Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 06-12-2017 t/m 31-07-2019

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 november 2017, nr. MBO/1163583, houdende regels over aanvullende eisen voor toelating tot opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 8.2.2a, eerste en derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanvullende eisen in verband met de toekomstige beroepsuitoefening of de organisatie en de inrichting van het onderwijs

 • 1 De beroepsopleidingen waarvoor aanvullende eisen mogen worden gesteld zijn opgenomen in de bijlage.

 • 2 De aanvullende eisen houden verband met:

  • a. de uitoefening van een beroep of de beroepen waarop de betreffende beroepsopleiding voorbereidt; of

  • b. de organisatie en de inrichting van het onderwijs.

 • 3 De gronden op basis waarvan het bevoegd gezag aanvullende eisen, bedoeld in het eerste lid, kan stellen, worden in de bijlage bij de betreffende beroepsopleiding vermeld.

Artikel 3. Toevoeging van een beroepsopleiding of grond aan de bijlage

 • 1 De Minister kan al dan niet op aanvraag, een grond toevoegen bij een beroepsopleiding genoemd in de bijlage of een andere beroepsopleiding met een of meer gronden toevoegen aan de bijlage indien:

  • a. objectieve redenen in verband met de toekomstige beroepsuitoefening of de organisatie en de inrichting van het onderwijs het stellen van een aanvullende eis voor toelating tot deze beroepsopleiding rechtvaardigen;

  • b. de grond geen betrekking heeft op eigenschappen van de deelnemer die:

   • 1°. in voldoende mate zijn aan te leren gedurende de beroepsopleiding;

   • 2°. in voldoende mate zijn te ondervangen doordat de deelnemer gedurende de beroepspraktijkvorming onder begeleiding staat;

   • 3°. al zijn getoetst in het voortgezet onderwijs; en

  • c. het stellen van een aanvullende eis geen onevenredige afbreuk doet aan de toegankelijkheid van het betreffende onderwijs.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend door een bevoegd gezag of, indien het een opleiding betreft die door meerdere instellingen wordt verzorgd, van de betreffende bevoegde gezagsorganen gezamenlijk.

 • 3 De aanvraag wordt schriftelijk ingediend via Ministerie van OCW, secretariaat MBO, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag.

 • 4 Een aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 1 april van het kalenderjaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aanvullende eisen voor het eerst zullen gelden.

 • 5 In de aanvraag wordt gemotiveerd waarom voor de betreffende beroepsopleiding of grond is voldaan aan de in het eerste lid genoemde voorwaarden.

Artikel 4. Verwijdering van de bijlage en informatieplicht

 • 1 De Minister kan een opleiding of een bij een opleiding genoemde grond van de bijlage verwijderen als de omstandigheden op grond waarvan is besloten de opleiding of een bij die opleiding genoemde gronden in de bijlage op te nemen, zijn komen te vervallen.

 • 2 Het bevoegd gezag stelt de Minister onverwijld op de hoogte van een wijziging in de omstandigheden, die aanleiding kan zijn voor toepassing van het eerste lid.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Bijlage behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs

Crebo

Opleiding

Grond voor aanvullende eis

25054

Allround Medewerker Optiek niveau 3

Fijne oog-handcoördinatie

25055

Opticien niveau 4

Fijne oog-handcoördinatie

25069

Basis Goudsmid niveau 3

Creatieve en artistieke aanleg en fijne oog-handcoördinatie

25070

Goudsmid niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg en fijne oog-handcoördinatie

25071

Zilversmid niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg en fijne oog-handcoördinatie

25076

Medewerker Uurwerktechniek niveau 3

Fijne oog-handcoördinatie

25077

Uurwerktechnicus niveau 4

Fijne oog-handcoördinatie

25194

AV-specialist niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg

25195

Fotograaf niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg

25201

Mediavormgever niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg

25212

Ruimtelijk vormgever niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg en ruimtelijk inzicht

25363

Luchtvaartdienstverlener niveau 4

Fysieke geschiktheid

25402

Allround Grimeur niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg

25411

Coördinator buurt, onderwijs en sport niveau 4

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

25412

Coördinator sport- en bewegingsagogie niveau 4

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

25413

Coördinator sport, bewegen en gezondheid niveau 4

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

25414

Coördinator sportinstructie, training en coaching niveau 4

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

25415

Sport- en bewegingsleider niveau 3

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

25416

Aankomend medewerker grondoptreden niveau 2

Fysieke en psychische geschiktheid

25417

Aankomend medewerker maritiem niveau 2

Fysieke en psychische geschiktheid

25418

Aankomend onderofficier grondoptreden niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

25419

Aankomend onderofficier maritiem niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

25472

Acteur niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25495

Danser niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25496

Musicalperformer niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25497

Muzikant niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25509

Matroos Binnenvaart niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25510

Schipper binnenvaart niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25511

Kapitein binnenvaart niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25513

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25514

Stuurman kleine schepen niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25515

Scheepswerktuigkundige kleine schepen niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25516

Maritiem officier alle schepen niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25517

Stuurman alle schepen niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25519

Schipper-machinist beperkt werkgebied niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25520

Stuurman waterbouw niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25521

Scheepswerktuigkundige waterbouw niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25522

Stuurman- scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5 niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25523

Stuurman alle vissersschepen S4 niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25524

Werktuigkundige alle vissersschepen W4 niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25525

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart sw6 niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25548

Creatief vakman niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg

25549

Chauffeur wegvervoer niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25550

Chauffeur openbaar vervoer niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25551

Touringcarchauffeur/reisleider niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25553

Touringcarchauffeur niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25554

Machinist railvervoer niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

Naar boven