Besluit vaststelling percentage duurzame elektriciteit van totale hoeveelheid elektriciteit [...] door niet-zuivere biomassa in afvalverbrandingsinstallatie

Geldend van 07-12-2017 t/m heden

Besluit van 28 november 2017, nr. DGETM-EI/17181206, tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de garantiebeheerinstantie.

's-Gravenhage, 28 november 2017

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes

Terug naar begin van de pagina