Besluit Adviescommissie Geodata for Agriculture and Water Facility 2017–2018

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 06-12-2017 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 november 2017, nr. Min-BuZa.2017.716-12 tot instelling van de Adviescommissie Geodata for Agriculture and Water Facility (Besluit Adviescommissie Geodata for Agriculture and Water Facility)

Artikel 1

 • 1 Er is een Adviescommissie Geodata for Agriculture and Water Facility 2017–2018.

 • 2 De commissie adviseert de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de beoordeling van projectvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de Geodata for Agriculture and Water Facility 2017–2018.

Artikel 2

 • 1 De commissie toetst de beoordeling en ranking van projectvoorstellen op kwaliteit en consistentie met de beleidsregels van het besluit Geodata for Agriculture and Water Facility 2017–2018.

 • 2 De toetsing van de commissie resulteert in instemming met of afwijking van de beoordeling van projectvoorstellen. In het advies van de commissie worden de argumenten bij een afwijkend oordeel duidelijk aangegeven.

 • 3 Het advies van de commissie is zwaarwegend voor de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 • 4 Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij het ingediende projectvoorstel.

Artikel 3

 • 1 Voor de periode vanaf 1 december 2017 tot en met 31 december 2018 worden tot lid van de commissie benoemd:

  • a. Mevr. JACQUELINE BARENDSE, Amsterdam;

  • b. Mevr. FREDERIKE PRAASTERINK, Cromvoirt;

  • c. Dhr. RUDY RABBINGE, Wageningen;

  • d. Dhr. MARTIEN MOLENAAR, Enschede;

  • e. Dhr. GER NIEUWPOORT, Voorschoten;

 • 2 De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 • 3 De leden van de commissie zijn te allen tijde herbenoembaar.

Artikel 4

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 Het vereiste quorum voor een besluitvormende vergadering van de commissie is bereikt bij aanwezigheid van een meerderheid van de benoemde leden. De commissie streeft naar consensus in haar besluitvorming over het advies. Indien de stemmen staken dan besluit de voorzitter.

 • 3 De minister kan een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de commissie bij te wonen. De waarnemer heeft geen stemrecht.

 • 4 De commissie legt haar bevindingen vast in een adviesrapport betreffende de toetsing van de beoordeling van de aanvragen in het kader de Geodata for Agriculture and Water Facility en brengt dit rapport uiterlijk binnen zes weken na de vergadering uit aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 5

 • 1 De voorzitter van de commissie ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 350,00.

 • 2 De ander leden van de Adviescommissie Geodata for Agriculture and Water Facility ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 250,00.

Artikel 6

 • 1 De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kan de commissie in het tweede jaar verzoeken een evaluatieverslag op te stellen, waarin aandacht wordt besteed aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van de taakvervulling van de commissie. Dit verslag wordt aan de minister toegezonden.

Artikel 7

 • 1 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taken benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2 Het beheer door de commissie van archiefbescheiden betreffende de advisering geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • 3 Na afronding van haar werkzaamheden draagt de commissie haar archief over aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Adviescommissie Geodata for Agriculture and Water Facility 2017–2018.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze,

plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

R. Buijs

 1. Stb. 2008, 495.

  ^ [1]
 2. Stb. 2009, 50.

  ^ [2]
 3. Stcrt. 2005, nr. 251.

  ^ [3]
 4. Stcrt. 2017, nr. 13493.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina