Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs

Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 01-08-2022 t/m 31-07-2023

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 november 2017, nr. MBO/1163583, houdende regels over aanvullende eisen voor toelating tot opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 8.2.2a, eerste en derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanvullende eisen in verband met de toekomstige beroepsuitoefening of de organisatie en de inrichting van het onderwijs

 • 1 De beroepsopleidingen waarvoor aanvullende eisen mogen worden gesteld zijn opgenomen in de bijlage.

 • 2 De aanvullende eisen houden verband met:

  • a. de uitoefening van een beroep of de beroepen waarop de betreffende beroepsopleiding voorbereidt; of

  • b. de organisatie en de inrichting van het onderwijs.

 • 3 De gronden op basis waarvan het bevoegd gezag aanvullende eisen, bedoeld in het eerste lid, kan stellen, worden in de bijlage bij de betreffende beroepsopleiding vermeld.

Artikel 3. Toevoeging van een beroepsopleiding of grond aan de bijlage

 • 1 De Minister kan al dan niet op aanvraag, een grond toevoegen bij een beroepsopleiding genoemd in de bijlage of een andere beroepsopleiding met een of meer gronden toevoegen aan de bijlage indien:

  • a. objectieve redenen in verband met de toekomstige beroepsuitoefening of de organisatie en de inrichting van het onderwijs het stellen van een aanvullende eis voor toelating tot deze beroepsopleiding rechtvaardigen;

  • b. de grond geen betrekking heeft op eigenschappen van de student die:

   • 1°. in voldoende mate zijn aan te leren gedurende de beroepsopleiding;

   • 2°. in voldoende mate zijn te ondervangen doordat de student gedurende de beroepspraktijkvorming onder begeleiding staat;

   • 3°. al zijn getoetst in het voortgezet onderwijs; en

  • c. het stellen van een aanvullende eis geen onevenredige afbreuk doet aan de toegankelijkheid van het betreffende onderwijs.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend door een bevoegd gezag of, indien het een opleiding betreft die door meerdere instellingen wordt verzorgd, van de betreffende bevoegde gezagsorganen gezamenlijk.

 • 3 De aanvraag wordt schriftelijk ingediend via Ministerie van OCW, secretariaat MBO, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag.

 • 4 Een aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 1 april van het kalenderjaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aanvullende eisen voor het eerst zullen gelden.

 • 5 In de aanvraag wordt gemotiveerd waarom voor de betreffende beroepsopleiding of grond is voldaan aan de in het eerste lid genoemde voorwaarden.

Artikel 4. Verwijdering van de bijlage en informatieplicht

 • 1 De Minister kan een opleiding of een bij een opleiding genoemde grond van de bijlage verwijderen als de omstandigheden op grond waarvan is besloten de opleiding of een bij die opleiding genoemde gronden in de bijlage op te nemen, zijn komen te vervallen.

 • 2 Het bevoegd gezag stelt de Minister onverwijld op de hoogte van een wijziging in de omstandigheden, die aanleiding kan zijn voor toepassing van het eerste lid.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Bijlage behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs

Crebo

Opleiding

Grond voor aanvullende eis

25069

Basis Goudsmid niveau 3

Creatieve en artistieke aanleg en fijne oog-handcoördinatie

25070

Goudsmid niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg en fijne oog-handcoördinatie

25071

Zilversmid niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg en fijne oog-handcoördinatie

25076

Medewerker Uurwerktechniek niveau 3

Fijne oog-handcoördinatie

25077

Uurwerktechnicus niveau 4

Fijne oog-handcoördinatie

25411

Coördinator buurt, onderwijs en sport niveau 4

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

25412

Coördinator sport- en bewegingsagogie niveau 4

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

25413

Coördinator sport, bewegen en gezondheid niveau 4

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

25414

Coördinator sportinstructie, training en coaching niveau 4

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

25415

Sport- en bewegingsleider niveau 3

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

25519

Schipper-machinist beperkt werkgebied niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25548

Creatief vakman niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg

25599

Aankomend medewerker grondoptreden niveau 2

Fysieke en psychische geschiktheid

25600

Aankomend onderofficier grondoptreden niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

25601

Aankomend medewerker maritiem niveau 2

Fysieke en psychische geschiktheid

25602

Aankomend onderofficier maritiem niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

25610

Matroos Binnenvaart niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25611

Schipper binnenvaart niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25612

Kapitein binnenvaart niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25613

Machinist railvervoer niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

25630

Allround Medewerker Optiek niveau 3

Fijne oog-handcoördinatie

25631

Opticien niveau 4

Fijne oog-handcoördinatie

25633

Mediavormgever niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg

25636

Luchtvaartdienstverlener niveau 4

Fysieke geschiktheid

25640

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart sw6 niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25651

Acteur niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25652

Danser niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25653

Musicalperformer niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25654

Muzikant niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25671

Chauffeur wegvervoer

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25672

Chauffeur openbaar vervoer

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25673

Touringcarchauffeur/reisleider

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25675

Touringcarchauffeur

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25677

Maritiem officier kleine schepen nautisch, koopvaardij

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25678

Maritiem officier kleine schepen nautisch, visserij

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25679

Maritiem officier kleine schepen technisch

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25680

Maritiem officier alle schepen nautisch, koopvaardij

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25681

Maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25682

Maritiem officier alle schepen nautisch, visserij

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25683

Maritiem officier alle schepen technisch

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25692

Allround make-up and hair artist

Creatieve en artistieke aanleg

25710

Instructeur paardensport en -houderij

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

25717

AV-Specialist

Creatieve en artistieke aanleg

25718

Fotograaf niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg

25811

Ruimtelijk vormgever niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg en ruimtelijk inzicht

Naar boven