zodanig vastgesteld dat de totale opbrengst in die periode niet meer bedraagt dan:

 • a. voor runderen: € 43.220.000;

 • b. voor varkens: € 57.947.300;

 • c. voor kippen, kalkoenen, eenden en broedeieren: € 78.000.000;

 • d. voor schapen en geiten: € 9.095.440.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De omvang van de in artikel 9.23, derde lid, van de wet bedoelde reserve bedraagt:

 • a. voor runderen: € 1.800.000;

 • b. voor varkens: € 7.400.000;

 • c. voor kippen, kalkoenen, eenden en broedeieren: € 7.423.000;

 • d. voor schapen en geiten: €98.000.

§ 2. Tarieven diergezondheidsheffing

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van eendagskuikens die behoren tot een vleesras bedraagt:

  • a. € 0,521007 per eendagskuiken dat bestemd is om te worden opgefokt tot grootouderdier;

  • b. € 0,027455 per eendagskuiken dat bestemd is om te worden opgefokt tot ouderdier.

 • 2 Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van kippen die behoren tot een vleesras bedraagt:

  • a. € 0,093330 per ouderdier;

  • b. € 0,624685 per grootouderdier.

 • 3 De hoogte van de heffing ter zake van het houden van vleeskuikens bedraagt:

  • a. € 0,005427 per vleeskuiken van een traaggroeiend ras;

  • b. € 0,003693 per vleeskuiken van andere rassen dan bedoeld in onderdeel a.

 • 4 Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van de inleg van broedeieren, afkomstig van kippen die behoren tot een vleesras, bedraagt:

  • a. € 0,001815 per broedei voor fok- en vermeerderingspluimvee;

  • b. € 0,000492 per broedei voor gebruikspluimvee.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van eendagskuikens die behoren tot een legras bedraagt:

  • a. € 0,575967 per eendagskuiken dat bestemd is om te worden opgefokt tot grootouderdier;

  • b. € 0,179112 per eendagskuiken dat bestemd is om te worden opgefokt tot ouderdier;

  • c. € 0,102819 per eendagskuiken dat bestemd is om te worden opgefokt tot legkip.

 • 2 Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van kippen die behoren tot een legras bedraagt:

  • a. € 0,650573 per grootouderdier;

  • b. € 0,156937 per ouderdier.

 • 3 Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van legkippen bedraagt:

  • a. € 0,289353 per legkip die wordt gehouden voor de productie van biologische eieren als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van verordening(EG) nr. 834/2007;

  • b. € 0,152256 per legkip die wordt gehouden voor de productie van eieren van hennen met vrije uitloop als bedoeld in bijlage II, onderdeel 1, van verordening (EG) nr. 589/2008;

  • c. € 0,074384 per legkip die wordt gehouden voor de productie van scharreleieren als bedoeld in bijlage II, onderdeel 2, van verordening (EG) nr. 589/2008;

  • d. € 0,049342 per legkip die wordt gehouden voor de productie van kooi-eieren als bedoeld in bijlage II, onderdeel 3, van verordening (EG) nr. 589/2008.

 • 4 Het tarief voor de diergezondheidsheffing voor de inleg van broedeieren, afkomstig van kippen die behoren tot een legras, bedraagt:

  • a. € 0,003252 per broedei voor fok- en vermeerderingspluimvee;

  • b. € 0,000286 per broedei voor gebruikspluimvee;

  • c. € 0,000193 per vaccinbroedei.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van vleeskalkoenen bedraagt:

  • a. € 0,032295 per vrouwelijke vleeskalkoen;

  • b. € 0,060444 per mannelijke vleeskalkoen.

 • 2 Het tarief voor de diergezondheidsheffing voor de inleg van broedeieren, afkomstig van kalkoenen, bedraagt € 0,002518 per broedei.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van eenden bedraagt € 0,009299 per eend.

 • 2 Het tarief voor de diergezondheidsheffing voor de inleg van broedeieren, afkomstig van eenden, bedraagt € 0,000732 per broedei.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van runderen van 1 jaar of ouder bedraagt € 2,510 per rund.

 • 2 Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van runderen, jonger dan 1 jaar, bedraagt € 0,319 per rund.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van schapen bedraagt € 0,889 per schaap.

 • 2 Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van geiten bedraagt € 1,327 per geit.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van varkens op een A-, B-, C-, D-, E- of F-bedrijf bedraagt: nihil.

§ 3. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, met uitzondering van artikel 9, dat in werking treedt met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit diergezondheidsheffing.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 november 2017

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Uitgegeven de zevende december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven